https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslav-vinkler-klimaticka-zmena-globalni-oteplovani-a-teorie-bioticke-pumpy-i
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Miroslav Vinkler: Klimatická změna, globální oteplování a teorie biotické pumpy I.

24.5.2020
Profesor Gorshkov došel k úvaze, že současná klimatická změna souvisí s antropogenní činností člověka, ale příčinou všeho zla nejsou neustále rostoucí  antropogenní  emise CO2. Problém je prý jinde.
Profesor Gorshkov došel k úvaze, že současná klimatická změna souvisí s antropogenní činností člověka, ale příčinou všeho zla nejsou neustále rostoucí antropogenní emise CO2. Problém je prý jinde.
V současné době jsou známy čtyři teorie, které se pokoušejí vysvětlit současné problémy lidstva – náhlou klimatickou změnu, která se projevuje růstem globálního oteplování, rychlým nárůstem koncentrace CO2 v atmosféře, doprovázené celou řadou lokálních či regionálních výkyvů počasí jako jsou ničivé záplavy, extrémně silné bouře i údery sucha.
 

První dvě jsou notoricky známé, antropogenní vliv CO2 nebo přirozené změny klimatu, způsobené cyklickými změnami souvisejícími s pohybem planety Země po její orbitě v Sluneční soustavě, vlivy gravitačního působení dalších těles soustavy a proměnlivosti solární konstanty.

Úplně neznámou je teorie, se kterou přišli čínští vědci Yao Mu a Xinzhi Mu v roce 2013 a kterou zveřejnili na stránkách Journal of the Air & Waste Management Association pod názvem „Energy conservation in the Earth's crust and climate change“. Mířili hodně vysoko, neboť sami uvedli, že cílem práce je: „Tento dokument tvrdí, že lidská rozsáhlá těžba fosilní energie vede k poškození tepelně odolného těsnění zemské kůry, ke zvýšení terestriálního tepelného a nepřiměřeně přenáší vnitřní teplo Země na zemský povrch. To způsobuje nárůst teploty povrchu země a teploty moře, což vede ke globálnímu oteplování. Důvod oteplování klimatu není způsoben expanzí skleníkových plynů, ale širokým využíváním fosilní energie, která zničila tepelnou izolaci zemské kůry, aby se více tepla z vnitřku Země uvolnilo do atmosféry. Na základě principu zachování energie je měřeno zvýšení průměrné globální teploty, které bylo způsobeno zvýšením toku zemského tepla od průmyslové revoluce, v souladu se zjištěnými údaji.“ Kdo má zájem, ať si počte.

Tuto teorii uvádím také proto, že se m.j. odvolává na práce československých vědců, viz Čermák, V., Bodri, L. a Šafanda, J. 1991. Podzemní teplota a podnebí za posledních 300 let: Důkazy z Kuby , 241 Valného shromáždění IUGG XX a při její četbě se na rozdíl od nesrozumitelných a vyumělkovaných zpráv IPCC rozhodně nudit nebudete.

Pokud se tím prokousávat nechcete, tady máte zjednodušený popis jejich úvah: Vzali prostorově tepelně izolační potenciál doposud vytěžených fosilních paliv do r. 2010, což je 295,9 miliard tun uhlí, 115,4 miliard tun ropy a 71000000000000 m 3 zemního plynu.

Přepočetli to na prostorový objem, vzali v potaz plochu oceánské plochy dna (korekce) a spočítali tepelné toky dané jednotlivými složkami před a po těžbě. A dospěli k výsledku, že došlo ke zvýšení teploty povrchu Země o 0,83 °C. Údaj porovnali ze zprávou IPCC, kde stojí: „Zpráva poukazuje na to, že průměrný nárůst teploty v celosvětovém měřítku byl ve 20. století (0,56–0,92 ° C) v průběhu 20. století (1906 až 2005) 0,74 ° C. Očekává se, že v příštích dvou desetiletích se teplota zvýší o 0,2 ° C za desetiletí.“, viz Čtvrtá zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu v roce 2007 a nezbylo jim než konstatovat, že jejich teorie doložená praktickými výpočty založenými na desítkách relevantních údajů je v souladu se zjištěnými fakty.

„Zvýšení tepelného toku způsobuje nárůst teploty povrchu a teploty moře, což vede ke změnám klimatu, různým změnám životního prostředí a geologickým katastrofám,“ a v závěru již bez ostychu uvedli: „Radiační energie slunce a geotermální tok tepla jsou hlavními faktory, které udržují normální teplotu zemského povrchu. V důsledku ničení tepelně izolačních těsnění zemské kůry, způsobného lidskou těžbou fosilní energie, je zvýšená část pozemního tepelného toku hlavním zdrojem tepla a vede v důsledku ke změně klimatu za posledních sto let.“

(Zajímavost: Myslet si může každý co chce, ale mě zarazila úplně jiná věc. Již před 80 roky tvrdil rakouský vizionář Viktor Schauberger v podstatě to samé. Svá tvrzení však ničím nedoložil, ani výpočty, ani odkazy na jiné zdroje. K němu samotnému – prokazatelně se sešel s Adolfem Hitlerem, aby ho seznámil se svými návrhy na získávání „přírodní“ energie“ a v době II. světové války jeho práce byla Oberkommando der Wehrmacht prohlášena za tajnou. Je autorem patentu z 1.3.1940 „Postup k atomové přeměně kapalných, tekutých látek plynných látek“ – repulzátor)

A nyní již vážněji k teorii biotické pumpy. Jejím autorem je ruský jaderný fyzik, akademik Victor G. Gorshkov, profesor, doktor fyzikálních a matematických věd, k němuž se později připojila spolupracovnice, akademička Anastassia M. Makarieva, oba pracovníci Ústavu jaderné fyziky v Petrohradě, divize teoretické fyziky.

Profesor Gorshkov byl excelentní teoretický fyzik, jak napovídají tituly některých jeho mladších prací (Výzkum procesů za účasti relativistických elektronů, Slabé interakce v atomové fyzice, Elektromagnetické procesy při středních a vysokých energiích, Excitace 2p úrovně atomu vodíku ve třech fotonových procesech, Fotonový rozptyl na vázaném elektronu atomovou ionizací, Program pro výpočet nerelativistické Coulomb Greenovy funkce, atd.)

Později od konce 80. let 20 století jeho zájem vyvolaly fyzikální procesy související s ekosférou a na toto téma zveřejnil řadu prací: Meze stability biosféry a životního prostředí, Stabilita a vývoj biologických druhů a společenstev biosféry, Energie biosféry a stabilita prostředí, O úloze zemské a mořské bioty v globálním uhlíkovém rozpočtu, Životní prostředí: od nových technologií k novému myšlení, Změna globálního uhlíkového cyklu, Stabilita biosféry a životního prostředí: dopad hospodářské činnosti, Biotická pumpa atmosférické vlhkosti, její propojení s globální atmosférickou cirkulací a význam pro vodní cyklus na souši, Osmotická síla kondenzace vodní páry v zemské atmosféře.

Výčet jeho kvalifikace a odborné činnosti není samovolný, záměrem je čtenáři doložit, že se jednalo o brilantní vědecký mozek, který se dlouhodobě zabýval propojením fyziky a ekologie na základě nejnovějších vědeckých poznatků.

Profesor Gorshkov posléze došel k úvaze, že současná klimatická změna spojená s globálním oteplováním a dalšími doprovodnými jevy, souvisí s antropogenní činností člověka, ale ostře se ohradil proti tvrzení, dnes oficiální doktríně materializované Zprávami IPCC do různých politických dohod – od Pařížské dohody až po autoritativní European Green Deal –, že příčinou všeho zla jsou neustále rostoucí antropogenní emise CO2.

Tvrdí, že za našimi problémy stojí nechtěná likvidace přirozeného autoregulačního biotického planetárního systému, který se zde vyvíjel miliony let a který vyladil životní podmínky na Zemi do podoby, kterou dnes známe, ale kterou bohužel svoji činností výrazně zeslabujeme. Nedojde-li v nejbližší době k zásadní korekci našeho jednání, dojde k „přetlačení“ této přirozené regulace klimatu člověkem do astabilního stavu. Ten má pouze dvě možnosti – buď přivede planetu Zemi do období trvalého chladu s teplotami kolem -90 °C, anebo - a k této možnosti se přiklání více -, nás přivede do stavu skleníkového pekla s teplotami kolem 500 °C a zánikem hydrosféry. Obdobně jak je na tom dnes Venuše.

Oba potenciálně možné budoucí stavy jsou stabilní a nelze činností člověka po překročení kritického bodu změnit trajektorii přesunu termodynamického systému Země k jednomu či druhému výslednému stavu. Profesor Gorshkov doslova uvedl:

Teprve nedávno byly přírodní vědy vyzvány k tomu, aby zajistily recepty pro zajištění dlouhodobé environmentální udržitelnosti. Právě proto, že jde úkol koncepčně nový, často se jej pokoušíme řešit na jenom základě starých paradigmat. Jednoduše proto, že jsme neměli potřebu a čas tato paradigmata revidovat.

Obecně se věří, že hlavní ekologický problém lidstva je vypořádat se s velkým znečištěním životního prostředí, jako jsou třeba emise CO2 způsobené spalováním fosilních paliv, nebo kontaminace vody a půdy průmyslovými odpady. I nadále se implicitně předpokládá, že jakmile tento problém je vyřešen (přechod na technologie bez odpadu a čisté zdroje energie se považují za zřejmě správné řešení), už nebude existovat důvod očekávat žádné environmentální katastrofy. Prostředí zůstane životně kompatibilní „samo o sobě“, jako tomu bylo dříve. Chci vám ukázat, že takový přístup k environmentálním problémům může být nebezpečný a zavádějící z hlediska jeho praktických důsledků.

Předkládám kvantitativní argumenty, které naznačují, že přetrvávání prostředí vhodné pro člověka pro jakékoli znatelné časové období je možné pouze, pokud přirozené ekosystémy nerušené antropogenními činnostmi zaujímají celosvětově významnou oblast a mohou zajišťovat přirozenou regulaci vnějšího prostředí.

Podrobnější popis důkazů podporujících jeho tvrzení včetně relevantních odkazů a názorů na přístup IPCC v příštím příspěvku.


reklama

 
foto - Vinkler Miroslav
Miroslav Vinkler
Autor je předseda spolku Malínské aleje, věnuje se ochraně přírody a krajiny, aspektům krajinného plánování, obnovitelným zdrojům energie a problematice práva v oblasti životního prostředí a územního plánování.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (282)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.5.2020 05:48
Zase něco nového, dobrý článek. S tím okusováním (tepelného) pláště by bylo dobré napsat, kolik ony spálené miliardy tun obalu představují hmotnost Země. A čím se vytěžený prostor zaplní. Vodou? To mě také mnohokráte napadlo - a ta potom chybí v zemském hydrologickém koloběhu. A jsme opět u antropocénu a aktivního "přetváření" klimatu lidstvem.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.5.2020 05:49 Reaguje na Karel Zvářal
...z hmotnosti Země.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2020 13:03 Reaguje na Karel Zvářal
Stačí se podívat na poddolované Ostravsko. Prostě celá kajina nepravidelně klesá, vznikají haldy hlušiny, ale s vodou to moc nemá společného i když ty prostory zaplňuje. Každý hlubinný důl je vždycky hlavně důl na vodu, v Oslavanech byl poměr uhlí : voda 1:10.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.5.2020 13:12 Reaguje na Pavel Hanzl
....vod(k)a mizí...ou jé...
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.5.2020 13:17 Reaguje na Karel Zvářal
https://www.youtube.com/watch?v=ov9DklF4uf0
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

24.5.2020 08:06
To, že zemská kůra předává své teplo atmosféře, je fakt. Největší porce tepla je ale předávána v tzv. Ohnivém kruhu kolem Pacifiku, protože tam dochází ke kolizím litosférických desek. A nejrychleji se pohybuje Pacifická deska oproti okolním (včetně Euroasijské). Bohužel, právě v těchto místech jsou velice malé nebo spíše žádné uhelné sloje, protože se jedná vesměs o mládá pohoří nebo vulkanické ostrovní oblouky.
Takže ti Číňani zaměnili korelaci a koincidenci, co se týče těžby uhlí a klimatu. V poslední době ale pozorujeme zvýšenou seismickou a vulkanickou aktivitu (i na pobřeží Antarktidy) v souladu s tím, jak roste napětí mezi deskami. Průměrně dnes vyzařuje kůra do atmosféry o cca 1-2 W/m2 více, než dostává od Slunce. Po Malé době ledové tomu bylo ale naopak. Země akumulovala až do 60. let 20. století.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.5.2020 08:22 Reaguje na Pavel Kalenda
Je vůbec možné přesně spočítat množství tepla unikající z Ohnivého kruhu, zvláště když většina erupcí je pod mořskou hladinou? Nebo je aktivita desek +- konstantní, tj. bez nepravidelných výkyvů.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

24.5.2020 08:33 Reaguje na Karel Zvářal
Samozřejmě, že aktivita není konstantní. Spočítat to ale jde, jak ukázal už Jiří Grygar (1990) na jedné z přednášek. Výpočet je poměrně jednoduchý. Největší část energie je uvolňována zemětřeseními, jejichž energie seismických vln se dále mění na teplo. Známe amplitudy i frekvence seismických vln a dá se spočítat, jaká energie přísluší jakému magnitudu. Celkově se na Zemi uvolní ročně pomocí zemětřesení 1E22 J. Energii vulkánů je možno taky spočítat přes práci, kterou výbuch vykoná. Tam je průměrná uvolněná energie asi 1E21 J/rok, tedy asi 10x menší než u zemětřesení. Součet energií zemětřesení a vulkánů je asi 1 - 2% dopadající sluneční energie na zemský povrch. V horninách se akumuluje asi 4% dopadající sluneční energie (je to ve shodě s IPCC, jen ten obrat není v měsících jako u vody, ale ve stovkách až tisících let).
Odpovědět
PD

Pavel Dudr

24.5.2020 18:10 Reaguje na Pavel Kalenda
Uvnitř Země probíhá také rozpad radioaktivního draslíku a ten vyrábí hodné tepla.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

24.5.2020 18:46 Reaguje na Pavel Dudr
Draslík je lehký prvek a je přítomen zejména v kůře, takže není schopen roztočit konvekční proudy v plášti. Celkem všechny radionuklidy vyprodukují cca 6E20 J/rok (Allégre et al. 2001), což je o 1 řády méně, než je energie zemětřesení. Stačí to na pokrytí tepelného toku platforem.
Odpovědět
va

vaber

25.5.2020 08:47 Reaguje na Pavel Kalenda
my se potýkáme s vysokou teplotou armosféry, tedy vzduchu, jak je známo z fyziky přechod tepla je možny jen z tělesa teplejšího na chladější, znamenalo by to že zemská kůra by se musela oteplovat vnitřním teplem více než vzduch u země, aby z ní přecházelo teplo do atmosféry ,protože slunce ohřívá povrch planety klidně i víc než na 50°C,v zimě kdy je teplota vzduchu nízká musí přecházet více tepla do atmosféry a v létě žádné nebo teplo jde i naopak ,vždy se musí počítat s potenciálním spádem, rozdílem teplot,předávání tepla do atmosféry v oblasti sopek je zřejmé, nepochybně má Země naakumulováno hodně energie, ale vždy jej vyzařovala a důkaz je že ze žhavého stavu se ochladila na dnešní teplotu, to znamená že v mimulosti vyzařovala více tepla
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

25.5.2020 15:20 Reaguje na vaber
Když má hornina průměrnou teplotu (v našich šířkách) cca 5°C, kterým směrem putuje teplo, když se povrch země ohřeje až na 50°C? A když bude průměrná roční teplota vzduchu 2 m nad zemí např. 6°C, kam bude průměrně směřovat teplo? Do horniny nebo z ní?
Oba dva víme, že teplo ze země utíká do kosmu, ale závisí jen na průměrné teplotě hornin a vzduchu v každém období, zda teplo uniká více než průměrně nebo méně než průměrně. Toto je ta ona "akumulovaná" část tepla, protože zvedá/snižuje celou křivku teplotního gradientu nahoru nebo dolů. A za dlouhou dobu se ohne křivka teplotního spádu i ve velké hloubce (např. Čermák a Šafanda) a vidíme tam ochlazené horniny vlivem dob ledových.
Odpovědět
va

vaber

26.5.2020 08:43 Reaguje na Pavel Kalenda
řekl bych že rozhodující pro únik tepla z planety,alespoň v dnešní době, jsou oceány kde je teplota u dna asi kolem 4°C , tato teplota se tam zřejmě udržuje díky ochlazování vody u polů a spodní proudy v oceánech ji dopraví ke dnu, nevím zdali někdo měřil teploty dna pod oceány, mělo by být o dost teplejší než 4°C, ale i přesto si myslím ,že pro zvyšování teploty atmosféry planety ,jak se děje dnes, to není rozhodující , kdesi jsem slyšel i názor, že činnost lidí v přemistování hmoty třeba ve stavebnictví ,zásadně ovlivní posun osy rotace planety a rovník se posune někam nad USA, taky bylo podloženo nějakými výpočty a měřeními. Člověk dnes zásadně ovlivňuje životní prostředí celé planety ,ale biotická pumpa ,nebo přesouvání materiálu po planetě, to myslím nebudou zásadní faktory
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

24.5.2020 08:23
Biotická pumpa je dobrý (a vědecky podložený) koncept. Je dobře známo, že všechny organismy ovlivňují své okolí ve svůj prospěch, aby si udržely nebo zlepšily životní podmínky a své prostředí (například les má velice výrazně jiné mikroklima oproti holinách ve stejných zeměpisných šířkách). V geologické historii Země nalezneme důkazy pro ovlivňování životního prostředí i klimatu rostlinami i živočichy. Zpočátku převládala R strategie a koráli a rostliny si téměř "vydýchaly" veškeré CO2 ze vzduchu v karbonu, takže v permu se málem udusily. Nyní i u rostlin převládá K strategie, kdy se druh přestane exponenciálně množit po dosažení nasyceného stavu a začne konkurovat kvalitou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2020 17:50 Reaguje na Pavel Kalenda
Co je to biotická pumpa? Tady jsem se o tom nic nedozvěděl.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

24.5.2020 19:05 Reaguje na Pavel Hanzl
V článku je odkaz a rusky určitě umíte minimálně tak dobře, jako anglicky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2020 19:35 Reaguje na Pavel Kalenda
Článek je zase zmateční jak dycky a odkaz na biotickou pumpu tam není v žádné řeči.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2020 20:06 Reaguje na Pavel Kalenda
Sorry jako, našel jsem to, mám jen pocit, že jsem se tohle učil už na devítiletce. Normální popis koloběhu vody, nic převratného jsem tam nenašel.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.5.2020 20:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Kompletní popis teorie vč. vysvětlení a odkazů bude v příspěvku "Klimatická změna, globální oteplování a teorie biotické pumpy II" který je na cestě do redakce EKOLISTU
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.5.2020 09:50
Biotickou pumpu jednoznačně narušují OZE, protože jsou stavěny na úkor přírody.

Druhou věcí je, že peníze, nesmyslně utopené (ve skutečnosti končící v "těch správných" kapsách) v "boji proti emisím CO2" (který v reálu ničím takovým není, když řada těchto opatření emise CO2 zvyšuje), nutně chybí pro realizaci skutečně racionálních opatření a výzkum skutečných příčin výkyvů klimatu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.5.2020 09:51
Něco OT:

V pátek jsem zaslal Ekolistu 1000 Kč. Považuji jej za velmi cennou platformu pro diskuse a tříbení názorů.
Dovoluji si vyzvat ostatní diskutující, aby podpořili Ekolist také.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.5.2020 09:53
Čistě technicky - chci poukázat na to , že mohu tvrdit že 75% teorií o globálním oteplování vidí příčinu jinde než v antropogenním růstu CO2.
Takto bych se mohl ohánět tvrzením, že přesvědčivá většina názorů prokazuje, že klimaalarmisti jsou v menšině z pohledu vědeckého poznání.
Což dělat nebudu neboť by se jednalo o nefér jednání. Porovnej s IPCC - jako důkaz o pravdivosti svých názorů uvádějí,že 97% vědců potvrzuje jejich stanovisko.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.5.2020 10:24 Reaguje na Miroslav Vinkler
Netroufám si popírat vliv antropogenního CO2, neb nemáme pro srovnání planetu Zemi č. 2 opožděnou ve vývoji o 1-10 tis. let. Co však mohu potvrdit, že význam zeleně se hrubě podceňuje. Je to rok, co jsem napsal kritický článek k hoblování trávníků. Když dnes jdu kolem sníženého porostu, a nikoliv kolem obnažené rozpálené země, je ten rozdíl znát na první "pohled". K smíchu jsou mi předražené zelené střechy, když jsme slepí k devastaci pokryvu, který je zadarmo a živí spousty živočichů.

Ono těch vlivů na změnu klimatu bude asi několikero. Význam má každá jednotlivá složka ekosystému, která svým drobným přispěním vytváří klímu. Čím více obnažených ploch, tím více slunečního tepla pohltí.

Jairův vykácený prales je o několik řádů necitelný zásah oproti městským hliněným golfáčům. Tento brazilský Terazky jen dokazuje, že jedna lidská vlastnost je věčná. Přeji si a doufám, aby tento "historický omyl" co nejrychleji zmizel ze scény. A kdyby kandidovala biotická pumpa, budu jí na dálku fandit:-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2020 17:23 Reaguje na Karel Zvářal
Samozřejmě máme k dispozici Zemi opožděnou o 1-10 tisíc let, protože známe historii.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.5.2020 18:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Známe historii lidmi obydlené planety. Ta s č. 2 by byla identická, avšak bez lidí. Ať o tisíc let později či napřed, abychom se nemuseli přít, co bude či nebude. Historii známe, tu nezměníme, ale hádat budoucnost tohoto soudku střelného prachu si asi netroufne asi nikdo. Při té rychlosti dezertifikace a nekontrolovné množivosti primigenních moudronosů se mají další generace na co těšit...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2020 20:10 Reaguje na Karel Zvářal
Pokud bychom zůstali ve středověku a nedosáhli na fosilní paliva, trvala by stále Malá doba ledová, ovšem ustupovala by. Jakou rychlostí se neví, dejme tomu normální, tj. +1°C za 10 tisíc let. Takže by dnes byla teplota asi jak začátkem 19. století.
Odpovědět
ig

24.5.2020 20:39 Reaguje na Pavel Hanzl
To nemůžete vědět :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 07:44 Reaguje na
Můžeme. Jiný tak razantní vliv, jako fosilní uhlík, na světové klima nepůsobí.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.5.2020 13:11 Reaguje na Pavel Hanzl
A co klimatické výkyvy, které byly před tím? A oteplení po malé době ledové naprosto nekoreluje s obsahem CO2 ve vzduchu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 14:26 Reaguje na Jan Šimůnek
Výkyvy předtím postupovaly tou rychlostí +1°C za 10 tisíc let. A to oteplení je přímo způsobeno CO2, to se rozjížděly uhláky, pak se přidali ropáci. Podívejte se na jakýkoliv graf.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.5.2020 18:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale ne tak dobře, jak bychom potřebovali.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2020 18:34 Reaguje na Jan Šimůnek
Na to, co potřebujeme vědět to stačí. Vývrty z ledovců mají obrovskou vypovídající schopnost.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

25.5.2020 08:25 Reaguje na Pavel Hanzl
To majú, lenže vývrty z ledovcú hovoria niečo iné. Ľadovcové jadrá hovoria o prudkých zmenách klímy v minulosti, ktoré vy absolútne ignorujete. Namiesto toho stále dokolečka opakujete svoje teórie o "normánej rýchlosti 1 stupen za 10 000 rokov. Pozrite sa na to z hľadiska botaniky ako sa v čechách menila klíma v období holocénu - to je doba medziľadová, v ktorej teraz žijeme a tešíme sa že je teplo a vlhko a nie je mráz a sucho. http://priroda.sdas.cz/botanika/vyvoj.htm
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

25.5.2020 08:41 Reaguje na Vladimir Mertan
Nesporně zajímavé :
Mladší dryas (9000 – 8000 p. n. l.)
Období klimaticky chladné a suché, průměrná teplota na hřebenech Krušných hor byla cca 0 C, průměrná teplota v Podkrušnohorské pánvi a v Českém středohoří byla přibližně 4 C.
---------
Boreál (7000 – 5500 p. n. l.)
Klima boreálu je velmi příznivé, průměrná teplota na hřebenech Krušných hor byla cca 7C, průměrná teplota v Podkrušnohorské pánvi a v Českém středohoří byla přibližně 10 C.
==========
Rozdíl teplot za cca 2tis. let činí 6.5C, tedy 3.25 C/ tisíc let.
----------
Mladší subatlantik (600/1300 n. l. – současnost)


Klima mladšího subatlantiku je současné. Historicky je doloženo teplejší období ve středověku, tzv. malé klimatické optimum“, a chladnější období, tzv. „malá doba ledová“, u nás mezi cca 1600-1850 n. l. (Neuhäuslová et al., 2001).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 14:29 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pořád se bavíte o lokálních změnách a ne globálních. Ty samozřejmě mohly být prudké, záležely především na Golfském proudu, případně na erupcích isladských sopek.
Ale celá řeč je o globálním klimatu, to je úplně jiný level.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.5.2020 10:25 Reaguje na Pavel Hanzl
To jsou všechno globální změny. Dryas, pokud to nevíte, byla jedna z ledových dob, která byla tudíž univerzální pro celou planetu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.5.2020 17:47 Reaguje na Jan Šimůnek
Před 9000 lety před Kristem žádná doba ledová nebyla, to končila ta normální a postupně se oteplovalo. V žádném grafu jsem to neviděl.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 08:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Dryas byl jedna z ledových dob, z toho se prostě nevykecáte. Maximálně jen přispějete ke svému negativnímu hodnocení účastníky této diskuse.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.5.2020 10:31 Reaguje na Jan Šimůnek
Pošlete mi nějaký důvěryhodný graf globálních tepot, kde ten dryas máte.
Tady máte graf za 20 tisíc let:
https://www.czechsight.cz/co-vime-o-zmene-klimatu-zadna-alternativni-teorie-nedokaze-soucasne-otepleni-vysvetlit/?fbclid=IwAR1SAwsg7V66pKgf63_aJx8WFw463pCH51GIpE2zr4PAzKoNH9swwzwVXP4
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.5.2020 16:56 Reaguje na Pavel Hanzl
https://en.wikipedia.org/wiki/Dryas
Kapitola "Geology"
Odpovědět
va

vaber

26.5.2020 09:04 Reaguje na Vladimir Mertan
určování teplot z uložených ledovcových vrstev je asi jedna z nejpřesnějších metod ,přesto nikdo nemůže vědět kolik vrstev roztálo a tím celé určování času historických událostí může být špatně, podobně i analýza plynů v bublinkách ledovců a z toho určování složení atmosféry má i svoje nedostatky a jsou pochybnosti, je velice podivné že za poslední doby ledové nebyla Sibiř pokryta ledovci ,vysvětlení o suché Sibiři nemohu strávit ,o té poslední době ledové jsou nejlepší informace a pokud byly ještě nějaké předním, znalosti o nich jsou minimální
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2020 17:26 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vy můžete klidně tvrdit o 75% klimaskeptiků a já třeba to, že Marťani mají zelená tykadélka. Máme pořád ještě svobodu slova.
Ovšem prohlášení IPCC má přece úplně jinou váhu a podle toho je koncipované.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.5.2020 18:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Jestliže se IPCC ohání jakýmsi "vědeckým konsensem", tak je docela k věci prokázat, že takový konsensus ve skutečnosti neexistuje.

Mimochodem, konsensem argumentovali církevníci, když prosazovali názor, že je země placka, na konsensu stála nacistická "rasová věda", na konsensu bylo založeno prosazování Lysenkovy "nové biologie".
Věda zpravidla staví na vědeckých důkazech.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2020 19:42 Reaguje na Jan Šimůnek
Jsme v úplně jiné situaci. Jasné důkazy hovoří zcela jednoznačně a já se tu snažím najít nějaký alternativní názor, ale zatím jsem narazil jen na ryzí nesmysly typu "integrál TSI".
I přes celkem jasnou teorii fosilního CO2 si vědátoři nechávají zadní vrátka, protože si spočítali, že mají pravdu jen na asi 96%.
Pro praxi to naprosto stačí. Církví (což skutečně nebyla vědecká komunita), nacisty a komunisty skutečně šermovat nemusíte.
Odpovědět
ig

24.5.2020 20:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Jde o to, že konsensus tisíce vědců nemá větší cenu než názor jediného :-) Krásně to formuloval Einstein, když mu říkali o stovkách článků, které se vyjadřují nesouhlasně k obecné teorii relativity: "kdyby měli důkaz o neplatnosti OTR, stačil by jediný".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2020 21:30 Reaguje na
Jenže ten jediný ne a ne najít nějaký jiný důvod, prostě furt jen evidentní nesmysly. Pan Kalenda se zamotá do integrálů tak, že neví kde je nahoře a kde dole, pan Vinkler popíše stránku odkazy , které si odporují, nebo nejsou vůbec o tématu. Ale nikdo žádné věrohodné vysvětlení nemá.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2020 21:32 Reaguje na
Mě připadá poctivý pan Pokorný, který napíše, že nic neví. Ale v jeho přednášce pár slušných důkazů, že to přirozenou příčinu nemá, přece jen je.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.5.2020 21:37 Reaguje na
Vidíte, a třeba Einstein se mýlil v tom, že vesmír je statický. S rozpínáním přišel až belgický kněz, fyzik a astronom G. Lemaitre... Jak je všechno (vědění) relativní, že?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 07:48 Reaguje na Karel Zvářal
Není. Vy zase píšete o neskutečně vzdálené realitě, která na nás nemá žádný vliv a kterou tehdy nemohli ani změřit.
Globální eteplování probíhá na Zemi, existují milióny velmi přesných měření, známe historii vývoje klimatu milióny let dozadu. To se přece srovnávat nedá.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

25.5.2020 08:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Historii vývoje klimatu zpětně známe-paleodata- pouze neznáme příčiny všech skokových změn v minulosti
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 14:33 Reaguje na Miroslav Vinkler
Známe. Skutečné skokové změny vždy měly rezantní příčiu a ta je do vzdálenosti pár milión let známá. Samozřejmě se bavím o globálním klimatu, ne o Evropě.
Odpovědět
ig

24.5.2020 10:01
Já si stejně myslím, že změny klimatu nastávají "jen tak". Tak rozsáhlý nelineární dynamický systém, jako je atmosféra spolu s hydrosférou, obsahuje tolik dějů a vazeb, že nemůže vést k ničemu jinému než k deterministickému chaosu. Což je ostatně běžně známé, viz nepředpověditelnost počasí ve škálách přesahujících jednotky dnů. Jenže tu máme i mnohem pomalejší jevy s dopravním zpožděním v řádu měsíců, let, staletí i více (jako je třeba hluboké oceánské proudění), jejichž vliv na počasí (v těchto dimenzích už nazývané klima :-)) má odpovídající časové konstanty.

Legrační je, že si tohle může namodelovat na počítači každý kdo umí trochu programovat a v matematice se dostal až k umocňování. Už při nějakých deseti parametrech (podle Poincarého–Bendixsonovy věty stačí dokonce jen tři parametry) mu ale vyjdou nesmysly, tak model zahodí, že je to asi nad jeho síly. Jenže není, vyjde mu přesně to co vyjít má - chaos na všech časových škálách současně :-)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.5.2020 10:24 Reaguje na
Pokud by tomu tak skutečně bylo , jak vysvětlíte dlouhodobou stálost podmínek vhodných pro život na Zemi ? (složení atmosféry, globální teplotu apod.)
Odpovědět
ig

24.5.2020 17:48 Reaguje na Miroslav Vinkler
Je tam řada zpětných vazeb, které definují nějaký atraktor a drží teplotu v přijatelné obálce. Celkově to funguje jako regulační systém, který jen nepředpověditelně kmitá (opět nic divného, známý jev z teorie regulace).
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.5.2020 21:09 Reaguje na
Nápad výborný , dokončení špatné. V II. bude vysvětleno.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.5.2020 10:38 Reaguje na
Tak rychlé a dalekosáhlé změny nebyly nikdy v novodobé historii Země. Proto je důvodné se domnívat, že k nim (nechtěně) přispívá rozsáhlá exploatační činnost člověka. Jen změny v rozsahu zeleně jsou alarmující. Kdo toto nevidí, či lépe řečeno nechce vidět, klame sám sebe, aby měl klidnější spaní.

Ono okecávat a popírat jde všechno. Tak jako "neškodné" vysílače operátora na střeše činžáku s polovinou záhadně nemocných nájemníků. Odvodnění a vysušení krajiny na valné části kolonizovaných kontinentů, kácení posledních souvislých pralesů nepochybně se projeví i na stavu klimatu. Jen naprostý hlupák či programový troll to může popírat. Prostě kdo nechce vidět, nevidí.
Odpovědět
ig

24.5.2020 18:03 Reaguje na Karel Zvářal
Nevím, tohle nemám za prokázané (stejně jako ty antény, dokud neuvidím důkazy, budu s k té informaci chovat jako ke každé jiné poplašné zprávě :-)). Samozřejmě, člověk mohl do chování klimatu zanést nějakou poruchovou veličinu (o tom se nehádám, jen pořád pochybuji o přičinné souvislosti s hladinou CO2) a chaotický systém nám pak zaručuje, že to už nelze žádným způsobem napravit :-)
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.5.2020 19:14 Reaguje na
Právě že to není polašná zpráva, ale potvrzená teorie. Jako poplašnou ji bylo možno brát před padesáti lety, tehdy to pro většinu populace bylo a) sci-fi b) hrozně daleko. A chaos v tom také není, otepluje se globálně, je to znát na všech kontinentech.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.5.2020 19:22 Reaguje na
Jako zámožný člověk si udělejte ve dvou sklenících pokus s metanem a CO2, a o výsledku nás informujte:-) Já tuto teorii beru na vědomí, stejně jako ty, které akcentují jiné vlivy. Ať nad tím bádají ti, co jsou za to placení a lépe tomu rozumí.
Odpovědět
ig

24.5.2020 20:28 Reaguje na Karel Zvářal
O výsledku pokusu se skleníkem naplněným metanem budete jistě informován denním tiskem :D

Proti tomu, aby nad věcmi bádali lidé kteří tomu rozumí nic nemám, jen apeluji na to, aby jejich výsledky neinterpretovali lidé kteří mají osobní zájem na jejich určitém vyznění.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.5.2020 20:46 Reaguje na
Tak na té poslední větě se shodnem. Já jen, že o GO (tehdy říkal změna klimatu) jsem slyšel ještě jako uchál od staršího pána, který se na ní zajisté nechtěl obohatit. A nechápal jsem, proč kritizuje motorismus a leteckou dopravu, která v porovnání s dneškem byla v plenkách.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

25.5.2020 10:15 Reaguje na
K druhému odstavci:
To jste vystihl opravdu přesně. Tleskám Vám, ig.
Vlastně vůbec nezáleží na tom, co vědci vymyslí či objeví a jak (nebo jestli) dokážou, že mají pravdu.
Nakonec stejně rozhodne to, jak to někdo účelově vyloží.
Je to stejné jako s Koránem; jeden uláma podle něho nabádá ke džihádu a druhý k lásce a smíření. A nikoho vlastně nezajímá, co chtěl Mohamed těmi verši OPRAVDU říci...
Odpovědět
JJ

Jan Jetel

26.5.2020 18:20 Reaguje na
Chtěl bych připomenout poučku o tom že nejjednodušší vysvětlení bývá obvykle správné. Křivka stoupajících koncentraci CO2 kopíruje křivku stoupajících teplot. Co kdybychom v jiné realitě přisuzovali oteplování některému z alternativních vysvětlení (samozřejmě bychom si jako nyní v případě CO2 nebyli úplně jistí) a pak bychom objevili vztah rostoucích koncentraci CO2 a stoupající teploty? Jak bychom reagovali?
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 08:57 Reaguje na Jan Jetel
S rostoucí teplotou klesá rozpustnost CO2 ve vodě. Výsledkem je vytlačování CO2 ze světového oceánu do ovzduší. Takže řetězec příčina - následek může být opravdu i přesně opačný.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

27.5.2020 09:48 Reaguje na Jan Šimůnek
V dnešní době je bilance CO2 v oceánu jasná: ročně cca 92 GtC z atmosféry do oceánu a cca 90 GtC z oceánu do atmosféry. Čistá bilance - 2 Gt ročně z atmosféry do oceánu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 14:30 Reaguje na Ladislav Metelka
Nicméně s předchozími teplotami do něj přecházelo víc.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

27.5.2020 14:36 Reaguje na Jan Šimůnek
Možná ano, ale čistý zdroj CO2 to není.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 19:10 Reaguje na Ladislav Metelka
Nicméně se tento jev promítá do koncentrace tohoto plynu v atmosféře. Což je asi to hlavní.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

27.5.2020 19:13 Reaguje na Jan Šimůnek
Ano. Snižuje koncentrace CO2.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

27.5.2020 10:22 Reaguje na Jan Šimůnek
Nezáleží jen na teplotě...
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

25.5.2020 08:40 Reaguje na Karel Zvářal
"Tak rychlé a dalekosáhlé změny nebyly nikdy v novodobé historii Země". Čo myslíte tou novodobosťou? Je to taký zvláštny termín.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

24.5.2020 15:05 Reaguje na
Nemyslím si, že změny klimatu nastávají chaoticky. Na ty velké na stotisícileté škále platí Milankovičův osvit. A na většinu delších i kratších platí planetární interakce. Co je ovšem s podivem je, jak dobře funguje "Harmonie sfér", na kterou poukázal už Pythagoras a vědecky ji popsal Kepler. Ta je ukázkou předávání rotačních momentů mezi tělesy jen s minimálním třením a tedy ztrátou energie. Proto je Sluneční soustava tak stabilní, když jsou planety v posloupnosti malých celých čísel a platí Laplaceova rezonanace. Toto v chaotických systémech není možno.
Odpovědět
ig

24.5.2020 17:54 Reaguje na Pavel Kalenda
Samozřejmě působí poruchové veličiny, ať už Milankovičovy cykly, kolísání sluneční konstanty a co já vím co ještě. A složitý systém (mluvím o atmosféře a hydrosféře) na to reaguje jak umí, čili chaoticky.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.5.2020 18:33 Reaguje na
Milankovičovy cykly souvisejí spíše s těmi pravidelnými změnami.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

24.5.2020 18:49 Reaguje na
Ano. Reakce atmosféry a oceánů je chaotická, ale na cyklické vnější buzení reaguje taky v podstatě cyklicky (např. Mörner 2018 - ukázal 60-letou periodu ve změnách toku Golfského proudu). Samozřejmě, že detaily toku jsou chaotické, ale ta změna je pravidelná.
Odpovědět
ig

24.5.2020 19:05 Reaguje na Pavel Kalenda
Samozřejmě, souhlas. Reakce je cyklická stejně jako podnět, jen jako regulační systém bůhvíkolikátého řádu mohou některé parametry reagovat na změnu poruchové veličiny překmitem (a o tom to celé vlastně je).
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

24.5.2020 19:06 Reaguje na
Souhlas.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 10:51 Reaguje na Pavel Kalenda
Má to jen drobnou chybku. Dnešní změna klimatu cyklická není. Kdyby byla, musel by se v minulosti podobný jev několikrát opakovat. Což se neopakoval.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

25.5.2020 13:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale opakoval. Za posledních 400000 let minimálně 100x. Už se to pobíralo v minulé diskuzi, ale asi jste to nechtěl pochopit: První graf je z vrtu Vostok a jak jsem už psal v několika diskuzích zde na Ekolistu, tak teplota předbíhá CO2 o nějaký čas (až desítky let) a ne naopak. Ono je to mimochodem vidět i v tomto velice špatném rozlišení zde. Zvětšete si obrázek a uvidíte, co začalo růst dříve okolo let (v tisících) -330, -260, -225, -185, -140, -105, -60, zda modrá či červená křivka. A to jsem vyjmenoval jen ty markanty. Při podrobné kroskorelační analýze toho naleznete více a přesněji.
Pavel Dudr napsal:
Tento graf jsem použil ve svém článku, ale nepřekryl jsem ho tak, jako je to zde. A mohu potvrdit, co zde píšete. To předbíhání teploty je ovšem mnohem lépe vidět na sestupné části grafů než na vzestupné. Je to zde:https://pravyprostor.cz/rostouci-mnozstvi-co2-neni-pricinou-ale-nasledkem-oteplovani/
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

25.5.2020 14:24 Reaguje na Pavel Kalenda
No tak když to píší na Pravýprostor.cz, tak to bude určitě pravda. :)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 14:46 Reaguje na Pavel Kalenda
"Na těchto grafech má oteplování téměř stejný průběh jako nárůst koncentrace oxidu uhličitého a také vrcholy 1, 2, 3, nastaly ve stejnou dobu pro CO2 i teplotu. Z toho tedy nelze určit, co bylo příčinou a co následkem."
To je vidět, to je fakt. Ovšem další věta je skutečná perla:
"Zde je patrné, že ochlazování probíhalo podstatně rychleji než pokles CO2, viz např. vrchol 3, který nastal před 128.000 roky. Z toho pak vyplývá, že snižování koncentrace CO2 bylo důsledkem klesání průměrných teplot. A proto analogicky muselo být i oteplování příčinou nárůstu CO2 v atmosféře". Oni jsou komici, to se jinak říci nedá.
Prudké ochlazování na zeměkouli je dáno především erupcemi sopek nebo nárazy asteroidů, které emitují do atmosféry prach a síru, čímž vzniká "nukleární zima". A logicky se pak vytváří permafrosty, které vážou uhlík.
Ale to není příčina oteplení ale ochlazení.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 14:49 Reaguje na Pavel Kalenda
V minulé diskusi se řešil mladší dryas a ještě nějaké DO nebo jiné cykly, ale to byly rychlé, ale lokální změny někde v Grónsku, v Antarktidě je nezaznamenali.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2020 17:36 Reaguje na
A ten váš chaos vychází tak, že zemské klima je tak stabilní, že změna teploty o JEDEN stupeň trvá normálně 10 - 100 tisíc let. To je doloženo za poslední snad milión let. Pokud probíhaly dříve tak ryché změny globální teploty, vždy to bylo způsobeno razantní příčinou (nárazem astroidu, sopečnou činností). Dnes nic takovéh nevidíme a přitom rychlost změny je zcela pezprecedentní.
Odpovědět
ig

24.5.2020 17:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Přibližné udržení veličin v chaotickém systému s řadou současně působících zpětných vazeb je možné, takový systém má nějaký atraktor kolem kterého nedeterministicky osciluje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2020 18:31 Reaguje na
Když to napíšu česky, tak celý systém se milióny let vyvažuje na celoroční nulový součet uhlíku. A je velmi funkční, robustní, ale zrovna v kategorie CO2 velmi labilní. Tam stačí jen minimální odchylka a celý systém se rozhodí. A to jsme provedli tím, že jsme vyfučeli do atmosféry ty bilióny tun fosilního CO2.
Odpovědět
ig

24.5.2020 19:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Nevyvažuje se. Důkaz: alespoň jedna část zmíněného systému (počasí) se chová chaoticky, není a nikdy nebyla vyvážená. Čili chaotická složka tam zjevně je, přít se můžeme o to jak je velká a jak významná.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2020 20:00 Reaguje na
Počasí je samozřejmě chaotické, ale to vůbec ničemu nevadí.
Pokud třeba v Evropě za každý rok naprší určité množství srážek a je tu tisíce let stejná průměrná teplota, bude tu stálá vegetace. A na ni se ten systém vyvažuje, na plochy oceánů s planktonem, kterému je skutečně fuk, jaké je počasí. Na tropické pralesy, kde prší stejně každý den.
To je stabilita, která se mění prostě v řádu statisíců let, ten systém se tímto vyvažuje. Ne počasím.
Odpovědět
ig

24.5.2020 20:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale ona tu stejná teplota není. Dávám odkaz na graf (první nalezený): https://www.eike-klima-energie.eu/wp-content/uploads/2017/07/1_14.png Takhle typicky vypadá průběch chaotického dynamického systému, třeba takového který si můžete sám namodelovat (nemusí to být ani model klimatu). O vyvážení nemůže být ani řeč, to by vypadalo nějak takhle https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+y%28x%29%3D1+from+-10+to+10
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2020 20:39 Reaguje na
Systém je tak robustní, že rostliny snáší dost výrazné výkyvy počasí, ale klimatu ne. Přežijí několik suchých let po sobě, několik horkých letních měsíců i několik tvrdých zim, kde teploty létají o deset stupňů nahoru i dolů. Ale nevydrží změnu klimatu o 1°C. Protože to nikdy v historii nenastalo a ten systém na to není stavěný.
Důkaz: naše "nevhodné" smrky tu rostly v pohodě od Marie Terezie a teď kompletně zmizí za třeba 10 let.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.5.2020 08:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Ty smrky, pochopitelně, nemizí kvůli klimatu, ale kvůli ekologickým chovům kůrovce.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

25.5.2020 09:02 Reaguje na Pavel Hanzl
To je mimoriadne pádny dôkaz. Ľudia vysadili smreky tam, kde by sami nikdy nenarástli. Teraz vyschli, pretože prišlo niekoľko suchých rokov po sebe a zanedbala sa umelá ochrana proti kôrovcovi. To že umelý neprírodný systém zkolaboval je iba ak dôkazom ľudskej hlúposti, nič iné to nedokazuje. Za Márie Terézie by nikdy nenechali lesníci stáť ani jeden suchý smrek, to neprichádzalo do úvahy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 10:49 Reaguje na Vladimir Mertan
a informaci, že dnes je nejhorší sucho za 500 let, jste taky nezaznamenal?
Odpovědět
ig

25.5.2020 12:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Zaznamenal jsem, že mám pohorky jako koule bláta, půl hodiny jsme je drbal. Po jednom výletu do přírody :-) Zatracený sucho...
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

25.5.2020 14:01 Reaguje na Pavel Hanzl
V roce 2018 vyhlásili v USA "Permanent Drought" po 7 letech skoro nepřetržitého sucha. A teď se tomu smějí:
https://wattsupwiththat.com/2020/05/22/michigan-dam-failures-and-climate-change/

nebo tady
https://wattsupwiththat.com/2019/03/11/californias-permanent-drought-is-now-washed-away-by-reality/

U nás má počasí pár let zpoždění za USA, takže suché období 1944 - 57 se opakovalo po 62 letech 2006 - 2019. :-)
Je načase vyhlásit taky program Permanent Drought, jak to navrhl M. Trnka letos v dubnu:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesko-zaziva-nejvetsi-obdobi-sucha-za-poslednich-500-let-tvrdi-vedci-102769
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 21:39 Reaguje na Pavel Kalenda
Pane Kalendo, napište jediný důvod, proč by se to sucho mělo zvrátit v nějaké mokro. nejsme v žádné cyklické klimatické změně, ale v prudkém oteplování srovnané s nárazem asteroidu.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

25.5.2020 14:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Informáciu som zaznamenal. Priznám sa, že ma to dosť prekvapilo.O 500 ročnom suchu sa hovorilo v súvislosti s rokom 1947 a čo sa týka dlhodobého sucha, v roku 1867 – 1871 úplne vyschlo Neziderské jazero. Obávam sa, že súčasné 500 ročné sucho je dosť nadhodnotené. Napríklad keď si pustíme priebeh sucha za 12 mesiacov na stránke intersucho.cz, vidíme suché obdobie 2 mesiace jún, júl 2019 a potom apríl až 1/2 mája.2020 Obdobia bez dažďa nie sú dlhšie ako 2 mesiace. Na Slovensku je sucho podstatne miernejšie ako v čechách, aj keď v apríli tiež nepršalo.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

25.5.2020 14:21 Reaguje na Vladimir Mertan
Standa Lejska s kolegy porovnávali sucho 1944 - 57 s nynějším suchem a osobně se mi zdá, že to předchozí bylo hlubší (str.16): https://www.speleo.cz/file/10108/5086.pdf
A taky v roce 1947 nám musel CCCP dodat obilí, jinak by taky u nás byl hladomor.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 21:36 Reaguje na Vladimir Mertan
Pokud bylo před 500 lety nějaké fatální sucho, je docela možné, že všechna nynější sucha se můžou nazávat "nejhorší za 500 let. A každé další a ještě horší bude zase nejhorší za 500 let. Diokud nebude horší než to, před 500. lety. Dnes máme šanci.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

26.5.2020 19:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Skôr je to tak, že ak teraz vyhlásime v podstate mierne sucho za 500 ročné, potom sa takáto nízko nastavená laťka ľahko prekonáva. Každé nasledujúce sucho môže byť horšie ako údajné 500 ročné sucho v roku 2020.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.5.2020 10:28 Reaguje na Vladimir Mertan
I ty smrky na Šumavě nejsou nic jiného než smrková plantáž. To Bursík a další škůdci začali mlít hubama o tom, že je to přírodní les, a prosadili škodlivou a nesmyslnou bezzásahovost, která ty lesy totálně zničila.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

26.5.2020 11:17 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale prd zničila ...
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.5.2020 14:24 Reaguje na Petr Eliáš
Takže celá Šumava je zelená a nikde tam nejsou kilometry čtvereční mrtvých stromů? A není mrtvý ani Trojmezný prales, není mrtvé prameniště Vltavy atd.?

To vše je už vidět i na leteckých snímcích pana Googla, i na mapy.cz. Agitační bláboly s tím nic nesvedou.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

25.5.2020 08:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Všetky vaše teórie vychádzajú z tvrdenia, že "zemské klima je tak stabilní, že změna teploty o JEDEN stupeň trvá normálně 10 - 100 tisíc let." Tvrdí to alarmista Mann, autor hokejkového grafu, alebo Schellnhuber z Postupimského ústavu pro výzkum dopadů klimatických změn. Ak by to nebola pravda, všetko sa rozpadne ako domček z kariet. Že sa klíma v minulosti menila dramaticky, je úplne zrejmé. Pokiaľ budete zatvárať oči pred realitou, tak vám vaša viera vydrží.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 10:58 Reaguje na Vladimir Mertan
Průběh klimatu je prozkoumaný několik miliónů let do minulosti a nic takového tam prostě neproběhlo.
Argumentace mladším drysem a DO systémy jsou liché, protože to byly rychlé lokální změny, nikoliv globální. Prokázaly se v Grónsku, ovšem ne v Antarktidě. Navíc nejsou známy příčiny těchto změn, ale ty byly taky lokální.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

25.5.2020 14:35 Reaguje na Pavel Hanzl
To je známa pesnička alarmistov. Vo vhodnej chvíli sa argumentuje lokálnou a inokedy globálnou zmenou. Vaše vyschnutie smrekov či údajné 500 ročné sucho v čechách sú lokálne udalosti, ale sú dôkazom globálnej zmeny. Historické údaje ukazujú podstatne vyššie teploty v Európe ako dnes napr. v dobe bronzovej, ale alarmisti povedia že to bolo iba lokálne a nie globálne. V dobe Rímskeho optima bola hranica lesa v Alpách o 300 m vyššie - samozrejme tiež iba lokálne. Takže aká bola príčina lokálnych zmien, ktoré hravo prekonávajú súčasné "extrémy" a vznikali prirodzene? Vy si stále neuvedomujete, ako sa získavajú a vyhodnocujú údaje z minulosti a akú majú výpovednú hodnotu popri súčasných meraniach. Asi je zbytočné spomínať ľudí čo sa tomu profesionálne venujú ako Petr Pokorný, Vojen Ložek, Gorge Kukla, Miroslav Kutílek. Veľakrát sme sa o tom bavili a vy tento profesionálny názor jednoducho neberiete do úvahy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 18:27 Reaguje na Vladimir Mertan
Nevím, kdo z těchto pánů je klimatolog, ale čtu pana Pokorného a ten to teda není. Klimatologové jsou pánové Cílek nebo Hollan a ti tvrdí něco jiného. Nejvyšší autorita je asi pan Schellnhuber.
https://www.respekt.cz/tydenik/2019/16/klima-vstupujeme-do-temneho-veku
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

25.5.2020 20:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Pan Schellnhuber je atmosférický fyzik, nemá kvalifikáciu na posúdenie historických zmien klímy. Pan Cílek je geológ. Radím ho skôr medzi skeptikov, určite nikde nenájdete že by potvrdzoval hokejové grafy. Je práve naopak spoluatorom knihy: https://www.databazeknih.cz/knihy/velka-kniha-o-klimatu-zemi-koruny-ceske-163290 , ktorá práve popisuje veľké zmeny klímy v minulosti v strednej Európe. Václav Cílek je osobným priateľom skeptika Georga Kuklu aj Vojena Ložeka, je zároveň aj jeho žiakom. RNDr. Jan Hollan je fyzik: https://www.muni.cz/lide/3319-jan-hollan/zivotopis tiež nemá na klímu v minulosti kvalifikáciu. Peter Pokorný je paleoekológ, je profesionál čo sa týka klímy v minulosti: https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Pokorn%C3%BD_(biolog) Vojen Ložek je svetovo uznávaný odborník na prírodu kvartéru: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojen_Lo%C5%BEek
Tak je neviem kto je tu najvyššia autorita. Čo keby ste si aj sám niečo zistili, ako to vlastne je. Ešte sem dám odkaz na Georga Kuklu, významný vedec, ktorého si USA vyžiadali a bola mu povolená emigrácia: https://en.wikipedia.org/wiki/George_Kukla
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 21:32 Reaguje na Vladimir Mertan
Tady je to celkem velmi slušne vysvětleno:
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/frantisek-marcik-jak-to-dopada-kdyz-o-zmene-klimatu-verejne-hovori-vedci-kteri-ji-nerozumi
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

25.5.2020 22:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Pozrite sa p. Hanzl. Stratil som dosť času, aby som vám vysvetlil pomerne jednoduchú vec. Zdá sa že tomu neviete, alebo nechcete porozumieť. Keď neviete pochopiť, že atmosférický fyzik nie je odborníkom na klímu v minulosti a že naopak svetovo uznávaný Vojen Ložek, alebo Petr Pokorný odborníkmi na minulosť sú. Podľa mňa máte takú silnú vieru, že zatvárate oči aj uši, aby ste to nemuseli počúvať a premýšľať. Vaša viera a presvedčenie vám stačí. Mimochodom, ten Marčíkov článok je úplne otrasný, rovnaké nepochopenie situácie ako z vašej strany. Marčík je samozrejme motivovaný, je to jeho zamestnanie: "Obnovitelné zdroje energie jsou jedním z klíčových řešení, která mohou zbavit svět závislosti na spalování fosilních paliv. Díky pokroku moderních technologií dává rozvoj obnovitelných zdrojů stále větší smysl. Solární nebo větrné elektrárny mohou přinést dostupnou energii a současně zajistit potřebné snížení znečištění ovzduší a emisí skleníkových plynů. Aliance pro energetickou soběstačnost bude nadále usilovat o rozvoj všech typů obnovitelných zdrojů energie s cílem naplnit české klimatické závazky."
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

26.5.2020 07:57 Reaguje na Vladimir Mertan
Pan Hanzl (pokud se vůbec tak ve skutečnosti jmenuje) nemá za cíl pochopit vaše argumenty, ale jen trollit s tím, že neustále jen cituje z biblí IPCC, tedy Závěrečných zpráv. Když jsem mu předložil fakta z Encyklopedia Britanica, tak je nejenom nepochopil, ale ani nepřečetl. Je zbytečné se s ním zabývat a nějak smysluplně argumentvat. To je jen ztráta času. Ještě má z toho srandu, že může urážet.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.5.2020 17:55 Reaguje na Pavel Kalenda
Pane Kalendo, nikoho zásadně neurážím, ale drobný vtípek na vaše integrály prostě nejde neudělat.
Drobný důkaz, že se mýlíte je, že já žádné závěry IPCC neznám a nikdy je ani nečetl. Já se snažím používat rozum.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.5.2020 08:02 Reaguje na Vladimir Mertan
Obviňujete mě zcela neprávem, protože já uznávám světovou vědeckou obec, ale tady se snažím najít alternativní názory.
Takže to není víra, (to bych nic nehledal) ale rozum a zájem se orientovat.
Ty OZE jako klíč k řešení je přece zcela reálná skutečnost, taky USA i EU silně snižují emise uhlíku právě díky jim.
A pokud vám není ani atmosférický fyzik, který je dnes nejvyšší klimatolog světa po chuti, tak sorry jako.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.5.2020 10:33 Reaguje na Pavel Hanzl
OZE nejsou žádný klíč k řešení. OZE celou situaci spíš zhoršují (pokud tedy považujeme produkci CO2 za něco špatného) a navíc narušují klima dalšími mechanismy.

To, že IPCC a na něj napojení aktivisté prosazují OZE a zavrhují jadernou energii je IMHO postačující důkaz, že je to, co hlásají, celé jen podvod.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

26.5.2020 19:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Nie je mi po chuti pokiaľ má byť väčším expertom na klimatické výkyvy v minulosti ako Vojen Ložek, alebo Petr Pokorný. Tam je jeho odbornosť naprosto nedostatočná. sorry jako.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.5.2020 10:31 Reaguje na Vladimir Mertan
Hollan vystudoval obor fyzika plynů a jeho studiem dané kompetence v oboru klimatologie jsou asi na úrovni průměrného MUDr. nebo i JUDr.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

26.5.2020 11:08 Reaguje na Jan Šimůnek
A to je problém? Vdyt za odborníka na klima se vydává i člověk, který vystudoval anglickou/americkou historii ... :-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.5.2020 14:31 Reaguje na Petr Eliáš
Máte pravdu, ale v případě skeptického pana Kremlíka soudruzi ekologové dělají z prdu kuličku, zatímco v případě alarmistů jim nulové odborné kompetence naprosto nevadí.

Konec konců, ta makulatura z IPCC, na kterou se tu někteří alarmisté odvolávají, vznikala (snad až na poslední rundu) pod vedením "skutečného" odborníka na klima: železničního inženýra Pachaurího, který byl navíc v kolosálním střetu zájmů, jako vlastník či spoluvlastník firmy na přeprodej emisních povolenek. Proti němu jsou i Babišovy kolize zájmů v souvislosti s Agrofertem přepsaným na manželku naprosto bezvýznamné.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2020 17:41 Reaguje na
Klimatickou historii skutečně pro IPCC neprogramují diletanti a amatéři, kteří se dostali maximálně k odmocňování. Já vůbec nechápu, proč takové ptákoviny tady plácáte!
Odpovědět
ig

24.5.2020 18:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Když už polemizujete s tím co jsem napsal, tak aspoň čtěte co jsem napsal. Napsal jsem, že namodelovat chaotický systém je snadné a to i s použitím základní matematiky. Nepíšu nic o tom, že by slovutní experti z IPCC neuměli víc než umocňování (i když mám občas tendence o jejich odbornosti pochybovat).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2020 18:23 Reaguje na
Jistě. Já vytvořím chaotický systém tím, že v pokoji vyházím všechno ze šuflat.
Dobře, ale proč bych to měl sem psát?
Odpovědět
ig

24.5.2020 18:59 Reaguje na Pavel Hanzl
To nevytvoříte dynamický chaotický systém, ale jen nevratně zvýšíte entropii. Psát o tom klidně můžete, zejména pokud byste tím někomu dokládal, že jeho teorie o poltergeistech zlomyslně vyhazujících věci ze šuplíků má určité trhliny :-)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.5.2020 21:11 Reaguje na
A pokud by p. Hanzl nepořádek uklidil do vzorného pořádku, sníží entropii ale spotřebuje energii z okolí. :-)
Odpovědět
ig

24.5.2020 22:00 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ano, to pořád říkám ženským, že když doma uklidí, je to vždy za cenu, že někde jinde udělají větší nepořádek :-)
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

24.5.2020 16:06
Bylo by naivní, domnívat se, že činnost člověka, hlavně exploatace přírodních surovin neovlivní okolní prostředí a že v součtu i globální prostředí, ale stejně naivní je představa, že to zachrání větrníky a solární panely, nebo elektromobilita. Případ biopaliv, který totálně ztroskotal na fysikálních a chemických zánitostech (někde, jako v ČR, kvůli ziskům producentů, teprve ztroskotá), je toho dokladem. Jednou cestou k záchraně by bylo uskrovnění se lidí, především ve spotřebě energií (stačí si uvědomit, co spotřebuje elektřiny celosvětová internetová síť!), což ale není očekávatelné. Ovšem jedno je jisté, ono to všechno nějak dopadne, ale spíše špatně, než dobře.
Odpovědět
PD

Pavel Dudr

24.5.2020 18:25
Naprostý souhlas s tím, jak malý vliv mají antropogenní emise CO2 na změnu klimatu. Vypočítal jsem, že člověk se podílí na zvyšování obsahu CO2 jen 2% svých emisí, 98 % příroda absorbuje, zatímco IPPCC tvrdí, že se podílí 45%. Je to zde:https://pravyprostor.cz/lzi-vedcu-o-emisich-co2-ktere-lze-vyvratit-pomoci-matematiky-zs/
A bude pokračování.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

24.5.2020 19:40 Reaguje na Pavel Dudr
To stejné ukázal prof. M. Salby:
https://www.youtube.com/watch?v=b1cGqL9y548&feature=youtu.be&t=37m25s
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2020 19:48 Reaguje na Pavel Dudr
Těch asi 40 megatun CO2 každoročně emitovaného do atmosféry činí asi 5% celého uhlíkového cyklu, ovšem ten je schopen pojmout jen 2% a ty 3% zůstává každoročně v atmosféře. A to je za 10 let více než 40% a to je už dost jiné kafe. Taky současná koncentrace je skoro dvojnásobná než v normálních dobách a to je celý.
Ten klíč je ve slově "každoročně", to dává celému systému tu razanci.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.5.2020 20:25 Reaguje na Pavel Dudr
Dejte vědět ,rád se seznámím.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

24.5.2020 21:04 Reaguje na Pavel Dudr
Minule jsem Vám psal o tom, jak k těm 45% IPCC přišlo:

Petr Eliáš17.5.2020 19:07 Reaguje na Pavel Dudr
A) To není můj zdroj. To je, dá se říci Váš zdroj, zdroj z té wikipedie (v té Wiki stojí: ,,Zhruba 2/3 antropogenních emisí CO2 od roku 1750 pochází ze spalování fosilních paliv a zhruba 1/3 ze změn ve využití půdy. Asi 45 % tohoto dodatečného CO2 zůstalo v atmosféře, zatímco zbylých 55 % pohltily oceány a pozemská biosféra.[80],,; to (80) odkazuje na Climate Change 2007). :-)

Součástí Climate Change 2007 je i práce I.C. Prentice a kol. ze které vychází onen odhad 45%. Viz zde: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/TAR-03.pdf (celá práce stojí za přečtení, ale opravdu zajímavé je to od strany 204). Vychází ze studie vztahu O2 – CO2.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.5.2020 21:13 Reaguje na Petr Eliáš
Z bilance 02 - CO2 globálně vychází i Gorshkov jako jednoho dílu skládačky. Bude ve II.přspěvku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2020 19:55
"Tvrdí, že za našimi problémy stojí nechtěná likvidace přirozeného autoregulačního biotického planetárního systému, který se zde vyvíjel miliony let a který vyladil životní podmínky na Zemi do podoby, kterou dnes známe, ale kterou bohužel svoji činností výrazně zeslabujeme."

Tohle přece tvrdí taky panel IPCC.

"Tento dokument tvrdí, že lidská rozsáhlá těžba fosilní energie vede k poškození tepelně odolného těsnění zemské kůry, ke zvýšení terestriálního tepelného a nepřiměřeně přenáší vnitřní teplo Země na zemský povrch".
Tohle považuji za úplný nesmysl. My vykopeme uhlí a ono vlastní hmotností ohřejě klima, ovšem teplo způsebené jeho spálením se už nepočítá. Zvláštní. Díra vykopaná v Bílině provede díru do tepelné izolace Země, to mi připadá jak od Paroubka.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.5.2020 20:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak to asi máme dva Panely IPCC , jeden veřejný a druhý pro zasvěcené.

IPCC jednoznačně považuje za příčinu oteplování antropogenní nárůst koncentrací CO2, a proto naordinoval masívní léčbu OZE= omezení spotřeby fosilních paliv.
O poškození ekosféry mluví také ,ale pouze jako o sekundárním problému.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 07:53 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pokud vím, tak se tam píše o komplexním negativním vlivu člověka na planetu, ovšem CO2 je asi ten největší Zlobr. Pokud bychom jeho zkrotili, získáme čas krotit i ty ostatní.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.5.2020 20:38
Typický Vinklerův článek. Spousta zcela zbytečné omáčky, ale abychom se dozvěděli, jak byly počítány tepelné toky a jejich změny po těžbě nebo jak pracuje biotická pumpa, to se člověk nedozví. Snad aspoň ten další článek bude lepší a bude tam věcně co kritizovat. Tady se bohužel nic nenašlo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.5.2020 20:43 Reaguje na Jiří Svoboda
Taky mi to připadá zmateční, sáhodlouhé zásluhy profesora Gorskova které nemají s tématem nic společného a pak prohlášení zase někoho jiného.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.5.2020 21:06 Reaguje na Jiří Svoboda
Typická Svobodova nedočkavost. Již jsem uvedl, že podrobný popis s odkazy apod. jsem zaslal redakci Ekolistu "Klimatická změna, globální oteplování a teorie biotické pumpy II."

Zatímco jediná Souhrnná zpráva Páté hodnotící zprávy
Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) má 38 stran a desítky odkazů , vy rigidně vyžadujete abych na třech stránkách podrobně vysvětlil konkurenční teorii která vychází z úplně jiných principů.

Když jste tak chytrý, tak se ukažte :

E = m.c2

A vysvětlete laikovi jak Einstein na tuto teorii přišel , z čeho vycházel a čím své úvahy prokazoval.
A jaké jsou její důsledky v dnešním světě.
Jak vidět , všemu rozumíte.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

24.5.2020 21:36 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jen doplním tu pátou zprávu: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.5.2020 10:46 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ale proč tedy píšete v článku 99% zbytečné omáčky nic k podstatě problému neříkající? O tom, jak Číňani počítali toky tepla už se od vás asi nedozním a uvidíme, jak se s biotickou pumpou pochlapíte, jak popíšete fyzikální princip jejího fungování!

Einstenův vztah E=m.c2 je výsledkem matematického odvozování vycházejícího se dvou Einsteinových postulátů:

1. Ve všech inerciálních vztažných soustavách probíhají fyzikální děje stejně (platí pro ně stejné fyzikální zákony).
2. Rychlost světla ve vakuu je ve všech inerciálních vztažných soustavách stejná.

Ty Einstein zformuloval jako nezbytnost pro odstranění kupících se rozporů mezi tehdejšími fyzikálními teoriemi založenými na představě eteru a experimenty.

Splnit tyto postuláty je možné jen tehdy, pokud opustíme představu, že čas je absolutní a hmotnost je nezávislá na rychlosti vůči pozorovateli. Pak lze matematicky provést potřebné transformace a rovnici E=m.c2 z nich lehce odvodit, stačí na to středoškolská matematika a toto bylo i gymnaziální učivo ve fyzice.

Jednou větou lze říci, že fyzika jsou 2 Einsteinovy postuláty a E=m.c2 je jejich přímý matematický důsledek.

Asi nejhmatatelnější důsledek pro svět je možnost uvolňování a využívání jaderné energie.

Rozhodně se musím ohradit proti vašemu velmi sprostému nařčení, že všemu rozumím.

Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

25.5.2020 10:59 Reaguje na Jiří Svoboda

ad1) jak Číňané počítali toky tepla si přečtěte v jejich práci - máte na to odkaz a číst umíte

ad2) jako pedagog a popularizátor fyziky jste zcela propadl - měl jste srozumitelnou populárně -odbornou formou laikům vysvětlit podstatu Einsteinovy teorie relativity a vy snesete snůšku kompilátů vytržených vět ze suchopárných učebnic.
Obyčejný člověk by z vašeho výkladu neporozuměl ničemu. Navíc se zcela míjíte s podstatou SROZUMITELNÉHO výkladu teorie relativity.

Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.5.2020 11:36 Reaguje na Miroslav Vinkler
1) Vy jste ty Číňany vytáhl, bylo na vás vysvětlit, co dělali a zda vůbec rozumíte tomu, co dělali. Takhle to vypadá, že jste ochoten psát o čemkoli, čemu vůbec nerozumíte, jen když vám to hraje do karet. To jste se s panem Kalendou hledali až našli.

2) Nejsem pedagog a popularizátor fyziky - zase o mně vědomně lžete. Měl jsem vysvětlit E=m.c2, což nazýváte nesmyslně teorií, nikoliv speciální teorii relativity. Prostě nemůžete očekávat rozumný výsledek, když nedokážete jasně zformulovat požadavek.

A opět se dopouštíte nějakého hodnocení z pozice chytřejšího. Pokud považujete za obyčejného člověka toho, co o fyzice nic neví, jaký dává smyls mu vysvětlovat teorii relativity?

A jaký má tato diskuse smysl (kromě těch Číňanů) vzhledem ke článku?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

25.5.2020 11:48 Reaguje na Jiří Svoboda
Pane Svobodo, nechme osobních doteků s nimiž jste začal vy "Typicky Vinklerův článek ..omáčka..blabla"

kritizujte názory ,poukazujte na příp. chyby, uveďte si alternativy jiné , držme se ale věci a nikoli osob, a budeme možná kamarádi.

Jinak si pletete speciální teorii relativity a obecnou teorii relativity, ale nechme to už být.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.5.2020 14:44 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nemám problém vyhnout se osobním dotekům a budu rád, když mně s tím pomůžete solidností a věcností diskuse.

Jinak na https://cs.wikipedia.org/wiki/E%3Dmc%C2%B2 naleznete:

Rovnice E = mc² popsaná Albertem Einsteinem ve speciální teorii relativity patří mezi nejslavnější rovnice všech dob...

tak nevím, co si mám o vašem posledním komentáři a vás myslet. Opravdu mi to neděláte jednoduché.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.5.2020 13:24 Reaguje na Jiří Svoboda
Nonsens.
Vědělo se, že platí vztah:
E=h*ný
a vztah:
m*c^2=h*ný
Dát z toho příslušnou rovnici (E=m*c^2) by měl zvládnout každý absolvent 9. třídy ZŠ a udělala to spousta lidí už před Einsteinem. Nicméně se zalekli té obrovské energie, která by se měla ze hmoty uvolnit. Einstein jako první odhadl, že tento vztah je reálný, nikoli nějaký matematický artefakt (za který ho považovala většina fyziků). Navíc geniálně vyhodnotil experimenty fyzika Macha (toho, co ho sepsul Lenin v díle "Materialismus a empiriokriticismus" a málem tím prohrál sovětům třetí světovou válku). Takže to nebyla úplná "sázka na slepo".
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.5.2020 14:48 Reaguje na Jan Šimůnek
Jo, ale to odvození platí jen pro částice s nulovou klidovou hmotností jako jsou fotony pohybující se c.
Odpovědět
va

vaber

26.5.2020 09:20 Reaguje na Jiří Svoboda
no pro fotony zrovna tato rovnice neplatí protože při nulové hmotnosti fotonu je energie taky nula a proto se musela zavést oprava
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.5.2020 10:42 Reaguje na vaber
Foton má 0 hmotnost pouze v klidovém stavu.
Z čehož plyne,že foton má kinetickou, pohybovou energii a nenulovou hmotnost .
Odpovědět
va

vaber

27.5.2020 07:59 Reaguje na Miroslav Vinkler
foton žáný klidový stav nemá
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.5.2020 20:33 Reaguje na vaber
Foton se vždy musí pohybovat rychlostí světla a jeho nulová klidová hmotnost je jen formální číslo, které se do rovnice musí dosadit, aby foton popisovala správně.
Odpovědět

Milan Štrupl

25.5.2020 09:29
Jsem dlouhodobě přesvědčen, že biliony a biliony vynaložené doteď i v budoucnu na záchranu klimatu jsou vyhozené do kanálu. Zásadním problémem planety není uhlík - to už je jen následek, nikoli příčina. Zásadním problémem, který nikdo neřeší je ohromný růst populace rozvojových států!!! Co hůř - nejen že to nikdo neřeší - vyspělé státy tu množírnu ještě dotují - asi aby nám primitivní obyvatelstvo ještě víc přemnožilo planetu a vyprodukovalo ještě víc emisí, vykácelo a vypálilo ještě víc lesů a pralesů, vytěžilo ještě víc surovin, vylovilo ještě víc ryb atd. Podle obecných dogmat tihle lidé zatěžují planetu mnohem méně než my v Evropě, ale to je samozřejmě obrovská lež - jednak jim nikdo nezapočítává emise z vypalování lesů, nikdo jim nezapočítává zaneřádění oceánů odpadem, ale hlavně - i když používají ohromné množství výrobků a technologií - prakticky nic sami neumějí vyrobit - vyrábí jim je někdo jiný ať už v Asii, Evropě či USA. Podle téhle idiotské logiky (že emise vznikají tak kde se něco vyrábí) by nejekologičtější země byla ta, co sedí pod palmou a všechno pro ni vypěstuje a vyrobí někdo jiný v jiné zemi... Správně by se měli emise z výrobků započítávat té zemi, která je spotřebovává!!!!! Spotřeba - tedy poptávka je to, co motivuje někoho něco vyrábět - nikoli opačně. Ohromný nekontrolovatelný růst populace tedy vytváří poptávku a kde je poptávka, je i nabídka - zásadním problémem lidstva je tedy neustále rostoucí populace planety a od toho se odvíjí všechny ostatní problémy a dokud nezačne populace planety klesat, respektive neklesne na nějaké 3-4miliardy lidí (zhruba na polovinu co dnes), tak se půjde všechno do hajzlu. Bohužel pro nás není rozvojové (a muslimské) obyvatelstvo mentálně schopné samoregulace porodnosti jako to udělali Evropané či Japonci a pár dalších států a jak vidno ani pandemie nám zatím s problémem přelidnění moc nepomohla - pár set tisíc mrtvých je nic, když světová populace roste +100mil ročně, tak bohužel zbývá už poslední, ne zrovna příjemný způsob regulace počtu lidí a tím je opravdu velká celosvětová válka, ke které ať se vám to líbí nebo ne lidstvo jednoznačně směřuje, jelikož masová migrace, jakkoli je dnes obrovská jen v současnosti jen cca 1% z přebytku lidí z přemnožených zemí - těch 99% přírůstku migrační toky prostě kapacitně nepoberou. Migrace za azylem se tak dříve či později změní v otevřenou invazi a jelikož ani v Evropě již není místa nazbyt - voda už chybí i ve většině Evropských zemí včetně té naší, půjde snahu vyčistit cílové území od původního obyvatelstva - tedy o genocidu. Možnosti civilizovaných vyspělých zemí uživit raketově rostoucí populace islámských a afrických zemí jsou už dnes velmi omezené a ekologizace Evropy schopnost evropanů tyto země dotovat ještě dramaticky sníží, zatímco do 20let se počet potřebných naopak zdvojnásobí. Nejpozději kolem roku 2040, kdy bude většina z vás stále ještě na světě můžeme čekat frontální útok desítek, možná stovek milionů lidí a jelikož i jim bude zřejmé, že se sem nevejdou - budou mít spolu s těmi co zde už jsou snahu si udělat v Evropě místo a někdo bude muset z kola ven. Čím déle si budeme hrát na humanisty a ignorovat fakt, že planeta není nafukovací, tím menší mají šance naše děti na přežití...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

25.5.2020 09:58 Reaguje na Milan Štrupl
V řadě věcí mám jiné názory, ale dávám za pravdu,že skutečně dobré řešení leží musí vzít v potaz exponenciální nárůst populace v Asii a Africe a měli bychom lidově řečeno "něco s tím udělat."
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

25.5.2020 10:33 Reaguje na Miroslav Vinkler
To, co bychom měli udělat, je NEUDĚLAT NIC. Tedy bychom měli zavřít hranice a nechat je, ať si své populační problémy vyřeší na svém teritoriu, kde žili jejich rodiče a které jim odkázali. Pak nastoupí řešení typu Číny - jedna rodina, jedno dítě, které umožnilo Číně ten obrovský ekonomický skok, kdy nemuseli řešit demografickou explozi, ale zaměřili se na kvalitu života.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 10:43 Reaguje na Pavel Kalenda
Zadrátovat ČR stejně, jak za komára a vytvořit pojem "čínská zeď". Dobré a velmi osvědčené řešení, druhým krokem je "celé to zaházet hnojem". Třetí krok už není, tím je už kolonizace prázdného území cizím etnikem.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

25.5.2020 10:48 Reaguje na Pavel Kalenda
Souhlasil bych s vámi pokud bychom se v historii do těchto regionů "nemontovali".
Nebýt otroků z Afriky a vyrabovaných zemí Asie,Afriky a Jižní Ameriky Evropany/později USA, neměli bychom dnes naši vyvinutou euro-atlantickou společnost na kterou jsme tak hrdí.
Musíme nést svůj díl odpovědnosti a řešit i jejich problémy, které jsme z 99,99% způsobili.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 11:03 Reaguje na Miroslav Vinkler
Váš systém odzdi-kezdi skutečně realitu nepojímá.
Evropa samozřejmě měla vliv na zbytek světa a v drtivé většině pozitivní, samozřejmě negativa s tím jdou vždy. Tak jako EU není dokonalý s green deal taky ne, ale vše je možná maximum možného. Celý svět je vždy o poměru, nic není nikdy na 100% ani na nulu.
Odpovědět
ig

25.5.2020 11:15 Reaguje na Miroslav Vinkler
Není tomu tak. Kolonie byly jen jeden z mnoha obchodních a vývojových směrů kterými se evropská ekonomika ubírala. Nějaké problémy jsme jim jistě způsobili, za všechny připomínám třeba ostudné dění v Belgickém Kongu, na druhou stranu jsme jim nabídli vzájemný obchod, který který některé kolonie do mrtě využily ke svému růstu, jmenujme za všechny třeba USA, některé příležitost zahodily a pošlapaly. Nemyslím, že bychom za ně měli odpovědnost, už proto, že si kolonie vesměs striktně přály politickou nezávislost a té se jim též dostalo.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

25.5.2020 11:31 Reaguje na
Mám pocit, že už jednou v jiné diskuzi jsme zaujímali zcela rozdílné názory.
Přesto to zopakuji.

Nebýt kolonií a jejich zdrojů,které byly v míře více než nedůstojné staletí odsávány Evropou,nově i USA , neexistovaly by současné finanční trhy a jejich deriváty a naše materiální úroveň by byla o level níže.
Odpovědět
ig

25.5.2020 11:59 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ano, vím, že na tohle máme dost rozdílný názor :-) A stále nevěřím, že by dodali tolik produktů, že by to mohlo nějak zásadně ovlivnit ekonomiku Evropy. Stačí si udělat horní odhad na základě logistických omezení. Ono toho koloniálního zboží zase tolik nebylo, aby jeho absence mohla zastavit evropskou průmyslovou revoluci.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

25.5.2020 12:09 Reaguje na
Zkuste se podívat, co říká Encyclopedia Britannica o koloniích a Anglii :-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.5.2020 13:30 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ani za druhé světové války a po ní nedokázala Velká Británie dovézt z kolonií dostatek potravin. Proto se zavádělo jejich nouzové pěstování a přídělový systém.
A to na tom byla technicky a logisticky neskonale lépe než v předchozích staletích, kdy byly kolonie budovány.
Druhou věcí je, že řada bývalých kolonií v podstatě žije z toho, co jim tam "zlí kolonizátoři" postavili a vybudovali. Od dopravní sítě přes zdravotnictví a školství až po jednotný úřední jazyk v některých státech.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 18:49 Reaguje na Jan Šimůnek
kdysi jsem čundroval po Indii na motorce a připadal jsem si tam jak v Anglii před sto lety.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 21:25 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, vy máte skutečně výrazný problém s "hladinou významnosti".
Vytáhnete vždy marginalitu a uděláte z ní kardinální problém. Kolonie byly pro Británii skutečně zdrojem slušného zisku (zvláště Východoindická společnost) ovšem správa těchto zemí se postupně zdražovala a během 20. století se Británie kolonií celkem s úlevou vzdala. Ale zanechala tam velmi pozitivní dědictví, když se podívám na celý svět, právě tyhle země patří mezi elitu. Kanada, USA, Austrálie, Nový Zéland, Indie, dříve i Jihoafrická republika.
Když to vidíte ze zeměmi, které kolonizovány nebyly (Afganistán, Irán, země střední Afriky). Vyjímkou je jen bolševická Čína, ovšem bolševická.
Odpovědět
JM

Jan Marján

25.5.2020 22:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Ještě jste zapomenul na Pakistán a Bangladéš. Velice pozitivní dědictví, úplně nejvyšší elita, že.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.5.2020 08:08 Reaguje na Jan Marján
Problém mají země muslimské. Tohle náboženství je natolik bigotní, že dokáže prakticky zablokovat jakýkoliv civilní pokrok.
Paradoxně se tak nejlépe žije muslimům v nemuslimských zemích, tj. v Evropě a USA.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.5.2020 10:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Ne civilní, ale civilizační. Muslimové jsou globálně na nižší civilizační úrovni než kromaňonci, co vymalovali Altamiru. Nebo naši "lovci mamutů" co uplácali Věstonickou Venuši.

Muslimům se sice v těchto zemích žije nejlépe, nicméně dělají vše proto, aby je přeměnili na islámské státy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 07:55 Reaguje na Jan Šimůnek
Nedělají. Jsou rádi, že jsou rádi. To vykřikuje jen pár fanatiků a ostatní je mají na háku.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 09:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Ti ostatní těm fanatikům poskytují logistické zázemí a podporu.

Když muslimové spáchali poslední teroristický útok v Bruselu, věděly o teroristech stovky dalších muslimů ("nefanatických") a našel se jen jeden (!), který je prozradil policii.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.5.2020 10:36 Reaguje na Jan Marján
Tam to zlikvidoval islám. Startovní čáru měli stejnou, protože původně to vše, od Pákistánu po Bangladéš byla korunní kolonie Indie.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.5.2020 09:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Totální absence vzdělání v oblasti přínosů kolonií k rozvoji ekonomie v časovém údobí počátků kolonizace a jejího ukončení (1492 - 1965 ) Kolumbus- Rhodésie.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

27.5.2020 09:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Jasně, marginalitou byly i infekční choroby ,které zdecimovaly Indiány v celé Americe. (často úmyslně Evropany rozšiřované poté co zjistili jaký mají na místní populaci "blahodárný" vliv)
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

25.5.2020 14:09 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jako ČR máme morální výhodu v tom, že jsme nikdy žádnou zemi nekolonizovali (snad jen trochu Zakarpatskou Ukrajinu, ale tam máme spíš kladné body za učitelování). Němci a UK drancovaly a dodnes drancují mnohé své kolonie, takže by měli zaplatit reparace a dát od nich ruce pryč. Rozhodně bychom neměli v ČR přebírat dluhy (jiných zemí EU) a vítat "doktory a univerzitní profesory" u nás do montoven.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 18:46 Reaguje na Pavel Kalenda
My jsme mistři světa v alibismu. Neměli jsme sice kolonie, (což bylo ovšem pro ty země velký přínos, především britské), ale zato jsme podporovali a vyzbrojovali nehorší gaunery světa a podporovali bolševický terorismus, který v 70. letech v Evropě byl x násobně vyšší úrovni než dnes.
Jen namátkou Ge Guevara, Kaddáfí, Kim ir Senn, Castro, Arafat, Pol Pot, Mao Ce Tung, Asad atd. atd. podprovali jsme palestinské teroristy, gang Baader - Meinhofová, Brigade Rose atd. atd. I italský premiér Aldo Moro byl zastřelen ČS samopalem škorpion. Velmi oblíbená mezi teroristy byla naše trhavina semtex bez detenční složky. I letecká tragédie v Lockerbie bylo způsobenou tímto "nástrojem míru".
My másla na hlavě skutečný vagón, ovšem já nic, já muzikant.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

26.5.2020 07:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Z jiného soudku. Co takhle Grenada, vpád USA do suverénní země, okupace Iráku pod pláštíkem zbraní hromadného ničení, které tam nebyly,vojenské základny USA v zemích po celém světě, rabování jihoamerických nerostných surovin, válka ve Vietnamu, odkud USA odtáhly jak zpráskaní psi, agrese vůči Kubě, kde dopadly stejně, vyzbrojení a organizace ISIL, kterou USA provozovala jako svoji nepravidelnou armádu v Sýrii, než ji natvrdo rozbili Rusové, rozvrat v Lybii, atd .USA si nemají s Ruskem naprosto nic vyčítat, pokud chceme být spravedliví, velmoce si takto od nepaměti řeší svoje zájmy. Ale tvrdé kolonie jsme nikdy neměli a v tom je nebetyčný rozdíl. Jak psal pan Kalenda, ať si to ty kolonizující státy hezky vyřeší samy a bez nás.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.5.2020 08:13 Reaguje na pavel peregrin
Plácáte do sebe nesourodé věci. Kolonie a vývoj po 2. sv. válce jsou zcela nesrovnatelné věci, především proto, že USA byly samy kolonií a žádnou nikdy nevlastnily.
Po válce se SSSR cítil velmi silný a prováděl "vývoz komunismu ohněm a mečem" po celém světě. Jediný, kdo se mu byl schopen postavit silou, byli Američani. To jsou války ve Vietnamua v Koreji, Kuba, Grenada atd.
Samozřejmě další vaše vývody jsou dány ruskou demagogií, bod A).
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.5.2020 09:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, udělejte jedou něco normálního. Vezměte si glóbus a do každého místa,kde je základna vojenská USA umístěte červený špendlík. To samé udělejte u Rusů.

Pak si najeďte na tabulku vojenských výdajů států/rok a podívejte se na USA a Rusko.

Potom vezměte libovolnou učebnici historie a zjistěte si odkdy přestala být anglická zámořská kolonie v Severní Americe kolonií a jak probíhalo územní rozšiřování USA .

A potom nám sem napište , na co jste přišel.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.5.2020 18:05 Reaguje na Miroslav Vinkler
To můžu napsat zfleku. USA se staly po válce světovým policajtem. Celý svět spolíhal, že zarazí šíření komunistického moru, což se jim prakticky podařilo.
Kolik na to musí mít základen? Kolik peněz do toho museli vrazit?
Kolik válek proti světovým gaunerům museli vést?
Koho posílá OSN na vymáhání svých rezulocí? Do Vietnamu, do Koreje, do Jugoslávie, do Libye, do Iráku, do Afganistánu?
Jen poznámka: tyhle rezoluce jsou oficiálně neplatné, protože je vetovali jen Rusi, největší gauner světa.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.5.2020 19:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, a proto skončili u humanitárního bombardování Jugoslávie, měkkých cílů - mosty, elektrárny ,dopravní uzly i s využitím munice z ochuzeného uranu.

A na následné privatizaci Kosova se napakovala Madeleine Albrightová a spol.
Nakopněte moto a zajeďte si do Srbska pokochat se válečným dílem svého idolu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.5.2020 22:19 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vy máte na svět prostě ruský pohled. A ten je jasně manipulující (což je ten západní taky) ale je ještě z velké části vylhaný, protože Rus má k pravdě a lži úplně jiný vztah, jako my.
Já to posuzuji taky dle výsledku a funkčnosti. Západ je funkční a prosperující, Rusko rozhodně ne.
Jugoslávská válka se dá možná popsat v jednom příspěvku, ale sem asi nepatří.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

27.5.2020 09:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Kvůli vám sem patří. Pouze vaše příspěvky neustále omílají Rusko zleva a zprava. Kdo má jiný názor je označen jako agent Kremlu.
Zbavte se ideologie a věnujte se předmětu diskuze.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 12:21 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nikoho, kromě našeho parapresidenta jsem neoznačil za agenta Kremlu. A on je jasný.
Problém ropáckého boje proti green dealu a proti celé EU prostě ideologický je (logiku absolutně nemá) a řídí to Rusko, já za to fakt nemožu. logika je neúprosná.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

27.5.2020 13:56 Reaguje na Pavel Hanzl
To není logika, to je schizofrenie.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 14:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Jiné zase označujete za "ruské boty". Sorry jako.

Jinak Green Deal je ideologie zelených vymozkovanců a je třeba proti ní postavit ideologii, poskytující realistický pohled na svět.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 12:31 Reaguje na Miroslav Vinkler
Slobodan Miloševič doblbnul karajany Srby a vytáhl do války za "Velké Srbsko". Napadl všechny země Jugoslávie (první Slovinsko), rozpoutal extrémně krutou válku s koncentráky a mučením,(Srebrenica) desítkami (stovkami?) tisíc obětí a rozjel "etnické čištění" především v Kosovu, kde hnal lidi bičem do Albánie.
EU bedákala, vyhrožovala mudrovala a když nic nepomohlo, uprosila v OSN Američany. Ti vybombili srbskou armádu, na civilní cíle používali šetrné grafitové bomby (u nás byl nalháván opak) a nikdy tam nevstoupil Americký voják.
Kosovčani se vrátili, ostatní země dostaly suverenitu a od té doby je tam klid a Evropané tam jezdí na dovlenou.
Stačí to srovnat s Krymem.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

27.5.2020 13:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Podívejte se raději na dokument ČT ,tedy nikoli ruský nebo srbský materiál.

Jmenuje se Uloupené Kosovo a oficiálně odvysílán na zásah zástupců USA nebyl, zde:
https://www.youtube.com/watch?v=jTfC996lvqM
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 15:43 Reaguje na Miroslav Vinkler
Viděl jsem to a je to nádherný důkaz chytré ruské demagogie.
Zabývají se tam pouze následkem, tj. problémy a nenávistí vracejících se Kosovčanů, ovšem nikde tam není zmíněn ten děsivý exodus a násilnosti v řádu deseti - statisíců případů Srbů při "etnickému čištění" Kosova.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

27.5.2020 16:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, ruští pracovníci vlezli do ČT a natočili dokument :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 17:35 Reaguje na Miroslav Vinkler
To je "dokument" srbské televize.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 17:44 Reaguje na Miroslav Vinkler
Srbští ozbrojenci vrazli do domu nějakého Kosovčana, vykradli ho a nic nenašli. Tak uřízli hlavu jeho 14. letého syna a hodili mu ji na talíř před něho, ať se konečně nažere masa, když je tak chudej.
Tohle je základ těch nejhorších nenávistí.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 19:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Bylo to původně ryze srbské území. Albánci tam nalezli až po WW2.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 14:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Je to trochu složitější: Slobodan Miloševič byl hlavním představitelem státu (Jugoslávie) a z titulu této funkce bojoval, naprosto oprávněně, za zachování její územní celistvosti.

Taky na něj nebyli schopní nic najít, a tak ho zlikvidovali bez soudu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 15:48 Reaguje na Jan Šimůnek
Samozřejmě blbost jak dycky.
Dovedete si představit, že česká armáda vrazí do Brna vraždit ve velkým aby "zachovla její územní celistvost"?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

27.5.2020 16:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Smrt Slobodana Miloševiče skutečně budí velké rozpaky. Byl to právník,skvěle oponoval a žalobci tribunálu z něho byli out.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 17:40 Reaguje na Miroslav Vinkler
Právními kličkami nikdo Srebrenicu neomluví a jeho smert byla jasně doložena, snad infarkt, ne? Z toho stressu se nedivím.
Každopádně mě nikdo nedonutí považovat soud v Haagu za zkorumpovaný, to ani omylem.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 19:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Dokonce i původní mediální ikona toho soudu se nakonec s touto institucí rozešla a je snad teď v jižní Americe.

Je také obecně známo, že nebyli nikdy ze zločinů odsouzeni bosenští muslimové, přestože řada z toho byla naprosto perfektně doložena. Neostýchali se vraždit ani před kamerami CNN a dalších TV stanic.

I velmi zdrženliví komentátoři se nad tím faktem pozastavují.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 19:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud by na Moravě vzniklo povstání, byli vraždění vojáci AČR, policisté a státní úředníci a lidé původem z české kotliny vyháněni, tak by president armádě poplach z titulu své funkce písknout musel, jinak by riskoval soudní řízení za velezradu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.5.2020 10:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže si laskavě uvědomte, že to jsme dělali jako okupovaná země a satelit SSSR.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.5.2020 18:08 Reaguje na Jan Šimůnek
No a co? To má být omluva? Kolik občanů naší země kolaborovalo s Ruskem? Kdo měl největší počet komunistů na počet obyvatel z celého světa?
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.5.2020 10:41 Reaguje na Pavel Kalenda
Nejen učitelování. Postavili jsme tam pošty, školy, nemocnice. Většina z nich funguje dodnes a za sovětské ani postsovětské éry k tomu prakticky nic nepřibylo.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

26.5.2020 12:38 Reaguje na Jan Šimůnek
Ano, souhlasím. Vím to z vlastní zkušenosti. Staří na ČR dodnes vzpomínají v dobrém.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

26.5.2020 06:04
Krásný článek. Je to velké sjednocení! A bez ohledu na to CO2 mě i z této teorie vychází, že když přestaneme těžit uhlí, ropu a zemní plyn, tak zachováme ty izolační vrstvy zemské kůry a bude dobře.
Shodou okolností, když ta paliva přestaneme těžit, tak i omezíme produkci CO2, což je ta druhá teorie, že ta to může CO2.
A pak je ještě třetí teorie, že za to může člověk. Tím, že je nás moc, nad planetární meze. Takže za zvýšenou těžbou, za produkcí CO2 a za globálním oteplováním je přelidnění planety!
ANO, jsme mimo, a s naším populačním výkyvem musíme něco dělat. Třeba zodpovědným chováním a omezením nesmyslné spotřeby. Poskakováním po planetě sem a tam, převážením sójového a pšeničného paliva pro lidi do Číny, aby pro nás vyrobili ještě více zbytečností, které se zase převezou na druhou stranu do USA.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.5.2020 08:24 Reaguje na Katka Pazderů
Přesně tak, ale když z toho uděláme výcuc, když celou problamatiku rozdělíme na prvočinitele, tak nám z toho vyjde:
Oteplování klimatu způsobují primárně emise CO2.
Na to jsou nabaleny další emise jiných skleníkáčů, především metanu.
Ty emise vznikají právě tím, co píšete (přetahování nesmyslů semo tamo)
Abychom mohli všechno přetahovat semo tamo, musíme vytvořit energetickou i dopravní infrastrukturu, což samo zese produkuje CO2.
Samo přelidnění nemá tu razanci, pokud by měli všichni uhlíkovou stopu jako Somálci, klima bude v pohodě. Ale nemají a nechtějí mít, tam je problém a regulace porodnosti by měla být taky součástí řešení.
Celý problém je teda komplexní, green deal ho taky tak popisuje, ale cílí na střed, na srdce celého neštěstí, což je fosilní uhlík. Pokud bychom jeho zvládli, máme šanci zvládnou i to ostatní.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.5.2020 08:47 Reaguje na Pavel Hanzl
A to je přesně cesta odnikud nikam. Na komentáři pana H. lze krásně vidět kam až může dojít cílená propaganda Bruselu .
Ta je založena na primitivních materialistických tezích (neprokazatelných) , kde se technicky zdatná společnost levou zadní vypořádá se všemi problémy nejen environmentálními problémy .
Stejně tak bolševici vykládali jak nás dotáhnou k beztřídní společnosti "každému podle jeho potřeb."

Situace je pochopitelně podstatně komplikovanější než se vytrubuje z bruselských kazatelen.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.5.2020 18:13 Reaguje na Miroslav Vinkler
Proboha, kdo se s čím vyrovnává "levou zadní"????
Samozřejmě je celý problém daleko složitější, jenže základem je začít něco DĚLAT a ne jen teoreticky žvanit. Sražením emisí CO2 můžeme získat čas a hlavně zkušenosti s řešením skožitého problému. Vykládáním pořád dokola, že je to složité a že to nejde, skutečně dojdeme jen do dupy.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

27.5.2020 09:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Srážením emisí tímto způsobem si akorát srazíme hlavu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 12:18 Reaguje na Miroslav Vinkler
Proč? Získáváme přece technologickou převahu a to je vždy výhoda.
Fedrováním uhlí bychom si ji nesrazili? My možná ne, ale srazili by nám ji ostatní.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

27.5.2020 13:50 Reaguje na Pavel Hanzl
A tu technologickou převahu , prosím, získáváme nad kým ?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 15:28 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nad těmi, kteří zůstali dřepět na uhlenách a dýzlových agregátech.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 14:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Taky bychom mohli získat technologickou převahu ve výrobě pazourkových sekerek nebo metodice žvýkání kožešin. A na mezinárodním ekonomickém fóru by nám to bylo platné asi stejně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 15:29 Reaguje na Jan Šimůnek
Těžko chápu, co má společného fve panel nebo vodíkový motor s pazourkem, to vám asi přeskočilo něco v klastru, ne?
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 19:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Také je to v podstatě muzejní technologie. I ve srovnání s jadernými elektrárnami.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.5.2020 06:36 Reaguje na Jan Šimůnek
Zase naopak. První jaderné exploze jsou z konce 2.sv. války, první solární článek je někdy ze 70. let.
Běžné používání JE je z 50. let, běžné fve panely jsou z 90. Muzeum jako budoucnost, normálka.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

27.5.2020 15:16
3 poznámky k "důvěře":

a) uvedení přehledu různých přístupů ke globálním změnám neznamená, že mají tyto přístupy stejnou váhu. Dosud nevyvrácená hypotéza o vlivu člověka na klima se opírá o zjištění (dese)tisíců vědců po celém světě (uvažte, že vědců spojených s IPCC je jen zlomek oproti celkové komunitě!), kteří se pokoušejí složit skládačku z té neuvěřitelné hromady různých měření. Oproti tomu stojí hypotézy opírající se o partikulární data a/nebo fenomény. Neměly by se ale i alternativní hypotézy pokusit vysvětlit nashromážděná data v nezbytné šíři? Nedůvěřujeme-li více než >96% procent vědců, kteří procházejí kdejakými daty, proč věřit těm několika, kteří vysvětlují jen část skutečnosti, notabene s velmi omezenými datasety?

b) často se v diskuzi zmiňují doby minulé jako doklad o již zaznamenaných vyšších koncentrací C02 a teplot, což budí dojem (?), že i klimaskeptičtější povahy mají v paleoklimatology důvěru co se týče dob minulých (typický argument: vysoké koncentrace i teploty zde byly i před spalováním fosilních zásob). Ale mají titíž diskutující důvěru i v případě, že nám paleoklimatologové předkládají důkazy o vlivu spalování fosilních paliv na klima (tedy vliv člověka na klima)?

c) citace vědeckých prácí sice umožňuje mimo jiné efektivní vyjadřování, ale vždy je potřeba opatrnosti v tom, jak si představujeme, že dotyčný článek reprezentuje vědecké poznání (v širším kontextu). Vědecké žurnály umí být velice pluralitní a pokud autor neudělá skutečně boty (od technických po stylistické a jazykové), lze zvěřejňovat různé hypotézy a teorie. Tyto články pak čte širší komunita a teprve podle toho, jak budou různé hypotézy podrobovány kritickému pohledu se "odděluje zrno od plev" ... toto může trvat řadu let (vydání článku je jen nutná podmínka). Argumentace Einsteinem apod. jako se tu někdy objevuje neobstojí, protože i Einsteinovy původně zavrhované teorie přece uznala totožná komunita teoretických fyziků (bez ohledu na věřejnost, ta na to jen těžko měla kompetenci). Ideální přístup se mi jeví ten založený na důvěře v současný vědecký koncensus s prostorem pro alternativní hypotézy (ten tu je) - pokud budou úplnější a lépe vysvětlí různá měření, brzy se alternativy samy mohou stát "main streamem".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 15:37 Reaguje na Mimo Chodem
Přesně tak, debaty klimaskeptiků jsou často mimo realitu a hlavně přisuzují různým marginálním vlivům velkou váhu a jiné ignorují úplně.
Jenom neznám snad jediného paleoklimatologa, který by tvrdil, že koncentarace CO2 byly v minulosti řádově do 1 miliónu let vyšší, než dnes. To se z ledovců dá zjistit velmi přesně, stejně jako rychlost oteplování planety.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

27.5.2020 15:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Jj to souhlasí, vyšší koncentrace jsou uváděny pro dávnější období než milión let, ale mají větší směrodatnou odchylku ... viz úvodní obrázek na https://paleo-co2.org/
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

27.5.2020 18:58 Reaguje na Mimo Chodem
To nesouhlasí ! Ve vámi uvedeném odkazu je cit.:

" Pokud jde o paleo rekonstrukce, v současné době nemáme žádné jiné proxy data pro skleníkové plyny než CO 2 , což do jisté míry omezuje naše chápání minulých podmínek oteplování .

Nárůst CO 2 vysvětluje pouze navýšení teplot o 1 a 3,5 ° C odvozeného z proxy záznamů. Došli jsme k závěru, že kromě přímého dopadu CO2 se musely objevit další procesy a / nebo zpětné vazby, které dosud nejsou známy, které způsobily podstatnou část oteplování během tepelného maxima paleocenu-eocenu. Jakmile budou tyto procesy identifikovány, bude třeba vzít v úvahu jejich potenciální dopad na budoucí změnu klimatu. "
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

27.5.2020 19:45 Reaguje na Miroslav Vinkler
V reakci na pana Hanzla je řeč o koncentracích CO2 vyšších než dnes v dobách starších 1 mil. let. V první reakci jsem měl na mysli jakékoli historické záznamy (omlouvám se, měl jsem být adresnější) a to zejména s ohledem na výrazně mladší období jako je středověk - teplejší část středověku totiž bývá nemálo používaná jako protiargument proti teorii (a praxi) vlivu člověka na klima (byť pravděpodobně šlo o lokální, nikoli globální jev). Jinak jako laik samozřejmě souhlasím, že paleo CO2 nejspíše není postačující informací k posuzování teplot v takto vzdálených geologických obdobích. Naproti tomu máme dnes hustá a kontinuální měření různého druhu, na jejichž základě vědecký konsensus určuje dominantní roli skleníkovým plynům (zejména CO2).
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

27.5.2020 20:16 Reaguje na Mimo Chodem
Víte ,tady s tím bych byl velice opatrný. Konsensus znamená shodu mínění jistého společenství, ale v žádném případě nenahrazuje důkaz.

Potřebovali bychom obdobu testu,kterým byla poměřována Einsteinova teorie relativity v rámci zatmění slunce a byly vyslány dvě expedice, které měly za úkol jev zachytit a následně byla provedena anylýza.
Předpověď se shodovala s výsledky na setiny %.

IPCC proti tomu prezentuje scénáře vývoje,kde si můžete vybrat dle libosti.
Takhle se nedělá věda, ale politika.
Na shromážděních IPCC se schází desítky tisíc lidí (např. plánovaný Glasgow 30 tis. účastníků) . To není věda, to je cirkus , kde se nadšeně aplauduje každému číslu artisty, protože to tak je.

Psychóza je stejná jak na obdobných akcích v minulosti - NSDAP v Německu později KSČ v ČSSR a dnes Demokraté v USA.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

27.5.2020 20:21 Reaguje na Miroslav Vinkler
Glasgow není IPCC, ale UNFCCC. Politická záležitost. Plenárky IPCC bývají tak kolem 200 lidí... Nepleťte si to.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

27.5.2020 20:38 Reaguje na Ladislav Metelka
Máte pravdu stejně jako ve 2011:
Ekolist:

"Ladislav Metelka: Klimatický panel je i navzdory chybám důvěryhodný. "Máme velice silné indicie, že s vysokou pravděpodobností je antropogenní podíl na klimatických změnách nad 50 procenty," říká v rozhovoru klimatolog Ladislav Metelka, současný zástupce ČR u Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC). Zároveň připouští, že se panel dopustil hrubých chyb, že jeho předseda Rádžendra Pačaurí není mužem na svém místě a že se politici, ať už klimatičtí alarmisté, nebo skeptikové, mohou pokoušet práci panelu ovlivnit."
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

27.5.2020 20:59 Reaguje na Miroslav Vinkler
No tak vidíte... :-)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

27.5.2020 21:19 Reaguje na Ladislav Metelka
Nemám problém uznat objektivní realitu.
Mám problém uznat na základě výroku s neprokazatelnou pravdivostní hodnotou , že právě proto objektivní realita existuje. :-)
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

27.5.2020 20:56 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jen doplním, že důvěra ve vědecký konsensus zahrnuje i důvěru v to, že se vědecká obec jako každý může mýlit, ale že je schopna se ze svých chyb poučit a následně formulovat lepší hypotézu. Důvěra neznamená bigotní.

Ad důkaz). Ve hře je tolik proměnných (viz essential climate variables), že obdobu přímočarého testu jako u OTR si lze jen těžko představit.

Pokud Vám leží v žaludku IPCC, klidně se mu obloukem vyhněte (je to zlomek odborníků oproti celosvětové geovědní komunitě) a sledujte přímo subjekty jako NASA, NOAA, GFZ, BAS, profesní sdružení jako AGU, EGU, IUGG...). Jenže zjistíte, že se jejich zprávy nebudou moc lišit od těch z IPCC (které mimochodem poskytováním různých scénářů s konfidečními intervaly poskytuje běžné výstupy - co víc mohou udělat, než popsat vstup, algoritmus a výstup s odhadem chyb?).
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

27.5.2020 21:04 Reaguje na Mimo Chodem
IPCC mi v žaludku neleží,každý má právo na názor.

V žaludku mi leží praktický dopad závěrů IPCC do osobního a veřejného života prostřednictvím politiků.
Aplikace závěrů je v některých případech nesmyslná a škodlivá.

NASA a NOAA sleduji občas a o shodě se mluvit nedá.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

27.5.2020 23:28 Reaguje na Miroslav Vinkler
Můžete prosím přidat odkazy, že by NOAA(nebo NASA) zpochybňovala vliv člověka na GO, zatímco by NASA (nebo NOAA) tvrdila opak? To by bylo zajímavé.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

28.5.2020 10:30 Reaguje na Mimo Chodem
Prosím važte slova, já jsem nepsal o ROZPORU ale o SHODĚ mezi IPCC versus názory NOAA,NASA
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

27.5.2020 20:47 Reaguje na Mimo Chodem
ad a) uvedl jsem čtyři možné teorie, tři připisují změnu člověku :-)

ad b) nemají ,obecně řečeno nejsou vymezeny oblasti počátečních podmínek

ad c) to není pravda, Einsteinovy teorie byly doloženy měřením takřka s úplnou shodou a jeho teorii do té doby pochybovala celá řada tehdy významných vědců ...
ad c)
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

27.5.2020 21:30 Reaguje na Miroslav Vinkler
a) možná špatně čtu, ale přišlo mi, že uvedené přístupy jsou v článku pojímány (byť i neúmyslně) jako konkurenceschopné a tedy ve vědecké obci tzv. "boxující ve stejné váze". Tato selektivnost připomíná "cherry picking".

b) no právě, selektivnost je častá bolest.

c) nerozumím, co považujete za nepravdu, to, že by OTR nebyla uznána vědeckým koncensem na základě dat? Vždyť vědecká obec postupuje totožně. O Zemi máme takové množství dat, že víme, že je lidskými oky už neprohlédneme a musíme se spoléhat na chytré algoritmy. Vliv člověka na klima není jen teorie, jak se mnozí snaží ostatní přesvědčovat, je to "state of the art" interpretace obrovského množství měření na základě soudobých znalostí. Alternativní teorie se holt musí začít brodit ve stejném množství dat a pokusit se je lépe vyložit (bez toho se vědecká obec jen těžko přesvědčí).
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

27.5.2020 21:43 Reaguje na Mimo Chodem
ad a) jiné teorie,pominu-li náboženské,jsem nedohledal.
Nejde tedy o "vyzobávání rozinek".

ad b ) notujeme si

ad c) Einstein přišel s OTR a na jejím základě spočítal konkrétní výsledek - ohyb světla díky gravitaci. To se právě dalo posoudit pokusem-zatmění Slunce, v našem případě nic takového IPCC nenabízí
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

27.5.2020 22:53 Reaguje na Miroslav Vinkler
ad a) to vyzobávání jde spíš za autory alternativních teorií

ad c) rozdíl je v tom, že některé efekty OTR jsou přímo měřitelné a počet parametrů není tak velký jako u modelování zemského klimatického systému plného zpětných vazeb, z nichž některé jsou možná dosud neznámé (nevím?). Přesto je počet nashromážděných dat a úroveň poznání dostatečné na to, aby vědecká komunita s vysokou pravděpodobností mohla tvrdit, že člověk významně přispívá ke globálním změnám. Výhoda alternativních teorií je, že působí díky své selektivnosti jednoduše(ji), což je bezesporu dělá přístupnější pro nás laiky.
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.5.2020 07:34 Reaguje na Mimo Chodem
Ony ty alternativní teorie nejsou navázány na pochybné organizace typu OZE průmyslu, spolu s příslučnými dotacemi, a snaží se o vědeckou poctivost. Už tím jsou někde naprosto jinde než účelové bláboly typu výstupů z IPCC, které měly jediný význam: Přihrát Pachaurímu, který přeprodává (nebo přeprodával) emisní povolenky, kšefty.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

28.5.2020 08:06 Reaguje na Jan Šimůnek
Přečtěte si zprávy z doby, než tam byl Pačauri (nebo když už tam nebyl). Abyste neblábolil...
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.5.2020 17:00 Reaguje na Ladislav Metelka
Tím ale nic není řečeno. To by chtělo alternativní IPCC, v jehož čele Pachaurí nikdy nebyl a jehož členové nemají naprosto žádné vazby na solární, větrný a jiný OZE byznys.
To je pochopitelně nesmysl, nicméně alternativní skupiny vědců (dokonce i skupiny nobelistů) těchto vlastností existují a jejich zprávy vycházejí dost odlišně od materiálů IPCC.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

28.5.2020 18:57 Reaguje na Jan Šimůnek
Jistě. Geologové, ekonomové, ... To je jako bych já psal o ekonomii... :-)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

28.5.2020 10:33 Reaguje na Mimo Chodem
Pokud si přečtete mé názory, tak musíte zjistit, že ani jednou jsem absolutně nepopřel vliv člověka na oteplování.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

28.5.2020 13:17 Reaguje na Miroslav Vinkler
Souhlasím, mnohem časteji narážíme na plíživější (a uznejme, že účinnější) formy popírání vlivu člověka na klima (v krystalické podobě to lze např. pozorovat u snah popíračů zakřivení Země, kteří dávají odpovědi na základě prostoduchých měření; nebo u snah astrologů vysvětlovat různé situace pomocí astronomických termínů a poloh nebeských těles atd.).

Uveďme příklad salámové/plíživé/postupné metody odmítání: V článku s panem Kalendou píšete (Ekolist, 10.5.): "Plným právem pak lze položit kardinální otázku: Je současná a neoddiskutovatelná skutečnost – rychlá klimatická změna spojená s nárůstem globální teploty a změnami srážkové činnosti – zapříčiněná pouze antropogenními vlivy (emisemi skleníkových plynů), jak deklaruje oficiální doktrína IPCC a papouškují sdělovací prostředky, anebo lze tuto změnu vysvětlit jiným způsobem?"

Čert je v "pouze...jak deklaruje". Nejsem žádný velký znalec IPCC, ale i jako naprostý laik si všimnu, že IPCC toto nedeklaruje - vaše tvrzení je IPCC jen podsunuto. Např., IPCC doslova píše (str. 13, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf): "Natural and anthropogenic substances and processes that alter the Earth’s energy budget are drivers of climate change."

To snad i jako laici můžeme uznat, že by klimatologové byli naprostí šílenci, pokud by zanedbávali přírodní forcingy, nemyslíte?
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

27.5.2020 21:05 Reaguje na Mimo Chodem
http://www.dandebat.dk/eng-klima2.htm#to

Geological findings suggest that the desert was then covered by a thick layer of ice. The glaciers covered more than 8 million km2 from the Massif du Hoggar in southern Algiers to the Mauritanian Atlantic coast. The sea surface level fell dramatically, and the extensive shallow waters along the coasts of the continents were turned into dry land. This caused the great mass extinction during the transition from Ordovician to Silurian.The ice age lasted for about 2 million years. The remains of large furrows and grooves created by the Andean-Saharan ice sheet can still be seen today. At the foot of Massif du Hoggar in southern Algiers is a typical U-shaped glacier valley with polished rocks and low elongated hills, all of which indicate a past ice age.

One paradox in connection with the Andean-Saharan ice age is that the CO2 concentration in the atmosphere remained rather high compared with today's level. Some findings even show that the CO2 concentration was up to 16 times today's level.

Therefore, it is likely that it was geographical or astronomical factors rather than the atmospheric chemical composition, which was the determining factor in the creation of the Hirnantian Ice Age that the Andean-Saharan Ice Age is also called.

Máme tu dobu ľadovú, síce fakt veľmi dávno, ale stalo sa tak pri 16 násobnej koncetrácii CO2 oproti dnešnej.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

27.5.2020 21:16 Reaguje na Mimo Chodem
Dobrý celkový prehľad z pohľadu geológa je tu: http://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2012_conference_GER_p-1_Andras.pdf
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

27.5.2020 21:29 Reaguje na Mimo Chodem
K bodu b -paleoklimatológovia. Oni sa totiž zaoberajú minulosťou, skúmajú a robia osobne napríklad peľové analýzy z usadín jazier (Petr Pokorný) asi by sme im mali veriť, že sú odborníci na minulosť. Čo sa týka vplyvu spaľovania fosílnych palív na klima, tam už odborníkmi nie sú - ak sa vyjadria tak či onak môžu byť spochybnení. Ale určitú predstavu o problematike GO majú, sú na tom určite lepšie ako úplní laici.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

27.5.2020 21:45 Reaguje na Vladimir Mertan
Každopádně by měli znát jisté hranice, za kterými už jsou vlastně laiky. Ne jako P.Pokorný... https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ladislavn-metelka-o-klimatu-tvrdi-nesmysly-i-lide-akademicky-vzdelani
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

27.5.2020 22:06 Reaguje na Ladislav Metelka
Souhlas , s linearitou ujel a mohl aspirovat na „Klimatologický blábol roku“.

Také jeho argumentace s vodní párou je mimo.

Což však nic nemění na tom, že smím-li to tak nazvat, vaše modely jsou pouze modely vycházející z nedokonalého, spíše neúplného matematického popisu reality.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

27.5.2020 22:20 Reaguje na Miroslav Vinkler
Žádný model není dokonalý. Ale meteorologické a klimatické modely prokazatelně zahrnují popis podstatné části reality, protože jinak by nefungovaly ani tak, jak fungují.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

28.5.2020 06:40 Reaguje na Ladislav Metelka
A v tom je právě ten problém. Pokud mají po ruce berličku - dostupná proxy data - laicky jak bylo v minulosti - lze požadovaným výsledkům přizpůsobit také model.

Pokud se jedná o budoucnost vklouzneme do království pravděpodobnosti a je jedno zda meteorologie anebo klimatologie.

Viz Dr. Šálek na své přednášce:

„Meteorologická předpověď je fyzikální úloha, jejíž cílem je vytvořit nejpravděpodobnější scénář nebo scénáře budoucího vývoje atmosféry v časovém horizontu typicky několika hodin, dnů až týdnů.“

Úspěšnost měsíčního výhledu se pohybuje u teplot kolem 75%, u srážek kolem 65%. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období. Sezónní předpovědi počasí ČHMÚ nevydává, střední Evropa je z hlediska sezónních předpovědí obtížně předpověditelnou oblastí.
! Český hydrometeorologický ústav přiznal, že při dlouhodobých předpovědích se často počasí chovalo jinak, než meteorologové
předpokládali. Proto ČHMÚ změnil styl informování o počasí na měsíc dopředu. Zprávy už tak konkrétní od r.2013. nejsou.


Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

28.5.2020 08:09 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tak od konce:
1. pokud jde o měsíční předpovědi (delší ČHMÚ nedělá), tenkrát se změnilo to, že přešli od deterministických k pravděpodobnostním předpovědím.
2. V modelech se žádná proxy data nepoužívají.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

28.5.2020 08:47 Reaguje na Ladislav Metelka
Pravděpodobnostní předpovědi ve své podstatě nahrazují konkrétní údaje o budoucím vývoji pravděpodobnostní funkcí.
Jak plyne z textu můžeme se dostat k termínu míra úspěšnosti takových předpovědí.

K proxy datům - neřekl jsem,že se používají v modelech, ale zajisté se k jejím hodnotám pro sledované údobí přihlíží.

Opačný postup by vedl ke kuriozitám - neospravedlnitelným rozdílům mezi závěry ze souborů proxy dat a konečnému výsledku použitého modelu.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

28.5.2020 08:51 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ne, proxy data se nepoužívají ani k vývoji modelu, ani k jeho validaci.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

28.5.2020 09:26 Reaguje na Ladislav Metelka
Přestávám vám rozumět.

Proxy data jsou nepřímé údaje, umožňující rekonstruovat klimatické podmínky v minulosti. Kombinací různých proxy dat lze získat rekonstrukce teplot před počátkem instrumentálních záznamů teplot a tyto rekonstrukce jsou důležité v diskusi o globálním oteplování.

V tom se snad shodneme oba.

Klimatické modely odhadují chování současného i budoucího klimatu pouze s jistou mírou přesnosti. Proto je věnováno značné úsilí výběru těch modelů, které pro území našeho regionu poskytují výsledky, které jsou fyzikálně konzistentní s pozorovanými daty. Odhad budoucího vývoje na základě objektivně validované sady klimatických modelů je prvním předpokladem návrhu odpovídající adaptační strategie.

(viz Očekávané klimatické podmínky v České republice-Adaptační strategie pro udržitelnost ekosystémových služeb a potravinové bezpečnosti v nepříznivých přírodních podmínkách“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000797) na Ústavu výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. (CzechGlobe), a to na základě zpracování modelových dat projektů CMIP5 a EUROCORDEX a s přihlédnutím k pozorovaným datům poskytnutých Českým hydrometeorologickým ústavem.

Prosím o vysvětlení.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

28.5.2020 09:34 Reaguje na Miroslav Vinkler
1. Proxy data jsou důležitá k analýzám minulého klimatu. To nikdo nepopírá.
2. Modely se validují na dříve naměřených datech, nikoli ale na proxy datech. Z proxy dat nedáte dohromady tak přesný a detailní obrázek o stavu klimatu, jaký pro validaci modelu potřebujete.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

28.5.2020 09:55 Reaguje na Ladislav Metelka
Pak mi vysvětlete následující :

"Modelování systému proxy dat doplňuje interpretace na základě statistických analýz a vede k jejich propojení s modely klimatických systémů.... Propojením klimatických modelů a modelů proxy systémů. . Tím redukujeme některé potenciálně neplatné předpoklady při zpětné transformaci na odhady variability klimatu za účelem porovnání výstupu klimatického modelu a paleo-pozorování."

Ať se na to dívám zleva nebo zprava , dává to za pravdu mě a ne vám.
Tvrdí se zde , že množina prezentovaných klimatických modelů závisí také na výsledcích analýz proxy dat.


Zdroj :
Applications of proxy system modeling in high resolution paleoclimatology
Authors:
Evans,Tolwinski-Wardb, Thompson, Anchukaitisd

Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

28.5.2020 10:41 Reaguje na Miroslav Vinkler
Není to složité. K vývoji a validaci modelu proxy data opravdu nepotřebujete. Ta se používají jen při modelování klimatu v obdobích před přístrojovými měřeními, protože z těch dob nic jiného není. Klimatické charakteristiky, odvozené z proxy dat mají ale poměrně velkou nejistotu a často i nerovnoměrné rozložení po Zemi (proto se nedají použít k validaci modelů). A z těch dob často neznáte dost přesně ani forcingy, které zásadně ovlivňují chování klimatického systému. Takže nezbývá než s těmi forcingy trochu "experimentovat" a zjistit, při jakých hodnotách forcingů je spočítané klima alespoň trochu podobné tomu, co vychází z proxy dat.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

28.5.2020 11:05 Reaguje na Ladislav Metelka
Nechci se dohadovat, ale porovnáte-li své kategorické vyjádření uvedené výše:
" Ne, proxy data se nepoužívají ani k vývoji modelu, ani k jeho validaci." a váš poslední výrok "... a zjistit, při jakých hodnotách forcingů je spočítané klima alespoň trochu podobné tomu, co vychází z proxy dat."

měl byste seznat, že je zde logický rozpor.

Stručně : Modely přihlížejí k informacím získaných ze souborů proxy dat a podle toho se také prezentují.

Na odpovědi netrvám ze zřejmých důvodů.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

28.5.2020 11:14 Reaguje na Miroslav Vinkler
Není v tom žádný rozpor. Čtěte pořádně. Když se vyvíjí model, proxy data nejsou třeba. Pak je někdy model hotový, validovaný na naměřených (nikoli proxy) datech a dá se s ním experimentovat při simulaci klimatu z dob před přístrojovým měřením. A jeho výsledky porovnávat s tím, co dávají proxy data. To už ale není vývoj ani validace modelu, ale jeho využití.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

28.5.2020 11:31 Reaguje na Ladislav Metelka
Přestože se neshodneme, máte moje uznání a poděkování za to, že se jako osoba více než povolaná ,snažíte podat veřejnosti svůj názor a vést s námi dialog.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

28.5.2020 08:33 Reaguje na Ladislav Metelka
Dobre, to je vaša kritika. Ale prednáška doc. Pokorného je úplne o niečom inom. Jej názov je "Současná klimatická změna v perspektivě posledních staletí" Dozvieme sa jednoznačne, že súčasná zmena nie je v výnimočná a v minulosti sa jednoznačne podobné udalosti už odohrali. Snažíte sa vyvolať dojem, že doc. Pokorný nehovorí pravdu, že celá prednáška je nanič a najlepšie je si ju ani nevypočuť, alebo na ňu zabudnúť. Čo sa týka linearity modelov, neviem čo si o tom mám myslieť, keď predpovede IPCC do roku 2100 sa riadia iba obsahom CO2 v atmosfére a jednotlivé scénáre sa zdajú vypočítané v podstate trojčlenkou. Pridávam názor vašeho kolegu Richarda Lindzena, ktorý tvrdí že účinok celého navýšenia obsahu CO2 môže vyrovnať len malá zmena oblačnosti a zložitý chaotický systém sa nebude riadiť veličinou ktorá predstavuje 1 až 2% celkového energetického rozpočtu.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

28.5.2020 08:49 Reaguje na Vladimir Mertan
Když už někdo chce něco tvrdit o klimatu nebo modelech, neměl by plácat naprosté nesmysly. Tím ze sebe jen dělá blba. Malá změna oblačnosti - ano, během dne může pokles oblačnosti zvýšit teploty, v noci je ale sníží. A v polárních oblastech tohle platí celý rok. A myslíte si, že několik W/m2 změny energetické bilance je máalo?
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

28.5.2020 09:29 Reaguje na Ladislav Metelka
Ide o to, že tá malá zmena oblačnosti sa nedá naprogramovať do modelov.
Verím Richardovi Lindzenovi, že několik W/m2 je v celkovej bilancii málo.
Bolo by zaujímavé porozmýšľať o vplyve vetra. Ak vietor ovieva rozohriate povrchy pevniny aj mora, dochádza k tepelnej výmene na molekuly N2 a O2, ktoré nie sú skleníkové, ale sú v zložení atmosféry väčšinové. Vedia to modely zahrnúť?
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

28.5.2020 09:40 Reaguje na Vladimir Mertan
Změna oblačnosti se nedá do modelu naprogramovat. To byste musel upravit termodynamiku modelu.
Věřte si Lindzenovi, pokud chcete...
Absorpcí IR záření na CO2 se ohřívá vzduch jako takový. Tedy i s N2 a O2, is vodní parou,... Modely s tím počítají (tepelná výměna mezi povrchem a atmosférou). Kdyby nepočítaly, vycházely by velké blbosti...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

28.5.2020 10:02 Reaguje na Ladislav Metelka
Modely s tím počítají, avšak pouze s obecně vyznávaným předpokladem, že kondenzací vodní páry se mění toliko hustota vzduchu a vůbec neberou v úvahu změnu hmotnosti vzduchového sloupce pod touto oblastí - což je právě prof. Gorshkovem považováno za nepřijatelné.

Pokud by byl model rozšířen podle něj , došlo by se k jiným výsledkům.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

28.5.2020 10:44 Reaguje na Miroslav Vinkler
Prosím Vás, tohle je učivo základů dynamiky atmosféry, před 40 roky jsme to měli hned v prvním semestru studia. A v modelech to je už dávno.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

28.5.2020 10:58 Reaguje na Ladislav Metelka
V tradičním meteorologickém paradigmatu je kondenzace primárně zvažována z hlediska účinku prostřednictvím uvolňování latentního tepla na hustotu vzduchu, přičemž jeho okamžitý účinek na hmotnost vzduchového sloupce se nezohledňuje.
Modely nezohledňují stavy v oblastech pokrytých vzrostlou vegetací z tohoto pohledu.

Viz blíže : Hydrology and Earth System Sciences , https://www.hydrol-earth-syst-sci.net/13/1307/2009/hess-13-1307-2009.pdf
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

28.5.2020 11:10 Reaguje na Miroslav Vinkler
Máte-li na mysli hmotnost vzduchového sloupce mezi dvěma tlakovými (nebo výškovými) hladinami, tak to v modelech je. Pokud máte na mysli hmotnost celého sloupce, tak ta je tam taky, protože tak je definován tlak vzduchu.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

28.5.2020 11:22 Reaguje na Miroslav Vinkler
Mimochodem - algoritmický popis starší verze jednoho modelu máte na https://www.umr-cnrm.fr/gmapdoc/IMG/pdf_arp51ca.pdf. Tam to máte a můžete se podívat, s čím vším ty modely už tenkrát počítaly.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

28.5.2020 11:29 Reaguje na Ladislav Metelka
Má to 295 stran, můžete prosím zúžit výběr?
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

28.5.2020 11:56 Reaguje na Miroslav Vinkler
Třeba strana 27. A všimněte si, že konstanty R nebo cp jsou počítány pro vlhký vzduch a závisejí na jeho vlhkosti. Ze stavové rovnice plynu pak vyplývá, že závislost meti hustotou vzduchu, jeho tlakem a teplotou je závislá na vlhkosti vzduchu a když si k tomu vezmete rovnici hydrostatické rovnováhy, zjistíte, že (za jinak stejných podmínek) i vertikální tlakový gradient je závislý na vlhkosti vzduchu. Ty závislosti jsou sice poměrně slabé, ale i tak se s nimi počítá...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

28.5.2020 12:42 Reaguje na Ladislav Metelka
Rozdíl však najdete podle teorie atmosférické dynamiky indukované kondenzací G+M ve svislé síle .Zd je uvedeno, že záporný parciální tlakový gradient nasycené vodní páry je několikrát větší než její hmotnost.
Tady nemohu psát matematické formule - prosím podívejte se na :
https://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/JAS-D-18-0358.1?mobileUi=0

část :
2. The equation of vertical motion

kde je vysvětlena tzv. odpařovací síla a její důsledek .

S tou stávající modely vůbec neuvažují a nejsou zahrnuty do obecně správné rovnice na str.27 pravá strana , druhý člen F (......)


Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

28.5.2020 13:06 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nesmysl. Podívejte se na ten obrázek. Ten je úplně nerealistický. Oni vycházejí z toho, že když v horní části boxu odstraní vodní páru, zvýší se (v absolutní hodnotě) jakýsi vertikální gradient vodní páry, který vede ke zrychlení pohybu vzduchu vzhůru. Jenže ve skutečnosti se tam po odstranění vodní páry zvýší počet molekul vzduchu (jinak by tam klesnul tlak, takže by to stejně vedlo k proudění vzduchu z okolí do horní části toho boxu), takže se zvýší (zase v absolutní hodnotě vertikální gradient hustoty vzduchu, který míří opačným směrem. Takže nula od nuly pojde.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

28.5.2020 13:38 Reaguje na Ladislav Metelka
Vím, že máte mat-fyz. a specializujete se na problém.
Nezdá se mi však , že prof. Gorshkov ,který promiňte je o level výše, by takovou do očí bijící trivialitu přehlédl.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

28.5.2020 13:45 Reaguje na Miroslav Vinkler
Šel byste se zlomenou nohou raději k "obyčejnému" MUDr. na chirurgii nebo k prof. na oční? Oba studovali medicínu...
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.5.2020 17:07 Reaguje na Ladislav Metelka
Buďte ujištěn, že v menších nemocnicích vám tu zlomenou nohu na nočním příjmu bude řešit i očař nebo otorinolaryngolog, coby zástupci chirurgických oborů.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

28.5.2020 13:47 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jinak obávám se, že oni toho oproti reálné atmosféře přehlédli víc....
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

28.5.2020 14:01 Reaguje na Ladislav Metelka
Je to věc názoru. Profesor G. se 40 let věnoval současně s fyzikou jejím sepětím s ekologií, biologií . Na toto téma vydal řadu odborných publikací.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

28.5.2020 14:02 Reaguje na Miroslav Vinkler
No, tak to je všechno od klimatologie hodně daleko...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

28.5.2020 14:09 Reaguje na Ladislav Metelka
Ale tohle ne. Doktorka Makarieva ,cit.:

" Relevantní diskuse jsou kontroverzní, protože současné modely cirkulace nemohou vysvětlit náhlé změny v cirkulaci vzduchu po změnách vegetace.

(Levermann et al. 2016 ; Boos a Storelvmo 2016).

Pokud by modelované turbulence mohly být reparameterizovány tak, aby odpovídaly naší teorii , očekáváme, že simulované atmosférické reakce na degradaci / regeneraci vegetace budou realističtější, čímž se vyřeší nesoulad mezi modely a pozorování."
-------------------

Via :
Pohybové rovnice pro vlhký atmosférický vzduch .

Makarieva, AM , VG Gorshkov , AV Nefiodov , D. Sheil , AD Nobre , P. Bunyard , P. Nobre a B.-L. Li , 2017
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

28.5.2020 14:44 Reaguje na Miroslav Vinkler
Všechno to najdete v http://www.dca.ufcg.edu.br/DCA_download/An Introduction to Dynamic Meteorology.pdf
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

28.5.2020 14:52 Reaguje na Ladislav Metelka
Prosím, tohle už má 553 stran, můžete mě nasměrovat? Děkuji.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

28.5.2020 15:00 Reaguje na Miroslav Vinkler
No tak to bude horší, protože tady (stejně jako v atmosféře) všechno souvisí se vším. A to bych měl správně přidat i nějakou učebnici termodynamiky atmosféry. Ale nenajdete tam nic jako "proudění nad lesem", protože to je všechno jen projevem dynamiky a termodynamiky atmosféry. Já jsem tím jen chtěl ukázat, že dynamika a termodynamika atmosféry jsou dost propracované (už nějakých 80 let), po celou tu dobu se s nimi hodně pracuje a je tedy prakticky nemožné, aby meteorologové na něco důležitého zapomněli a 80 let si toho nevšimli. Mezi námi, ta "biotická pumpa" není nic nového. Akorát někdo vytrhl nějaké procesy z kontextu a pojmenoval je. Ale protože ignoroval další souvislosti, nachází tam nějaké nesrovnalosti. Ale ty jsou z toho, že oni spoustu věcí ignorovali. V reálu se ta "biotická pumpa" odehrává v nějakém reálném prostředí, v nějakém 3D základním proudění, s nějakou advekcí vlhkosti, tepelné energie, v prostředí s primárně turbulentními přenosy tepla a vody,...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

28.5.2020 15:24 Reaguje na Ladislav Metelka
Nechci vás okrádat o čas, avšak zde
Condensation of water vapor in gravitational
field

to nastiňují.

https://arxiv.org/pdf/1208.2581.pdf
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

28.5.2020 15:44 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pořád stejný problém. Rovnice hydrostatické rovnováhy pro vzduch, suchý vzduch a vodní páru. Ve statické atmosféře dejme tomu, v reálné to ale přesně splněno být nemusí. Při kondenzaci se změní vertikální gradient vodní páry. To samozřejmě ano, protože část vodní páry zkondenzuje na vodu a už to není vodní pára. Dál s tím ale zacházejí, jako by ta zkondenzovaná voda ze systému zmizela. Jenže ona nezmizí. Ona tam zůstane ve formě vodních kapiček, na které také působí gravitace.
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.5.2020 17:04 Reaguje na Ladislav Metelka
Jenže právě asi ta změna oblačnosti je dost podstatná. A pokud se nezohledňuje, musejí z modelů padat nonsensy.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

28.5.2020 18:59 Reaguje na Jan Šimůnek
Modely samozřejmě oblačnost modelovat umějí...
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.5.2020 17:03 Reaguje na Ladislav Metelka
Obávám se, že spíš naopak. Empiricky znamená zamračená obloha = teplá noc.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

28.5.2020 19:01 Reaguje na Jan Šimůnek
Ano. A studenější den. Ale psal jsem o poklesu oblačnosti.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

28.5.2020 17:34
TECHNICKÉ UPOZORNĚNÍ

Právě mi redakce Ekolistu sdělila, že navazující druhý příspěvek

"Klimatická změna, globální oteplování a teorie biotické pumpy II. "

zveřejní v sobotu , 30.5.

Jedničku jsem pojal jako "zahřívací kolo " , dvojka už bude skutečně
"na tělo."
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

28.5.2020 19:01 Reaguje na Miroslav Vinkler
OK, těším se...
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist