https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslavn-vinkler-rub-obnovitelnych-zdroju-energie
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Miroslav Vinkler: Rub obnovitelných zdrojů energie

19.2.2021
Stavba větrné elektrárny. Ilustrační snímek.
Stavba větrné elektrárny. Ilustrační snímek.
Obnovitelná energie patří k základním prioritám Zelené dohody pro Evropu, která tvoří základ pro splnění ještě ambicióznějšího cíle snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 55 %, který byl představen v plánu dosažení cíle v oblasti klimatu.
 

I. Hurá na Bastilu

Do roku 2050 se chce Evropa stát prvním klimaticky neutrálním světadílem. Jak bylo upřesněno v posouzení dopadů k plánu dosažení cíle v oblasti klimatu spočívajícího ve snížení skleníkových plynů o 55 %, je třeba, aby podíl obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 dosáhl 38–40 %.

Strategie pro integraci energetického systému zdůrazňuje, že budoucnost energie musí spoléhat na neustále rostoucí podíl geograficky distribuované výroby energie z obnovitelných zdrojů, která flexibilně integruje různé nosiče energie při zachování efektivního využívání zdrojů a zabránění znečišťování a ztrátě biologické rozmanitosti.

Politická priorita EU získat světové vedoucí postavení v oblasti obnovitelných zdrojů energie je podpořena přítomností obnovitelných zdrojů energie ve všech rozměrech energetické unie a přináší první ovoce.

Například 30. 4. 2017 vítr a slunce dodávalo ve špičce 85 % německé spotřeby elektřiny.

Německo v roce 2018 pokrylo 38,2 % a v roce 2019 již 42,6 % své hrubé spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů. V roce 2020 poprvé překonal objem vytvořené elektrické energie v EU z obnovitelných zdrojů energie z fosilních paliv. Z obnovitelných zdrojů pocházelo 38 % elektřiny.

II. Je všechno tak růžové jak to vypadá?

Protože problematika blackoutů je celkem známa, uvedu, že pouze v lednu 2020 Německu hrozil 2krát výpadek sítě kvůli fluktuaci větrné energie. O stabilizaci se zasloužil čerstvě položený podmořský kabel o délce 630 km Německo-Norsko o výkonu 800 MW při investici 2 mld. €, druhý o výkonu 1400 MW se má pokládat v nejbližší době. Německo si tak z Norska udělalo největší giga baterii na světě a snížilo riziko blackoutů.

Efektivita OZE

Pro posouzení efektivity energetických zdrojů je používáno vedle nákladů na jednotku instalovaného výkonu, nákladů na primární zdroje vztažené na jednotku produkované energie a ročního fondu pracovní doby i několik další parametrů. Jedněmi z nich jsou:

Doba energetické návratnosti EPT (energy payback time) – tj. za jakou dobu vyrobí energetická výrobna stejné množství energie pro vnější odběratele, jako bylo celkem vynaloženo na její stavbu, provoz za celou dobu životnosti a úplnou likvidaci. Pro srovnání je EPT:

uhelné nebo jaderné elektrárny 3 – 4 měsíce (životnost min. 30 let)
VE 8 – 16 měsíců (životnost cca 15 let)
FVE (ve stř. Evropě) 4 – 12 let (životnost cca 15 - 20 let)

Parametr energetické výkonnosti – výtěžný poměr HR (harvest ratio) – tj. kolikrát více energie za dobu životnosti energetický zdroj vyrobí, než bylo vynaloženo na jeho stavbu, celou dobu provozování a úplnou likvidaci po skončení jeho životnosti. Pro srovnání je HR:

uhelné nebo jaderné elektrárny 120 – 140 x
větrné elektrárny 12 – 30 x
sluneční elektrárna s fotočlánky (ve stř. Evropě) 2 – 5 x

Bez dotací na vykoupenou elektřinu by se žádné větrné, fotovoltaické ani bioplynové elektrárny nestavěly. Přesto jen do fotovoltaiky v ČR při cca o 10 % vyšším instalovaném výkonu byly vloženy investice srovnatelné s náklady na výstavbu 1 bloku JE Temelín o výkonu 1000 MW.

Energetická hustota je jednoduše množství energie uvolněné na jednotku hmotnosti anebo na jednotku objemu. Historicky jsme se ubírali od zdrojů s menší energetickou hustotou ke zdrojům s hodnotou vyšší. Dřevo má energetickou hustotu za nejlepších podmínek 18-21 MJ/kg, uhlí mezi 20-30 MJ/kg a ropné produkty okolo 42 MJ/kg. Energetická hustota uranu, U3O8, uvažujeme běžný lehkovodní reaktor, bez přepracování je 500 000 MJ/kg.

Hustota energetického toku udává tok energie na jednotku horizontální plochy země nebo vody. Její jednotkou jsou v tomto případě watty na metr čtvereční (W/m2) a její násobky. Jedna z obrovských výhod hustoty energetického toku je, že nám dovolí vyhodnotit a porovnat množství energetických toků z různých zdrojů.

Hustota energetického toku

jaderná elektrárna 1280 W/m2
uhelná elektrárna 780 W/m2
vodní elektrárna 9 W/m2
geotermální elektrárna 287 W/m2
FVE 4,5 W/m2
VE 3 W/m2

Jako perličku lze uvést otázku, jakou hodnotu má HET u naší civilizace? Výpočtem stanovena průměrná hodnota 0,135 W/m2, ale Německo má potřebu více jak 1 W/m2. Vezmeme-li v úvahu technologický pokrok, který nás čeká v dohledné budoucnosti, znamenalo by to, že něco přes 20 % celkové rozlohy Německa by muselo být zastavěno solárními panely k pokrytí spotřeby energie. V případě větrných elektráren je potřeba osadit o něco více jak 40 % celkové plochy Německa.

Jak můžeme vidět, přechod na obnovitelné zdroje energie není komplikovaný jenom z pohledu uchování elektrické energie a snižování emisí, ale i z pohledu hustoty energetického toku.

Zásadním problémem světa však jsou trvale rostoucí spotřeby všech energií, které činí cca 160 TWh.

Její členění je následující: ropa 34 %, uhlí 27 %, zemní plyn 24 %, hydro 7 %, jádro 4 %, OZE 4 % (2018).

V roce 2010 činily výdaje na energii více než 6 bilionů USD, tedy přibližně 10 % světového hrubého domácího produktu (HDP). Evropa utrácí téměř 25 % světových výdajů na energii, Severní Amerika téměř 20 % a Japonsko 6 %.

Z dostupných údajů lze dopočítat, že energetická spotřeba vztažená na osobu, je v USA 2,2 x vyšší než je v EU a 10 x vyšší než v Číně (kde ale enormně roste).

III. Vystřízlivění a kde soudruzi z NDR udělali chybu

Motto: Vzhledem k tomu, že se tvůrci politik přesunuli od pandemických výzev k hospodářskému oživení, znovu se aktivně diskutuje o plánech infrastruktury, včetně plánů týkajících se energetiky. Zastánci zelené energie zdvojnásobují tlak na pokračování nebo dokonce zvýšení využívání větru, solární energie a elektromobilů. Z diskuse je vynecháno jakékoli vážné zvážení širokých dopadů obnovitelné energie na životní prostředí a dodavatelský řetězec.
Mark P. Mills Mines, Minerals, and "Green" Energy: A Reality Check

Všechna zařízení na výrobu energie musí být vyrobena z materiálů extrahovaných ze Země. Žádný energetický systém není ve skutečnosti „obnovitelný“, protože všechny stroje vyžadují nepřetržitou těžbu a zpracování milionů tun primárních materiálů a likvidaci soustrojí, které se nevyhnutelně opotřebují. Ve srovnání s uhlovodíky znamenají „zelené stroje“ (VE, FVE) v průměru desetinásobné zvýšení množství extrahovaných a zpracovaných materiálů za účelem výroby stejného množství energie. To znamená, že jakékoli významné rozšíření dnešní skromné úrovně zelené energie - v současnosti méně než 4 % celkové spotřeby např. USA (oproti 56 % z ropy a zemního plynu) - vytvoří bezprecedentní nárůst celosvětové těžby potřebných minerálů a radikálně zhorší stávající environmentální a pracovní podmínky zejména v rozvojových zemích.

Stavba větrných turbín a solárních panelů k výrobě elektřiny a také baterií na pohon elektrických vozidel vyžaduje v průměru více než desetinásobek množství materiálů. Ilustrační snímek.
Stavba větrných turbín a solárních panelů k výrobě elektřiny a také baterií na pohon elektrických vozidel vyžaduje v průměru více než desetinásobek množství materiálů. Ilustrační snímek.

Gravitace zelené energie

Stavba větrných turbín a solárních panelů k výrobě elektřiny a také baterií na pohon elektrických vozidel vyžaduje v průměru více než desetinásobek množství materiálů ve srovnání se stavebními stroji používajícími uhlovodíky na dodání stejného množství energie.

Nahrazení uhlovodíků ekologickými stroji podle současných plánů - bez ohledu na snahy o mnohem větší expanzi - výrazně zvýší těžbu různých kritických minerálů po celém světě. Například jedna baterie pro elektromobily o hmotnosti 450 kg vyžaduje extrahování a zpracování přibližně 225.000 kg materiálů. Průměrně po dobu životnosti baterie každý kilometr řízení elektrického automobilu „spotřebuje“ 2,4 kg Země. Při použití spalovacího motoru se spotřebuje asi 0,05 kg paliva na km.

Ropa, zemní plyn a uhlí jsou potřebné k výrobě betonu, oceli, plastů a čištěných minerálů používaných k výrobě zelených strojů. Energetický ekvivalent 100 barelů ropy se používá v procesech k výrobě jediné baterie, která dokáže uložit ekvivalent jednoho barelu ropy.

Do roku 2050, se současnými plány, bude množství opotřebovaných solárních panelů - z velké části nerecyklovatelných - představovat dvojnásobnou tonáž veškerého dnešního globálního plastového odpadu spolu s více než 3 miliony tun nerecyklovatelných plastů z opotřebovaných větrných turbín. Do roku 2030 se více než 10 milionů tun baterií za rok stane odpadem.

Například nahrazení energetického výkonu z jedné turbíny na zemní plyn o výkonu 100 MW, která je přibližně o velikosti obytného domu (vyrábí dostatek elektřiny pro 75 000 domácností), vyžaduje nejméně 20 větrných turbín, z nichž každá má velikost přibližně jako Washingtonův památník, který zabírá přibližně 16 čtverečních km půdy.

Studie Světové banky uvádí: „Zelené technologie... jsou ve skutečnosti podstatně materiálově náročnější než současné tradiční systémy zásobování energií založené na fosilních palivech.“

Ve srovnání s elektrárnou na zemní plyn vyžadují všechny OZE (slunce,vítr,voda) nejméně 10krát tolik vytěžených, přemístěných a přeměněných tun pomocí strojů, aby dodaly stejné množství energie.

Vybudování jediné větrné farmy o výkonu 100 MW vyžaduje přibližně 30 000 tun železné rudy a 50 000 tun betonu a 900 tun nerecyklovatelných plastů pro obrovské lopatky rotorů.

Se solárním zařízením (FVE) je tonáž v cementu, oceli a sklu o 150 % větší než u VE, a to při stejném energetickém výkonu.

Pokud mají být k napájení 24/7 použity náhodné zdroje energie (větrná a sluneční), bude zapotřebí ještě většího množství materiálů. Je třeba postavit další zařízení, zhruba dvakrát až třikrát tolik, aby bylo možné vyrábět a ukládat energii, když je k dispozici slunce a vítr, pro použití v době, kdy nejsou. Pak jsou potřebné i další materiály potřebné k vybudování úložiště elektřiny. Z hlediska kontextu by úložný systém v užitkovém měřítku dostatečný pro větrnou farmu o výkonu 100 MW znamenal použití nejméně 10 000 tun baterií třídy Tesla.

Současné scénáře čisté energie představované Světovou bankou (a mnoha dalšími) budou v příštích několika desetiletích vyžadovat zvýšení dodávek vzácných prvků takto:

neodym + 1 000–4 000 %
indium až o 8 000 %
kobalt o 300–800 %
lithium + 2000 %
nikl, dysprosium a telur, o 200–600 %

Studie sponzorovaná nizozemskou vládou dospěla k závěru, že samotné nizozemské zelené ambice by spotřebovaly hlavní podíl globálních minerálů. „Exponenciální růst [globální] kapacity výroby energie z obnovitelných zdrojů,“ poznamenala studie, „není při současných technologiích a roční produkci kovů možný.“

Na každou tunu vyčištěného prvku musí být fyzicky přesunuta a zpracována mnohem větší tonáž rudy. U vzácných zemin se na tunu prvku těží asi 20 až 160 tun rudy. U kobaltu se těží zhruba 1500 tun rudy, aby se dostala jedna tunu prvku. Do počtu ekonomických a environmentálních nákladů je třeba zahrnout také tzv. skrývku, cca 3-7 tun na tunu rudy.

Zvažme také dodavatelský řetězec pro baterii elektromobilu. Jedna baterie, poskytující užitečný dojezd, váží přibližně 600 kg. Poskytnutí rafinovaných minerálů, potřebných k výrobě jediné baterie EV, vyžaduje těžbu, přesun a zpracování více než 225 000 kg materiálů někde na planetě. To je 20krát více než hmotnost paliva, které používá spalovací motor po celou dobu životnosti automobilu.

Jedním z dalších energetických faktorů, které chybí při analýze energie tzv. čistých technologií, je způsob, jakým jsou dodávány materiály. Více než 75 % veškeré ropy a 100 % zemního plynu se přepravuje na trhy potrubím (většina zbývajících tunokilometrů na lodích). Potrubí je energeticky nejúčinnějším prostředkem k přemísťování tun materiálu. Téměř všechny materiály použité k výrobě OZE jsou však pevné a velmi velká část bude přepravována kamiony. Používání nákladních vozidel místo potrubí s sebou přináší navýšení o 450 tun na km při přepravě OZE energetických materiálů.

Konečně, v jakémkoli poctivém zápočtu v oblasti životního prostředí existuje nutnost tzv. ekologické likvidace pro velmi velké množství baterií, větrných turbín a solárních článků po ukončení jejich životnosti.

U mnoha zastánců zelené energie se řešení všech těchto výzev s odpady nachází ve frázi o „snižování, opětovnému použití a recyklaci“.

Mantra „snižování, opětovného použití a recyklace“ zakořeněná v moderní kultuře se stala součástí prakticky všech analýz a politických návrhů z oblastí Zeleného údělu.

Jaká je však realita?

Opětovné použití je obecně irelevantní, protože naprostou většinu všech produktů nelze znovu použít. Moderní politiky a snahy „omezit a recyklovat“ byly do značné míry motivovány cílem snížit množství odpadu na skládky. Co se tedy stane s rychle rostoucím počtem větrných / solárních / bateriových zařízení, které se vyrábějí? Odpověď: téměř vše se nakonec objeví na skládkách odpadu. Samotný čínský odpad z baterií již podle odhadů v roce 2020 dosáhne 500 000 tun. Do roku 2030 přesáhne miliony tun ročně. V současné době je recyklováno méně než 5 % těchto baterií.

Pokud se naplní současné předpovědi Mezinárodní energetické agentury (IEA), bude do roku 2050 existovat více než 3 miliony tun nerecyklovatelných plastových lopatek turbín ročně.

Recyklace

Pro obhájce zelené energie zahrnuje idealizovaná vize recyklace nasazení „oběhové ekonomiky“ jako priority číslo jedna pro řešení hmotných dopadů čisté technologie. Ale myšlenka oběhové ekonomiky zelené energie založená na cíli 100 % recyklace je pouhý sen. Současná tonáž globálního elektronického odpadu se rovná „hmotnosti všech komerčních letadel, která byla kdy vyrobena“ a podle předpovědí se v příštích několika desetiletích zdvojnásobí. Zatím je většina recyklace elektronického odpadu - stejně jako mnoho jiných odpadů – přemístěna do rozvojových zemích, které jsou ochotné zajistit pracovně náročné, převážně neregulované a někdy i nebezpečné „procesy“. Například Ghana je místem, kam Evropa vyváží největší množství svého elektronického odpadu.

Správné pojmenování by také mohlo znít odpadový neokolonialismus.

Institute for Sustainable Futures at the University of Technology Sydney, Australia, varuje, že globální spěch za účelem splnění ambiciózních plánů OZE by mohl přivést těžaře do „některých odlehlých oblastí divočiny", které si doposud udržovaly vysokou biodiverzitu. A jsou také zaznamenávány případy zneužívání a dětské práce v dolech v Kongu, odkud pochází 70 % surového kobaltu na světě.

(V roce 2019 byly společnosti Apple, Google, Tesla, Dell a Microsoft obviněni v žalobě podané u federálního soudu USA pro využívání dětské práce v Kongu, nyní probíhá vyšetřování u řady čínských solárních firem pro podezření ze zneužívání otrocké práce.)

Jak sami vidíte, přechod fosilní energetické infrastruktury na obnovitelné zdroje je mnohem složitější a náročnější, než jsme si vůbec kdy dokázali představit.

Další dobrou otázkou je, kdo a z čeho to všechno zaplatí? Tady se nejedná o miliardy, ale biliony USD, nebo chcete-li biliony €.

A budeme-li k sobě poctiví, musíme si přiznat, že žijeme na dluh. Tyto investice jsou kryty úvěry od bank, kde si je berou jak soukromí, tak i státní investoři prostřednictvím centrálních bank, které do globálního finančního oběhu napumpovaly astronomické částky.

Celý svět, jak je všeobecně známo, žije na dluh a v žádném případě to nevypadá, že by se něco mělo změnit. Ba naopak, dluhy rostou ve všech sektorech a to enormním tempem. Bohužel, současná krize rozjela tiskárny na plné obrátky a dluhová bublina se neustále nafukuje a zadělává na možné budoucí problémy. Celý svět nyní bojuje s pandemií koronaviru a globální dluh na konci roku 2020 dosáhl rekordní výše - 277 bilionů USD.

Politika centrálních bank napříč světem, se nese v duchu "dopování" ekonomik dalším a dalším tištěním nekrytých „papírků“. Nejde jen o kvantitativní uvolňování.

Centrální banky stále dál vymýšlejí další zásahy, kterými chtějí podpořit ekonomiku a vymanit se z této krize.

A OZE jsou z tohoto pohledu obzvláště hýčkané, neboť jsou nestřízlivě podporovány vládami, těší se podpoře zejména levicových intelektuálů, městské populace a radikální části mládeže, volající nejen po změně energetické infrastruktury, ale současně i po zásadní změně společenských poměrů.

Celý zelený energetický boom nelze z pohledu skutečné ochrany životního prostředí nazvat jinak než chválou bláznovství, projevující se nenasytnou kořistnickou exploatací krajiny a přírody ve jménu skvělých zisků, navenek zakrytých pod líbivou frází o boji proti klimatické změně. Postačí se podívat na tempo růstu akcií tzv. zelených firem na burzách. Prudký růst ceny akcií americké automobilky Tesla v loňském roce vytvořil armádu milionářů, kteří sami sebe začali nazývat Teslanaires. Tedy pojmenováním, které vzniklo spojením názvu Tesla a anglického slova millionaire – milionář. Akcie firmy, která se zaměřuje na výrobu elektromobilů a u jejíhož zrodu stál podnikatel Elon Musk, jen loni zpevnily o více než 700 procent.

Stejným způsobem pod záminkou rozšiřování pravé boží víry před několika sty léty docházelo ke zotročování i genocidě domorodého obyvatelstva v Asii, Africe i Americe evropskými kolonizátory, aby zpět do mateřských zemí namířil proud zlata, stříbra, koření a otroků, což byl pravý motiv hlásání božího slova dobyvateli.

Můžeme klamat sebe, můžeme klamat i ostatní, ale matematické, fyzikální i biologické zákony prostě ukecat nejde. Z pohledu vybraných komplexních ukazatelů efektivity energetických zařízení, výše uvedených, jsou OZE výhybkou na slepou kolej a vůbec nejsou tím, za koho se vydávají. Naopak, přispívají k další ztrátě nejen evropské, ale i globální biodiverzity, jako klíčového ukazatele kvality životního prostředí.

A jak doloženo doslova kupeckými počty, kvalita životního prostředí se v důsledku masívního nasazení OZE zásadně zhorší. Zatímco ropné a uhelné společnosti jsou veřejně přitloukány na kříž jako hlavní viník údajné změny klimatu, stejné, ne-li horší, poškozování životního prostředí zeleným byznysem nám nevadí?


reklama

 
foto - Vinkler Miroslav
Miroslav Vinkler
Autor je předseda spolku Malínské aleje, věnuje se ochraně přírody a krajiny, aspektům krajinného plánování, obnovitelným zdrojům energie a problematice práva v oblasti životního prostředí a územního plánování.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (302)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

19.2.2021 07:36
Jak nás učil jeden pplk. na katedře, jak má mluvit velitel: JasnE, stručnE, a spisovnE. A jinak výborná!-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.2.2021 11:02 Reaguje na Karel Zvářal
Soudruh pplk. z katedry (taky jsem to absolvoval) nám ovšem nesdělil, že se nad tou řečí musí posluchač zamyslet.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

20.2.2021 13:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Správně.
Tak doufám, pane Hanzle, že se zamyslíte!
Odpovědět
Petr Vojvo

Petr Vojvo

21.2.2021 08:26 Reaguje na Karel Ploranský

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.2.2021 15:48 Reaguje na Karel Ploranský
No právě. Všiml jste si, že mám dost odlišné názory od stádních vovčanů?
Odpovědět
Sl

Slovan

19.2.2021 07:55
"globální spěch za účelem splnění ambiciózních plánů OZE by mohl přivést těžaře do „některých odlehlých oblastí divočiny", které si doposud udržovaly vysokou biodiverzitu."

- Zatímco taková ropa se těží pouze tam, kde žádná biodiverzita není, že pane Vinkler? Národní park Yasuni, průzkum "u delty Okavango", hrozba těžby v konžském pralesa (DRC), nebýt Bidena tak se začne těžit v Arctic National Wildlife Refuge, atd. atd. Nalejte si čistého vína a přiznejte si, kdo právě teď chce ničit ty "oblasti odlehlé divočiny" ;)
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

19.2.2021 08:24 Reaguje na Slovan
Jj, je třeba něco vyšťárat a na tom tu krutě nepříjemnou pravdu shodit.
Odpovědět
Sl

Slovan

19.2.2021 14:35 Reaguje na Karel Zvářal
Jen upozorňuji na do oči bijící lež. Že se to zrovna vám nelíbí mě nijak nepřekvapuje. ”Pravda”... zajímavé, že máte takovou důvěru v někoho, kdo danou problematiku nemá vystudovanou (nebo snad ano?).

Víte, technologie se neustále zlepšují a co bylo jednou skoro sci-fi je dnes realitou. Znovupoužitelné vesmírné rakety? Kdo četl knihu o Muskovi tak ví, že se mu všichni (doslova všichni!) vysmáli, že to prostě nejde. Dneska? U SpaceX rutinní záležitost :)
To samé PayPal - bezpečné internetové platby a převody peněz? Banky se mu vysmáli. Dnes normální věc. Už víte, proč jsou akcie Tesly tam kde jsou?
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

19.2.2021 14:51 Reaguje na Slovan
Nikoliv, manipulátore. V článku není ani zmínka o tom, že by těžba fosilních paliv nepoškozovala přírodu. Jen se poukazuje na to, že to, co se tváří jako "čisté", tu přírodu setsakramentsky poznamená.

A ty bláboly s paypálem jdou zcela mimo mě i mimo obsah diskuse. Ony nijak do přírodních procesů nezasáhnou.
Odpovědět
Sl

Slovan

19.2.2021 16:13 Reaguje na Karel Zvářal
Kdo tady manipuluje, Zvářale? Která těžba je pro ta divoká místa větším nebezpečím? Ropa, uhlí nebo zdroje pro OZE?

Že nechápete příklad není můj problém.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

20.2.2021 01:06 Reaguje na Slovan
O tom že těžba třeba lithiových slíd vyžaduduje přemisťování obrovského množství zemin zejména ve srovnání s ropou nebo plynem. Výjimkou je těžba břidličného plynu, jak se těží v USA frapováním, to je likvidace podzemních vod na dlouhou dobu a je to srovnatelné s těžbou zlata kyanidy.
Koncentrace kovů v přírodě vzácných v rudách, dosahuje velmi nízkých hodnot,čímž narůstá množství doprovodné horniny do velmi vysokých čísel. Mnohdy vyšších, než je v článku uváděno.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

20.2.2021 14:08 Reaguje na Slovan
Manipulujete vy, Slovane.
Nebezpečím pro divoká místa je KAŽDÁ těžba, což je doufám jasné dokonce i vám. Rozdíl je jen v tom, že těžba ropy zasáhla a asi ještě zasáhne jiná místa než těžba uhlí a těžba surovin pro OZE zasáhne zase jiná místa. Ta je ovšem posvěcena dobrými úmysly, tak u té to těžařům musíme odpustit. Že, Slovane?..

Co se týká toho, jak HODNĚ která z těch těžeb ta postižená místa zplundruje, tak já bych si jako na vítěze té "soutěže" vsadil na těžbu té suroviny, která je v hornině nejméně koncentrovaná.
Vy ne?
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

20.2.2021 18:46 Reaguje na Karel Ploranský
Těžba surovin pro OZE je specialní těžba uhlí. OZE se jmenuje čínské uhlí, ze kterého se vyrábějí FVE.
Odpovědět
MG

Milan G

19.2.2021 15:17 Reaguje na Slovan
Že zrovna vy takhle mluvíte, mně nepřekvapuje.
Podle vašich přihlouplých vývodů znamená to, že když nemá dotyčný na danou problematiku titul s diplomem, tak se nesmí k tématu vyjadřovat? Vy jste opravdu bytostný demokrat.

Vzhledem k tomu, ke kolika tématům se zde vyjadřujete vy, musel byste podle vaší mantry, být ověšen tituly od hlavy až k patě. Váš rozsah je od vlka, přes kůrovce, JE, ochrana ŽP až po OZE, neuvěřitelné a to jsem na hodně témat určitě zapomněl. Máte to vše vystudované?
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

20.2.2021 18:47 Reaguje na Milan G

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

20.2.2021 18:45 Reaguje na Slovan
Ony se technologie samy od sebe zlepšují? A jak to dokáží? Páří se mezi sebou, a zlepšují si genetický fond? Já tedy nevím, ale naši dědci uměli udělat Concorde, a naše generace jej dokázala akorát zrušit. A vy negramotné hovádko nezvládáte ani shodu podmětu s přísudkem.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.2.2021 09:46 Reaguje na Slovan
Podívejte, to, co uvádíte, je taky extrém, který by v argumentaci neměl mít příliš velkou váhu. Cílem je hlavně proti VŠEM nezdravým extrémům bojovat. O řekl bych, že článek pana Vinklera (donedávna urputného zastánce OZE a odpůrce JE - zaplať pánbůh za jeho transformaci) je také jen extrémní protiváhou bezhlavých propagátorů OZE.

Musím si jen přihřát polívčičku: vše by se vyjasnilo, kdyby byly placeny férové globální daně za těžbu surovin a poškozování planety a o způsobech, jak přecházet na udržitelný rozvoj by rozhodoval od dotací oproštěný trh a nikoliv podprůměrné mozky politiků a ideologů.
Odpovědět
LB

Lukas B.

19.2.2021 12:14 Reaguje na Jiří Svoboda
vymáhat placení globální daně může reálně a účinně akorát globální hegemon. jak tak koukám na současnou geopolitickou mapu, tak bych se něčeho takového spíš děsil.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

20.2.2021 20:52 Reaguje na Lukas B.
Ten globální "hegemon" ale může mít kompetenci pouze pro vymáhání placení globální daně. Proč by se měl montovat do něčeho jiného?

Jak jinak chcete zabránit eskalaci politizace a korupce při řešení klimatického rozvratu?
Odpovědět
RP

Radim Polášek

21.2.2021 12:47 Reaguje na Jiří Svoboda
To je skoro jedno, pro co by měl globální kompetence. Jakákoliv globální kompetence znamená automaticky nejasnou hranici ostatních globálních kompetencí a v realitě dříve či později pokusy toho subjektu o úplnou globální nadvládu.
Podívejte se na jedné straně na velké technologické firmy, ksichtokniha, google atd, jak svou globální nadvládu v jedné kompetenci (vyhledávání, reklamy, sociální médium atd) šíří do dalších kompetencí (cenzura nebo globální šíření internetu a tím nadvláda nad ním atd.)
A na druhé straně se podívejte na počtem obyvatel zdaleka globálně největší zemi - Čínu, jak se snaží globálně rozšiřovat své kompetence třeba v drancování vylovování moří, rozšiřování svých příbřežních mořských pásem na úkor sousedů, skupování plantáží a pozemků mimo Čínu atd.
Odpovědět
TP

Tomas Peltan

19.2.2021 11:52 Reaguje na Slovan
A nejen odlehlé. Pro všechen ten dopad větrníků na krajinný ráz zapomínáme, jak vypadá povrchový důl na uhlí, výsypky v okolí uranových dolů a že vápenec na odsíření (díky za to) uhelných elektráren se těží uprostřed chráněné krajinné oblasti, kde hodnotě krajiny nijak moc neprospívá (byť uznávám, že velkolomy mají své kouzlo, soudě třeba podle davů kolem lomu Velká Amerika).
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

20.2.2021 14:14 Reaguje na Tomas Peltan
Žiji v oblasti, kde je povrchových dolů na uhlí nejvíc. Takže ne že bych je chtěl moc hájit - ale vlastně je nevidím, dokud nejsem těsně u některého z nich.
Fofrníky nejde přehlédnout ani na 60 kilometrů.
Odpovědět
MG

Milan G

20.2.2021 14:30 Reaguje na Karel Ploranský
Souhlas, mám to taky tak. Jeden příklad, jezero Michal pokud půjdete kolem jako cizinec stěží poznáte, že se jedná o těžební jámu. Nedávno byl v TV šot o jezeru u Mostu, všichni to odsuzovali, psalo se o něm i tady na Ekolistu, přesně pamatuji jak kvičel Kašpárek co to je za svinstvo. A ejhle ono je to teď vynikající přezimoviště pro vodní ptactvo, třeba i proto, že přes ty mrazy co byly nezamrzlo. Byly tam i celkem vzácní ptáci. Možná p. Zvářal bude vědět víc.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

21.2.2021 12:56 Reaguje na Milan G
Já myslím, že ty jezera jsou přece jen trošku kontroverzní. Jednak 10 až nejméně 30 let v nich bude probíhat dynamický vývoj jejich biotopů, který může být v některých fázích dost nepříznivý ( špinavá voda, přemnožení některých organismů atd)
Jednak může vyjít relativně brzo vyjít najevo, že třeba mnohem vhodnější by bylo ty "díry" spíš trvale odvodňovat a nechat jak o terénni nerovnosti než je zaplnit vodou. To se ale dopředu nikdy neví přesně.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

19.2.2021 23:38 Reaguje na Slovan
A to se ještě těží na celém řBlízkém a Středním Východě a nezřízeně na tom bohatnou, víme "Slovan"?
Jinak článek je skutečně výborný, uložil jsem si ho, protože ve svém věku už nemám dost trpělivosti, aby shromažďoval všechna data, jak to dokázal pan Miroslav Vinkler. Velmi mu děkuji.
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

19.2.2021 07:58
Zajímavý článek s příslibem ještě zajímavější diskuse. Pan H. již v předstihu slíbil kritiku, takže dejme mu prostor😉
Odpovědět

Jirka Černý

19.2.2021 09:12
Dobrý článek, ale kdo chce mít oči zavřené ten je neotevře protože ví že by mohl vidět co nechce.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.2.2021 09:14
Zajímavé tvrzení:"...v oblasti klimatu spočívajícího ve snížení skleníkových plynů o 55 %, je třeba, aby podíl obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 dosáhl 38–40 %."

Teď již je podíl OZE řekněme 25 % a že by další navýšení o 15 % tak výrazně přispělo ke snížení emisí CO2? Nebo že by se v pozadí celého grýndýlu počítalo s nějakým zázrakem? Jestli by Uršula neměla požádat o pomoc Vatikán!
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

19.2.2021 10:51
Velmi dobrý článek, který shrnul všechna pro a proti, ale pro zastánce
OZE on nebude nikdy. OZE je víra, o které nepochybují a půjdou za ní
za každou cenu. Fanatici už takoví jsou a na cestě k cíli nevidí a
neslyší. A není to pouze OZE, ale i jiné směry ekologie, které jsou
dnes vedeny fanatiky. Fanatik se rád upne na ten svůj cíl a jde za ním
hlava nehlava. Po poznání, že se zmýlil, tak se tiše vytratí a chopí se
propagace cíle nového. Nazývám je:"celoživotními bojovníky proti všem".
Oni milují protesty, předvádět se, spory s realisty a většinovou
společností. Dělá jim dobře pasovat sami sebe do pozice zachránců všeho
možného a nezajímají je souvislosti. Vše se vším souvisí a konání "dobra"
často páchá zlo a naopak "zlo" na první pohled, je často dobrem. No a pak jsou tu nedouci a zneuznaní vědátoři, kteří si vypíchnou jeden z mnoha
problémů a dělají z něho něco nadpřirozeně důležitého. Čtu denně ty jejich výplody a nestačím se mnohdy divit, čemu všemu lze věřit a bojovat za to.
Svoboda slova by měla být o pravdě a faktech. Dnes to ale mnozí čtenáři nezkoumají a věří tak často lžím a blábolům. Spoléhám se raději celý život na ten "selský rozum", který zaváděl novoty až po praktických zkušenostech na pokusném poli. Ve velkém do toho šel až po důkladném prověření při všech nepříznivých situacích a to ještě s náležitou rezervou. Tak sice kráčel vpřed pomalu, ale spolehlivě a bez případného krachu. Ten, co na to šel hr, tak někdy uspěl, ale taky ne a skončil špatně. V přírodě je chyba často
nevratná a takové hr tam nepatří. Z praxe už je těch kopanců plno a přibývají další. Já zastávám strategii jistoty s pozorováním zkušeností
odjinud. Ty se začínají u OZE nyní u těch "premiantů" projevovat a budiž nám poučením. Podobně to je i s jinými ekologickými počiny a nezapomeňme
na to, že není Země pouze pro ekology, ale i pro ostatní a agresivní
prosazování ekologie může zplodit opačnou aktivitu zbytku společnosti.
Už se to odráží v právních předpisech(stavební zákon) a další oblasti
budou následovat. Při přílišném tlačení na pilu se mohou vylomit zuby
a pila dokonce prasknout. To je právě to "hr" a doporučuji i to "pr"
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.2.2021 11:08 Reaguje na Břetislav Machaček
Pane Machačku, asi špatně čtete. V článku je POUZE proti, PRO jsem tam nezaznamenal.

Ale článek, který by popsal výhody i nevýhody OZE i fosilu, by byl velmi potřebný. To asi fakt nemůže psát jeden člověk (ani velmi fundovaný pan Wagner), protože KAŽDÝ je zatížený iracionálním pocitem.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

19.2.2021 11:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Iracionální článek tu nedávno uvedl p. Smrž.
Ten tu misku vah vychyluje pořádně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.2.2021 11:36 Reaguje na Jaroslav Studnička
Nemá cenu vážit iracionalitu. Jen argumenty. Pan Smrž tam uvádí třeba systémy recyklací vrtují z VE, které ropáci neznají, recyklace fve panelů je jednoduchá a dnes tvoří asi 98% hmoty, dál se na tom pracuje.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

19.2.2021 12:01 Reaguje na Pavel Hanzl
V jednom příspěvku píšete o "zatíženy iracionálním pocitem".
V následujícím píšete "Nemá cenu vážit iracionalitu"

???
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.2.2021 12:14 Reaguje na Jaroslav Studnička
Nemá. "zatížení iracionálním pocitem" se vážit snad ani nedá.
Něco významnějšího tam nemáte?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

19.2.2021 12:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Dobře, váš první příspěvek je irelevantní zároveň bez argumentů.
Odpovědět
MG

Milan G

19.2.2021 12:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Můžete upřesnit ten systém recyklací vrtulí? MOžná jsem něco přehlédl, ale Smrž tam psal pouze o semletí do cementu, což je technicky, finančně a ekologicky nesmysl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.2.2021 13:44 Reaguje na Milan G
Uhlík se spálí, sklo jde jako plnivo, těch systémů je samozřejmě více a rychle se rozvíjí. Pro někoho to je smetí, zato vyhořelé jaderné palivo nebo struska a hekatomby odpadů z uhláků se dá mazat na chleba.
Odpovědět
MG

Milan G

19.2.2021 14:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Těch systémů je více? A rychle se rozvíjí? Sklo jde jako plnivo? Až takhle je to jednoduché?
Kecy jako dycky. Máte čím podložit své tvrzení nebo jenom opět lžete?

Jak tedy probíhá likvidace listů rotoru? Můžete odpovědět? A prosím kompletní postup.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

19.2.2021 16:29 Reaguje na Milan G
Vsázka do cementářských pecí je různá, mimo další osahuje také silikáty, které jsou součástí slínku.
Odpovědět
LV

Lubomír Vrána

20.2.2021 13:10 Reaguje na Milan Smrž
Odpad jako plnivo do betonových směsí místo štěrkopísku není jednoduchá záležitost. Není silikát jako silikát. Většinou je pevnost betonu nižší a má horší chemickou stabilitu.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

19.2.2021 13:45 Reaguje na Milan G
O semletí do cementu? Tak to jste opravdu přehlédl. Psal jsem následující" natož o technologii, která je od roku 2010 komerčně dostupná (v originále zde odkaz)pro výrobu cementu z vrtulí větrných elektráren, kde polymery a uhlíkatá vlákna nahradí část paliva a skleněná vlákna část anorganické vsázky do cementářské pece.
Odpovědět
Sl

Slovan

19.2.2021 14:01 Reaguje na Milan Smrž
Přesně, viz.: https://www.neocomp.eu/de/Nutzen
Odpovědět
MG

Milan G

19.2.2021 14:46 Reaguje na Milan Smrž
Ano, omlouvám se, napsal jsem to nepřesně.

Tak jinak, jak si to celé představujete logisticky, technicky a hlavně ekologicky, čili tak aby ta likvidace těch listů co nejméně zatížila ŽP?
Vy to totiž podáváte formou, a přesně tohle dělá Hanzl, že to je jednou provždy vyřešené, bezproblematické no lidi považte už 10let komerčně dostupné. To je ale účelová lež, protože to tak není. Jak tedy probíhá likvidace listů rotoru? Můžete odpovědět? A prosím kompletní postup.

Jinak pro likvidaci listů pořád platí tohle https://www.bloomberg.com/news/features/2020-02-05/wind-turbine-blades-can-t-be-recycled-so-they-re-piling-up-in-landfills
Odpovědět
Sl

Slovan

19.2.2021 18:51 Reaguje na Milan G
Hezký článek, cituji:
“ One start-up, Global Fiberglass Solutions, developed a method to break down blades and press them into pellets and fiber boards to be used for flooring and walls. The company started producing samples at a plant in Sweetwater, Texas, near the continent’s largest concentration of wind farms. It plans another operation in Iowa.

“We can process 99.9% of a blade and handle about 6,000 to 7,000 blades a year per plant,” said Chief Executive Officer Don Lilly. The company has accumulated an inventory of about one year’s worth of blades ready to be chopped up and recycled as demand increases, he said. “When we start to sell to more builders, we can take in a lot more of them. We’re just gearing up.”

99,9% recyklace, paráda! Takže to jde, né že ne.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

19.2.2021 16:21 Reaguje na Milan Smrž
Jak vypadá taková ekologická likvidace vrtulí je zde:
https://www.bloomberg.com/news/features/2020-02-05/wind-turbine-blades-can-t-be-recycled-so-they-re-piling-up-in-landfills
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

19.2.2021 17:01 Reaguje na Pavel Kalenda
Recyklace jak čapa.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.2.2021 20:36 Reaguje na Pavel Kalenda
Viděl jste někdy, jak se likviduje jaderný reaktor? A vyhořelé palivo v šachtě za 110 miliard?
Tohle je žabařina a hudba minulosti.
Odpovědět
Petr Vojvo

Petr Vojvo

21.2.2021 08:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Na to si většina jaderných reaktorů vydělá výrobou ee v době, kdy je potřeba, ne v době kdy se jim chce točit. Elektřinu se zápornou cenou si strčte za klobouk.
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

21.2.2021 08:36 Reaguje na Pavel Hanzl
A to samé bude v budoucnu samozřejmně i d vodíkovými akumulátory. Jaádro jako jádro by řekla Dana Drábová ! Za naší doby bylo školení OV v seznámování s hrozbou atomových ale i vodíkových zbraní nepřítele.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.2.2021 15:45 Reaguje na Krejcar Stanislav
Vladimir Vladimirovič se nedávno nechal slyšet, že do Kaliningradu nebude montovat na Iskandery jaderné hlavice.
Mají v dostřelu asi 50 jaderných elektráren celé Evropy.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

20.2.2021 14:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Na vývoji všeho se pracuje.
Dokonce jsou i výsledky, které jsou reálně k dispozici! A ne jen ve slibech a vyhlídkách sice nadějných, ale pořád jen vyhlídkách bez termínů. Jenže některé výsledky odpovídají idejím a některé ne, tak se s nimi podle toho zachází.
Příkladů je dost. Jeden z očividných je sveřepý boj administrativy EU se spalovacími motory a zejména s "dýzláky". Přitom se úplně přehlíží, jaké motory už jsou vyvinuty a ODZKOUŠENY. Že například ty dýzláky už dnes dokázaly, že v emisích nakonec nejsou o tolik horší než "benzíňáky", aby to vůbec stálo za ten tyjátr.
Co se týká recyklace, tak speciálně tam vršíte lež na lež. Pokusy prohlašujete za hotová řešení, experimentální provozy za nový průmysl fungující ve velkém.
Naštěstí i vy, pane Hanzle jste přece jen schopen poznat, kde vaše víra narazila, a hodit zpátečku. Teď už najednou nejste tak horlivým propagátorem akumulace energie do chemických článků všeho druhu, teď jste se pro změnu upnul na vodík. Ale jedno vám zůstalo: To co je ve fázi nesmělých pokusů, opět prezentujete jako věc hotovou, vyřešenou a naplno rozjetou.
Nevím, kolik se na tomto fóru vyskytuje ropáků. Myslím, že žádný, protože kdo je opravdu ropák, ten na nějaké naše diskuse zvysoka s..e.
Recyklace FV panelů je všechno jen ne jednoduchá a vy to dobře víte. Je to ale jen jedním z důvodů, proč se zatím nijak moc nerozjela - tím hlavním je to, že zatím (ZATÍM!) jich k recyklaci není až tak moc. Ale za pár let, až ty co dnes ještě jedou, doslouží, tak to bude hodně zajímavé téma. Protože zatím i z toho mála (!) se stíhá recyklovat jen množství, které neváhám označit za bezvýznamné.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

20.2.2021 18:54 Reaguje na Karel Ploranský
Celý problém je, že dýzláky, jak píšete, spotřebovávají naftu, která se do pár let stane nedostupným zdrojem, zejména pro Evropu.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

21.2.2021 13:02 Reaguje na Daniel Višňovský
Stane se nedostupným zdrojem jedině proto, že bruselskými zelenými odpustky se neúměrně prodraží.
Jinak je ropy a výriobků z ní spíše nadbytek.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

13.3.2021 19:26 Reaguje na Daniel Višňovský
Pokud se nafta (přesněji ropa) stane nedostupným zdrojem, tak POUZE pro Evropu. Pouze Evropa se jí totiž sama zříká. Kdyby ne, tak blízkovýchodní státy se jen jen třesou ji dodávat každému, kdo platí.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

20.2.2021 18:51 Reaguje na Pavel Hanzl

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
MS

Milan Smrž

19.2.2021 13:41 Reaguje na Jaroslav Studnička
Pane Studničko, můžete být trochu konkrétnější? Co nebo kdo je iracionální? Myslíte ty regiony, které jsou 100% zásobované a ještě z toho mají profit z vývozu zelené elektřiny.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

19.2.2021 19:14 Reaguje na Milan Smrž
Pane Smrži, váš protijaderný postoj je dlouhodobě veřejně znám. Přitom význam jaderné energetiky jakožto nízkoemisního zdroje je zcela neoddiskutovatelný. Denně ten rozdíl můžete vidět u Francie a Německa.
Pokud si vy a vám podobní neuvědomí, že jediná správná cesta je kombinace JE + OZE, pak ta cesta bude hodně dlouhá, hodně drahá a hodně bolestivá...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.2.2021 20:19 Reaguje na Jaroslav Studnička
Vaše "správná cesta" vede někde nad oblaky a ve stratosférických výškách.

Ale zkuste se vrátit na zem.

Jak tuhle cestu máme asi tak nastoupit?
Ale konkrétně, pindy mě nezajímají.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

20.2.2021 21:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Já stojím ovšem pevně nohami na zemi a stojím si zatím, že jediná správná a reálná cesta je kombinace JE + OZE.


Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.2.2021 09:31 Reaguje na Jaroslav Studnička
Dobře. To si myslí skoro všichni, včetně mě. Tak proč se tím směrem neubíráme? Proč ČEZ i jiní investují do OZE v cizině?
"ČEZ dnes sdělil, že kromě německého trhu sleduje vhodné příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů také v ostatních evropských zemích. Pleskač již v březnu uvedl, že ČEZ plánuje do roku 2020 do takzvané nové energetiky investovat celkem 50 až 60 miliard korun".
https://oenergetice.cz/elektrarny-evropa/cez-vstoupil-na-nemecky-trh-s-oze-prevzal-vetrne-elektrarny
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

21.2.2021 09:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Samozřejmě, pokud chce investor vydělávat, půjde tam, kde to je výhodné. Je mnohem lepší investovat do offshore VtE v zahraničí, než do onshore VtE v ČR.
To samé s FVE. Výhodnější investovat v jižní Evropě než u nás.
Co je na tom nepochopitelného?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.2.2021 15:42 Reaguje na Jaroslav Studnička
To, že někdo dokáže udělat ty výhodné podmínky a někdo NE.
Přitom my do OZE dáváme procentuálně více dotací, než Němčouři.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

21.2.2021 17:15 Reaguje na Pavel Hanzl
A jo vám jde o dotace...:-))).

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.2.2021 07:56 Reaguje na Jaroslav Studnička
Ne. Píšu podmínky. Naše firmy staví OZE v zahraniční a nám zoufale schází.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

19.2.2021 19:21 Reaguje na Milan Smrž
Pane Smrži, vaší tragédií (a všech zelených fanatiků) je, že se domníváte, že co je možné někde, je realizovatelné všude. Správně píše p. Studnička, že my se bez toho jádra neobejdeme. Jsem tako pro oze, ale toliko jako doplněk k stabilnímu zdroji. Ten může sloužit i pro okolní státy, které nás budou pro změnu zásobovat přetoky v létě či větrných dnech.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.2.2021 21:25 Reaguje na Karel Zvářal
Pro jádro jsou prakticky všichni. Občané, politici, energetici, většina ekologů, průmyslníci, obchodníci atd. atd. atd.
Budeme tedy mít někdy nějaké?
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

20.2.2021 07:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Jádro máme a mít budeme, i když po té listopadové smršti Lexů by se člověk mohl právem obávat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.2.2021 09:26 Reaguje na Karel Zvářal
Budeme mít jádro tak dlouho, dokud nedojede. A šlus.
Teda...tak to dnes vypadá, nemám křišťolvou kouli jako ropáci....
Odpovědět
Petr Vojvo

Petr Vojvo

21.2.2021 08:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Neurážejte zelený oze neznalče.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

20.2.2021 18:55 Reaguje na Milan Smrž

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
TP

Tomas Peltan

19.2.2021 11:47 Reaguje na Břetislav Machaček
Tady se ukazuje to pořekadlo o třísce v oku a břevnu. To, že odpůrci OZE a obecně "ekologie" se něco snaží změnit, z nich dělá snadno radikály a naopak, snaha nic neměnit vypadá jako "rozumný" postoj. Není to tak a ti, kteří bojují za zachování současného stavu, jsou přinejmenším stejně ideologičtí, jen si to nejsou ochotni přiznat (a vlastně vůbec o něčem takovém uvažovat).

Stejně, jako "konání" (s dobrými úmysly) může způsobovat "zlo", tak i nekonání (třeba také s dobrými úmysly) může způsobovat zlo (a často také způsobuje). Jsou situace, kdy je to zřejmé, jsou situace, kdy to tak zřejmé být nemusí.

OZE nejsou dokonalé, ale jsou mnohem spíše součástí řešení než problému. Nedá se čekat, že by zajistily kompletně dnešní spotřebu a že nevyvolají potřebu toho, začít dělat věci jinak. Ale v mnoha případech nám nakonec nezbyde nic jiného, protože i když zásoby fosilních paliv vypadají neomezeně (přinejmenším z pohledu jedince) a schopnost atmosféry ignorovat vypouštěný CO2 vypadá také neomezeně (a co způsobila zatím moc nevnímáme), tak obojí omezené je a často sice ne v časovém měřítku naší každodennosti, ale rozhodně v časovém měřítku srovnatelném s délkou našich životů.

Dneska si počínáme jako někdo, kdo vyhrál ve sportce, rozhodl se, že nebude pracovat, přitom to, co vyhrál, mu nebude stačit na celý život tempem, kterým utrácí. Možná to není "ideologický" způsob, ale rozhodně to není způsob rozumný. A to i když se ukáže, že některé nápady, jak vydělávat (vyrábět energii z OZE), se nakonec ukážou jako slepé uličky. Jenže ono kdo nic nedělá, nic nezkazí - a je lepší udělat pár chyb a poučit se z nich, než jednou nevěřícně kroutit hlavou.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

20.2.2021 18:58 Reaguje na Tomas Peltan

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
TP

Tomas Peltan

19.2.2021 11:49 Reaguje na Břetislav Machaček
Mimochodem, stavební zákon spíš odráží strukturu moci, než nějakou reakci. Názor běžného občana je spíš dán mediální masáží vedenou od 90. let neoliberální ideologií a ekonomickými zájmy spíš než reálnou situací, konání politiků spíš tím, co se dá voliči dobře prodat, než realitou. Ostatně je to dobře vidět na současné situaci s epidemií.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

20.2.2021 18:59 Reaguje na Tomas Peltan
Používáte slovní nonsens, neoliberalismus nikdy nelze slovně spojit s ideologií.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.2.2021 10:57
Pane Vinklere,váš článek je velmi obsáhlý a více strukturovaný, je v něm velké množství informací a odpovídat konkrétně chce víc času.
S dost věcmi lze souhlasit, nic nikdy není zadarmo, ale máte tam zcela evidentní nepravdy:
"EPT...jako bylo celkem vynaloženo na její stavbu, provoz za celou dobu životnosti a úplnou likvidaci".
Ten údaj je zcela nesmyslný, protože vůbec neuvádí, že fosilní i jaderné zdroje spotřebují navíc asi trojnásobek energie na produkci KAŽDÉ MWh elektřiny z vytěženého paliva, kdežto OZE nula.

Asi čerpáte ze starších zdrojů, protože HR parametr pro fve není 5x ale u současných panelů asi 100x, navíc tam zase nemáte energii fosilního paliva.

Z toho potom vychází zcela zavádějící informace, že: "Průměrně po dobu životnosti baterie každý kilometr řízení elektrického automobilu „spotřebuje“ 2,4 kg Země. Při použití spalovacího motoru se spotřebuje asi 0,05 kg paliva na km".
Při garantovaným miliónu km nové Muskovy baterie by pak každý kg baterie stál 2,4 miliónů kg surovin, což je evidentní nesmysl. Naopak se neuvádí množství surovin (ani energie, ani financí) nutných k vytěžení ropy, přetáhnutí přes půl zeměkoule, krakování a dovoz k pumpě na každý kilomert ujetý benzíňákem.

Zajímavý a taky nesmyslný je údaj o desetinásobné materiálové spotřebě baterií (nevím proč i strojů) na jednotku výkonu, kde ale vůbec euvádíte, že se ta baterie za životnost minimálně 1000x nabíjí.

Samozřejmě neuvádíte obrovské ropné havárie, ničení přírody uhelnou i ropnou industrií, samozřejmě produkci CO2 atd. atd.

Taky nepočítáte žádným vývojem, protože všechny technické části OZE jsou recyklovatelné, na rozdíl od fosilního uhlíku i jaderného odpadu. To, že se to ještě nedělá, je důsledkem velmi překotného rozvoje OZE a levných surovin.
Pokračování příště.

Odpovědět
KP

Karel Ploranský

20.2.2021 15:23 Reaguje na Pavel Hanzl
K některým vašim reakcím na článek:
"HR parametr pro fve není 5x ale u současných panelů asi 100x"
Že HR je 100x, je marketingový údaj výrobce. Čím je prokázán?

"...euvádíte, že se ta baterie za životnost minimálně 1000x nabíjí."
Ukažte mi baterii, která má po 500 (!) nabitích stále ještě takovou kapacitu a tak malý vbnitřní odpor, že ji lze rozumně používat. Hned si ji poběžím koupit.

"...technické části OZE jsou recyklovatelné, na rozdíl od fosilního uhlíku i jaderného odpadu."
Fosilní uhlík se samozřejmě RECYKLUJE. Potom co se sloučí s kyslíkem, slouží ke stavbě těl rostlin. A vy jste zhruba z 18 % tvořen recyklovaným uhlíkem. Ostatně i ten pitomý popílek by stavebnímu průmyslu dost chyběl.
Víte, pane Hanzle - recyklovatelné je vlastně skoro všechno, nejen technické části OZE. Akorát že ta recyklace nesmí být neúnosně nákladmá. Když se na ní nedá vydělat, tak někdy a u něčeho pomohou dotace, aby to někdo bylů ochoten dělat. Když ani ty ne - tak holt skládka...
A co se týká materiálů z OZEm tak mně osobně je m,nohem milejší uložiště jaderného odpadu, kde je pečlivě soustředěn na jednom místě a zabezpečen (až přehnaně důkladně), než sajrajty z likvidace (ale i výroby!) baterií naházené bůhvíkam. Že mi je nenahážou přímo za barák, mi nestačí. I ze Súdánu mi je může vítr přinést. Když mi před nedávnem mohl přinést písek ze Sahary...
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

20.2.2021 19:01 Reaguje na Karel Ploranský
Recyklovatelné je třeba i dřevo. Jestli jste kupoval nábytek v posledních 4 letech, tak je z recyklátu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.2.2021 20:33 Reaguje na Karel Ploranský
Prokázat to musí výrobce a asi to musel 100x udělat, odhaduji.

Normální lionka má garantovaných 800 - 1000 cyklů dle výrobce. Běžně vydrží daleko víc, pokud je s ní dobře zacházeno, i když kapacita jde dolů. Ale třeba 10 - 20%.

Taky asi nechápete rozdíl mezi oběhovým a fosilním uhlíkem. Ten z rostlin je OZE, fosilní je ale v atmosféře navíc a on dělá to oteplování.

Až ho ropáci natlačí zpět do uhelných slojí a ropných ložisek, budem za vodou.

Z OZE zase děláte problém všeobecně odpadů, plastů a všeho ostatního je x krát více, než z vyjetých OZE. Ale to řešení je samozřejmě známé a hlavně je nutno je realizovat všude, OZE nebo NEOZE.

Jenom jsem zvědavý, jak ropáci zrecyklují fosilní uhlík, ale technologie na to jsou. Jenže jsou daleko dražší, než všechny OZE dohromady.
Odpovědět
TP

Tomas Peltan

19.2.2021 11:34
Jsou to hezká čísla, ale místy je to srovnávání jablek s liškama (ani ne hruškama). Speciálně doba energetické návratnosti ve chvíli, kdy provoz uhelných a jaderných elektráren vyžaduje poměrně velké energetické investice (výdaje) po celou dobu své životnosti v souvislosti s těžbou paliva. Navíc množství této energie se postupně zvyšuje s tím, jak jsou vyčerpávány nejlépe dostupné zdroje (např. v případě ropy se hodnota snížila v podstatě o jeden řád).

U některých čísel není jasná metodika, jak byla zpracována, ani co reálně znamenají. Speciálně u té energetické hustoty je docela podstatné, co se započítává (např. u větrné energie - je to zastavěná plocha elektrárny, půdorys pod jejími lopatkami, "vytěžitelný" potenciál nějakého území včetně odstupů mezi turbínami? Všechny hodnoty mají jiný reálný význam). Není nijak zohledněno, jak velký zásah ten zábor znamená (travnatá plocha pod FVE x zastavěná plochy JE x povrchový uhelný velkolom (pokud je těžba vůbec započítána)), ani to, jak jsou reverzibilní (u FVE na konci stačí odstranit patky, na kterých stojí jednotlivé panely, u uhelné elektrárny je návrat k původnímu stavu prakticky nemožný). Není také jasné, jestli je ta plocha využitelná jinak (třeba když plocha pod FVE může sloužit jako budova (sloužící něčemu jinému), což od plochy pod JE moc nečekáme).

Srovnání čísel je sice důležité, ale i kritika založená na číslech musí být kriticky zpracována. Jinak se výsledek moc neliší od toho, když se tvrdí, že emise CO2 vzniklé spálením dřeva (při těžbě odpovídající přírůstku dřevní hmoty) jsou stejné jako emise vzniklé spálením uhlí, nebo podobných "srovnání", která se víc soustředí na čísla a méně na jejich reálný význam.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.2.2021 11:42 Reaguje na Tomas Peltan
Přesně tak, pan Vinkler do jednoho článku natlačil všemožné složité systémy a informace s nejasným původem i vyzněním a korunoval to zotročeních chudáků a milionářům od Muska.

Proto to vyznívá spíš jako agitka, která tlačí ropácký názor (já to dělám někdy taky tak).
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

20.2.2021 19:02 Reaguje na Tomas Peltan

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
VM

Viera Minarovičová

19.2.2021 12:26
Zaujímavý článok, kritický pohľad na OZE je potrebný, ale dosť mi tam chýbajú zroje k číslam. Nemohol by ste ich doplniť? Alebo aspoň napísať odkiaľ ste čerpali? Podľa mňa to je základ serióznej žurnalistiky. Ďakujem
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.2.2021 12:45
Kouzelný je parametr HR (kolikrát víc zdroj energie vyrobí..)
Uhelná elektrárna třeba spotřebuje (energii na stavbu si vymýšlím, není důležitá) 500 MWh na stavbu, 200 na likvidaci, na každou vyrobenou 1 MWh potřebuje 3 MWh v palivu, jeho těžbě a dopravě.
Takže na výrobu třeba 1 GWh elektřiny spotřebuje 3,700 GWh fosilní energie.
Stejně výkonná fve spotřebuje na stejnou výrobu 0.2 GWh dle pana Vinklera, z jiných zdrojů pouze 0.01 GWh.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.2.2021 12:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Navíc výroba fve komponentů vůbec nemusí brát energii z fosilu, elektřina může být z OZE a sklářské pece se můžou rozpalovat zeleným vodíkem.
Tím pádem by byla FVE skoro čistá s prakticky nulovou uhlíkovou stopou, pro uhlák něco nepředstavitelného.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

20.2.2021 19:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, pokud tvrdíte, že je to možné, tak to zrealizujte. Takto jste za rohaté zvíře. Vaše stupidní představy, že výroba toho křemíku může probíhat v režimu 12 hodin výroba, 12 hodin odstávka, je tupě mimo. O těch blábolech s vodíkem ani nemá cenu se bavit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.2.2021 22:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Možná to opticky blbě vypadá, uhlák na jednu MWh spotřebuje 3.7 MWh v technologii i v palivu.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

20.2.2021 08:31 Reaguje na Pavel Hanzl
V palivu nikoliv. Černouhelné kotle mají účinnost přes 90%. Hnědouhelné cca 85 - 90%.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.2.2021 09:23 Reaguje na Jaroslav Studnička
Carnotův okruh má sám účinnost snad 30, 40% a s tím nic nenaděláte. Proto se musí parogenerátory tak mohutně chladit, to jsou ty ztráty.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

20.2.2021 12:39 Reaguje na Pavel Hanzl
To ale potom nesouvisí s uhlím.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.2.2021 20:37 Reaguje na Jaroslav Studnička
Samozřejmě nesouvisí. Parní stroj (turbína) je stejná v uhláku, plynové nebo jaderné elektrárně, vsjo róvno.
Proto mají tak mizernou účinnost, nahoní to objemem paliva.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

20.2.2021 21:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Pak nevím, proč v prvním příspěvku tohoto vlákna píšete takový nesmysl...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.2.2021 09:26 Reaguje na Jaroslav Studnička
Vaše příspěvky jsou někdy až kouzelně blbé.
"pan xy už vám to vysvětloval"
"proč píšete takové nesmysly"
"váš příspěvek je irelevantní a bez argumentů" atd. atd,. atd.

Zkuste si vymyslet, co asi na to mám odpovědět. Nejste ve svém okolí znám jako "urejpanej dědek"?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

21.2.2021 09:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Přečtěte si ještě jednou svoje příspěvky...
Pokud sám nejste schopen rozeznat, co píšete za nesmysly, je nutné na ně upozorňovat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.2.2021 15:37 Reaguje na Jaroslav Studnička
Zase úkol. Vy píšete pořád nesmysly a úkoluje vás někdo?
Píše vám někdo, abyste si to po sobě četl a mohutně se zamyslel? Pokud úkolujete pořád lidi kolem vás, musíte být asi dost protivný jedinec...
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

21.2.2021 17:19 Reaguje na Pavel Hanzl
S lidmi, kteří mají alespoň elementární znalosti v energetice, nemám sebemenší problém.
Vy mezi ně nepatříte...
Odpovědět
LV

Lubomír Vrána

20.2.2021 13:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Pletete si poněkud Carnotův cyklus s Rankinovým. Problém je hlavně v kondenzaci páry. Pokud kondenzační teplo účelně využiji, pak mám účinnost až 75% , místo max. 40-45%. Viz teplárenství a kogenerační výroba tepla + elektřiny obecně.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

20.2.2021 18:23 Reaguje na Lubomír Vrána
Pane Vráno, mluvíte mi z duše. Pokud bychom účelně využívali kondenzační (tj. skupenské) teplo, opravdu bychom byli s účinností jinde. Pak by polovina téhle diskuse byla zbytečná a i bez sporných OZE by situace byla mnohem lepší.
Jenže OUHA!
Všichni sahají ke hvězdám a hledají tam zázračné nové zdroje, aniž by sklopili zrak k něčemu, co mají přímo pod nosem...
Kolik z našich elektráren jede v kogeneraci?
Kolik procent činí využité odpadní teplo z jejich celkové produkce energie?
A ŘEŠÍ NĚKDO, JESTLI NAHRADIT SPALOVÁNÍ UHLÍ V TEPLÁRNÁCH TÍM, ŽE SE POSTAVÍ OD ELEKTRÁREN HORKOVODY, BY NAKONEC NEBYLO EFEKTIVNĚJŠÍ (I INVESTIČNĚ LEVNĚJŠÍ), NEŽ NAFLÁKAT NA KOPCE FOFRNÍKY A NA POLE SOLÁRY?
Ne, neřeší to nikdo.
Jednak to není mediálně tak zajímavé, jednak speciálně na tohle jaksi pozapomněl Brusel. A uvědomělý Evropan se přece nebude zdržovat projekty, na které EU netlačí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.2.2021 20:40 Reaguje na Lubomír Vrána
Píšu o výrobě elektřiny. Samozřejmě, pokud se využívá odpadní teplo, tak jsme jinde, ale elktřiny máte stále stejně. Co kdybste využívali k ohřevu fve panely, ty mají účinnost ještě menší. Blbost, že?
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

20.2.2021 19:08 Reaguje na Pavel Hanzl

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

20.2.2021 19:07 Reaguje na Pavel Hanzl

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
MU

Michal Ukropec

19.2.2021 13:01
Přesně! Jednička s hvězdičkou!
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

19.2.2021 15:37
Tyto diskuse začínají být únavné. 9 komentářů ze 32 píše jeden člověk,
který se považuje za odborníka na OZE, kterým není a je pouze jejich
nadšeným propagátorem. Vím, že nijak neporušuje pravidla, na rozdíl od
jiných, ale jedinou obranou je to přeskočit a ignorovat. Tím diskuse
podle mne velmi trpí a proto ho prosím hlavně o tu zdrženlivost.
Připadá mi to, jako jeho diskusní fórum a snaha některé naštvat a z
diskuse vyštvat. Jeho názory už každý četl tisíckrát a nic nového už
asi není schopen zplodit. Jiní se spokojí se dvěma, či třemi komentáři
a on totéž stále opakuje jako zaseklý gramofon. Připomíná mi hlavního ideologa třetí říše, který taky stále donekonečna opakoval stejné fráze
a vnucoval všem své názory. Stejně se chovali kdysi politruci a taky
straničtí ideologové, kteří z diskuse dělali frašku končící stejnou odpovědí(neodpovědí). Bohudík však jeho blábolům nemusím věřit a mohu
je porovnat s názory opravdových odborníků. Proto už jeho komentáře přeskakuji, tak jako komentáře jeho donedávna hlavního oponenta. Tím
mi ale může uniknout i něco nového a opravdu hodnotného. Jinak jeho
někteří podporovatelé jsou na tom po odborné a věcné stránce tragicky
hůře, ale o to více jsou radikální vůči oponentům. Já osobně bych ale
takovou podporu oželel, neboť radikální a vulgární sympatizant není
dobrým spojencem a dělá tomu slušnému medvědí službu. Ale asi dobrý
i takový spojenec, když už jiný pomalu není.
Odpovědět
Sl

Slovan

19.2.2021 15:59 Reaguje na Břetislav Machaček
“ Jeho názory už každý četl tisíckrát a nic nového už asi není schopen zplodit.” - krásně jste se popsal. :)

Onen člověk vám leze na nervy jen proto, že s ním nesouhlasíte a dokáže argumentovat. Já doufám, že v tom bude pokračovat. Dlouhodobě si totiž všímám, že vy, Zvářal, atd. jaksi neunášíte, že si vůbec někdo dovolí s vašimi názory (a vašimi soukmenovci) nesouhlasit. To mě baví :)
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

19.2.2021 16:40 Reaguje na Slovan
Jsem rád, že jste se ozval a přesně jak jsem očekával.
Doufám, že se ozvou i ostatní, kterých se to dotkne.
V diskusi mohu klidně trvat na svém, ale neměl bych ji
doslova okupovat. Jinak vy taky neunesete oponenturu
vašich pouček o vlku, o vašich "poslušných" psech
(mimochodem jsem postrádal vaši reakci na článek o
psech od jednoho z opravdových ochránců přírody)
a o názorech na ochranu Soutoku. Nejde o to se
podřídit jinému názoru, ale pouze o to, aby někdo
nezaplevelil diskusi třetinou stále stejných
komentářů. Mne, ani jiné četností stejných "mouder"
nepřesvědčí, jako kdysi ti politruci a dnešní noví
svazáci z řad novinářů. Pokud někoho ano, tak je
to jeho věc, že upřednostní četnost před kvalitou.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

19.2.2021 16:41 Reaguje na Slovan
Takový pologramot, co se vydává za znalce afrických šelem, a neví, že gepard má 95% mortalitu mláďat, mně naprosto nemůže rozhodit. Vidět ("Afriku") ještě neznamená vědět (o ní vše - do kteréžto pózy se stavíte). Ten nick máte jen kvůli tomu, abyste mohl prudit a zhazovat, nic víc v tom není.
Odpovědět
Sl

Slovan

19.2.2021 19:03 Reaguje na Karel Zvářal
Citujte. Kde jsem popíral, že u gepardů se dožije prvního roku cca. 5% mláďat?
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

19.2.2021 19:09 Reaguje na Slovan
Najděte si svou překvapenou reakci sám. To vzniklo jako odbočka kolem vlka posvátného, na kterého se ani křivě podívat nesmí (nedej bože kusa odstranit). Chtěl jste, abych uvedl africkou šelmu, která je predací ohrožená - tak jste ji dostal...
Odpovědět
Sl

Slovan

19.2.2021 22:03 Reaguje na Karel Zvářal
Prostě lžete a k jedné lži (gepard) ste přidal ještě jednu (vlk).
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

20.2.2021 05:42 Reaguje na Slovan
Ubohý skřete Slovane, sám se divím, že se s takovým ulhaným trollem ještě vybavuji. Co kdyby jste tu svoji nehoráznou lež podpořil citací, kde já údajně lžu. Vrcholem vašeho "umění" byla manipulace (jakože citace) s mým textem, na to se jen tak někdo nezhrabe.
Odpovědět
Sl

Slovan

20.2.2021 09:30 Reaguje na Karel Zvářal
Vezměte si prášky, nebo dostanete infarkt. Lžete v kousek nahoře, tak k čemu citaci? Obviňujete mě z neznalosti nějaké věci, kterou jsem podle vás napsal při diskuzi s vámi. Nedokážete sem ten příspěvek odcitovat i se zdrojem, protože uboze LŽETE.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

20.2.2021 10:13 Reaguje na Slovan
Když se vážený čtenář Ekolistu, kterého spor nás dvou jinak naprosto nezajímá, začte do diskuse (viz. níže ke konci), pochopí, že jste zelený fanatik, který nenávidí ty, co se mu opováží oponovat. A nazývat nepřesnost (v časové ose) lží, to k vám sedí jak... Jako známý vlkofil jste proti jejich regulaci, neb jich stále ještě není dost, byť evidentně škodí (...daří se jim a přibývají...-).

A to, že nejste schopen doložit ZMĚNY KRAJINY na v.ú. Hradiště (téměř bez zajíce), ukazuje, že když nemůžete BLÁBOLIT nesmysly, tak průhledně LŽETE. A ten prášek si vemte pro jistotu vy, neb já mám svědomí naprosto čisté.

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/kareln-zvaral-premnozeny-puvodni-predator-muze-skodit-stejne-drtive-jako-nepuvodni-invazni#diskuse
Odpovědět
Sl

Slovan

20.2.2021 12:15 Reaguje na Karel Zvářal
Takže jsem si to přečetl ještě jednou a nenašel jsem žádnou zmínku o tom, že bych s tou úmrtností nesouhlasil nebo ji jakkoli popíral. Vy se naopak zmiňujete o tom, že jsou CÍLENĚ regulováni lvi v některých chráněných oblastech za účelem ochrany geparda, protože by tam jinak nepřežili. Samozřejmě se vše podle vás děje v tichosti, abyste náhodou nemusel vaše tvrzení dokládat (nebavíme se o trofejním lovu, který se provádí čistě kvůli prachům). Prostě LŽETE!

Tuhle vaší hru, kdy se mě snažíte vtáhnou do dalších témat a zabít tak svůj nudnej život s vámi již hrát nebudu. Je krásná sobota a svůj čas věnuju raději něčemu smysluplnějšímu. Chtěl jsem po vás doložit jednu jedinou věc. Jenže nelze doložit LEŽ, kterou jste si vymyslel. Chápu.

P.S. Téma vlka a zajíce zde bude probíráno ještě nesčetněkrát. A tam vám mile rád vysvětlím, jaký jsem - zase LEŽ - "vlkofil".
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

20.2.2021 12:23 Reaguje na Slovan
Ulhaný Trolle, kde píši o regulaci lva??? Zbytek nemá cenu komentovat, kdo chce, najde si.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

21.2.2021 08:09 Reaguje na Slovan
Ten gepard ohrožený predací (LEŽ!), to byla reakce na to vaše zkopírované (citované) blábolení Mr. Johna, že srovnávám nesrovnatelné.

Opakuji: ČAS je jiný, ale PRINCIP je stejný. Viz. zde nedávné ještěrky (10 z 12-ti druhů) vyhubené invazními hady, k čemuž nám ale již svou sáhodlouhou přednášku, bohužel-( nedodal...
Odpovědět
MG

Milan G

19.2.2021 23:29 Reaguje na Karel Zvářal
Spíš bych řekl negramot, jak je ostatně vidět na jeho příspěvcích.
Odpovědět
PE

Petr Eko

19.2.2021 17:28
Zajímavý článek, nutící k zamyšlení.
A jsou to například tyto otázky - pokud Evropa skutečně přejde 100% na OZO, kolik bude ta energie stát, když je jí nutné dotovat?? Bude 2-3-10x dražší než klasická, třeba z JE ??
Další otázka - jaký bude mít vliv případná vysoká cena této energie na průmysl a tedy na konkurence schopnost EU ??
Další otázka - bude té energie dostatek pro všechny (pokud bude za přijatelnou cenu ??). Pokud ne, co to bude pro život v EU znamenat ??
Nebude pak energie tak drahá, že bude vzácná ??

Ona je tato strategie přechodu na OZE velice podobná přechodu na elektromobilitu, kde jsou jasné dvě věci - úplný přechod na elektromobilitu bude znamenat pro větší část populace její nedostupnost, na E-auta (pokud skončí dotace, což může být - "Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají a dávají dotace..") hodně z nás nedosáhne. A pokud ano, pak bude 1 auto v rodině a ne 2-3..
Takže shrnuto - do závěrečné otázky - Je to záměr jak odindustriovat Evropu ??? Klidně to může být, Evropa je pro jiné ekonomické celky velkou konkurencí (Amerika, ČÍna..). A pokud tam klasická energie zůstane, budeme ve velké nevýhodě. Sice zelení, ale třebas jen z nedostatku životní energie

A nesmíme zapomínat i na mé oblíbené konspirační rčení: "Co se jednomu jeví jako (nepochopitelná) chyba v řízení (chování), může být pro jiného (konkurenci..) záměr"..
Ano, možná zde jde o rozcestí, které určuje další směr vývoje EU. A podle mě ale do zelené propasti, bohužel..
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.2.2021 22:02 Reaguje na Petr Eko
Elektřina z OZE je už dnes levnější než z fosilu, natož z jádra.

https://oenergetice.cz/rychle-zpravy/prumerna-cena-silove-elektriny-nemecku-vloni-poklesla-temer-petinu

https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/ve-spanelske-aukci-podporu-oze-uspely-projekty-vykonem-pres-3-gw
Odpovědět
PB

Petr Blažek

20.2.2021 16:28 Reaguje na Pavel Hanzl
To si zase pletete pojmy s dojmy. Když v případě hezkého počasí je takový přebytek zelené energie, že její cena klesá pod nulu neznamená , že je to nejlevnější energie. Naopak jako hrozí blackouty z nedostatku energie tak samozřejmě i z přebytku. To znamená, že do sítě se musí vkládat obrovské množství zařízení, které tyto výkyvy kompenzují. Zatímco u velkých zdrojů vám stačí regulovat pár elektráren u malých se musí regulovat a hlídat přifázování , napětí frekvence u každého zvlášť. A samozřejmě musíte do ceny započítat všechny zálohy, de facto stoprocentní, z nichž alespoň některé musí být v horkém režimu ( to znamená, že se tam neustále topí na provozní teplotu i když žádnou energii nevyrábí), dále tam jsou zálohy vodních a přečerpávacích elektráren, které dnes už nejednou v normálním režimu, ale jenom čekají až někde přestane svítit nebo foukat aby mohly v řádu několika desítek sekund zasáhnout.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.2.2021 20:48 Reaguje na Petr Blažek
Trochu jste to zkomplikoval, ale skutečná cena elektřiny z OZE se dá poznat na aukcích v zemích, kde se pořádají. V Německu je někde na 50 eur/MWh, ve Španělsku se draží fve na 25 eur.

Zálohování je jiná kategorie, zálohovat se musí i uhláky a jaderky, ovšem daleko méně. OZE je složitější a silně diverzifikovaná síť je skutečně "makačka na bednu", naštěstí už počítačovou.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

20.2.2021 21:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Pan Novák vám ty skutečné ceny několikrát vysvětloval...
Odpovědět
PB

Petr Blažek

21.2.2021 11:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Bohužel vy to právě nesmyslně zjednodušujete. Záloha pevných zdrojů je v řádech jednotek max. desítek % , ale OZE na zimu musíte zálohovat skoro na 100%. A i když se to možná nepromítá do ceny na burze když svítí a fouká , tak se to určitě promítne do ceny když je zima a nesvítí a nefouká.
To samé je v případě různých kompenzátorů, i když jejich cena není započítána v ceně silové elektřiny tak jako zákazník ji zaplatíte v jiné položce na faktuře.
Je to podobné jako u elektroaut kde berete úžasnou účinnost elektromotorů, ale odmítáte vzít v potaz kolik energie ztratíte v přenosové síti a nabíjením což dohromady může být až přes 50%.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.2.2021 15:28 Reaguje na Petr Blažek
Zkomplikovat se dá vždycky všechno. Na Severu fučí asi 350 dní v roce, proto i průměr vychází dobře, i když tam šly ceny na tisíce procent, ale jen na chvíli.

"Průměrná cena silové elektřiny v Německu vloni meziročně poklesla o 19 %. Důvodem byly nízké ceny paliv, nízká poptávka po elektřině a vyšší výroba obnovitelných zdrojů energie (OZE)."
https://oenergetice.cz/rychle-zpravy/prumerna-cena-silove-elektriny-nemecku-vloni-poklesla-temer-petinu
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

19.2.2021 17:38
Abych byl upřimný, článek je reakcí na příspěvek pana Smrže "Černý den pro klima v jaderné sněmovně". Ten ukazuje, kam až může zajít snaha o protlačení OZE jako páteře moderní energetiky.
--------------------------------------------------------------
Jinak se do článku nevlezla řada důležitých věcí, zde alespoň několik hesel

a) chiméra tzv. zeleného vodíku , tedy H2 vyráběného OZE
zde platí ,že účinnost výroby zeleného vodíku je ve srovnání s přímým využitím obnovitelných energií pouze 30%. Účinnost FVE je kolem 25% ,VE teoreticky maximálně 58% . Vše podtrženo podmínkou "svítí-nesvítí,fouká-nefouká" což roční využitelnost dále zhoršuje.
Cena fosilního H2/kg 1,5€ , zeleného 9,5€.
Rusko nyní nabízí Německu uzavření vodíkového kšeftu "Germany in talks with Russia over hydrogen imports" , Valnyj-Nevalnyj a asi si plácnou.

https://www.rechargenews.com/markets/germany-in-talks-with-russia-over-hydrogen-imports-but-coy-about-colour/2-1-964124

b) ptačí karbanátky - zabíjení ptáků a netopýrů VE se potichu obchází , max. se uvede, že kočky jich ročně zabijí podstatně víc . Nikde se však nepíše, že jinou hodnotu má běžný zpěvný pták a jinou třeba orel,sokol.
apod.
Jak vypadají jatka ptactva VE? Ať nejsem opět obviňován z účelového sestavení údajů zadejte si do vyhledávače " killing of birds by wind turbines " a pokochejte se v sekci "obrázky", zdatnější si mohou přečíst zprávy a publikace v textové části .

c) nikdo se neobtěžuje veřejnost seznámit s informací, kolik si skutečně připlácíme za OZE na faktuře za elektřinu. Tím mám na mysli náklady za OZE mimo údaj "poplatek OZE" tam uváděný. Konkrétně náklady na úpravu distribučního rozvodu energie ,aby odolával fluktuacím OZE + kompenzační zdroje. / najde se statečný whistleblower z oboru / v rozsahu národní a panevropské elektrifikační soustavy soustavy a zapíská nám ?


Ekolist dnes otiskl výzvu OSN o ničení přírody a planety lidmi.

"Humanity is waging war on nature.- Lidstvo vede boj s přírodou"

Uvedeny tři příčiny :

klimatická změna, úbytek biodiverzity , znečištění odpady

Naprosto souhlasím a komplet si najděte zde:
https://www.unep.org/resources/making-peace-nature

Odpovědět
TK

Tomas K

19.2.2021 18:10
Za všechny ty předkládané "pravdy" bych se rád autora zeptal, kde bere tu jistotu, že v roce 2050 zde budou stovky tun nerecyklovatelných lopatek větrných turbín. Kde autor bere tu jistotu, že ty lopatky budou v roce 2050 nerecyklovatelné? To samé baterie atd.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.2.2021 18:26 Reaguje na Tomas K
Tihle nechumelisti (ropák je příliš silný výraz) vůbec nechápou pojem "vývoj". Jejich argumenty jsou někdy zcela kouzelné.
"kdyby začali dnes všichni občané ČR jezdit elektroauty, celá síť zkolabuje".
Zkuste vymyslet nějaký případ, kdy by to mohlo nastat. Vyšel mě jen dar od Paroubkových Marťanů.
Odpovědět
TK

Tomas K

19.2.2021 18:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Spíše mne fascinuje tento všekritický přístup, aniž by autor nabídl nějaké praktické a funkční alternativní řešení s menšími ekologickými dopady. On by ho asi nabídl, možná by zůstal při starém, tedy uhlí + jádro? Těžko říct. Jenže se asi bojí, že tam bychom tímto způsobem vymysleli řádově více externalit, které by místo jednoho článku vydaly rovnou na celou knihu.

OZE mají jednu zásadní výhodu - primární zdroj energie je a doufám vždy bude zdarma a nemusí se těžit ani zpracovávat. Vše ostatní je věcí technologií, logistiky, vhodného nastavení výrobních a recyklačních procesů, legislativy, vhodného umístění výroben atd.

Autor OZE kritizuje stylem, že vlastně není jiné cesty než zpátky na stromy, nebo rovnou do pekla. Možná se teď koronaviru povede drasticky zredukovat počet obyvatel, čímž se mnoho problémů vyřeší "samo", ale stále jsem optimistický v tom smyslu, že neskončíme všichni na stromech a povede se společnost vyladit tak, aby mohla fungovat společně s přírodou bez jejího ničení. Jedním z dílů té skládanky určitě bude i využívání OZE.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

19.2.2021 19:19 Reaguje na Tomas K
Pokud navštěvujete zdejší diskuze častěji, tak jistě víte, že p. Vinkler je opravdu velmi "zanícený" obhájce ochrany přírody. Ovšem ochrany přírody jako celku bez ideologie, politiky a pokrytectví.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.2.2021 20:25 Reaguje na Jaroslav Studnička
A hlavně bez jakéhokoliv činu.
A pokud někdo něco skutečně DĚLÁ a nejen žvaní, je zkritizován za externality, které KAŽDÁ lidská činnost provází.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

19.2.2021 20:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, můžete nám prozradit jediný váš počin ve prospěch životního prostředí - libovolné správní řízení, územní plán, EIA ,
SEA ,kde jste se popral o ŽP ? Popřípadě, že jste vzal igelitku a odnesl alespoň odpadky z lesa? Prostě cokoli?

Mám zcela jiné názory než pan Smrž, ale nikdy mu neupřu ,že "šel do výkonu" a měl snahu v reálu něco změnit. Měřeno počtem příspěvků jste "nuber one", tak nás seznamte i se svojí praxí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.2.2021 21:39 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nikdy jsem nepůsobil na žádném úřadu a nepůsobil v žádné komisi atd atd. mám alergii na papírování a ouřady. Kdykoliv jsem se toho musel zúčastnit, teklo mi ze zubu. (vedení CHKO Pálava). Samozřejmě dělám tu denní "ekologii" kam dosáhnu i se sbíráním petek po lese atd. atd.
Ale o tom se přece nebavíme.
Klimatická katastrofa je gigantického rozměru a řešení je taky na nejvyšší úrovni, což vy stále torpédujete.
EU se maximálně snaží to řešit, už má hodně následovníků a nedaří se vše nejlépe, to taky ani nejde. A od vás čtu POUZE kritiku a nesmyslná obvinění z korupce, podvodů i jiných trestných činů!!!
Co je na tom proboha ekologického?

Sem tlačíte demagogie i vyložené nesmysly, že uhlák spotřebuje na výrobu energie méně vlastních energetických vstupů, než FVE?!!?
Že fve ničí krajinu atd.!
Co to znamená?
Chcete čistou a zdravou přírodu, ovšem uhlí a ropa vám nevadí!
Mrkněte se sem:
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/globalni-led-ubyva-rekordne-rychle
Podle Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) a NASA byla globální průměrná teplota nejteplejší od počátku měření v roce 1880 v letech 2016 a 2020.[19] Celkem 20 z 21 nejteplejších let se objevilo od roku 2000.[20)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Instrument%C3%A1ln%C3%AD_z%C3%A1znamy_teplot
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.2.2021 21:41 Reaguje na Miroslav Vinkler
"Fotovoltaika má 600krát vyšší účinnost než řepka v kombinaci se spalovacím motorem, a proto by dokázala vyprodukovat energii pro veškerou dopravu v Česku na pouhých 14 procentech současné výměry určené pro biopaliva. Biopaliva přitom samozřejmě pokrývají jen malý zlomek spotřeby energie v dopravě".
https://nazory.ihned.cz/komentare/c1-66882800-fotovoltaika-ceskou-pudu-nezabira-solarni-panely-jsou-pro-ni-navic-blahodarne
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

20.2.2021 19:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Hmmmmmm zkuste tohle tvrzení nějak doložit výpočtem, nikoli ideologií.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

20.2.2021 19:17 Reaguje na Pavel Hanzl

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
PB

Petr Blažek

21.2.2021 13:01 Reaguje na Daniel Višňovský
Na řepku jako takovou se žádné dotace nedostávají.
Dle studie zveřejněné v časopise NG zhruba před deseti lety, kde se porovnávány vstupy a výstupy při výrobě biopaliv, se na prvním místě umístila cukrová třtina kde na 1l ropy se vyrobilo 8l biopaliva. Řepka byla na druhém místě s poměrem 1l ropa/ 2l biopaliv. Do toho se snažili započít vše včetně např. dopravy , nebo lisování řepkového oleje.
Odpovědět
LV

Lubomír Vrána

20.2.2021 13:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Nechápání vývoje je ovšem i jinde. Samozřejmě probíhá, stejně jako vývoj baterií i např. vývoj recyklačních technologií pro jaderné odpady.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.2.2021 20:55 Reaguje na Lubomír Vrána
Jistě, jako kluk jsem se učil, že vyhořelé palivo se bude pálit dál až někam k olovu.
Doposud ani ťok. Ale třeba na to dojde, čort znajet.
Taky asi 50 let poslouchám, že do 20. let bude tokamak.
Ale výrazný posun vidím v SMR reaktorech, to vidím jako lepší cestu, než mastodont v JED.

Zato OZE nastoupily tak mohutně, že v EU už mají polovinu celé spotřeby. Teď jsou na řadě akumulátory.....
Odpovědět
Petr Vojvo

Petr Vojvo

21.2.2021 08:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Najděte si Teplator, nežli zase budete pindat nesmysly:
https://www.ciirc.cvut.cz/cs/teplator-dostupne-teplarenstvi-21-stoleti/
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.2.2021 09:17 Reaguje na Petr Vojvo
Tohle by mohl být velmi dobrý systém, pokud by bylo možno ho komerčně a tím bezpečně používat. Jenže jak dlouhá je k tomu ještě cesta? A nemá to vady, které to blokují?

SMR reaktory se vyvíjí dlouhá desetiletí a některé mají už základní licence, ale komerční výroba stále neběží.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

20.2.2021 19:13 Reaguje na Pavel Hanzl

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

19.2.2021 18:35 Reaguje na Tomas K
Vážený Tomas K

Předložte jedinou technologii ,která se nyní tržně nabízí ve světě ?
(není)

Předložte jedinou tržní technologii v poloprovozu, která se nyní nabízí ?
(není)

Předložte výzkumné pracoviště v EU, které toto řešení nabízí za kalkulovanou tržní cenu
(není)

To jsou ty ekonomické zákony, pokud vychází levněji postavit novou baterii než repasovat starou , tak to takhle všichni budou dělat.

Správné řešení dnes nabídl generální tajemník OSN ,viz článek na Ekolistu. Musela by se zavézt ekologická daň, která by vyjadřovala újmu na přírodě,ŽP v důsledku těžební a jiné činnosti.
Ovšem nechtěl bych vidět ty důsledky - razantní navýšení cen služeb a produktů pro běžné občany.

Pokud vás tato odpověď neuspokojila,zkusme to empiricky.

Lék proti rakovině ???
Termojaderná fúze ???
Obnovení biodiverzity v EU ???
Ekologická likvidace pouze dnešních plastových odpadů ???

Běžné plastové odpady jsou vůči bateriím a VE lopatkám drobnou lapálií.
Ale my je dodnes neumíme ekologicky zlikvidovat !

Nevěříte ? Tak se podívejte sem:
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslav-vinkler-plastove-odpady-v-eu-a-usa-pokrytectvi-nebo-podvod
Odpovědět
TK

Tomas K

19.2.2021 19:03 Reaguje na Miroslav Vinkler
Prosím vyhledejte si časový interval mezi výrobou první olověné startovací baterie a první ekonomicky přijatelnou linkou na jejich recyklaci.
Recyklace lopatek větrných turbin:
https://www.utilitydive.com/news/ge-announces-first-us-wind-turbine-blade-recycling-program-with-veolia/591869/
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

19.2.2021 20:15 Reaguje na Tomas K
Jen mentálně těžce postižené individuum může srovnávat recyklaci olověných akumulátorů s možnou recyklací lithiových baterií, o recyklaci ostatních odpadů po OZE je lépe ani nemluvit. Srovnejte si časový interval od výroby prvních plastů (PVC 1935, bakelit 1909, a to nepočítám nitrocelulosu - 1885) s tím, že dodnes nikdo neumí ty plasty skutečně ekonomicky recyklovat. Proto jich je tolik v moři a vlastně i v pitné vodě.
Utřete nos a vraťte se do základní školy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.2.2021 20:30 Reaguje na Jiří Daneš
Recyklace plastů není vůbec žádný problém, jenže ropáci jich vyrobí gigamega tun a nahážou je do řeky, protože ji další hetakomby zase vyrobí.
Řešila by to uhlíková daň, nejen uhelný čmoudy.
Odpovědět
li

19.2.2021 21:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Zase ti ropáci jich vyrobí....Vy je snad nepoužíváte?Jste tim CO2 fakt posedlý,doporučuji proto omezit dýchání jako třeba medvěd v zimě.Jste totiž producent CO2,co s tím uděláte?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.2.2021 21:16 Reaguje na
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/globalni-led-ubyva-rekordne-rychle
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

20.2.2021 19:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Ubývá, stejně tak je pravda, že ubývá produkce CO2 v Evropě.....už 40 let. Co ovšem úzce koreluje, je produkce FVE a to Vaše ubývání ledu. Čím více panelů se vyrobí, o to rychleji ubývá led. Jak se s tím poperete?
Odpovědět
LV

Lubomír Vrána

20.2.2021 13:21 Reaguje na Miroslav Vinkler
Možná, že by stálo za úvahu plastové odpady vytřídit a uložit jako odpady jaderné. Pro další generace to mohou být velmi cenné materiály. S jistou rezervou i obdobně odpady radioaktivní.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

20.2.2021 18:38 Reaguje na Lubomír Vrána
Možná, že by stálo za úvahu dát přes držku například tomu, kdo zabalí okurku nebo cuketu do fólie. Což je samozřejmě jen jeden příklad z tisíců podobných šíleností.
Z balení každého prdu do deseti vrstev čehosi se stal nový folklór. Úředníci EU na to čumí - ale co udělají? Úžasný počin - zakážou dělat z plastu uchošťoury...
Ti holt vždycky vědí, kam napřít úsilí především...
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

22.2.2021 17:49 Reaguje na Karel Ploranský
Oni (zemědělci) balí okurky/cukety (hlavně skleníkové okurky hadovky, ne ty polní odrůdy) hlavně proto, že bez nich bydrží cca jen 5 dní a jsou neprodejně (vyschlé resp. plesnivé. V obalu vydrží klidně 3x tak dlouho. Nechtějí přijít o 30 - 40 % úrody.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

13.3.2021 19:44 Reaguje na Galipoli Petr
Jestliže musí vydržet 3x déle, znamená to, že o ně nebyl dostatečný zájem aby se prodaly hned.
A pokud o ně takový zájem nebyl, pak je otázka, proč jich oni (zemědělci) pěstují víc než se jich může prodat čerstvých a bez blbnutí.
Po 15 dnech v obalu sice okurka není vyschlá, ale stejně je to už póvl a prodávat něco takového za stejnou cenu jako když to bylo čerstvé je lumpárna.
A co se týče plesnivění, v tom okurce zabalení do fólie ještě pomůže.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.2.2021 20:59 Reaguje na Lubomír Vrána
Taky sílí hlasy, že po recyklaci je nejlepším využitím plastů skládkování. Uhlík se vrací pod zem a příští generace je využijí lépe, než my.
Ale jaderné úložiště je nafurt.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

13.3.2021 19:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Nafurt je, to máte pravdu. Určitě ho už nikdo nebude zasypávat, když už se jednou vykopalo.
Ale uložený materiál z něho lze kdykoliv zase vyskladňovat, pokud pro něj bude opět použití. Což pravděpodobně jednou bude.
A zatímco si umím dobře představit vyvážení kontejnerů z hlubinného uložiště, nejde mi to s představou vyhrabávání zasypaných plastů.
On v tom totiž hraje hlavní roli OBJEM těch odpadů. A ten je nesrovnatelný.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

19.2.2021 18:40 Reaguje na Tomas K
Možná jsem to přehlédl, kde autor píše, že si je r. 2050 jist? Popsal problém vcelku podrobně, kdo umí číst, najde tam dostatek zajímavých informací k zamyšlení.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

19.2.2021 20:30
Tak jsem se dočetl o směřování našeho teplárenství bez uhlí a plynu.
Cestou má být spalování biopaliv(hlavně štěpky)! Tož nyní při kůrovci
si to docela umím představit i za tu cenu těžby, dopravy a štěpkování,
když už se na štěpku nevztahují emisní povolenky. Co bude ale po tom
vytěžení kůrovce? To najedou štěpkovače do zbytku lesů a ty vymlátí
na to topení včetně posledních větviček? Opravdu zářná budoucnost
naší přírody a nebo dovezeme dřevo z Amazónie? Pamatujme na to, že
tu nebudou už stromy v mýtním věku, ale pouze jejich vzácné zbytky
na pilařské použití a hlavně jejich mladí nástupci. Uhlíková stopa
bude prý jako v Holandsku nulová, ale zbydou pouze vymlácené lesy
a pralesy i v zahraničí. Je mi z toho šoufl, kam kráčíme.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.2.2021 20:53 Reaguje na Břetislav Machaček
Biopalivový byznys je daleko lépe dotovaný než solární. Hádejte proč.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

19.2.2021 22:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Co konečně k tomuto vašemu neustálé opakovanému tvrzení uvést zdroj ?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.2.2021 07:24 Reaguje na Jaroslav Studnička
"Česká vláda předala pochybený návrh změny na snížení provozních dotací pro fotovoltaické zdroje, pod dříve zákonem stanovenou hranicí minimální návratnosti 15 let. Zcela otevřeně nastavuje diskriminační podmínky v energetickém sektoru obnovitelných zdrojů a zaručuje tak bioplynovým stanicím téměř dvojnásobnou úroveň zisku. Proč tomu tak je?"
https://www.cefas.cz/informace-cfa/zazije-ceska-republika-poprve-hromadne-desetitisicove-zaloby.html
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

20.2.2021 18:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Tady máte realitu...https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/statistika-poze/poskytnuta-podpora-2013-2019
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.2.2021 09:09 Reaguje na Jaroslav Studnička
To je o ničem jiném, to je minulost. Tady se bavíme o nových podmínkách.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

21.2.2021 09:47 Reaguje na Pavel Hanzl
To je současnost...
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

20.2.2021 19:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Solární byznys opravdu už nedostává tolik, jako dostával.
No a co?
Ani to co ještě dostává, by dostávat neměl. Když je to taková SUPER VĚC, tak ať to dokáže tím, že si na sebe vydělá v normálním konkurenčním prostředí.*
A nebavme se chvilku o budoucnosti, ohlédněme se:
Kdyby teď ležely ve Strakovce na stole ty prachy, které solární byznys UŽ DOSTAL, nebude na otázce výstavby jaderného bloku co řešit. Přinejmenším ne z hlediska financování.

*) Stejný názor mám samozřejmě i na bioplynky, které považujete za pozitivně diskriminované.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.2.2021 09:08 Reaguje na Karel Ploranský
Solární tunel je typický čacháčkovský švejkismus.
V roce 2005 vláda pod tlakem EU vypsala dotace na solární elektrárny, což je dobrý počin, jenže u nás se vše dobré dojebe.
Podmínky byly vytvořeny tak blbě, že nastal solární boom, ovšem s nedozírnými následky. V normální zemi by se řeklo dobře, dojebali jsme to, máme ale fundament, sice předražený ale dobrý, na tom můžeme stavět a jdeme do aukcí.
Jenže u nás nastává odzikezdismus, kde se vyplatí samiliardy a pak se to zařeže celý, takže až teď se dá říci, že je to vyhozený celý.

Nesmíte zapomínat na to, že solární elektrárna v roce 2005 byla asi 10x dražší, než dnes. Takže my stavíme a platíme když je to drahý, když už je to levné, tak to zbouráme. Ani Švejk nebyl takový vůl.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

13.3.2021 19:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Ona se někde bourá solární elektrárna? Kde?
Odpovědět
Sl

Slovan

19.2.2021 22:13 Reaguje na Břetislav Machaček
A ono se s plynem nepočítá odkdy?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

20.2.2021 09:07 Reaguje na Slovan
Od té doby, kdy si energetici spočítali, že přepravní
kapacita plynovodů ve špičce(zima) stačí stěží pro stávající
spotřebitele. Plynofikace velkých tepláren hlavně tady na
Ostravsku, je science fiction energetiky a řešením je buď
dovoz uhlí ze zahraničí, nebo přechod na štěpku, či pálení
netříděných odpadů a bioplynu. Jednou z možností je i ten
přístav na Odře v Bohumíně s terminálem na přečerpání
stlačeného plynu z lodí do plynovodu. Posílení stávajících
plynovodů je v nedohlednu a to řešení se musí díky zavírání
dolů urychlit. Tady je bohužel většina tepláren na černé
uhlí(spíše jeho odpad) a náhrada plynem nebude u všech
z kapacitních důvodů možná.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.2.2021 09:20 Reaguje na Břetislav Machaček
Je přímo kouzelné, jak vymýšlíte neskutečně krkolomné a tím drahé systémy na zajištění paliva:

"Zkuste to bez paliva, milý Marconi".
Odpovědět
LV

Lubomír Vrána

20.2.2021 13:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Bez paliv to tady bylo v 50.letech. Jak a čím tedy zajistíte výrobu a dodávku tepla pro lidská obydlí v našem klimatu?
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

20.2.2021 19:20 Reaguje na Lubomír Vrána

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.2.2021 19:57 Reaguje na Lubomír Vrána
Němčouři mají jen z FVE už dnes asi 40TWh elektřiny ročně, naše spotřeba celé ČR činí asi 70TWh. To bylo v roce 2020.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

20.2.2021 21:30 Reaguje na Pavel Hanzl
A kolik je spotřeba elektřiny v Německu?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.2.2021 08:54 Reaguje na Jaroslav Studnička
Mám tu graf z roku 19, kdy to bylo 243 TWh, solár dělal 28 TWh a tím 12%.
Takže museli loni dost máknout.

Já mám silné problémy s tím, že zdroje informací (i seriózní) uvádí velmi často zcela odlišné údaje. A pak mě tu labilnější jedinci označují za lháře.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

21.2.2021 09:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Za lháře tu jste pro většinu jedinců...
Jestli my všichni jsme labilní?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.2.2021 15:17 Reaguje na Jaroslav Studnička
Nevím, jak definujete většinu, ale i ta s tím má dost problémy.
Jenže si to nepřipouští a neřeší to, má vždy pravdu.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

13.3.2021 20:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Jo. Možná je to dokonce i pravda.
Akorát že si těch 40 TWh energie ze solárů nikdo, ani ti úžasní Němci, neumí naházet na půdu, aby si ji odtud bral v zimě.
Ono se totiž topí především V ZIMĚ, pane Hanzle! A nebavíme se jen o elektřině!

Ale vy už nejspíš máte akumulátor na uskladnění elektřiny ze solárů v množství dostatečném pro vytápění někde pod palcem, že, vy filuto?
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

20.2.2021 19:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak to zkuste vy, vyřežte si doma trubky od topení.
Odpovědět
MN

M. Nový

19.2.2021 22:30
Móóóc zajímavý článek... Určitě všechno pravda nebude, co zde pan Vinkler uvádí, ale je vidět, že o problematice něco ví, a že umí psát stručně a srozumitelně. Já to zjednodušeně vidím tak, že FTE patří na střechy stávajících budov, větrníky tu a tam jako doplněk, kde nikoho neruší a hlavní tíhu výroby energie by měly v současné době jednoznačně nést jaderné elektrárny... Mezitím se snad podaří nakopnout nějaký ten tokamak. Zelená energie v současném pojetí nemůže, za chvíli téměř 10 mld populaci, nikdy uzásobit. Z článku pana Vinklera jasně vyplývá jedna pravda - zelená energie určitě není tak zelená, jak se tváří. Každý vidí sluneční panely a větrníky, kterak idylicky vyrábí energii "skoro zadarmo", ale málokdo si dovede představit tu spotřebu materiálů a energie, která té výrobě předchází...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.2.2021 07:43 Reaguje na M. Nový
Ta energie na výrobu nemusí být nutně z fosilu a materiály jsou z rozhodující části recyklovatelné.
Rozhodující podíl JE na světové energetice je v nutném časovém horizontu nezafinancovatelný a hlavně by vytvořil těžko řešitelné zamoření planety radioaktivitou.
Slunce na Zemi posílá obrovské množství energie a už máme technologii, jak ji využít pro sebe.

Jádro (ještě lépe než plyn) je velmi dobrá technologie na překonání přechodného období a určitě má své místo v mixu trvale, ale dominantní se stát nemůže.
Odpovědět
MN

M. Nový

20.2.2021 07:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Dominantní, v tom přechodném období, tak to bylo myšleno....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.2.2021 08:17 Reaguje na M. Nový
Pokud by se stalo dominantní (na což nemáme ani finančně, ani kapacitně, ani časově), tak se stanou dominantní i ty externality.
Ale OZE se vyvíjí x násobně vyšší rychlostí, kterou umožňuje právě diverzifikace, jak finanční, tak kapacitní, tak časová (jednoduchost miliónů zároveň budovaných kapacit s milióny investorů i dodavatelů).
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

20.2.2021 19:21 Reaguje na Pavel Hanzl

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
KP

Karel Ploranský

20.2.2021 19:08 Reaguje na M. Nový
Z Vašeho příspěvku bych rád vypíchl dvě věty, které opravdu stojí za to, abych je zopakoval:
---- "Zelená energie v současném pojetí nemůže, za chvíli téměř 10 mld populaci, nikdy uzásobit."
---- "Z článku pana Vinklera jasně vyplývá jedna pravda - zelená energie určitě není tak zelená, jak se tváří."

Obě ty věty jsou pravdivé, ale závažnější je to, co říká ta první.
Nutí mne opět zopakovat, co už jsem uváděl v jiných diskusích:

Když se máme bavit o zajištění dostatku energie trvale udržitelnými způsoby a zabránit oteplování, tak je vlastně pitomost dohadovat se o OZE, uhlí, jádru, štěpce, plynu, atd., atd.
To je jako když mi nad barákem praská hráz rybníka a já se dohaduju, jestli ten vlhký sklep napraví svislá izolace, nebo jestli mám raději zkusit elektrody...
SKUTEČNÝ problém je totiž v přelidnění a v šíleném tempu, jakým se lidstvo dále množí.

Vážení, Vy všichni, ať už jste příznivci FVE nebo uhlí, fofrníků nebo plynu, biomasy nebo jádra, vodní energie nebo ropy - zkuste se pro změnu zamyslet trochu jinak. Odpovědět si na prostou otázku:

Má KTERÝKOLIV z projektů, o kterých se tu přeme, šanci zabránit aby se Země dál neoteplovala, když na ní bude 10 miliard lidí?

Podle OSN to má být v roce 2040.
V roce 2060 nás tu bude 11,5 miliardy.

A my tu žvaníme o věcech, které jsou vlastně nicotné...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

20.2.2021 19:38 Reaguje na Karel Ploranský
Trochu to rozšířím , problémy jsou :

a/ klimatická změna
nejsnadnější problém, bohužel řešený nejhorším možným způsobem

b/ znečištění prostředí = odpady
má přímou propojenost s c) ,spojité nádoby a bohužel se nestal středem zájmu společnosti

c/ kolaps globální biodiverzity
nebudou-li např. opylovači,civilizace se stejně zhroutí
To se bohužel řeší ještě liknavěji než odpady
Parametrem řešení b,c je m.j. také velikost populace.

Závěr- kolapsu společnosti se téměř s jistotou nedá vyhnout.
Kdy : můj názor -desítky let s limitou max. 60-70 roků
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.2.2021 21:04 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, my jsme vyhráli bingo. My už budem tou dobou na Pravdě Boží a děcka jsou tak chytrá, že si s tím poradí.

Ale bez čuriny. Navrhněte, jak se dá řešit klimatické (i ostaní problémy, které jmenujete) lépe a radostněji.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

20.2.2021 22:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, neberte to prosím osobně , ale to je problém.
Je to stejné jako splnit požadavek deváťáka,aby celá průprava k maturitě byla včleněna do pětiminutového výkladu. To skutečně neumím.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.2.2021 08:37 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nikdo po vás nechce, abyste zachránil planetu. Ale napište, jakou cestou by se alespoň mělo lidstvo vydat. Samozřejmě realizovatelnou, výkřiky typu "zpět na stromy" jsou zbytečné. Zatím vše důsledně kritizujete a odmítáte.
Odpovědět
Petr Vojvo

Petr Vojvo

21.2.2021 08:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Odpovím pro čr:
1) 8 reaktorů 1200 MW v dalších 20 ti letech s těžkými točivými stroji (turbínami), které zachrání německo s rakouskem před blackouty. Protože tam je to se zeleným pomatením ještě horší než u nás.
2) Vybudovat přečerpávací elektrárny na Orlíku, Slapech, malé na komorách na Vltavě, Labi. Postavit kanál Dunaj-Odra. Vše kvůli akumulaci energie a vracení vody do krajiny proti proudu řeky.
3) Zajistit posílení vedení Temelín-Praha a novou rozvodnu Praha.
Peníze na to budou, protože cena ee půjde prudce nahoru po odstavení 9GW v německu.Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.2.2021 15:12 Reaguje na Petr Vojvo
ad 1) Vůbec nemám pocit, že Rakušáci nebo Němci čekají na nás, až je muhehehehehee "zachráníme"!!!

ad 2) Vy šermujete stamiliardami jako lehkým kordíkem, ale zpět na zemi. Samozřejmě ledacos by se velmi hodilo, jenže DOL rozhodně NE.
ad 3) To nevím, asi jo, ale to je margialita. Možná vás to překvapí, ale Němci umí počítat. Rozhodně lépe, než my.
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

21.2.2021 19:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Chtěl jste plán, a dostal jste ho. Nesouhlasíte s tím. Tak se hoďte svůj plán. Ale bez urážek. A s nějakou časovou perspektivou. A přibližnou cenovou kalkulací.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.2.2021 08:08 Reaguje na Galipoli Petr
A) vykopat současnou mafiánskou paravládu, bez toho nebude ani ťok.
B) Přehodnotit JED, jestli je to nutné, jestli radši nejít do SMR, to nevím. Ale dejme tomu že JED ano, tak okamžitě vypsat tendr bez Rusů a Číňanů.
C) Vyhlásit aukce na OZE stejně jak většina Evropy. Silně šlápnout na přenosovou síť, zrušit povinné domíchávání biopaliva.
D) Rozjet akumulátorovou industrii, asi nejlépe vodíkovou.

Finance na to je možno ve velkém čerpat z EU.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

22.2.2021 11:48 Reaguje na Petr Vojvo
Petře, můžeš nám ozřejmit, jak a v čem bude přínosný kanál Dunaj-Odra? Myslím, že o tom většina Zelených ani neví.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

21.2.2021 09:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, netvařte se, že to nevíte. Měně hlav míň sní, méně domácností méně spotřebuje. Je to jen o vůli.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.2.2021 15:05 Reaguje na Karel Zvářal
O jaké vůli píšete? Doufám, že nemyslíte úžasně děsivý film "Triumf vůle"? Tahle vůle vedla skutečně k výrazné redukci evropské populace.
To se ale radši uvařím ve vlastní šťavě.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

21.2.2021 16:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Pěkné, to mě nenapadlo. Vůli, která změní lidské myšlení k zodpovědnému přístupu k budoucnosti, tj. řešit konečně toho slona ve skříni. Vše ostatní budou podružnosti, neb se budou méně čerpat všechny zdroje, bude míň jaderek, vrtulí i panelů. A nejen uhlí patří pod zem, snad tam budem zpátky vracet i hnůj, který je pro měšťáčka fůj, neb chce žít ve sterilním satelitu.

A to bude jiný, daleko humánnější trimf vůle.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.2.2021 18:06 Reaguje na Karel Zvářal
Vy se taky vznášíte v oblacích, tohle žádná vůle neřeší.
Populační křivka se už láme, lidí přibývá, ale pomaleji.
S vyspělostí země klesá porodnost.
Na Zemi je obrovské množství místa, neskutečně obrovské prostory jsou zcela neobydlené.
Pokud by mohl člověk žít v cirkulární ekonomice a bez produkce CO2, nebyl by to problém.
Zajímavé bude, co s populací udělá klimatická změna. V Austrálii se objevují oblasti, které jsou už teď zcela neobyvatelné. Co se stane, až to budou země, kde dnes žije možná miliarda lidí?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

20.2.2021 10:46
Sto předních světových ekonomů pod vedením předního francouzské ekonoma Thomase Pikettyho vyzvalo Evropskou centrální banku (ECB), aby zrušila dluh evropských států. Odhaduje se, že ECB drží přes 25 % státních dluhopisů evropských zemí, což by mělo odpovídat částce 2500 miliard eur. (18.2.2021)

Abychom měli reálnou představu jde o 67,8 biliónu CZK , tedy přibližně 65 ročních rozpočtů České republiky.

A teď přijde "pikoška". Tito ekonomové navrhují, aby byla částka 2500 miliard eur použita na rozvoj zelené energie a přechod k obnovitelným energetickým zdrojům.

Doufám, že teď už nikdo nebude pochybovat, kam nás ekonomicky OZE dostanou.
K totálnímu rozvratu veřejných financí, a to zejména proto, aby se na obchodu se strachem = tzv. klimatická změna pořádně vydělalo.

https://dumfinanci.cz/clanky/6144-predni-ekonomove-navrhuji-smazat-dluhy-ecb/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=416511&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=So8i6trJTsH-202102200924

Ještě s láskou budeme vzpomínat na dobu zlatého standardu, kdy vláda mohla utratit pouze to, co skutečně měla v trezoru.
Jak uvádí Encyclopedia Britannica v Anglii ,která se tohoto způsobu financování držela, byly ceny po dobu 214 let stabilní, anebo dokonce mírně klesaly.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

20.2.2021 11:28 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zajímavé. Na Britannice píší, že zlatý standard byl v Anglii zaveden v roce 1821. Takže on v Anglii stále platí a bude platit až do roku 2035? A ceny jsou v Anglii stabílní nebo dokonce klesají?

A jestli čtu dobře, co se tam píše, tak se zlatý standard několikrát zhroutil -během války a během krize ve třicátých letech.

https://www.britannica.com/topic/gold-standard
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

20.2.2021 12:05 Reaguje na Petr Eliáš
"Během 250 let, kdy Anglie měla zlatý standard (1664 – 1914) byly ceny stabilní, ba dokonce o 10 procent nižší než předtím."

Faktem je ,a to přiznávám, že tato informace je na :
https://faei.cz/vzestup-a-pad-zlateho-standardu/

Zdroj původní (214 let) se mi nepovedlo dohledat.
Odpovědět
en

20.2.2021 19:54
Bezvadný článek, je třeba ještě dodat ekonomickou informaci. Pokud Vám zdraží elektřina 2x oproti Číně a budete schopni vyrábět auta ve stejné kvalitě pouze cca o 50% dražší, hadejte kolik jich prodáte ? ano správně nula a to se již nyní děje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.2.2021 21:07 Reaguje na
https://oenergetice.cz/rychle-zpravy/prumerna-cena-silove-elektriny-nemecku-vloni-poklesla-temer-petinu
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

20.2.2021 21:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Váš účet za el. energii jako koncového spotřebitele není ovšem jen cena silové elektřiny...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.2.2021 22:28 Reaguje na Jaroslav Studnička
O tom se přece vůbec nebavíme, bavíme se o výrobní ceně, v tom článku to taky je.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

21.2.2021 08:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Díky pokřivenému trhu se ovšem část výrobních nákladů přenáší na spotřebitele ve formě podpory pro tyto zdroje.
Že ani toto nechápete ???
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.2.2021 08:44 Reaguje na Jaroslav Studnička
Omyl. Výrobní náklady nesou vlastníci, ale elektřina je nestlačitelná a zatím neuchovávatelná, takže se musí prodávat v okamžiku výroby. To z ní dělá dost specifický obchodní artikl, kde poptávka a nabídka působí jen omezeně.
Asi nejlepší systém jsou aukce, kde si každý vysoutěží svoji cenu a stát mu na ni doplácí, když je nízká a on vrací, když je vysoká.
Samozřejmě se uvádí jen sumy, které stát platí a to jsou ty kritizované dotace.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

21.2.2021 09:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Pan Vinkler vám to podrobně vysvětlil níže. Několikrát se o to pokoušel p. Novák v jiných diskuzích.

Už jenom zde je pokřivené tržní prostředí. OZE mají garantovaný přednostní výkup bez možnosti odstavení. Tomuto se potom musí přizpůsobit klasické zdroje.

Asi nejlepší systém tržního prostředí je bez jakýkoliv dotací...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.2.2021 14:15 Reaguje na Jaroslav Studnička
Dobrej nápad. Ve středověku se kadilo po ulicích, splašky se vylévaly na ulici, pak nějaký eurohujer a klimaalarmista zadotoval vybudování kanalizace.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

13.3.2021 20:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Není nad věcnou diskusi...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

20.2.2021 22:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Podle Bundesnetzagentur (obdoba ERÚ v ČR) stála domácnosti kilowatthodina 8,65 Kč, (2020).
To bylo o čtyři procenta více než v roce 2019. Ceny elektřiny na burze byly v průměru jen 0,80 Kč za kilowatthodinu.

Rok 2020 byl rokem, kdy obnovitelné zdroje energie poprvé vyrobily zhruba polovinu elektřiny v Německu .
Proto proudily velké částky peněz z účtu EEG (státní podpora - příplatky na OZE) a ten je těžce v červených číslech. Příplatek pro OZE na rok 2021 se měl proto výrazně zvýšit - ze 1,82 Kč/kWh na přibližně 2,61 Kč/kWh. To by ve skutečnosti elektřinu zdražilo téměř o deset procent.
Politicky neprůchodné.

A teď dávejte pozor-přichází veliké kouzlo indiánského náčelníka z Německa.
Aby k tomu nedošlo, přistoupila spolková vláda ke snížení příplatků za OZE pro domácnosti pro rok 2022, aby v roce 2021 nebylo zdražení tak razantní.
Zatížení domácností však zvedla navýšením ceny za tzv. síťové služby.
Proto se trochu zašvindlovalo - příplatky za OZE pro domácnosti byly o něco poníženy , ale navýšily se ceny za síťové služby distribuční soustavy. Vlk se nažral, ale koza zůstala celá.

V čem je kouzlo ? I vaše faktura za elektřinu se dá rozdělit na dvě části. Tu ,kterou můžete ovlivnit např. výběrem obchodníka s elektřinou. Ta tvoří cca 40% z celkové platby.

A pak je druhá část, kde černé na bílém je napsáno "podpora OZE". Tu soudruzi z NDR malinko ponížili,ale současně a více zvedli cenu síťových služeb.

Tak lze plebsu tvrdit,že na OZE připlácí méně=důkaz správnosti německé OZE cesty.
Správný název je těžký švindl.

Protože se tak dá zaflikovat jen rok nebo dva ,chystá se pro všechny občany EU tzv. OZE kartáč.
Pod záminkou sjednocení technických parametrů přenosové el. soustavy v EU dojde v rámci klimatického zákona k povinnosti distributora upravit soustavu tak, aby snášela fluktuace OZE zdrojů. A náklady na vylepšení budou promítnuty všem do jejich účtů za elektřinu.

No, nekup to !

zdroj: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/strompreis-entwicklung-2021-101.html

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.2.2021 14:34 Reaguje na Miroslav Vinkler
Fakt dobrý.
Měl se zvýšit poplatek na OZE, proč?
Dobře, nezvýšil se, zvýšily se síťové služby.
Němci si překopávají síť na nový, diverzifikovaný systém, který dokáže ukočírovat OZE a ještě využít přetoky a určitě počítají i s akumulátory.

Samozřejmě se musí sjednotit síť po celé Evropě, to je zcela logické a nutné, my to budeme muset udělat taky. Kdy to bude a kdo to zaplatí?

Němci mají možná 3x vyšší platy, i ti, kteří budují nové sítě, i všichni ostatní energetici.

Proč tada nemají 3x vyšší fakturu za elektřinu? Kdo je na tom teda hůř, když má v paritě elektřinu daleko dražší a žádnou síť a dokonce ani OZE nebuduje? Přitom dotace do OZE jsou u nás jedny z nejvyšších v Evropě a buduje se kulový!

Koho zase kritizujete a za co?

Jaká výhoda nám plyne z toho, když jsme zase poslední a nestíháme Evropský vývoj?

Které zemi se tento postoj kdy v historii vyplatil? Určitě víte, že něco podobného se u nás stalo po roce 1948, jenže to země byla v úplně jiné kondici.
Odpovědět
va

vaber

21.2.2021 08:56
když člověk nebude dělat obnovitelné zdroje, bude dělat něco jiného a při tom bude produkovat podobné množství skleníkových plynů,
deset miliard lidí musí něco dělat,
jedině, že by všichni jen přenášeli papíry a ukazovali zpocené čelo od tvrdé práce, počet takových pracantů rapidně stoupá ,takže jsme na dobré cestě
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.2.2021 14:35 Reaguje na vaber
Člověk sám neprodukuje fosilní uhlík ať buduje, nebo leží na krovkách.
Odpovědět
va

vaber

22.2.2021 08:57 Reaguje na Pavel Hanzl
článek je o tom, že člověk při výrobě obnovitelných zdrojů produkuje skleníkové plyny ,ale když nebude vyrábět obnovitelné zdroje bude vyrábět něco jiného a produkovat podobné množství skleníkových plynů a odpadů , proto je trochu zavádějící stále zdůraznovat produkci skleníkových plynů při výrobě a likvidaci, to platí pro téměř všechny výrobky ,ale důležité je kolik skleníkových plynů se produkuje při provozu vyrobeného zařízení
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.2.2021 09:27 Reaguje na vaber
Teoreticky není nutno skoro vůbec produkovat skleníkové plyny při žádné práci. Vypadá to jako sci-fi, ale technicky to zvládnuté je.
Prostě všechnu energii (i pro těžební a zemědělské stroje) brát z OZE (nebo jádra), technologický uhlík (cement, železo) brát z odpadu, plasty a jiný odpad důsledně recyklovat. K tomu rozjet technologie na ukládání vzdušného uhlíku pod zem.
Já vím, je to teorie, ale technologicky to zvládnuté je, jenže problém je ten zásadní.
V hlavách lidí.
Odpovědět
LC

Luděk Chuděj

21.2.2021 13:49
Poučné, ale bohužel fosilní paliva nejsou na věky a jádro je jaksi bezpečnostním rizikem v několika směrech. Hledá se alternativa a není to jednoduché a je to drahé. Tak to vidím a možná se pletu. Ale pokrok je už obrovský. Ať už u kapacity baterií, účinnosti fvp, syntéza uhlovodíků ze vzdušného co2 a elektrolyticky získaného vodíku. Na vynalézání funkční žárovky si taky pár lidí vylámalo zuby a nakonec to někdo rozlousknul🙃.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

21.2.2021 14:21 Reaguje na Luděk Chuděj
Problém je, že se tady chce změnit kompletně energetická infrastruktura za pár let , a to prostě nejde.
Navíc se spotřeba energií neustále zvyšuje a o to je úloha těžší.

Vždyť i klasický spalovací motor (1861) se neustále zdokonaluje a to po více než 160ti letech !!

Jak v článku uvedeno, pokud OZE mají nahradit fosil , tak pouze za cenu nevratného a zásadního poškození ŽP.

Tudy cesta nevede. Představa, že dojde k zásadnímu technologickému průlomu pomocí OZE je fata morgána.

Dopadne to stejně jako u biopaliv - po čase bude potichu odtroubeno.

Ekonomicky je možné postupovat pouze ke zdrojům s vyšší koncentrací energie než mají fosilní paliva. A nic jiného než jadernou energii zatím nemáme.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.2.2021 14:59 Reaguje na Miroslav Vinkler
A) V babišistánu nejde VŮBEC NIC. V Německu, jak píšete, to prokazatekně jde. Právě proto, že se počítá se zvýšenou spotřebou, se to taky dělá.

B) Klasický motor je stále lepší, ale má max 40% účinnosti a produkuje CO2, i kdybste se postavi na hlavu. Ale počítá se s ním, pokud pojede na syntetické palivo, bude skoro OZE.

C) Co si představujete pod pojmem "nevratně poškozeného ŽP"?? Určitě ne hekatomby uhelné strusky, vybagrovaných krajin, celých biotopů otrávených ropnými haváriemi, natož komplexní poškození celého ekosystému Zeměkoule klimatickým průšvihem?

D) Tudy cesta nevede pro vás, což stále zdůrazňujete, ale mě by fakt zajímalo, která podle vás teda vede.

E) Biopaliva u nás mohutně posilují, protože jsou úplný nesmysl a my jsme země naopak. Kdekoliv jinde mizí, protože jsou úplný nesmysl, ovšem normální OZE nikoliv.

F) Proč máte za prioritu zrovna koncentraci energie? To nemá logiku a je to navíc velmi nebezpečné.
Velmi výhodná je právě diverzifikace, (nehrozí blackouty, nehrozí výpadek centrálního zdroje atd.) navíc se nepřetěžuje přenosová síť.
Palivo zadarmo je jen bonus, ovšem nikdy nic není zadarmo, nestabilita a nemožnost trvalého výkonu je zase ta daň.

Celkově mají OZE budoucnost, (ve vyspělých zemích už současnost), jádro považuji za dobrý doplněk na přechodnou dobu (možná i trvale), ovšem u nás se nebuduje VŮBEC NIC. Z toho mám trochu obavu.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

21.2.2021 17:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Dopadne to asi takto :

"Vědci varují před využíváním dřeva jako náhrady za fosilní paliva

Více jak 500 vědců z celého světa v tomto týdnu rozeslalo otevřený dopis politikům z Evropské unie, USA, Japonska a Jižní Koreje, vyzývající s ukončením využívání dřevěné biomasy jako uhlíkově neutrálního paliva.
Využívání biomasy pro energii je nesmysl.
Právě kácením lesů za tímto účelem dochází k uvolňování obrovského množství uhlíku, který by jinak přirozeně zůstal v lesích.

Vědci tak před tímto falešným řešením problému varovali předsedkyni Evropské komise Ursulu Von der Leyenovou, předsedu Evropské rady Charlese Michela, prezidenta Spojených států amerických Joea Bidena, japonského premiéra Yosihide Sugu nebo jihokorejského prezidenta Moon Jae-ina. "

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.2.2021 17:56 Reaguje na Miroslav Vinkler
S tím můžu naprosto souhlasit.
Tahle cesta skutečně nikam nevede, biopaliva je možno dělat pouze z odpadu a to ještě dost porozumu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.2.2021 17:57 Reaguje na Miroslav Vinkler
Další cesta, která nikam nevede. Která teda někam vede?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

21.2.2021 18:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle jaderná. A je mi jedno jestli to bude stavět Rosatom,nebo Westinghouse ,Areva nebo pidloocí.
Hlavně ať už se něco začne hýbat.
Souhlasím s vámi, že Babišovo nicnedělání je hrozné.
Nechci se dočkat doby, kdy mi začnou chodit účty za elektřinu, které stejně jako pro další rodiny, budou likvidační. A budeme se modlit, aby bylo jenom větrno a jasno.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.2.2021 21:04 Reaguje na Miroslav Vinkler
K čemu nám bude, když bude slunečno a větrno. To skutečně nechápu.

A proč zrovna jádro, což je extrémně složitá a tím drahá technologie, navíc má nejnebepečnější odpad.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

13.3.2021 23:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Slunečno a větrno budeme potřebovat, až se splní váš sen a opravdu konečně vyhasnou ty "uhláky", jak jim říkáte.

Co se týká složitosti technologie, tak jaderná je sice složitá, ale VYŘEŠENÁ. A hlavně, nenese sebou vedlejší jevy, které by se teprve řešit musely. Je to čistý a spolehlivý zdroj bez výkyvů, dobře regulovatelný.

OZE jsou samy o sobě jednodušší, ale aby mohly splnit to, co se od nich čeká, je nezbytné vyřešit problémy, které nejsou jednoduché ani trochu. Přinejmenším otázku akumulace.
A když se to sečte, finančně vyjdou úplně stejně draho, a spíše ještě dráž.
Jaderný odpad je nebezpečný, ale je ho vlastně objemově velice málo. Mimochodem, z veškerého vysoce aktivního odpadu tvoří odpad z jaderných elektráren jen něco kolem 22 %! Takže za tu nutnost mít uložiště nemohou. Musela by se stavět i bez nich.
Množství odpadu z OZE budou o řády větší - a že by byl nezávadný, se také nedá říci.

Prostě - když porovnávat, tak seriózně a nezaujatě, pane Hanzle.
Odpovědět
PB

Petr Blažek

21.2.2021 20:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Zase máte zkreslené představy. Nejvíce BP a tím pádem biopaliv je v Německu. Jestliže jste byl někdy ve Francii tak by jste viděl, že podíl řepky v pásmu jako jsme my je minimálně stejný, já osobně bych řekl , že větší.
A k té diverzifikaci zdrojů. Co si myslíte, že je více diverzifikováno, několik JE nebo jiných tvrdých zdrojů rozsetých po Evropě a od sebe relativně daleko, anebo větrné elektrárny soustředěné v jednom rohu Evropy závislé de facto na jednom větru. K tomu přetěžování sítí dochází právě od té doby co se spustilo. Kdy při velkém větru se snaží dostat elektřinu ze severu na jih. Kvůli tomu se už 15 let masivně posilují vedení, na našich hranicích vybudovali mohutné odpojovače ( v řádu asi za 4 miliardy korun) aby v případě přetížení sítí se mohli bleskově odpojit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.2.2021 09:40 Reaguje na Petr Blažek
Řepky se pěstuje procentuálně nejvíc v ČR a to výrazně.
Větrné elektrárny se přece staví podle celého pobřeží Evropy, od východního Polska (tam to teprv začíná) až po Portugalsko. To je pár tisíc kilometrů!! Navíc větřáky jsou rozesety i ve vnitrozemí, mě to připadá dost děsné. Takže žádný centr. zdroj!!
Slunce svítí úplně všude, takže fve se může stavět na každé střeše a na každém dvirku a v normálních zemích to tak vypadá. Obchodní centra, fabriky atd. postupně budují FVE, jenže problém je jeden. Elektřina je všude příliš levná.

Ale výrazný nárůst spotřeby elektřiny se bez decentralizace prostě neobejde, naše 50 let stará přenosová síť to nedá.
Ale my můžeme být v klidu, uhláky krachnou a JED nebude, OZE má jen někdo a zbytek národa bude čadit z dýzláků jak v Taralingapatam.
Odpovědět
PB

Petr Blažek

22.2.2021 20:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Než začnete o něčem snít a mluvit , jeďte se tam nejdříve podívat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.2.2021 20:36 Reaguje na Petr Blažek
Celou dobu držím hubu.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

13.3.2021 23:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Máte dost zkreslenou představu o přenosových sítích, zejména o stavu té naší v porovnání s jinými státy.
Na nové úkoly vynucené tlakem na využívání OZE nestačí přenosové sítě NIKDE. A tu naši nám mohou ostatní země spíš závidět. Je sice mnohem starší, než těch 50 let, ale ty jejich předběhla o 30 let.
Mají ovšem až na výjimky silnější ekonomiku než my a tudíž víc prostředků, aby ty jejich sítě zdokonalovali rychleji než můžeme my.

Jo - zmotal jste to. To psaní bylo adresováno do Tarararingapatamu.
Odpovědět
PB

Petr Blažek

21.2.2021 15:03 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tady se vcelku zbytečně dohadujeme nad cenou. Stačí obyčejná otázka čím budeme svítit a topit v takovém počasí jako bylo začátkem února. Když se k tomu přidá větrná vichřice, což v zimním období není nic vyjímečného ať už na moři nebo na pevnině.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.2.2021 09:42 Reaguje na Petr Blažek
Zkuste se zeptat v zemích, kde mají už většinu elektřiny z OZE, já to postopadesáte sepisovat nebudu.
Odpovědět
PB

Petr Blažek

22.2.2021 20:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Žádná taková zem neexistuje
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.2.2021 20:37 Reaguje na Petr Blažek
"V Dánsku loni (2020) vítr a solární energie pokrývaly potřebu elektřiny ze 61 procent, což by nejvyšší podíl v EU. V České republice a na Slovensku však podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů činil méně než pět procent".
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/studie-obnovitelna-energie-uz-je-hlavnim-zdrojem-elektriny-v-eu
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

14.3.2021 00:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Že v Dánsku v létě i v zimě fouká, a hodně, to je jasné; to tak u moře bývá. Ale soláry si tam v zimě moc neškrtnou jak kvůli podnebí, tak kvůli zeměpisné šířce. Rozdíl 7 stupňů znamená hodně. Panely musejí být víc postavené a aby si nestínily navzájem, zaberou podstatně větší plochu.
Z kolika procent tam solární energie pokrývala spotřebu Dánska v období říjen až duben? Moc toho myslím nebylo.

U nás bohužel tolik nefouká a nikdy foukat nebude, čili na stejný podíl výroby z OZE bychom potřebovali mnohonásobně víc FVE než kolik jich má to Dánsko.
Myslíte, že by to bylo levné?

Už několikrát jste se vyjádřil, že brzdou rozvoje jsou nízké ceny elektřiny. Tak to byste se té drahé elektřiny konečně dočkal...
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

22.2.2021 18:01 Reaguje na Luděk Chuděj
Syntéza uhlovodíků z CO2 ze vzduchu a elektrolytického vodíku.... to má být pokrok? Fischerova–Tropschova syntéza je známa od 19. století. Během války to zkoušeli Němci a Japonci. Jen jako zdroj uhlíku nepoužívali CO2, ale přímo uhlí. Pokud budete lapat CO2 ze vzduchu (koncentrace CO2 je 400 kg /1000 tun vzduchu)a používat elektrolytický vodík, tak cena takového paliva bude astronomická.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

21.2.2021 21:07
Pane Vinkler, proč stále lžete?
Například tvrdíte: Doba energetické návratnosti EPT (energy payback time)
FVE (ve stř. Evropě) 4 – 12 let (životnost cca 15 - 20 let)
Dvě lži hned v jedné větě.
Nebo:Hustota energetického toku FVE 4,5 W/m2
Vy asi nevíte co ty pojmy znamenají, nevíte jaká je doba záruky fotovoltaických panelů,
z fotovoltaiky nevíte asi nic, a z toho ostatního to hádám bude podobné.
Nebo: bude množství opotřebovaných solárních panelů - z velké části nerecyklovatelných, naopak fotovoltaika, na rozdíl od jaderné energetiky,
představuje uzavřený materiálový cyklus, bez nebezpečného odpadu, i bez jakéhokoliv odpadu, je technicky plně recyklovatelná a finančně výhodně z více než 90% recyklovatelná. Bez recyklovatelnosti se žádná technologie nemůže ucházet o punc ekologičnosti. Naproti tomu, JE recyklovatelná není, s recyklací se nepočítá.
Nebo (tuhle pitomost jsem už četl několikrát, lež a la Goebels, taky tisíckát opakovaná, cituji Vás "Se solárním zařízením (FVE) je tonáž v cementu, oceli a sklu o 150 % větší než u VE...
Kde jste ten cement viděl? Nebo zase to sklo u větrných elektráren? Co to píšete za bláboly?
A to jsem teprve v půlce Vašeho článku.
Pane Vinkler, to Vám to stojí za to?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.2.2021 07:06 Reaguje na Milan Vaněček
"Milan Vaněček : Střecha bez fotovoltaiky je jako pole, které necháváme ležet ladem. " nebo "Proč bude sluneční fotovoltaická energie dominovat 21. století "

Tyto věty prokazují, že pan Vaněček je nadšeným propagátorem FVE.
Já mu jeho radost neberu, každý má svůj "ráj na zemi".

Ohradit se však musím,proti tvrzení Vaněčka o lhaní.
To je známá fligna manipulátorů - když nemají objektivní argumenty ,začnou řešit osobní profil protistrany.

Na to vám Herr Vaněček neskočím, všechny údaje uvedené v článku jsou ověřitelné a vycházejí z veřejně dostupných dat.
Naopak - několik vět vám stačilo ,abych vás nachytal na dvou nepravdách:
a) recyklace FV panelů - vyjmenujte středisko, kde ekologickou recyklaci FV provádějí tržně.
Známo jen jediné místo - provozuje firma Veolia v Roussetu, Francie a je štědře dotováno z veřejných rozpočtů. (není tržně konkurenceschopné)

b) Hustota energetického toku udává tok energie na jednotku horizontální plochy země nebo vody a u FVE je skutečně 4,5 W/m2
Můžete se rozkrájet nebo vztekat,ale to je tak všechno co s tím můžete udělat. Lze dohledat kdykoli na webu a může to provést každý právě teď, aby vás mohl správně klasifikovat jako osobu neznalou.

c) do úst mi vkládáte,co jsem nikdy neřekl ,cituji: "Bez recyklovatelnosti se žádná technologie nemůže ucházet o punc ekologičnosti. Naproti tomu, JE recyklovatelná není, s recyklací se nepočítá."

Tady si už dejte studený obklad na hlavu, nebo raději napište článek kde se pochlubíte puncem recyklovatelností FV panelů, která neexistuje. (pán je skutečně čtverák)
A bláboly o recyklování jaderné elektrárny ohromujte naprosté diletanty , ale nikoli odbornou veřejnost.

Až vychladnete, zkuste s námi komunikovat formou společensky přijatelnou ,a to na úrovni alespoň průměrné sociální inteligence a příslušných znalostí z oboru.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.2.2021 09:50 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, to není možné!! Tady pan Vaněček vám vytýká úplně to samé jako já a taky je idiot, že?

ad B) Energetický tok ze Slunce není 4.5 W/n2, ale TISÍC W/m2 v našich podmínkách, na jihu se počítá 1400 Wp/m2.
Zatím dokážeme komerčně využít jen asi 20%, ale pořád jsme řádově jinde než píšete.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

14.3.2021 00:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Co sem taháte komerční využití? FV panely slouží i osobní potřebě. Řeč je o fyzice, ne o komerci.

Jinak vám ale musím dát zapravdu, pan Vinkler se skutečně uklepl o řád.
V našich podmínkách činí globální radiace na vodorovném povrchu v letním poledni maximálně 1000 až 1050 W/m2, v zimním poledni max. 300 W/m2 a při souvisle zatažené obloze max. 100 W/m2.
Je ale třeba zdůraznit, že uvedené hodnoty odpovídají MAXIMU, kterého dosahují jen po krátkou dobu okolo pravého poledne! Průměrné hodnoty za celý den jsou pak úplně jinde.
Kolik z té energie ze Slunce dopadá na FV panel, to je ovšem dáno těmi PRŮMĚRNÝMI hodnotami. A teprve z toho můžete počítat těch 20 %, které panel umí přeměnit na elektřinu. A pak je tu ještě účinnost měniče...
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

22.2.2021 15:05 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, studený obklad na hlavu nepotřebuji. Na rozdíl od Vás jsem vědec, fyzik, a rozumím věcem kterým Vy nerozumíte. A občas jen papouškujete desinformace z Internetu.
Dovolte abych se představil:
https://scholar.google.com/citations?user=cD1EeOgAAAAJ&hl=en
tam máte shrnutou mojí vědecko činnost.
A ty popularizační články, co uvádíte jsem psal. Ale píši jen o tom, čemu rozumím. Dělejte to prosím taky tak.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.2.2021 16:55 Reaguje na Milan Vaněček
Tak tomuhle rozumím, po formální stránce O.K.
A pokud mě nachytáte na desinformaci - buďte prosím konkrétní - uvedeme si to společně na pravou míru.
S pozdravem.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

22.2.2021 19:18 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tak tady máte tu svoji desinformaci na 3 příkladech:
1) vy říkáte
Hustota energetického toku
jaderná elektrárna 1280 W/m2
uhelná elektrárna 780 W/m2
vodní elektrárna 9 W/m2
geotermální elektrárna 287 W/m2
FVE 4,5 W/m2
VE 3 W/m2
kdyby jste se podíval na internet na "seriozní" zdroj, třeba web Oenergetice
https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/hustota-energetickeho-toku
a následnou diskusi pod ním
tak by jste tam našel pro jadernou elektrárnu i 70 W/m2. to se hodně liší od Vašeho čísla, že ano?
Pro solární tam najdete jako jedno číslo i Vašich 4,5W/m2, ale to jsem již kdysi v diskusi uvedl na pravou míru, ta citovaná elektrárna měla CdTe panely s účinností 11% a byla brána celá plocha FVE (ale typicky developer zabere mnohem větší plochu a dál rozšiřuje svoji elektrárnu).
Nynější účinnost dobrých panelů je přes 20%,
užívá se i jiných konfigurací zastavěné plochy, performance ratio FVE taky roste z dřívějších hodnot 0,7 na více než 0,9
Takže tu hodnotu taky v současnosti máte bez problémů nad 10 i v našich podmínkách.
A když si vezmete fotovoltaiku na střeše, tak ta by podle této "hloupé definice" prosazované jedním britským profesorem Davidem McKay se blížila nekonečnu, protože na fotovoltaiku na střeše žádnou novou plochu nepotřebujete.
Psal jsem mu před lety aby si své údaje v obrázku (viz citace) opravil, že se časy mění, že je vše jinak, ale jeho žáci mi odepsali, že už bohužel umřel.
Takže ty stará, desinformační data (když mluvíme o současné fotovoltaice) žijí dál.
2) Vaše Pro srovnání je EPT:

uhelné nebo jaderné elektrárny 3 – 4 měsíce (životnost min. 30 let)
VE 8 – 16 měsíců (životnost cca 15 let)
FVE (ve stř. Evropě) 4 – 12 let (životnost cca 15 - 20 let)
jsou dva žvásty v jednom,
EPT je v současnosti mnohem vyšší u FVE a Vámi udávaná životnost 15-20 let je naprosto směšná, při poskytované záruce nyní 25 let na výkon FV panelů
a už jsou firmy kde to garantují 35 let.

Samé lži, při nejlepším odpovídající "pravěku" fotovoltaiky, ne současnosti.

Vše co říkáte o fotovoltaice jsou čisté lži či informace které platily před 10-20 lety. A fotovoltaika udělala obrovský pokrok za tu dobu, i ve snižování ceny. Znáte nějakou podobnou technologii výroby elektřiny která by zlevnila za posledních 10 let sedmkrát?
Jaké (des)informace přinášíte o dalších elektrárnách už jsem neměl sílu číst.
Když o něčem píšete, musíte o tom i něco vědet,
pište prosím jen o tom čemu rozumíte.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.2.2021 20:11 Reaguje na Milan Vaněček
Vážený pane Vaněčku, opět jste out.

Ceny z OZE dokážou divy , tedy konečné ceny pro koncového zákazníka např. v Německu za r. 2020 dosáhly 8.65 Kč/kWh .
Tedy v zemi s nejvyšším podílem OZE. Dánsko je na tom podobně. Kalifornie -USA jakbysmet.

A zrovna vy mě budete obviňovat z uvádění nepravdy. Když podle vás ceny z FVE sedmkrát za deset let klesla, proč se ve Španělsku,které má zcela jiné doby svitu než ČR musí stále energie z FVE dotovat ??
Švédsko, vysoký podíl jádra a hydro je na tom podstatně lépe.Doufám, že vaše FVE tam v životě neuvidím.
Stačí se podívat do Eurostatu, pokud i ten podle vás nelže.
Nejsem "vědec" vašeho kalibru, ale nemám problém se orientovat v oblasti přirozených čísel . Kde platí, že jedna je méně než dvě.
Fluktuace OZE vedly k texaské katastrofě,kde zemřelo mnoho lidí, ale vám to nic neříká.

OZE jako doplňkový zdroj ano. OZE jako páteř moderní energetiky je katastrofa právě pro své nepředvídatelné chování. (o ceně nemluvě) a devastaci životního prostředí díky náročnosti na materiálové a prostorové požadavky.

Což v článku nade vší pochybnost doloženo.

Když už něco propagujete, nepřekračujte patřičné meze.Odpovědět
MV

Milan Vaněček

22.2.2021 20:43 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinkler, Vám fakta dělají potíže. A s tou cenou FVE jste mě nepochopil: cena postavit velkou FVE (třeba 100 MW nebo 1 GW, výše investice) klesla mezi lety 2010 a 2020 sedmkrát.
Kolikrát myslíte že vzrostla (ne klesla) cena 1,6 GW jaderné elektrárny, kterou staví Francouzi doma a ve Finsku v tomto období a stále ji nedostavěli?

A Vaše sdělení" Fluktuace OZE vedly k texaské katastrofě,kde zemřelo mnoho lidí, ale vám to nic neříká" je opět jeden obrovský žvást.
Vždyť vy vůbec nevíte jaké zdroje tam vypadly a proč. Poučte se třeba na portálu Oenergetice, tam jsme to diskutovali.

Už prosím přestaňte a neztrapňujte se.
Pište jen o tom, čemu rozumíte, prosím.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.2.2021 21:09 Reaguje na Milan Vaněček
Musím konstatovat, že jste opět neunesl důkazní břemeno.

Třeba Texas : kompletní rozbor přímo z Texasu najdete zde:
https://wattsupwiththat.com/2021/02/20/the-texas-energy-disaster/

Už ani nemám odvahu to napsat sám, abyste se na mě nevrhl jak jestřáb na hrdličku.
Vyjádřete se tedy k článku sám.
-----------------------------

Jako vědec byste měl uznat, že nestačí pouze energii vyrobit v místě A, ale musíte ji dodat do místa B. Pomocí distribuční sítě-jak jinak.
Co je mi platná láce OZE /jdu až na vaši úroveň,nechci se dohadovat/, když díky nepředvídatelnému náhodnému chování vaší energie,musím soustavu upravit a cenu promítnout do nákladů?
Výsledek ?
Náklady na systém na úrovni sítě pro obnovitelné zdroje jsou vysoké (8–50 USD / MWh)
Náklady na jaderný systém jsou 1–3 USD / MWh.
zdroj: https://www.world-nuclear.org/
dokument:
"Ekonomika jaderné energie (Aktualizováno v březnu 2020)"

Jako nadšence pro FV vás chápu a plně vám rozumím. Osobní ambice by vás však neměly svádět k toulkám mimo objektivní realitu.


Odpovědět
MV

Milan Vaněček

22.2.2021 21:38 Reaguje na Miroslav Vinkler
Doufám, že jste si pro příště aspoň opravil ty chyby co jsem Vám vytkl a nebudete dál rozšiřovat desinformace. Předem děkuji.
O nic jiného mi nešlo, přesvědčovat či měnit Vaše subjektivní názory nechci.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.2.2021 08:37 Reaguje na Milan Vaněček
Pane Vaněčku, žádné chyby opravovat nehodlám, protože o nich nevím. Zdroj jsem vám uvedl,katedra ŽP,ÚJEP Ústí n/L.

Pokud máte profesora za jelena,vyřiďte si to s ním.
================
Vaši odpovědi k Texasu jsem se nedočkal. Vaše reakce k dokumentu world nuclear se opožďuje.
---------------------
Vystupujete s kolegy na "oenergetice". Tak si aspoň přečtěte: https://oenergetice.cz/rychle-zpravy/nemecko-udelilo-zakazku-ctvrtou-elektrarnu-ktera-ma-jihu-zeme-zajistit-stabilitu-soustavy?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=416511&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=nhVZh0pGlZO-202102230624
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

23.2.2021 08:55 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinkler, nic ve zlém, řekněte tomu panu profesorovi v Ústí ať si ta stará chybná data o fotovoltaice opraví, prof. McKay už si je opravit nemůže.
Odpovědět
Martin  Mach Ondřej

Martin Mach Ondřej

22.2.2021 08:45
Dobrý den,
lehce jsem promazal diskuzi.
Snažíme se, že aby diskuze pod články na Ekolistu nebyla ta největší žumpa českého internetu. Jsou články, u kterých se daří věcná debata, která je myslím pro celou řadu lidí přínosná. Stačí ale jeden troll a je to pryč. Pokud v diskuzi potkáte trolla, nekrmte ho.
Aby se to tu dalo číst, častěji aplikujeme to, co jsme používali jen u opravdu extrémních jevech. K zakazování přístupu do diskuze.
Doufám, že to bude fungovat.
Hezký den všem
Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.2.2021 11:22 Reaguje na Martin Mach Ondřej
K názoru redakce se srdečně připojuji.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

23.2.2021 00:25
Skvělé pane Vinklere. To co jste napsal, plně konvenuje s mým vlastním poznáním získaným během vykonávání práce technologa v polovodicovem průmyslu a servisního technika PV střídačů. To co mi rezonovalo v mých myšlenkách a neuměl jsem přesně pojmenovat jste pojmenoval. Jak už jsem napsal někde dříve, drancování přírodních zdrojů 1.0 jsme my, evropané výrazně rozšířili o drancování 2.0. Spousta lidí se naivně opájí nativním utopickym pocitem, že když třeba v ČR nahradíme milion benzínových motorů elektromotory (v osobních automobilech) tak tím zlému težaři ropy ukážeme. No, v případě ČR se tím sníží spotřeba ropných produktů o cca 15%, to není mnoho, ale jak už jsem byl poučen diplomanty řešící problematiku energetické náročnosti výroby petrochemickychch produktů, my ve své podstatě spotřebu benzínu potřebujeme. Dovážená ropa je z cca 20% vhodná právě na vyrobu automobilových benzínu, kdy se přebytky musí energeticky náročnými metodami upravovat na jiné typy produktů (oleje, motorová nafta a podobně). Takhle ten podíl stoupne a spotřeba energie ještě více. V důsledku všeho výše uvedeného, včetně vašeho skvělého uderneho článku, stoupne především spotřeba zemniho plynu, težaři už teď chrochtaji nadšením, jak se celá EU vrhá do naprosté závislosti na zemním plynu a obrovském množství surovin potřebných pro OZE a elektromobilitu. Závislost na převážně domácí pálence(domácí těžba uhlí) jsme nahradili mnohem větší závislostí na exotických drogách vyrobených jinde (plyn, vzácné kovy a zeminy).
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.2.2021 08:32 Reaguje na Filip Kondapaneni
Aby bylo jasno, údaje o těžbě minerálů a její náročnosti z pohledu energií psal profík, který v oboru dělal.
A jak jsem si to prošel nenapadl mě ani jediný argument, který by to zpochybňoval.
K tomu ZP - nadšeni jsou Rusové,kteří si s Němci plácli a udělali nový pakt Ribentrop-Molotov. Ruské suroviny za echt ceny směňují za pokročilé německé technologie.
Strýček Sam zuří , ale už je z kola ven...
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

23.2.2021 08:57 Reaguje na Filip Kondapaneni
Á Filip, známý desinformátor z webu Oenergetice....
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

23.2.2021 18:04 Reaguje na Milan Vaněček
Od takového trolla to sedí :)
Odpovědět
Ep

Eda proč

23.2.2021 08:10
Má cenu číst dál? " o roku 2050, se současnými plány, bude množství opotřebovaných solárních panelů - z velké části nerecyklovatelných"

Z velké části?

Opravdu není cesta jak propagovat jadernou energetiku bez lží?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.2.2021 08:27 Reaguje na Eda proč
Nejspíše je třeba si zamést před vlastním prahem. Nestíháme ekologicky likvidovat běžný plastový odpad. A již víte, že likvidace n x složitějších věcí vrtule,baterie apod. bude brnkačka.
To si úderníci v Bruselu myslí taky, jinak by neschvalovali kraviny.
Až se veškerý odpad z EU bude taky ekologicky v EU likvidovat, smeknu rádiovku a vyčistím vám boty. V opačném případě se můžete alespoň omluvit.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

23.2.2021 09:04 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinkler, samozřejmě, bez recyklace by terawatty výkonu fotovoltaiky byly naprostý nesmysl. Proto se fotovoltaika buduje s cílem obnovitelnosti, "cradle to cradle", od kolébky k nové kolébce.
To znamená, úplnou recyklaci dosloužilých FVE a použití skla, hliníku, oceli, křemíku, stříbra či mědi znovu na výrobu nových fotovoltaických panelů. Technologie již jsou v pilotním provozu, za 10-20 let už bude potřebné jejich masivní nasazení. Bez recyklace není ekologie, to by si měli uvědomit i jaderníci.
Odpovědět
Ep

Eda proč

23.2.2021 09:05 Reaguje na Miroslav Vinkler
Opravdu se divím pane Vinklere Vašemu tónu zprávy. :(
Tvrdíte, že solární panel je z větší části nerecyklovatelný - stojíte si za tímto tvrzením nebo ne?

PS:Jak je na tom ostatní odpad je přece uplně něco jiného a nemůže to ovlivnit pravdivost a nepravdivost Vašeho tvrzení.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.2.2021 11:28 Reaguje na Eda proč
Vezmu to jedním šmahem pro oba:

Identifikujte nám zařízení v ČR nebo EU , která tržně ekologicky likvidují FV panely ,VE vrtule a lithiové baterie z EV.

Chci: odkaz na web, adresu a kontakt.

Až mi je dodáte, můžeme pokračovat. Jasně trvám na tom, že EU žalostně selhává v otázce likvidace odpadů, od plastů po elektronické smetí.
Řídí se nesmyslnou úvahou, nejspíš odpad vytvoříme a až potom se budeme bavit jak ho zlikvidovat.
Nejlépe v Africe,Asii kam se za úplatky odpad vozí přebouchaný razítky o ekologické likvidaci v místě.

Mezi námi děvčaty, jeden způsob existuje, plazmatické zplyňování v menším rozsahu. Ale cena je někde jinde než 1000 Kč/t na skládkách a "mezideponiích".
Odpovědět
Ep

Eda proč

23.2.2021 11:44 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere,
"opotřebovaných solárních panelů - z velké části nerecyklovatelných" stojíte si za tímto tvrzením?Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.2.2021 12:05 Reaguje na Eda proč
Ano stojím. A svůj názor opírám o odborný článek z sciencedirect.com , cituji :
"Recyklační systémy pro fotovoltaický odpad a regulační systémy pro jejich správu na konci životnosti (EoL) se objevily teprve nedávno ( Weckend et al., 2016 ). Podle Bilimoria a Defrenne (2013), sběr a recyklace FV odpadu byly mnohem nižší, než se očekávalo, což představuje pouze 10% potenciálního objemu FV odpadu."

odkaz:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X19302909
Odpovědět
Ep

Eda proč

23.2.2021 13:58 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ten článek je o něčem jiném než píšete.
Takže znova: "opotřebovaných solárních panelů - z velké části nerecyklovatelných" - dokážete toto tvrzení něčím podložit?Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.2.2021 14:07 Reaguje na Eda proč
Nemusíte mě zkoušet, článek je o "...efektivním využití vzácných a drahých kovů z recyklace odpadních křemíkových PV panelů"

a na začátku popisuje současný stav,t.j. pouze 10% recyklaci stávajícího objemu FV panelů.

-------------
už jste jak u zápočtu .
Ale nebojte se, pošlu vám odkaz aby byla vrchnost spokojena.

Opakovaně po vás chci provozovnu u nás nebo v EU - kde mám odpověď?
Odpovědět
Ep

Eda proč

23.2.2021 14:21 Reaguje na Miroslav Vinkler
"opotřebovaných solárních panelů - z velké části nerecyklovatelných" - stojíte si za tím?
Znáte složení FV panelu?
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

23.2.2021 14:56 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinkler, probuďte se. Citace z roku 2016 píše objevily se nedávno...
teď už máme rok 2021, informujte se o novinkách, nepište blbosti.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

14.3.2021 00:52 Reaguje na Eda proč
Edo, myslím že pana Vinklera trochu křečovitě chytáte za jediné jedno slovo.
Zkusím to jinak.
Recyklovatelné je to, co je někdo schopen recyklovat za ekonomicky přijatelných podmínek a tak, aby to bylo opravdu recyklované.

Čili aby se naoko nerecyklovalo a potajmu se někam nevozily tuny odpadu, který po "recyklaci" zbyl. Natožpak odpadu ohrožujícího životní prostředí.

Ekonomicky přijatelné podmínky jsou ty, při kterých lze tuto činnost (vlastně kteroukoliv činnost) provádět s alespoň minimálním ziskem, a to BEZ FINANČNÍ PODPORY ZVENČÍ. To jest když mnateriály získané recyklací lze prodat jako suroviny pro další produkci a jejich prodejem pokrýt náklady, aniž by na to museli občané doplácet ze svých daní.

Pokud souhlasíte s tototo definicí recyklovatelnosti, pak byste měl pana Vinklera přestat trápit, protože podle ní FV panely recyklovatelné nejsou.
Možná za čas budou - ale DNES ještě ne.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.2.2021 14:46
Eda proč23.2.2021 14:21 Reaguje na Miroslav Vinkler
"opotřebovaných solárních panelů - z velké části nerecyklovatelných" - stojíte si za tím? Znáte složení FV panelu?
===========================================================================

Protože Eda krutě dotírá - viz jeho opakovaná otázka nahoře -

odpovídám jasně takto :
datum: 22.8.2020
"Právě teď jsme si docela jistí, že toto číslo je přibližně 10 procent recyklovaných solárních panelů," řekl Sam Vanderhoof, generální ředitel společnosti Recycle PV Solar, jedna z mála amerických společností zabývajících se recyklací fotovoltaiky. Zbytek podle něj jde na skládky nebo je vyvážen do zámoří k opětovnému použití v rozvojových zemích se slabou ochranou životního prostředí."

Jinými slovy 90% FV panelů se likviduje ukládáním na skládky , nebo zakázaným způsobem likvidace nebo se vyvezou do Afriky,Asie.

Proč : protože je to levnější než Edova recyklace . Ta sice možná je, ale nikoli tržně za současných podmínek.
Proto jsem v článku napsal, "z velké části nerecyklovatelných" neboť abych byl absolutně přesný musel bych složitě vypisovat celou problematiku odpadů ve vazbě na elektronický šrot, což jsem nechtěl kvůli velikosti článku.
Proto si v kontextu článku za svým tvrzením stojím.

Složení FV panelů mi pane Edo známo je.

Zájemci o EU/USA pokrytectví v likvidaci odpadů(také FV panely) včetně Edy se mohou přesvědčit zde:

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=016670980934038013201:hge7l9wp-j4&q=https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslav-vinkler-plastove-odpady-v-eu-a-usa-pokrytectvi-nebo-podvod&sa=U&ved=2ahUKEwiAzaCUkYDvAhUTjaQKHS6_DFwQFjAGegQIARAC&usg=AOvVaw3wnrG18OGn-cIghRzH8lSs
Odpovědět
Ep

Eda proč

23.2.2021 14:54 Reaguje na Miroslav Vinkler
Takže stačilo napsat: "udělal jsem chybu, měl jsem napsat nerecyklovaných, ne nerecyklovatelných", ale místo toho tu mám x příspěvků o něčem jiném.

Ale možná by to nevyznělo tak negativně proti FVE.)
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

23.2.2021 15:02 Reaguje na Eda proč
Pane Vinkler, už se neztrapňujte. Samozřejmě, aby byla fotovoltaika ekologická, musí být recyklovatelná. A to začíná být, i když vyřazených panelů je cca jedna tisícina, než nás čeká v roce 2040 či později.
zato jaderná energetika, po 60 letech průmyslového nasazení, neví jak dál s nebezpečným odpadem.
Neví, oproti tomu fotovoltaika ví a koná, pilotní provozy se budou měnit v masové nasazení až bude těch vyřazených panelů dost. zatím není.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.2.2021 16:05 Reaguje na Milan Vaněček
Pane Vaněčku, zase ztrácíte glanc. Vysloužilé panely pohazujete po skládkách anebo s pozdravem "Ať se kluci daří" posíláte do Afriky na přilepšenou.

Nevím, co víte vy , ale přesně vím ,co zase nevíte . Jak ekologicky zlikvidovat FV panely.
Tak se neztrapňujete , vaše " ...už začíná být" je dobrý leda do pohádky O červené punčošce.

Neskuhrejte, nabídněte mi OZE ,které vyřeší dodávku energie pro RD celoročně za stejný peníz jak platím dnes.
Pak bych skutečně mohl napsat příspěvek jak FVE pomáhají ochraně životního prostředí.

Zatím je to přesně naopak.
Odpovědět
Ep

Eda proč

23.2.2021 17:01 Reaguje na Miroslav Vinkler
Děkuji pane Vinklere za náhled do způsobu obhajoby vašeho článku a na způsob reakce na upozornění na jednu z mnoha chyb ve vašem článku.
PS:jenom takové pošťouchnutí. Při kritice FVE příště nedávejte odkaz na odborný článek, kde je za jeden z největších problémů recyklace FVE označeno to, že je málo panelů na recyklaci z důvodu mnohem delší životnosti panelů než se předpokládalo. Nevypadá to pak moc profesionálně.

Odpovědět
MV

Milan Vaněček

23.2.2021 17:35 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, řešte recyklovatelnost jaderných elektráren, ta vyřešena není. Recyklovatelnost fotovoltaických elektráren vyřešena je, jen Vám chybí informace.
Stejně tak Vám chybí informace o OZE (slunce, vítr, voda plus nejstarší lidský zdroj-biomasa). To funguje dohromady, po celý rok. A víte že v Německu už mají několik GW výkonu nejmodernější záložní kapacity k disposici=baterie v domech u střešních FVE, cca 2 GW a baterie v elektromobilech? a Během pár let už to budou desítky GW záložního výkonu=významné i pro velkou energetiku, jakou má Německo.
Vzdělávejte se a nezapomeňte opravit si Vaše (des)informace o fotovoltaice, prosím i na Universitě v Ústí n L.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.2.2021 18:16 Reaguje na Milan Vaněček
"Recyklovatelnost fotovoltaických elektráren vyřešena je. "

Tak to si zarámujte a nechte se s tím vyfotit na památku. A pak , že jsou vědci suchaři !!!

Alespoň si i s Edou počtěte ,co píší samotní Němci o likvidaci FVE a VE. To se teprve vzděláte , což vám oběma očividně schází.
==========================================
1. Zdroje a potřeby recyklace pro německé větrné turbíny / 8.2.2021/

2. Zdroje a potřeby recyklace německých solárních panelů /11.2.2021/

dostupné :
https://www.cleanenergywire.org/topics/Electricity

===========================================
Až se vzpamatujete, máte tady další lahůdku na dojezení:
" Hohe Stormpreise vertrieben High-Tech-Unternehmen aus Deustchland"

https://www.handelsblatt.com

to je zase o láci vašich OZE
--------------------------------------------

Víte, to je rozdíl mezi námi. Vy dostanete konkrétní a ověřitelné údaje a můžete porovnat objektivitu mnou uváděných tvrzení.

Od vás mi chodí pouze osobní poznámky ,dalo by se říct jizlivé,s mizivou informační hodnotou. Ani jednou jste neuvedl zdroj podle u něhož by se vaše sdělení dalo ověřit.

Chcete se v diskuzi vzdělávat si a vyměňovat potřebné informace ?

Nebo si potřebujete hladit své ego ?
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

23.2.2021 19:58 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tohle je asi nejserioznější a nejnovější (2020) vědecký článek o recyklaci panelů publikovaný v Nature americkou národní laboratoří,
s kterou jsem měl před více než 20 lety dva společné projekty
https://www.nature.com/articles/s41560-020-0645-2.epdf?sharing_token=gTbOszbDSFo3DPHaqB2oKtRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0OtL9QEzcgFMYa45OUzo4NruhWqFy6wgWcztDdWim4XS3hCVOCBhp4d3QDIeKJkRd1qE3jMWfn99b10OTnspoqOjZXZdVAs0r5jaR6vhHiEl_Yr8DM9BCYUFb15u73ruAc%3D

přečtěte si ho místo Vašich novinářských článků, ať víte jaká bije....
a nechte si svých poznámek, které do odborné diskuse nepatří
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

23.2.2021 20:04 Reaguje na Milan Vaněček
když Vám odkaz selže, použijte
doi.org/10.1038/s41560-020-0645-2

ještě přesná citace:
Research and development priorities for silicon photovoltaic module recycling to support a circular economy Garvin A. Heath 1,2 ✉, Timothy J. Silverman 1, Michael Kempe1, Michael Deceglie 1, Dwarakanath Ravikumar3, Timothy Remo1,10, Hao Cui4,11, Parikhit Sinha 2,5, Cara Libby 6, Stephanie Shaw6, Keiichi Komoto2,7, Karsten Wambach8, Evelyn Butler 9, Teresa Barnes 1 and Andreas Wade 2,5
Nature Energy | VOL 5 | July 2020 | 502–510 |
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

24.2.2021 12:30 Reaguje na Milan Vaněček
Dobry den, zkuste prosim shrnout obsah toho clanku pro vzdelaneho ctenare, ktery neco vi o fyzice, matematice a ekologii, sleduje dlouhodobe spolecenskou diskusi o energetice u nas i napr. v Nemecku, pamatuje si peripetie bezhlave "politicke podpory" rozvoje solarni a dalsi "udrzitelne" energetiky v CR - ale neshledava abstrakt Vami doporucovaneho clanku z Nature Energy natolik velkym prislibem zajimaveho cteni, aby si ten clanek za 9 $ koupil. Urcite bych nebyl sam, kdo by takovy pocin ocenil. Diskuse k tomuto clanku ekolistu je jiz prilis dlouha a neprehledna.
Large-scale deployment of photovoltaic (PV) modules has considerably increased in recent decades. Given an estimated lifetime of 30 years, the challenge of how to handle large volumes of end-of-life PV modules is starting to emerge. In this Perspective, we assess the global status of practice and knowledge for end-of-life management for crystalline silicon PV modules. We focus in particular on module recycling, a key aspect in the circular economy of photovoltaic panels. We recommend research and development to reduce recycling costs and environmental impacts compared to disposal while maximizing material recovery. We suggest that the recovery of high-value silicon is more advantageous than the recovery of intact silicon wafers. This approach requires the identification of contaminants and the design of purification processes for recovered silicon. The environmental and economic impacts of recycling practices should be explored with techno–economic analyses and life-cycle assessments to optimize solutions and minimize trade-offs. As photovoltaic technology advances rapidly, it is important for the recycling industry to plan adaptable recycling infrastructure
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

24.2.2021 14:18 Reaguje na Miloš Zahradník
vlože DOI identifikaci do
sci-hub.se
a uvidíte celý článek.
Ale samozřejmě, je to jen pro osobní, vědecké, nekomerční použití
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

24.2.2021 16:22 Reaguje na Milan Vaněček
Vety v tom abstraktu jako "We recommend research and development to reduce recycling costs and environmental impacts compared to disposal while maximizing material recovery" jsou prece zcela prazdne fraze. Me by stacila pravdiva a uplna prava o ekonomice provozu nejake konkretni solarni stanice u nas. Ani by to nemuselo byt z Nature, o dalsich pouzitich silikonu taky nemusim hledat clanky v tomto prestiznim zurnalu, staci podivat se do obchodu jake tam maji nabidky mobilu, pocitacu atd. a porovnat parametry tech vyrobku. Prijde mi pokrytecke sermovat odjkazem na "prestizni" zurnaly kdyz je to vsechno, jak dobre vime ze zkusenosti jiz nekolika desetileti, hlavne politicko ideologicka zalezitost

Za kolik mimochodem stat ted - roku 2021 vykupuje solarni elektrinu z malych a velkych zdroju (predstavuji si nejake pole u Prahy, dnes uz tam 3 hodiny sviti slunce na rozdil od predchozich dnu :) a proc je tuto vyrobu nutno stale jeste dotovat, kdyz v poslednich letech doslo k takovym prulomum z hlediska efektivity vyroby i recyklace tech panelu?

Omlouvam se za trivialni dotaz, ze slozenky CEZu tohle nevyctu. Melo by to dle meho nazoru byt hlavne napsano nekde tam ;)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.2.2021 14:51 Reaguje na Miloš Zahradník
Lidé, kteří si pořizovali fve po roce 05 platili možná desetinásobek toho, co stojí fve dnes. Jenže prodávají elektřinu jen z té drahé fve, slevnění panelů od roku třeba 15 jim výrobní náklady nesnížilo.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

23.2.2021 18:19
Reaguji na diskuzi ohledně recyklace. Tak jak už mnohokrát zaznělo, tak teoreticky jde recyklovat většina elektroodpadu. Ale jakmile do toho vleze ekonomika, tak je to teorie je zapomenuta a přichází praxe, tedy bída. Dle zajímavého článku v časopisu vesmír, nejlepší v recyklaci elektronického odpadu v globalu Evropa a to se svými zavratnymi 30% recyklovaného e-odpadu, zbytek se lifruje jako použitá elektronika mimo území EU kde tento odpad čeká na spálení na hromadě a zahrabani. Pokud by se mělo vše co vyrábíme, vyrábět z recyklovaných surovin, tak v případě elektroniky, PV panelů zapomeňte na dosavadní nízké ceny. Suroviny původem z recyklace vycházejí výrazně dráž. Speciálně v polovodicovem průmyslu potřebujete obrovská kvanta velmi nebezpečných chemikálií které po jejich použití musíte velmi draho také recyklovat, vše za velké spotřeby energie. Proč asi se většina výroby PV panelů odstěhovala do Asie, kvůli nízkým mzdam to nebylo, ty tvoří v objemu výroby mizivá procenta, ale energie a environmentální regulace, to je jiný level. Naja, evropský eko pokrytec nechce platit plnou cenu, která by reflektovala skutečné náklady. A to u žádného zboží. Protože bychom se začali chovat asi k věcem lépe když by nás vyšly 2* dráž, rozmysleli bychom si nákup zbytečných hraček.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.2.2021 21:24
Mám trochu prasečí radost, že panu Vinklerovi dal pan Vaněček pořádně za uši hlavně po odborné stránce.
Jeho demagogie jsou založené na cílené vyzobáváni ojedinělých jevů, ale neznalost vývoje fve za poslední roky je skutečně ostudná.
Odpovědět
Ep

Eda proč

24.2.2021 11:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Vlastně musím říct, že z toho radost nemám. Spíš jsem smutný jak pan Vinkler popouzí proti OZE ale zároveň se ukazuje, že jeho článek je plný nepřesností které mohou zásadně změnit vyznění celého článku. Spousta lidí si může z takového článku převzít názor na OZE a vůbec nevědí jak moc chyb v tom článku je.
PS: Zaráží mě slovník pana Vinklera zde:"vrchnost spokojena","úderníci v Bruselu", "krutě dotírá". To je divná reakce na upozornění na chybu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.2.2021 12:17 Reaguje na Eda proč
Pan Vinkler velmi dobře zvládá gůglovat informace, ale jeho zaujatost ho nutí si vybírat jen některé a nekontroluje kritickým (nebo jen selským) okem jejich pravdivost, takže má v článcích i vyložené nesmysly.

Proto jeho článek působí jako agitka, ale pro zběžného čtenáře může být nebezpečný a zavádějící.

Příklad: jako kdyby počítal uhlíkovou stopu dýzlového automobilu proti elektroautu a neráčil tam vůbec uvést, že jezdí celou životnost na fosilní naftu.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

24.2.2021 12:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Muzete prosim preformulovat/upresnit tu vetu tak, aby davala (gramaticky a vecne) nejaky smysl?

Jako kdyby počítal uhlíkovou stopu dýzlového automobilu proti elektroautu a neráčil tam vůbec uvést, že jezdí celou životnost na fosilní naftu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.2.2021 20:32 Reaguje na Miloš Zahradník
Já myslel, že je to sice kostrbaté, ale srozumitelné.
Ale zkusím opravu: jako kdyby počítal uhlíkovou stopu dýzlového automobilu a srovnával ji se stopou elktroauta. A do té stopy by nepočítal skutečnost, že ten dýzl jezdí celou životnost na fosilní naftu.

Už je to lepší?
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

14.3.2021 01:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Po jazykové stránce je to lepší.
Po stránce technické je to pořád stejná nepravda.
Uhlíková stopa elektroauta je zatím pořád ještě horší než u toho dýzlu (který je mimochodem lepší než benziňák).
Jednou možná bude lepší - ale na to si musíme ještě počkat.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

25.2.2021 19:59
Pan Vinkler se v článku možná dopustil několika nepřesností, ale jak se píše v bibli: "Kdo z vás je bez hříchu, ať první hodí kamenem." Srovnej např. s propagandou eurosolárníka Milana Smrže.
Jaderná elektrárna z každé kWh platí poplatek na svoji závěrečnou ekologickou likvidaci. Platí něco podobného FVE nebo VE? Mohly by, ale pak by se jim o stejnou částku asi musely zvýšit dotace. Obávám se, že ekologickou zátěž při skončení životnosti těchto hraček alespoň zčásti zaplatíme zase my všichni. Nebo si opravdu někdo myslí, že FVE zbohatlíci v daňových rájích si část zisku odkládají na recyklaci FV panelů a sanaci zasažených ploch?
Plastů jsou plné pláže i mořské hlubiny. Přestože by se našly argumenty a vědecké publikace, že recyklaci plastů přece už umíme. Umíme, jenom ji neděláme, protože je drahá.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.2.2021 20:16 Reaguje na Karel Tejkal
Pokud o všem rozhodují peníze (jak sám tvrdíte), tak nemáme šanci.
Jak ze Sindibáda, kdy se ta zlatá hora propadlado moře a utopili se úplně všichni, kteří měli kapsy plné zlata.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

25.2.2021 20:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, peníze rozhoduji, co se bude vyrábět, prodávat, ale i recyklovat. Na zelenou morálku bych rozhodně nesázel. Zkuste například prodávat nedotované elektromobily.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.2.2021 20:45 Reaguje na Karel Tejkal
Nejen u nás, ale v dost zemích se nedotují vůbec.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

25.2.2021 20:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Prodej elektromobilů zčásti dotují samy automobilky, protože se jim odčítají bodíky za emise u normálních aut.
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 08:11 Reaguje na Karel Tejkal
Kde jste zjistit tyto informace? Tohle vypadá na to, že čerpáte hlavně z bulvárních zpráv.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

26.2.2021 11:11 Reaguje na Eda proč
Možná jsem se nevyjádřil úplně přesně, nicméně považuji za jisté, že automobilky dnes často prodávají elektromobily s nižší ziskovou marží než automobily klasické, někdy možná i pod výrobními náklady. Potřebují splnit požadavky EU, aby se vyhnuly likvidačním pokutám. Dochází tedy k přerozdělování (transferu) financí od ziskové výroby fujtajbl automobilů k méně ziskové výrobě elektroaut, což jsem ve svém předchozím příspěvku nazval dotací.
https://www.autoweek.cz/cs-aktuality-elektromobily_jsou_stale_drahe_pro_vyrobce_i_kupujici-9429
Tolik bulvár.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.2.2021 20:46 Reaguje na Karel Tejkal
Proto píšu, že pokud rozhodne hrabiovost a mamom, tak jdeme do dupy. Stačí se podívat na ČR.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

25.2.2021 20:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Mimochodem, já jsem nepsal, že o všem rozhodují peníze. To jste si vymyslel.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.2.2021 07:42 Reaguje na Karel Tejkal
"Ano, peníze rozhoduji, co se bude vyrábět, prodávat, ale i recyklovat". Karel Tejkal 20:24
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

26.2.2021 10:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Nenapsal jsem, že o všem rozhodují peníze. Pana Vinklera chytáte za slovíčka, ale na sebe stejnou optikou hledět neumíte.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

14.3.2021 01:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Do čeho jste vy osobně ochoten vložit své peníze a s vědomím finanční ztráty to provozovat?
Rozjedete třebas tu recyklaci FV panelů? Na své náklady?
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 08:16 Reaguje na Karel Tejkal
Ano, platí se na tzv: Jaderný účet, ale podívejte se kolik tam je a kolik je potřeba financí jen na pouhé hledání místa uložiště. Ty peníze z jaderného účtu na to nebudou nikdy zdaleka stačit.
Z FV se imho platí recyklační poplatek.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

26.2.2021 10:59 Reaguje na Eda proč
Recyklační poplatek platí výrobci elektroniky, přesto recyklace nejspíš neprobíhá tak, jak bylo zamýšleno.
https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/zpravy-zd/studie-osn-jen-petina-vyhozene-elektroniky-se-ve-svete-recykluje
V zásadě jsou zde dva problémy: jednak spotřebitelé vysloužilé elektrospotřebiče netřídí pro recyklaci, jednak se recyklace různě šulí, protože je drahá.
Když se vrátím v FVE panelům. Předpokládá se, že majitelé FV elektrárny po skončení její životnosti na své náklady panely demontují a dopraví do specializovaného střediska, které zajistí recyklaci. Teprve tato recyklace je hrazena recyklačními poplatky, nikoli předchozí náklady majitele FV elektrárny.
Naproti tomu jaderný účet je přímo určen na závěrečnou likvidaci jaderné elektrárny.
Vybudování trvalého úložiště bych s jaderným účtem nespojoval. Vyhořelé jaderné palivo lze jednak přepracovat a to, které se uloží, může být pro příští generace cenným zdrojem energetické suroviny. Až nám docvakne, že OZE energetické potřeby nevyřeší a plyn vždy je a bude fosilním palivem.
Odpovědět
Ep

Eda proč

26.2.2021 15:32 Reaguje na Karel Tejkal
Víte kolik je na jaderném účtu?
Víte kolik bude stát přepracování paliva? Kolik bude stát uložení? Opravdu si myslíte, že bude technologicky jednoduché, třeba za 100 let, vzít uložený materiál a pracovat s ním?
Recyklace FV panelů je v ceně už započítána.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

26.2.2021 17:56 Reaguje na Eda proč
Vím, kolik je na jadernému účtu.
Kolik bude stát přepracování paliva nevím, údajně je zatím dražší než výroba paliva nového z vytěžené uranové rudy. Ani nevím, kolik bude stát uložení, nicméně bude o něco dražší právě pro možnost jeho opětovného vyzvednutí a využití pro energetické potřeby. Na druhou stranu jsem si téměř jistý, že odmítání jaderné energie a protěžování OZE jako hlavního budoucího zdroje elektrické energie, je slepou cestou, která vyprodukuje chudobu a bude mít neblahé ekologické dopady.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

14.3.2021 01:20 Reaguje na Eda proč
Znovu bych rád připomenul:
Nutnost řešit ukládání radioaktivního odpadu nevyvolaly jaderné elektrárny.
Vysoce radioaktivní odpad vzniká při spoustě činností v mnoha oborech (z velké části souvisejících se zdravotnictvím).

Na celkovém množství odpadu natolik aktivního, že se pro něj musejí budovat bezpečná uložiště, se odpad z jaderných elektráren podílí jen z pětiny! A není o nic nebezpečnější než radioaktivní odpady z jiných provozů.

Tak s ním pořád nestrašte a neargumentujte náklady na jeho uložení. Je to účelové zkreslování reality.
Jasná podpásovka.
Odpovědět

Milan Šmid

21.10.2021 14:00
Německo je největší zlo co mohlo evropský kontinent potkat !!!!Německo se mělo po válce rozdělit mezi sousední země !!To měl Stalin protlačit !!!! Buď to je válka nebo kolonizace stará a nova fuj jdu blít !!!
Odpovědět
PP

Petr Prapap

22.10.2021 21:28
Dobrý den,

článek na mne pane Vinkler udělal dojem, že tak či onak jsme v hajzlu. Dokonce tak mne zaujal, že některé věci jsem si dohledával a strávil jsem nad tím asi hodinu a půl. Předpokládám, že to byl účel sepsání - aby se lidé zamysleli. Tak to se Vám povedlo na jedničku.
Nejsem ( promiňte mi ten výraz na ekostránkách ) žádný ekofašista, ale určitě mne trápí jak budou žít naše děti. Děkuji za sepsání a předložení.
Co mne tady tedy fascinovalo tak pan Hanzl v diskuzi ....
Pokud to nejsou přímo jeho názory tak jsou špatné a pokud mu z diskutujících předloží nějaký problém např. s recyklací tak to odmávne, že to se časem vyřeší a dominuje v diskuzi.
Já se mu omlouvám po několika stránkách jsem již jeho příspěvky přeskakoval takže možná jsem nepochytil celkovou kontinuitu, ale z mého pohledu naprosto devalvuje hodnotu diskuze na úroveň rozezlených důchodců na Novinkách - škoda.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist