https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/oldrich-sklenar-ceska-energetika-potrebuje-novy-vitr.doslova
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Oldřich Sklenář: Česká energetika potřebuje nový vítr. Doslova

15.5.2023
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zatímco nedávná zpráva ČEPS namísto cesty k uhelnému phase-outu v souladu s vládou stanoveným termínem předkládá spíše výčet slepých uliček, tento text se snaží o přístup z opačné strany. Jeho cílem je určit jaké kroky bychom měli podniknout, aby se odklon od uhlí do roku 2033 mohl stát v Česku realitou.
 
Na konci března byla zveřejněna nová zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). Jak z ní vyplývá, podoba světa, ve kterém bude žít generace právě narozených dětí, bude do značné míry záviset na množství emisí skleníkových plynů, které v následujících letech vypustíme do atmosféry.

Schematické znázornění vývoje globální teploty v závislosti na různých emisních scénářích.
Schematické znázornění vývoje globální teploty v závislosti na různých emisních scénářích.

Od toho, kolik vypustíme uhlíku, se bude následně odvíjet nejen nárůst teploty (který je v ČR téměř dvojnásobný v porovnání s globálním průměrem), ale i četnost výskytu klimatických extrémů jako jsou vlny veder, sucha, povodně atd.

Z toho důvodu je žádoucí snižovat naše emise tak rychle, jak jen dokážeme. Jak si v tomto úsilí stojí Česká republika? Ne zrovna nejlépe. Naše emise od přelomu milénia spíše stagnují. Současně jsou v přepočtu na osobu jedny z nejvyšších v rámci EU, o téměř 90 procent vyšší než je celosvětový průměr, zhruba pětinásobné v porovnání s Indií a přibližně o 30 procent vyšší než emise Číny. A to i přesto, že Čína je současně největším globálním vývozcem emisí v podobě zboží, které vyváží hlavně do rozvinutých zemí, včetně Evropy – tyto emise se přitom počítají Číně, ne nám.

Emise skleníkových plynu v ČR dle jednotlivých sektorů.
Emise skleníkových plynu v ČR dle jednotlivých sektorů.

Příčinou našich vysokých emisí je především velký podíl výroby elektřiny a tepla z uhlí. I z tohoto důvodu potvrdila vláda ve svém aktualizovaném programové prohlášení plánovaný odklon od uhlí do roku 2033. Problém představuje skutečnost, že zatím nebyl představen konkrétní plán jak toho dosáhnout, respektive čím stávající uhelné kapacity nahradit.

Uhelné zdroje přitom mohou skončit i výrazně dříve. Podle vyjádření hlavního ekonoma ČEZ začnou české uhelné elektrárny mizet z trhu už dávno před rokem 2030 z ekonomických důvodů.

Jedna věc je jistá - pokud chceme nahradit uhlí ve vládou stanoveném termínu, jedinou schůdnou cestu představuje rozvoj obnovitelných zdrojů. Klíčovou roli přitom bude hrát rozvoj větrné energetiky. Ta je totiž schopna vyrábět především v zimním období, kdy je jednak vysoká spotřeba a současně minimální výroba ze solárních elektráren. Zatímco v současné době je poměr výroby domácích větrných a solárních elektráren přibližně 1:3, ideální, s ohledem na profil spotřeby, by byl poměr opačný, tedy 3:1.

Schématické znázornění odlišného podílu výroby větrných a solárních elektráren ve vztahu k průběhu spotřeby.
Schématické znázornění odlišného podílu výroby větrných a solárních elektráren ve vztahu k průběhu spotřeby.

Podle scénáře britského think-thanku EMBER, který modeloval výrobu i spotřebu v České republice s hodinovým rozlišením, by pro náhradu uhlí bylo zapotřebí instalovat nejen téměř 8 GW výkonu ve fotovoltaice, ale také 3,7 GW nových větrných elektráren. Budeme-li uvažovat jednotkový výkon 3 MW, bavíme se o více než 1200 větrných turbínách, které by v průběhu roku dokázaly vyrobit necelých 10 TWh elektřiny.

Přitom podle studie Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd je v našich podmínkách možné z větru vyrobit téměř dvojnásobek tohoto množství a to i při respektování existujících limitů pro výstavbu větrných elektráren. V případě realizace tohoto scénáře by výsledná hustota výkonu větrných elektráren na kilometr čtvereční byla stále nižší, než je nyní například v Německu, Dánsku nebo Holandsku, což jsou současně státy se srovnatelnou, případně vyšší (v případně Holandska cca trojnásobně) hustotou zalidnění, než má ČR.

Přehled potenciálu větrné energetiky v ČR.
Přehled potenciálu větrné energetiky v ČR.

Nově vybudované větrné i solární elektrárny by samozřejmě bylo nutné zálohovat řiditelnými zdroji tak, aby v každý okamžik byla zajištěna rovnováha mezi výrobou a spotřebou. Pokud budeme opět vycházet ze zmíněného scénáře EMBER, pak by za tímto účelem bylo nutné postavit 4,1 GW instalovaného výkonu v plynových elektrárnách. Proč však stavět nové plynové zdroje namísto toho, abychom ke stejnému účelu využili stávající uhelné elektrárny? Existují pro to tři základní důvody:

Zaprvé je to vysoká flexibilita plynových zdrojů v porovnání s uhelnými. Ta umožňuje pružně reagovat jak na odběrové špičky, tak doplňovat intermitentní obnovitelné zdroje ve chvílích, kdy právě nefouká vítr nebo nesvítí slunce.

Zadruhé uhelné elektrárny, respektive doly, které je zásobují palivem, nelze provozovat pouze "na půl" tak, jako plynové zdroje. V rámci zmíněného scénáře se totiž počítá s tím, že tyto záložní zdroje budou v provozu méně než 1/3 hodin v roce. Zatímco u plynových elektráren lze jejich palivo skladovat v zásobnících, provoz dolů, které zásobují uhelné elektrárny by v podobném režimu jednoduše nebyl rentabilní.

Zatřetí plynové zdroje, zvláště pokud jsou k tomu od začátku navrženy, umožňují pozdější přechod na využití tzv. zeleného vodíku, vyráběného pomocí elektrolýzy s využitím obnovitelných zdrojů. Ten k nám může být importován ze zemí, kde mají podmínky pro výrobu z obnovitelných zdrojů lepší než u nás, ať už jde například o větrné farmy v Severním moři nebo solární elektrárny na jihu Evropy. Ostatně nová plynová infrastruktura, budovaná v rámci plánu REPowerEU, má být od začátku kompatibilní s budoucí přepravou vodíku.

Shrnutí scénáře transformace české energetiky podle think-thanku EMBER.
Shrnutí scénáře transformace české energetiky podle think-thanku EMBER.

Argument, že v případě plynových elektráren se jedná o náhradu jedněch fosilních zdrojů jinými, není zcela na místě. V základním scénáři EMBER se výroba z nových plynových zdrojů podílí na náhradě uhlí z přibližně 18 %. Pokud jsou do scénáře zapojena bateriová úložiště, klesá tento podíl na 14 %. Další snížení podílu výroby z plynu lze zajistit buď navýšením výkonu větrných elektráren tak, jak to navrhuje například analýza společnosti Bloomberg, nebo pomocí agregace flexibility na straně spotřeby. Podle nedávné studie společnosti Nano energies lze tímto způsobem snížit potřebu špičkových plynových zdrojů až o 1,3 GW.

Spotřeba zemního plynu v ČR dle užití paliva (2020).
Spotřeba zemního plynu v ČR dle užití paliva (2020).
Zdroj | MPO

Celková spotřeba dováženého zemního plynu by novými plynovými zdroji byla ovlivněna relativně málo. Byť se u nás využití plynu pro výrobu elektřiny postupně zvyšuje, naprostá většina tohoto paliva je stále využívána pro výrobu tepla. Případné zvýšení spotřeby plynu pro výrobu elektřiny by tak mohlo být kompenzováno snížením spotřeby v sektoru budov, kde je stále značný potenciál pro energetické úspory.

Na kolik by nás přechod od uhelné energetiky měl vyjít? Studie EMBER zmiňuje náklady na nové zdroje ve výši přibližně 250 miliard korun v cenách před současnou inflací (tedy cca stejně, kolik by měl stát nový jaderný zdroj v Dukovanech). K tomu je zapotřebí přičíst související investice do infrastruktury, včetně teplárenských sítí.

Na druhou stranu je třeba připomenout, že z evropských fondů máme pro podobná opatření v následujících letech k dispozici až 800 miliard. Podobná transformace může být navíc vítanou příležitostí pro český průmysl. Stačí zmínit například domácí firmy z oblasti přesného strojírenství, vyrábějící převodovky pro větrné elektrárny, součásti jejich ložisek nebo ocelové segmenty jejich stožárů.

Přehled evropských fondů určených pro realizaci klimatických opatření v ČR.
Přehled evropských fondů určených pro realizaci klimatických opatření v ČR.

Proto aby se odklon od uhlí stal skutečností je nyní nutné realizovat celou řadu dílčích kroků. Patří mezi ně například stanovení go-to zon pro výstavbu větrných elektráren nebo přijetí legislativy pro podporu komunitní energetiky. Z českých i zahraničních zkušeností totiž vyplývá že postoj místních obyvatel vůči výstavbě větrných elektráren do značné míry ovlivňuje možnost podílet se na zisku z jejich provozu. Tímto způsobem lze omezit vliv tzv. NIMBY efektu (z anglického Not In My Back Yard, česky doslova “ne na mém dvorku”), který popisuje situaci, kdy lidé sice v obecné rovině podporují rozvoj obnovitelných zdrojů, ale pouze v případě že tyto nejsou stavěny v blízkosti jejich obydlí.

Důležité je rovněž zkrácení délky povolovacího řízení. V současné době trvá vyřízení nezbytných povolení pro výstavbu větrné elektrárny minimálně sedm let. Zjednodušením tohoto procesu by se v nejbližší době mělo zabývat Ministerstvo životního prostředí. Přehled stávajících i chystaných legislativních změn přináší například tento factsheet z dílny Asociace pro mezinárodní otázky. Rozvojem domácích obnovitelných zdrojů obecně se zase zabývá nedávná studie organizací Fakta o klimatu a Frank Bold.

Nejdůležitější změna se ovšem týká celkového přístupu. Pokud chceme, aby se věci pohnuly, musíme začít hledat schůdná řešení a přestat dokola opakovat, proč změna není možná a proč musíme pálit další miliony a miliony tun uhlí.


reklama

 
foto - Sklenář Oldřich
Oldřich Sklenář
Autor je analytikem Výzkumného centra AMO, kde je členem klimatického týmu. Zabývá se problematikou energetiky a produkce skleníkových plynů.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (84)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jaroslav Řezáč

15.5.2023 06:36
Chudoba cti netratí a uhlíkové stopě lahodí,
ale chcete Vy co jste si zvykli na rozežranou civilizaci lenosti měnit něco ze svých návyků?
Odpovědět
ss

smějící se bestie

15.5.2023 08:28 Reaguje na Jaroslav Řezáč
1*
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

17.5.2023 09:49 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Pitomost. V nejchudších zemích je copak nejlepší ochrana přírody?
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

15.5.2023 06:39
stavět větrníky? vždyť i ti co je propagují je staví daleko v moři, proč bychom s nimi prznili naší "kotlinu" která je už tak dost přeurbanizovaná?
Odpovědět
RV

Richard Vacek

15.5.2023 06:43
Snad by bylo lepší přestat mrhat prostředky na nesmysly. Ty vyhozené peníze do OZE se projeví jinde - vysokou cenou energií, vysokou inflací, ztrátou konkurenceschopnosti, svrabem a neštovicemi.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

15.5.2023 08:30 Reaguje na Richard Vacek
Za ty peníze, by už byly v provozu nové 2Temelíny !
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

15.5.2023 19:21 Reaguje na smějící se bestie
1*
Odpovědět
sv

sv

15.5.2023 21:31 Reaguje na Richard Vacek
S tím musíš jít za bývalým hradním čučkařem, který co by premiér neblahé paměti při vyjednávání o vstupu do EU bez odporu podepsal závazek na tzv. oze v energetickém mixu a ping. paroubkem, který protlačil megatunel s názvem zákon č. 180/2005 Sb. a naposledy za agentem burešem, který v předklonu podepsal green deal.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

21.5.2023 11:16 Reaguje na sv
Agenta Bureše nemiluju myslím o nic víc než Vy, ale jsem pro férovost.
Velice mne zaujal projev maďarského premiéra Orbána, který je osinou v zadku bruselských mocipánů, protože se s nimi silně pere. A tenhle Orbán se o Babišovi vyjádřil, že v boji s bruselskou mocenskou klikou, která Evropě vnucuje jak má žít (počínaje Grýndýlem) je Babiš o mnoho statečnějším a tvrdším bojovníkem než on sám.
Říkal by to, kdyby to tak nebylo? Podle mého Babiš v Bruselu dosáhl všeho, čeho se reálně dosáhnout DALO.
Že se nedalo dosáhnout víc a PROČ se nedalo, to už je jiná otázka.
Odpovědět
AN

Aleš Nebáznivý

15.5.2023 07:18
Co kdyby postavili panu Sklénáři takový větrný park za barákem. Jistě bude nadšený blahem. (Pokud ne, tak mu nic zlého nepřeji). Jen dodám, že ty neskutečné peníze na transformaci o kterých pán básní jsou dluhy.
Odpovědět
Pe

Pepa

15.5.2023 09:39 Reaguje na Aleš Nebáznivý
Kdyby park postavili u me obce někde kilometr nebo dva v repkovym poli za Lidlem a nabídli obci s tisíci obyvateli 4 mio ročně a me rodině 20k ročně, tak bych bral.
Však je to jen na 20 let a pak se uvidí...
Odpovědět
EN

Emil Novák

15.5.2023 09:45 Reaguje na Pepa
... a my všichni bychom se vám na to složili v garantované výkupní ceně těch větrníků.
Odpovědět
Pe

Pepa

15.5.2023 10:05 Reaguje na Emil Novák
Pletete si státní cez a jejich novou jaderku, kde budeme doplacet 80let nakladovou cenu se soukromou společností...
Odpovědět
EN

Emil Novák

15.5.2023 10:08 Reaguje na Pepa
Ne, to si nepletu, to si pletete vy.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

15.5.2023 07:19
"Jedinou schůdnou cestu představuje rozvoj obnovitelných zdrojů.Nově vybudované větrné i solární elektrárny by samozřejmě bylo nutné zálohovat řiditelnými zdroji tak, aby v každý okamžik byla zajištěna rovnováha mezi výrobou a spotřebou."

Tyto dvě věty vystihují podstatu článku , vrazit do České kotliny 1200 VE a adekvátní výkon nainstalovat jako kompenzační zdroje. Ty pojedou na co ? A kdo to zaplatí ?

Prostě ekomagoři jsou nepoučitelní, v hlavě jim rezonuje pouze revoluční slogan "utlouct sodovkáč,ať to stojí, co to stojí!" a nic jiného je nazajímá.

Když už jsou tak poznamenaní , proč je nenapadlo umístit VE na pobřeží Baltu - třeba po dohodě s Polskem , nebo nainstalovat lány FVE třeba v Chorvatsku , obě země členy EU. A vyrobenou elektřinu za neskonale lepších podmínek odebírat ?
Mezitím připravit ČR na výstavbu desítek modulárních reaktorů, které už tlučou na dveře a nikdo nepochybuje, že jejich doba právě přichází.

To raději zprzníme českou krajinu ,hustě osídlenou a s podstatně méně výhodnými podmínkami pro OZE, jen tak pro srandu králíkům ?
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

15.5.2023 13:28 Reaguje na Miroslav Vinkler
Na sodovkáč reagovat nebudu, to mi za to vůbec nestojí. Ale zkuste se zamyslet nad tím, že kompenzačním zdrojem může být na společném evropském trhu i OZE samotné. Délka dne je od severu Německa po jih Řecka v průběhu roku o dost delší než v české kotlině. Když přes den nesvítí, protože je zataženo, tak často fouká. A k tomu připočítejte možnosti ukládání, které se taky zlepšují. Takže nemusíte instalovat na vyrovnávání "občasných zdrojů energie" tak velkou kapacitu, jak se můžeme sem tam dočítat. Jen je třeba přemýšlet, spolupracovat a využívat předpověď výkonu OZE podle předpovědi počasí. I tady je vidět velký pokrok. Kdo chce, hledá způsoby - kdo nechce, hledá důvody.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

15.5.2023 13:44 Reaguje na Radim Tolasz
Vaše dojmy: "Když přes den nesvítí, protože je zataženo, tak často fouká"

A realita:
https://www.agora-energiewende.de/service/agorameter/chart/power_generation/01.12.2022/31.12.2022/today/
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

15.5.2023 19:57 Reaguje na Radim Tolasz
Promiňte pane doktore, ale asi byste jako renomovaný klimatolog a meteorolog ČHMÚ mohl připustit, že asi ne ve všech místech v ČR jsou na OZE stejně vhodné podmínky.

Nic ve zlém. Jenom si myslím, že stejný nápad není uskutečnitelný všude stejnou měrou.

Co se týká solárních panelů, tak i Váš zaměstnavatel zveřejňuje trvání slunečního svitu v různých místech naší ČR:

https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/mesicni-data/mesicni-prehledy-pozorovani

Takže když srovnáte průměrnou hodnotu trvání slunečního svitu v průběhu sledovaných let pro různá krajská města, je tam zřejmý rozdíl, který jistě hraje svoji roli.

Co se týká "větrníků", tak znám případ, kdy si jeden jejich velký zastánce rok platil monitorování a vyhodnocení kinetické energie větru a oni pak zjistili, že v jeho konkrétním případě se to nevyplatí.

Faktura za celý ten cirkus ho zruinovala tak, že ten železobetonový sloup (na kterém bylo ono měřicí zařízení) z návsi už nemohl nechat odstranit, protože už mu na to nezbyly peníze.

Takže teď je za obecního blázna, žena se s ním rozvedla a každý se mu směje stylem: nemusí pršet, stačí když fouká a copak nám to uprostřed návsi ze země tak divně kouká...
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

17.5.2023 05:59 Reaguje na Jiří Kvítek
Ale to já nijak nezpochybňuji, psal jsem o "společném evropském trhu" a oblasti od "severu Německa po jih Řecka".
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.5.2023 09:44 Reaguje na Radim Tolasz
To byste ale musel drasticky navýšit prosíťování celé Evropy a stejnak by energetická bezpečnost nebyla zaručena. Němci mají problém dostat elektřinu se severu do Bavorska a výstavba vedení pěkně drhne. To jde jen o několik set kilometrů.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

21.5.2023 11:30 Reaguje na Radim Tolasz
Pane Tolaszi, zkuste se o tom, o čem sníte, pobavit s někým Z PRAXE - konkrétně s někým, kdo (na rozdíl od Vás) něco ví o tom, co všechno je třeba k přenosu elektrické energie z bodu A do bodu B. Kolik by to stálo vybudovat dálková vedení VVN s potřebnou kapacitou pro ten přenos.
Pan Sklenář a zřejmě i Vy byste rádi zasvinili krajinu nejen větrníky, ale taky lesem stožárů dálkových vedení VVN. Já doufám, v zájmu svých vnuků, že se Vám to nepodaří.
Odpovědět
OV

Oldřich Vašíček

15.5.2023 21:54 Reaguje na Radim Tolasz
Ty možnosti ukládání se, zatím zlepšují hlavně na papíře. Další, málo probíraný problém je, množství instalovaného výkonu napříč celým spektrem oblastí, které to má zásobovat energií. Např., pokud mám v Německu předpokládanou spotřebu x GWh a v Řecku Y GWh, tak v každé této propojení oblasti musím mít instalovaný výkon X+Y. A i tak nebudu mít 100% jistotu pokrytí a musím mít zálohu.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

15.5.2023 22:02 Reaguje na Radim Tolasz
Jasně, když je na jednom konci Evropy zima a noc, na druhém je léto a poledne. Kam na ty lži chodíte?
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

17.5.2023 06:01 Reaguje na Daniel Višňovský
A na to jste přišel kde? Nic takového jsem nenapsal.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

17.5.2023 09:14 Reaguje na Radim Tolasz
Samozřejmě, že jste to napsal. Přeložil jsem tu Vaši větu z češtiny do češtiny, Občanskofoooristický kariéristo.

Napsal jste, že kompenzačním zdrojem v rámci Evropy může být OZE samotné. Tedy, napsal jste, že za zimní noci lze neprodukci energie z FV panelů v Německu nahradit těmi řeckými.

Nebo budete snad tvrdit, že neumím překládat?
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

21.5.2023 12:12 Reaguje na Daniel Višňovský
Pane Višňovský, Váš překlad je brilantní.

To právě je ten problém, že zastánci OZE (a klimaalarmisté obecně) rádi využívají toho, že nad tím, co píší, jen málokdo opravdu PŘEMÝŠLÍ. Vždyť to zní tak hezky, tak proč se v tom šťourat, ne?...
Odpovědět
JO

Jarka O.

15.5.2023 22:47 Reaguje na Radim Tolasz
Pokrok má být předpověď výkonu elektráren podle předpovědi počasí? Ano, hlásí se to, přes mobily, to je snad ten pokrok ... K odborné větě jak od p. Hanzla: " Když nesvítí slunko, často fouká..... " si dovolím dodat, že podle mého pozorování, když jsou srážky, často nefouká. Takže vedle slunečních a větrných elektráren by měli klimatologové vymyslet nějaké dešťové a sněhové elektrárny.
Globální oteplení Evropy, kde se prý otepluje 4x rychleji než jinde, vypadá tak, že květen je studený, v Alpách je aktuálně pod 3°C, sněží do 1500 m a i na Balkánu je dlouhodobě deštivo, pod 18°.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

16.5.2023 08:44 Reaguje na Jarka O.
Dešťové a sněhové elektrárny přeci dávno existují, jen se jim říká vodní.
Odpovědět
JO

Jarka O.

16.5.2023 09:04 Reaguje na Daniel Višňovský
Já jsem to napsala pro klimatologa;-)
Odpovědět
JO

Jarka O.

16.5.2023 09:05 Reaguje na Jarka O.
Krom toho, zelení vodní el. nenávidí skoro stejně jako nenávidí lidi.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

16.5.2023 11:17 Reaguje na Jarka O.
Aha, rozumím, to je jako to moje na zeleno natřené uhlí.
Odpovědět
JO

Jarka O.

16.5.2023 11:41 Reaguje na Daniel Višňovský
Zelené bezprašné uhlí se zvýšenou výhřevností je inovace, tak proč ne. Němci natírají na zeleno vlaky, aby bylo každému jasné, jak jsou ekologické.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

17.5.2023 06:02 Reaguje na Jarka O.
4x rychleji? To máte odkud? Klimatologie říká, že 2x rychleji. To je o dost něco jiného, nemyslíte?
Odpovědět
JO

Jarka O.

17.5.2023 19:38 Reaguje na Radim Tolasz
Promiňte, v ČR se podle některých prý otepluje 2x rychleji než někde jinde, 4x rychlejší oteplovani má být v okolí sev.pólu, jsem se dočetla. Jsou to jiná čísla nebo odhady, ano, ale nemusí být přesná, správná, konečná...
Co tedy říkáte na to, že je průmysl i při nových, neefektivních, krajinu likvidujících, technokratických řešeních energetiky uhlíkovější než před 2 měsíci nebo před 10 lety.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

16.5.2023 15:29 Reaguje na Radim Tolasz
Děkuji Vám za tento komment :) potvrdil jste, že vy klimaktéristé jste co se týče energetiky zcela nekompetentní ideologická lůza, chátra a verbež.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

16.5.2023 23:00 Reaguje na Radim Tolasz
Přenos elektřiny na větší vzdálenost než tisíc, dva tisíce kilometrů není bezeztrátový a kapacita přenosu přes různé hranice není stoprocentní, ale jen doslova pár procentní. Taky pokud se bavíme o drobných OZE zdrojích, je takové zálohování velmi drahé, protože vyžaduje velmi velké posílení distribuční sítě a náročnou údržbu. V konečném výsledku takové zálohování způsobuje vysokou spotřebu přírodních zdrojů, mědi a dalších surovin, vysoké náklady na údržbu sítě a ve výsledku taky slušné dodatečné emise CO2.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

17.5.2023 09:16 Reaguje na Radim Polášek
Tohlek ariérnímu občanskému fooristovi, který udělal kariéru tak, že hajloval s plackou OF asi těžko vysvětlíte.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

21.5.2023 12:04 Reaguje na Radim Tolasz
"Kdo chce, hledá způsoby - kdo nechce, hledá důvody."
To dokonale vystihuje postoj EU k tomu, aby se problém řešil především využitím energie z jádra a věci jako fofrníky byly považovány za doplňkový zdoj, který by se uplatňoval výhradně jen tam, kde dává smysl - tj. kde je relace mezi jeho efektivností a dopadem na estetiku v krajině tak jednoznačná, že se s tím lze smířit.
Energie z jádra je napropto bezemisní a navíc, její zdroje mohou být v relativně malých vzdálenostech od míst spotřeby. Což je s pokračujícím vývojem modulárních reaktorů čím dál reálnější možnost.
Pro vyrovnávání výkyvů - nejen ve spotřebě, ale především v nespolehlivých a nepředvídatelných dodávkách z OZE - zatím nikdo nevymyslel nic lepšího!
O strachu lidí z jádra, který představuje klacek v loukotích, nemá smysl mluvit. S ním je to úplně stejné, jako když se někdo bojí pavouků. Reálné nebezpečí mu od nich sice nehrozí - ale když on si jaksi nemůže pomoci... Nemá to nic společného s racionalitou; je to prostě chorobný stav mysli.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

21.5.2023 12:06 Reaguje na Radim Tolasz
Nazývat CO2 "sodovkáčem" mi připadá docela vtipné.
Vás to dráždí? Proč?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

15.5.2023 07:31
Vřele souhlasím, Nicméně mi není jasné, jak lze poručit větru, aby foukal v době a v místě potřebném.
Odpovědět
Pe

Pepa

15.5.2023 09:34 Reaguje na Slavomil Vinkler
Když dokáží větru porucit v horním Rakousku, Sasku a jiných okolních geograficky stejných podmínkách tak to dokážeme i tady!
Odpovědět
EN

Emil Novák

15.5.2023 09:41 Reaguje na Pepa
Až na to že tam rozhodně větru poručit nedokážou. Když nefouká, tahají elektřinu od sousedů. Může to tak dělat Horní Rakousko? Ano. Mohou to tak dělat všichni? Ne.
Odpovědět
Pe

Pepa

15.5.2023 10:00 Reaguje na Emil Novák
Ach jo, firma tam prostavi stamiliony a přitom neví zda se jim to vyplatí, stačilo by se zeptat sousedů, že..
Odpovědět
EN

Emil Novák

15.5.2023 10:04 Reaguje na Pepa
Ach jo, ví že se jim to vyplatí, protože má garantovanou výkupní cenu tak aby se jí to vyplatilo. Vy si snad myslíte, že tyto elektrárny podstupují nějaké tržní riziko? :-D
Odpovědět
Pe

Pepa

15.5.2023 10:07 Reaguje na Emil Novák
nemá..
Odpovědět
EN

Emil Novák

15.5.2023 10:07 Reaguje na Pepa
Samozřejmě že má.
Odpovědět
Pe

Pepa

15.5.2023 10:23 Reaguje na Emil Novák
Stat garantuje výkupní cenu pouze na rok dopředu, v závislosti na ceně na trhu, a může být nižší než nakladova. Na rozdíl od nové jaderky, kde stat garantuje vykupni cenu na 80 let dopředu, zavislou pouze na nakladech, a zde se nedoplatime. Na tomto bychom se mohli shodnou, co myslíte? Nějak ta diskuze blbne.....
Odpovědět
EN

Emil Novák

15.5.2023 10:33 Reaguje na Pepa
1) To není pravda, stát garantuje výkupní cenu elektřiny u větrných elektráren na dvacet let dopředu. Cena na trhu na ně nemá vůbec žádný vliv.
2) U nové jaderky negarantuje stát výkupní cenu na 80 let dopředu a že se "nedoplatíme" je taky pěkný nesmysl, tržní ceny elektřiny jsou podstatně vyšší než očekávaná výkupní cena elektřiny z nové jaderky a to samé platí o garantovaných výkupních cenách z větrníků.
3) Ani na tomto bychom se rozhodně shodnout nemohli.
Odpovědět
Pe

Pepa

15.5.2023 19:48 Reaguje na Emil Novák
Výkupní ceny, za něž ČEZ odebírá energii od výrobců z větrných elektráren stanovuje každoročně Energetický regulační úřad. A každoročně se mění.
Novou jaderku nikdo krom státu nepostaví, ani ČEZ, bude garantovana pevna cena po celou dobu životnosti. Návrh vlády počítá s tím, že se pevně určí tzv. garantovaná výkupní cena. A ta musí pokrýt náklady a provoz.
Nedoplatime se, protože na evropskem trhu pravděpodobně bude levná energie z větrných elektráren..
A to jsme se ani nedostali k výstavbě úložiště, které prý bude dražší než jeden blok a v roce 2050 třeba dvojnásobná...
Odpovědět
EN

Emil Novák

15.5.2023 20:23 Reaguje na Pepa
Nemění se, jak jednou větrná elektrárna výkupní cenu získá, tak ji má na dvacet let provozu.
Vaše amatérské věštby jsou úplně bezpředmětné, ČEZ už několik jaderných bloků postavil a není vůbec žádný důvod proč by nemohl postavit další.
Pevná cena nebude garantovaná po celou dobu životnosti, počítá se s garancí na 30 let, přičemž stát tuto dobu může a nemusí o 10 let prodloužit (i opakovaně).
Tvrzení o levné energii z větrných elektráren je rovněž nepravdivé, jaderné elektrárny prodávají baseload, což větrné elektrárny neumí, takže jaderné elektrárny s větrnými přímo nesoutěží. Jadernou elektrárnu může z trhu vystrnadit jedině jiný disponibilní zdroj, schopný vyrábět kdykoliv, což větrná elektrárna není. A jelikož kromě vodních elektráren, které není kde stavět, žádný jiný nízkoemisní disponibilní zdroj zatím nemáme, není zatím ani žádný důvod k obavám o rentabilitu jaderné elektrárny.
Výstavba úložiště ani omylem není dražší než jeden jaderný blok, náklady na samotnou výstavbu se v předválečných cenách odhadují na 30 miliard Kč, což je částka která už je teď na jaderném účtu a dál roste.
Vřele bych vám doporučoval si o energetice zjistit aspoň základní věci místo vršení jednoho nesmyslu na druhý, jak tu předvádíte.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

21.5.2023 12:45 Reaguje na Pepa
....protože na evropskem trhu pravděpodobně bude levná energie z větrných elektráren.
pravděpodobně = možná bude, možná nebude.
V Německu už větrníky nepřibývají, občané se tomu začali bránit. Situace se tudíž nezmění nijak dramaticky - tak proč tam tedy UŽ DNES ta levná energie není a proč ji pořád potřebují (za levno) od nás, z našeho jádra, které se jim tolik hnusí?
Odpovědět
Pe

Pepa

15.5.2023 10:07 Reaguje na Emil Novák
Nemá. Trochu to tady blbne...
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

21.5.2023 12:40 Reaguje na Pepa
Vy fakt máte dojem, že Horní Rakousko má stejné geografické podmínky jako my?
A Sasko? To sice má taky svou stranu Krušných hor, ale za nimi je úplná placka, vítr se tam má kde rozběhnout. O přímořské části Saska ani nemluvě. Krajina je tam taková, že větrník ji spíše přizdobí, aby nebyla fádní.
S Čechami bych to fakt nesrovnával.
Chtělo by to víc cestovat, Pepo!
Odpovědět
EN

Emil Novák

15.5.2023 07:36
Česká energetika hlavně určitě nepotřebuje rady od člověka placeného přes organizace jako Heinrich Böll Stiftung německými Zelenými, aby v okolních zemích šířili zelenou protijadernou propagandu:
https://www.revueconflits.com/comment-lallemagne-finance-laffaiblissement-du-nucleaire-francais/
Jak přijímají lidé větrné elektrárny v katastrech svých obcí můžeme vidět každou chvíli v místních referendech, v naprosté většině je odmítají. Potenciál větrných elektráren je díky tomu v ČR naprosto minimální, řeči o poměru vůči solárním elektrárnám 3:1 jsou opravdu hodně naivní.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

15.5.2023 08:29 Reaguje na Emil Novák
1**
Odpovědět
Pe

Pepa

15.5.2023 09:32 Reaguje na Emil Novák
V referendu lidé odmítnou návrhy nízkých kompenzací a přirozeně přijímají ty s vyšší nabídkou.
Nebuďte přece tak naivní..
Odpovědět
EN

Emil Novák

15.5.2023 09:39 Reaguje na Pepa
Kdy kde přijali nějaký návrh s vyšší nabídkou? Já zatím zaregistroval jenom to, že "přijali" návrh kde zastupitelstvo nejprve bez referenda výstavbu větrných elektráren schválilo a občané pak hlasovali o tom, jestli tu výstavbu zastaví za cenu tučných kompenzací developerovi větrné farmy.
Odpovědět
Pe

Pepa

15.5.2023 09:57 Reaguje na Emil Novák
Registroval jste špatně, podívejte se třeba na Hrádek, Hrabětice..
Odpovědět
EN

Emil Novák

15.5.2023 10:07 Reaguje na Pepa
Ne, to jste registoval špatně vy. Žádné referendum tam nebylo: "Nabídku na výstavbu větrných elektráren dostalo vedení obce už na podzim. Vypořádali se s ní poněkud přímočařeji. Zastupitelé si vyslechli prezentaci, prohlédli si místa, kde by větrníky měly stát, zvážili pro a proti a projekt na výstavbu pěti větrných elektráren sami jednoduše schválili."
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-vysoke-az-240-metru-na-vetrnicich-se-obce-neshodnou-firma-laka-na-miliony-230274
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

15.5.2023 13:31 Reaguje na Emil Novák
Jj a tak to má být. Říká se tomu zastupitelská zodpovědnost.
Odpovědět
EN

Emil Novák

15.5.2023 13:42 Reaguje na Radim Tolasz
Diskuse je ovšem o tom, jak lidé přijímají větrné elektrárny v referendech.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

15.5.2023 14:26 Reaguje na Emil Novák
A já uvádím, že jsou zbytečná, pokud zastupitelé fungují.
Odpovědět
EN

Emil Novák

15.5.2023 14:35 Reaguje na Radim Tolasz
Zbytečná nejsou, když občané v referendu často zvrátí rozhodnutí zastupitelstva.
Před volbami do zastupitelstev obvykle budoucí zastupitelé nezveřejňují, jak se staví k případné výstavbě větrných elektráren v katastru jejich obce, kdyby to udělali, v mnoha případech by ani zvoleni nebyli.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

21.5.2023 12:50 Reaguje na Emil Novák
A vo tom to je... Nebyli by zvoleni.

Ale má to ještě pokračovat: Když udělají něco PROTI VŮLI OBČANŮ, tak by právě na základě zastupitelské odpovědnosti, kterou připomíná pan Tolasz, měli od občanů dostat tvrdě na zadek. Až do těch hrdel a statků, jak se říkávalo.

Odpovědět

Radek Čuda

15.5.2023 15:52 Reaguje na Radim Tolasz
Správně, občan má být rád, že si jednou za pár let smí dojít k urně a pak už má akorát tak držet hubu a krok.

Koukám že jste další z těch, kterým se občanská společnost hodí jen občas. A docela hezky jste se s tím Vaškem Klausů nakonec názorově potkal:-))).
Odpovědět
Pe

Pepa

15.5.2023 19:22 Reaguje na Emil Novák
„U nás žádný humbuk nebyl. Měli jsme to normálně na programu zastupitelstva, které bylo veřejné. Lidi mohli dojít, říct: ‚My to nechceme,‘ nebo něco namítat, ale to se nestalo. A protože ani zastupitelé neměli žádné výhrady, tak jsme to schválili,“ kde je ten problém, který se snažíte za každou cenu najít??
Odpovědět
EN

Emil Novák

15.5.2023 20:29 Reaguje na Pepa
Problém není těžké najít, ten máte vy s chápáním psaného textu, já jsem nikde nepsal nic o nějakém problému, já jsem pouze psal "Jak přijímají lidé větrné elektrárny v katastrech svých obcí můžeme vidět každou chvíli v místních referendech, v naprosté většině je odmítají." - načež vy jste přišel s referendy v Hrádku a Hraběticích, kde se ve skutečnosti žádná nekonala.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

21.5.2023 14:29 Reaguje na Pepa
Víte, ono je to opravdu tak, že zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Ale všichni víme, že lidé na ně chodí jen tehdy, když vědí, že tam půjde o něco pro ně závažného. Ovšem jiná otázka je, JESTLI se to dozvědí a JAK se to dozvědí. Myslím jen zřídka tak, že si chodí přečíst vývěsky, na kterých je program. Tak to prostě nefunguje.
Což bohužel dává vedení obce možnost projednat věci hezky "v soukromí". Důležité téma zařadí do programu hezky nenápadně a potichu.
Pokud by zastupitelé chtěli jednat poctivě a na rovinu a vůli občanů respektovat, u tak závažné otázky by měli občany VČAS A ZŘETELNĚ UPOZORNIT, že se bude probírat. Například co kdyby před termínem zasedání dvakrát nebo 3x vyhlásil obecní rozhlas, že se bude rozhodovat o umístění fofrníku v katastru obce? To by bylo v zasedačce narváno!
Což se ovšem nehodí...


Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

15.5.2023 08:24
Realita daná hodnocením zdrojové přiměřenosti dle ČEPS holt některým opravdu nevoní.
Většinou to jsou ovšem ti, kteří tu navrhují ty slepé uličky.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

15.5.2023 09:34 Reaguje na Jaroslav Studnička
Na kterých však sponzoři vydělají. Drahá EE je job všech jobů. In fact, pokud umíme udělat nedostatek zboží co prodáváme, jsme kingové.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

15.5.2023 12:06 Reaguje na Slavomil Vinkler
Však peníze jsou vždy až na prvním místě. Někde to živý celé rodiny :-)

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-stredni-evropa-lidr-nemecke-ekologicke-revoluce-je-pod-palbou-ze-zmeny-ridi-rodinny-klan-230231
Odpovědět
MS

Martin Svárovský

15.5.2023 11:57
To mate jeste odvahu prosazovat OZE?
https://www.agora-energiewende.de/service/agorameter/chart/power_generation/12.05.2023/15.05.2023/today/
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

15.5.2023 12:19
"Na kolik by nás přechod od uhelné energetiky měl vyjít? Studie EMBER zmiňuje náklady na nové zdroje ve výši přibližně 250 miliard korun v cenách před současnou inflací (tedy cca stejně, kolik by měl stát nový jaderný zdroj v Dukovanech). K tomu je zapotřebí přičíst související investice do infrastruktury, včetně teplárenských sítí."

Pane Sklenáři, vy jste totální demagog! Ve studii najdete nějaké hausnumero, které si nijak neověříte, a máte zcela jasno!
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

16.5.2023 15:24 Reaguje na Jiří Svoboda
Máte tam chybu ve sčítání. Uhelné zdroje mají výrazně vyšší instalovaný výkon, než předpokládaný dukovanský blok.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

15.5.2023 18:05
Prudký současný růst nových solárních zdrojů (dle ČEZ Distribuce FVE mají nyní kapacitu 2800 MW a pod smlouvou o připojení je připravena obří kapacita 12 000 MW) kvůli jejich nestabilitě, nespolehlivosti ale politickému upřednostňování si vyžádá zcela zásadní navýšení poplatků za distribuci a správu sítě.
Dle státní firmy ČEPS distributoři a ČEPS v příštích letech investují do sítí 400 miliard korun. To pochopitelně významně zdraží elektřinu pro koncové uživatele.

O tom však pan Sklenář cudně mlčí. Tak si dovolím připomenout , nyní už špatný vtip, jak v Německu ministr ŽP tvrdil, že poplatek za OZE vyjde občany asi jako kopeček zmrzliny týdně. :-)

Kde soudruzi z NDR udělali chybu ? Viďte pane Hanzle.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

15.5.2023 19:44 Reaguje na Miroslav Vinkler
To je ta katastrofa EU energetiky. Před drahotou lidi utíkají i k samozásobitelství. Pokud bude EU podobně zasahovat i do jiných oblastí, bude pro lidi výhodné mét vlastní studnu, vlastní řádek brambor, pár slepiček a i svetr si výhodně upletou.
Lidi, co si kdysi pořídili fotovoltaiku jako koníček, tak se nestačí divit, že jsou schopni nákladově konkurovat přeregulovaným centrálním zdrojům.
Odpovědět
OV

Oldřich Vašíček

15.5.2023 23:18
Pěkné grafy, pěkně spočítáno. Málem by to dávalo smysl. Jen pár drobností.
- Náhrada "splacených" fosilních elektráren, novými fosilními elektrárnami s novou investiční zátěží a "šílenou" návratností (využití 1/3 v roce). Kdo to zaplatí a jak?
- Při vybudování tak obrovského výkonu v OZE. Co s tím výkonem, když budou ideální podmínky? Kdo proplatí "nevyužité" investice?
- O vodíkovém hospodářství se mluví od počátků propagace OZE. Zatím se stále jen instalují zkušební technologie. Ale hlavně, že se investuje do vodíkové distribuce. Kde jsou zdroje vodíku? Než se konečně, možná, vynaleznou, tak současná generace OZE půjde do důchodu. Tzn. opět zbytečná investice.
Nebylo by výhodnější postavit bezemisní energetiku na známých technologiích? Tím se získá čas na dořešení celého ekosystému.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

16.5.2023 15:23 Reaguje na Oldřich Vašíček
Nebylo, nikdo to neumí. Rozestavět panely po poli mohou místní joudové, pepíci a jiní lojzové, zapojí to pár uštípávačů drátů, ale postavit třeba JE? Kdo????
Odpovědět
RP

Radim Polášek

16.5.2023 22:51
V článku je chyba. Nové zdroje nás možná budou stát 250 miliard, možná ne. Ale k této částce je třeba připočíst asi 400 miliard Kč, které si rozvodné závody půjčily nebo budou půjčovat na posílení distribuční elektrické sítě, aby byly schopné pojmout zvýšené zatížení způsobené instalací množství drobných zdrojů elektřiny - střešních fotovoltaik a komunitní energetikou. Ty náklady se přirozeně rozpočítají mezi spotřebitele elektřiny, takže je zaplatíme všichni.
Taky je otázka, co se stane, pokud odstavíme uhelné elektrárny, jejichž investice, zejména odsíření se ještě nezaplatily a tudíž jejich majitelé utrpí ztrátu. O kolik to potom prodraží elektřinu třeba z nových záložních elektráren, protože jejich majitelé budou chtít za elektřinu a za zálohování výrazně víc, aby se jejich investice splatily ještě dřív, než zase nějací noví zelení v Bruseli rozhodnou o jejich předčasném odstavení.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

17.5.2023 09:18 Reaguje na Radim Polášek
VY tam máte chybu. Střešní fotovoltaiky jsou úplně k ničemu, pokud se nevyřeší bezfosilní primární metalurgie, průmysl stavebních hmot, a fosilní vstupy do zemědělství. Pokud se nevyřeší tohle, nějaké blbé rozvody vůbec nemá cenu dělat.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

17.5.2023 09:48
No nic, a k tomu ve zprávách na Ekolistu: Nizozemsko v sobotu zastavilo větrné elektrárny kvůli ochraně tažného ptactva
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

17.5.2023 12:32 Reaguje na Slavomil Vinkler
Nizozemsko spotřebovává oproti ČR na obyvatele 3x více ropy než ČR......to aby bylo zřejmé, odkud Nizozemsko bere energii.
Odpovědět
TM

Tomáš Mikuš

18.5.2023 12:49
Jako reklama, doporučuji Vám přečíst si článek v Ekolistu, který pojednává o dopadu odšíření paliva v zaoceánské lodní dopravě. Totální válka vyhlášená molekule CO2 je prostě totální nonsens. A i kdybychom se chtěli držet tématu, kterým je CO2, pak co se OZE týče a příkladu německé energie wende, můžete jasně vidět, že OZE vede ve svém důsledku k nárůstu produkce CO2. Takže tato reklama je vlastně dvojitým nesmyslem.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

21.5.2023 14:47 Reaguje na Tomáš Mikuš
Březen a duben jsem strávil v USA. A stačil mi první den na to, abych si potvrdil, jací jsme my Evropané pitomci.
Stačí si tam stoupnout a koukat,jakými tam jezdí auty. Hned je jasné, jak směšné jsou ty slavné evropské cíle k záchraně planety. Zejména zákaz spalovacích motorů, který jen u nás v ČR připraví o práci pěkných pár desítek tisíc lidí... A půl milionu bude těch, kterým to zkomplikuje to, jak se do práce dopravit.
V USA je osobní auto, které má motor s menším zdvihovým objemem než 2 litry, výjimkou. A nikdo to tam nezmění ani náhodou!! My si zakážeme rozumná auta - a co se změní? Ve světovém měřítku zhola nic. Jen to, že na trhu bude víc ropy a oni budou mít palivo pro ty své ještě dostupnější a levnější...
S ostatními bruselskými geniálními nápady v oblasti energetiky je to úplně stejné.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist