https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/oldrich-sklenar-navod-jak-se-zbavit-ruskeho-plynu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Oldřich Sklenář: Návod jak se zbavit ruského plynu

4.3.2022
Licence | Volné dílo (public domain)
Zdroj | PxHere
Probíhající válka na Ukrajině nás staví před otázku, jakým způsobem se budou vyvíjet dodávky ruského zemního plynu do Evropy. Skutečností je, že jeho nákupem pomáháme financovat zločinecký režim Vladimira Putina, který vede Českou republiku na oficiálním seznamu nepřátel. Z etického hlediska je tak jediným správným řešením okamžité přerušení nákupu této komodity z Ruska.
 

Návod jak se zbavit ruského plynu

Probíhající válka na Ukrajině nás staví před otázku, jakým způsobem se budou vyvíjet dodávky ruského zemního plynu do Evropy. Skutečností je, že jeho nákupem pomáháme financovat zločinecký režim Vladimira Putina, který vede Českou republiku na oficiálním seznamu nepřátel. Z etického hlediska je tak jediným správným řešením okamžité přerušení nákupu této komodity z Ruska.

Problémem je, že v tuto chvíli je Česká republika, potažmo celá EU na ruském plynu do značné míry závislá. Podíl Ruska na evropském importu byl ještě v první polovině loňského roku téměř 47 %. Ruský státní podnik Gazprom je tak stále zdaleka největším dovozcem této suroviny do EU.

Struktura dovozu zemního plynu do zemí Evropské unie.
Struktura dovozu zemního plynu do zemí Evropské unie.
Zdroj | Eurostat

Je dobré si připomenout, že nedávný prudký růst cen energií byl v Evropě do značné míry vyvolán právě politikou ruského Gazpromu. Přestože dodržel své dlouhodobé smluvní závazky, omezil krátkodobé prodeje a nedoplnil vlastní skladové zásoby na evropském území na úroveň z předchozích let. Vzhledem k tlaku na růst cen se mu tak ve finále podařilo výrazně zvýšit svoje zisky. Majoritní balík akcii Gazpromu vlastní ruská vláda. Tyto zisky tak pomáhají financovat probíhající válečnou kampaň. Pro představu, evropské platby za ruskou ropu a zemní plyn dohromady odpovídají částce, za kterou by se každý den daly pořídit řádově desítky nových tanků.

Porovnání naplněnosti zásobníků na zemní plyn, ovládaných Gazpromem, které se nacházejí na evropském území.
Porovnání naplněnosti zásobníků na zemní plyn, ovládaných Gazpromem, které se nacházejí na evropském území.
Zdroj | Reuters

Pokud se tedy nechceme na ruském válečném úsilí podílet, je nutné přestat od Rusů nakupovat. Jak se ale bez ruského plynu obejít? Už v roce 2014, po vypuknutí první krize na Ukrajině, si nechaly evropské orgány vypracovat analýzu odolnosti vůči výpadku dodávek zemního plynu z Ruska. Tento zátěžový test uvažoval výpadek trvající 6 měsíců. Na ruském plynu jsme ovšem závislí dlouhodobě.

V horizontu několika nejbližších let bude nezbytné řešit tento výpadek dovozem z jiných zemí. Jedná se především o navýšení dodávek s využitím sítě už existujících plynovodů vedoucích do EU z Norska a Alžírska. Vzhledem k omezenému potenciálu tohoto řešení se nevyhneme také navýšení importu zkapalněného zemního plynu, dodávaného po moři. Výhled pro příští zimu nabízí například tento analytický článek evropského think tanku Bruegel. Podle jeho závěrů je možné popsaným způsobem nahradit ruský plyn, aniž by to pro nás znamenalo devastující ekonomické dopady nebo problémy se zásobováním teplem a elektřinou. V této souvislosti bude samozřejmě nutné i tak přijmout určitá omezující opatření.

Schematické znázornění existující sítě evropských plynovodů. Pdf v plném rozlišení je k dispozici na webu ENTSOG.
Schematické znázornění existující sítě evropských plynovodů. Pdf v plném rozlišení je k dispozici na webu ENTSOG.

V každém případě je pokračování importní závislosti na fosilním plynu dlouhodobě neudržitelné, a to nejen s ohledem na energetickou soběstačnost, ale i na environmentální důsledky. Při započtení úniků spojených s těžbou, dopravou a zpracováním zemního plynu totiž jeho emise vychází velmi podobně, ne-li hůře jako při spalování uhlí. Na vině je metan, který je z hlediska skleníkového efektu násobně potentnější, než oxid uhličitý. A zemní plyn je ze 70-90 % tvořen právě metanem. LNG neboli zkapalněný zemní plyn, který lze do Evropy dovážet po moři, není o mnoho lepší, neboť se často získává problematickou metodou frakování. S ohledem na zajištění energetické bezpečnosti lze předpokládat, že tento faktor ustoupí přechodně do pozadí, současně je to něco, co se nám poté brzy vrátí ve formě dopadů na klima. Detaily řeší například nová zpráva Mezivládního panelu pro klimatickou změnu.

Dlouhodobým řešením je systémový přístup, směřující k postupnému omezení dodávek této komodity. Přitom je nutné dodržet následující hierarchii: v první řadě bychom měli řešit potenciál úspor, resp. energetickou efektivitu. Na druhém místě je využití existujících druhotných zdrojů. Teprve po nich následují domácí obnovitelné zdroje a až nakonec import plynu nebo jeho alternativ ze zahraničí.

Výchozím předpokladem je analýza spotřeby zemního plynu v dotčených sektorech. Když se podíváme na současnou situaci využití zemního plynu jako paliva, tak zjistíme, že je využíván především k vytápění budov, produkci (technologického) tepla a k výrobě elektřiny. V případě firem v tuto chvíli bohužel není statisticky rozlišováno mezi využitím plynu pro vytápění budov a pro jiné, např. výrobní účely. Možnosti jeho náhrady se přitom v obou případech významně liší.

Struktura spotřeby plynu, používaného jako paliva.
Struktura spotřeby plynu, používaného jako paliva.
Zdroj | MPO

Výroba tepla

V oblasti úspor energie k vytápění budov máme značné rezervy. Podle nedávné studie, na které se kromě organizace Šance pro budovy podílelo také pražské ČVUT, je při rychlé a důkladné renovaci rezidenčních budov možné do roku 2030 uspořit téměř jednu pětinu energie potřebné k jejich vytápění. Do roku 2050 lze takto snížit spotřebu tepla na vytápění obytných budov na polovinu. Potenciál nerezidenčních, tedy komerčních a veřejných budov je pouze o málo nižší. Celkově je tímto způsobem možné do konce dekády nahradit cca. jednu třetinu importovaného ruského plynu. Uvedené termíny se mohou zdát jako příliš vzdálené, ale je na místě si uvědomit, že ani plánovaný nový jaderný reaktor v Dukovanech nebude s největší pravděpodobností spuštěn dříve než ve 40. letech.

Plné využití tohoto potenciálu by mohl usnadnit přechod tepláren na alternativní obchodní modely, kdy teplárenské podniky vystupují ne jako prodejci tepla jako komodity, ale coby poskytovatelé tepla jako služby. Koncoví zákazníci pak ve finále platí nikoli za fyzicky dodané teplo, ale za poskytovaný tepelný komfort. Teplárny se v tomto případě aktivně podílejí na snížení spotřeby vytápěných budov, resp. na financování a realizaci úsporných opatření, instalaci obnovitelných či decentralizovaných zdrojů energie a provádění energetického managementu.

Vývoj konečné spotřeby energie v budovách pro jednotlivé scénáře vývoje.
Vývoj konečné spotřeby energie v budovách pro jednotlivé scénáře vývoje.

Právě zmíněný energetický management patří mezi opatření, které lze zavést velmi rychle. Ať už na úrovni jednotlivých budov, organizací (např. úřadů, nemocnic, nákupních center apod.) nebo celých měst. Tímto krokem lze s nízkými náklady dosáhnout úspor v řádu přibližně 10 %.

Aktuálně prochází celý teplárenský sektor procesem odklonu od uhlí. Do budoucna uvidíme nakolik bude tento vývoj ovlivněn současnými událostmi, nicméně právě zemní plyn byl dosud často uvažován jako jedna z možných náhrad uhlí. Ač může být toto řešení z mnohých důvodů stále lákavé, existuje zde ještě celá řada dosud nevyužitých alternativ. Patří mezi ně například využití odpadního tepla ze stokové sítě, průmyslových nebo výpočetních procesů, případně z nákupních center a zde provozovaných chladírenských technologií.

Podíl paliv na výrobě tepla v rámci teplárenských soustav v roce 2020. Žlutá: zemní plyn (20%), zelená: biomasa (14 %), hnědošedá: bioplyn (3 %), černá: černé uhlí (9 %), hnědá: hnědé uhlí (40 %).
Podíl paliv na výrobě tepla v rámci teplárenských soustav v roce 2020. Žlutá: zemní plyn (20%), zelená: biomasa (14 %), hnědošedá: bioplyn (3 %), černá: černé uhlí (9 %), hnědá: hnědé uhlí (40 %).
Zdroj | ERÚ

Například dodavatel tepla ve Stockholmu nabízí obchodní model Open District Heating, který umožňuje třetím stranám prodej jejich odpadního tepla do systému centrálního vytápění.

Podle studie britského think-tanku Ember, která se zabývá uhelným phaseoutem v České republice, lze využitím odpadního tepla v kombinaci s velkými tepelnými čerpadly nahradit většinu výroby tepla, kterou dnes teplárnám poskytují uhelné zdroje. Tím lze výrazně omezit spotřebu zemního plynu pro tyto účely.

Porovnání výroby tepla podle Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu a scénáře EMBER v horizontu roku 2030.
Porovnání výroby tepla podle Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu a scénáře EMBER v horizontu roku 2030.
Zdroj | EMBER

Elektroenergetika a průmysl

Kromě tepláren lze zaznamenat rostoucí spotřebu zemního plynu také v oblasti elektroenergetiky. Prakticky všechny scénáře dekarbonizace domácí energetiky počítají se zvýšením využitím tohoto zdroje. Důvodem je především vysoká flexibilita plynových elektráren. Ta umožňuje pružně reagovat na odběrové špičky, nebo doplňovat intermitentní obnovitelné zdroje ve chvílích, kdy nefouká vítr nebo nesvítí slunce.

V první ze zmíněných rolí může plynové elektrárny doplnit tzv. řízení na straně poptávky (demand side management), resp. agregace flexibility. Zmíněná flexibilita je dostupná všude tam, kde dochází k akumulaci tepla nebo chladu, případně v průmyslových procesech, kde lze odložit provoz elektrických spotřebičů mimo špičky spotřeby, aniž by to mělo zásadní vliv na výsledek daného procesu.

Podle nedávné analýzy německého think-tanku Climate & Company existuje v horizontu roku 2025 využitelná flexibilita v oblasti průmyslu o ekvivalentu přibližně 2,5 GW. Celkový potenciál využitelný do roku 2030 je poté přibližně dvojnásobný, což je více, než by měl být nově instalovaný výkon plynových zdrojů uvažovaný ve většině dekarbonizačních scénářů. Pro představu, špičkové zatížení domácí elektrizační soustavy v roce 2020 dosahovalo necelých 12 GW, viz zpráva ERÚ.

Potenciál řízení na straně poptávky dle analýzy Climate & Company v horizontu roku 2030.
Potenciál řízení na straně poptávky dle analýzy Climate & Company v horizontu roku 2030.

Ne že by řízení na straně poptávky dokázalo všechny tyto plánované zdroje zcela nahradit, ale na základě zahraničních zkušeností se ukazuje, že má potenciál zastoupit významnou část jimi poskytovaných služeb. Výhodou je mimo jiné ta skutečnost, že implementace tohoto konceptu je výrazně kratší, než případná výstavba nových plynových zdrojů. V porovnání s jejich provozem pak nabízí také vyšší cenovou efektivitu. Nutnou podmínkou je ovšem rozvoj inteligentních sítí (smart grids), které umožní plné využití potenciálu tohoto řešení.

Schematické znázornění technik řízení na straně poptávky.
Schematické znázornění technik řízení na straně poptávky.

Flexibilitu v rámci denního balancování výroby a spotřeby elektřiny mohou podpořit také bateriové systémy nebo nově budované bioplynové stanice. Jejich rozvoj lze očekávat mimo jiné v souvislosti s plánovaným ukončením skládkování směsného tuhého komunálního odpadu. Tyto stanice by ovšem měly být optimalizovány pro špičkový výkon namísto dnes běžného provozu v režimu základního zatížení. Konkrétní rozdíly mezi oběma variantami popisuje například tento starší článek na serveru TZB-info.

Takto vyrobený biometan z modernizovaných i nově postavených bioplynových stanic může být také vtláčen do sítě. Podle údajů asociace CZ Biom je tímto způsobem možné ročně vyrobit až 500 milionů kubíků biometanu, což je asi čtvrtina spotřeby zemního plynu v českých domácnostech.

Pro doplnění výroby z obnovitelných zdrojů v rámci sezónní akumulace, případně pro náhradu zemního plynu ve výrobních procesech se jako jedno z dostupných řešení nabízí vodík, resp. zelený vodík. Zelený vodík je vyráběný pomocí elektrolýzy z obnovitelných zdrojů, které přitom nemusí být umístěny na našem území. Jeho dopravu po Evropě by měla zajišťovat síť nově budovaného vodíkovodu European Hydrogen Backbone. Ten má při délce 40 000 km propojit 21 evropských zemí. Zelený vodík se tak do Česka může dostat například ze solárních elektráren na jihu Španělska nebo z větrných elektráren v Severním moři, kde jsou pro jejich provoz výrazně lepší podmínky než v ČR.

Podle čerstvé studie organizace AURORA dosáhne ve vybraných evropských zemích zelený vodík cenové parity s vodíkem vyráběným ze zemního plynu do roku 2030. Možností je také import z oblastí mimo Evropu. Výhodou je v tomto případě skutečnost, že oblasti vhodné pro produkci zeleného vodíku jsou geograficky rozložené mnohem rovnoměrněji než naleziště fosilních paliv. To umožňuje také vyšší flexibilitu ve výběru jeho možných dodavatelů.

Porovnání jednotlivých technologií, používaných pro skladování elektřiny.
Porovnání jednotlivých technologií, používaných pro skladování elektřiny.

Protože vodík má obecně některé nepříjemné vlastnosti ovlivňující jeho dopravu a skladování, lze v určitých případech uvažovat i o využití jiných syntetických plynů případně kapalných paliv vyráběných z obnovitelných zdrojů.

Ani tím ovšem výčet možných alternativ v oblasti dlouhodobého skladování energie nekončí. Další z možností jsou tzv. Carnotovy baterie. Ty využívají principu ukládání energie ve formě tepla. Vyznačují se sice nižší účinností, zato mohou nabídnout nižší náklady. Zevrubným popisem této technologie se zabývá např. tento text od autorů z ČVUT v Praze.

Cena je pro systémy ukládání energie klíčová. Samotná výroba z obnovitelných zdrojů je už dnes levnější než fosilní alternativy včetně zemního plynu, problém je ovšem právě s dostupností takto vyrobené energie v čase.

Porovnání sdružených nákladů na výrobu elektřiny mezi lety 2009 a 2020.
Porovnání sdružených nákladů na výrobu elektřiny mezi lety 2009 a 2020.

V této oblasti bychom si mohli vzít příklad ze Spojených států, resp. tamějšího ministerstva energetiky. To letos spustilo program, který chce do roku 2030 snížit náklady na dlouhodobé skladování energie o 90 %. Skutečnost, že podobný potenciál existuje i v ČR, dokládá mimo jiné domácí vývoj extrémně levných baterií pro stacionární aplikace.

Zemědělství

Je důležité si uvědomit, že zemní plyn se kromě výroby tepla nebo elektřiny používá také k výrobě hnojiv. Ty sice lze teoreticky dovážet i ze zemí, kde k jejich výrobě nebyl použit ruský zemní plyn, nicméně jejich snížená dostupnost, resp. vyšší cena se následně může promítnout do zvýšené ceny potravin.

V tomto, stejně jako v předchozích případech, je nutné opět dodržet nastíněnou posloupnost opatření. Na prvním místě jsou úspory. Těch lze dosáhnout například s využitím technik precizního zemědělství. To umožňuje úsporu hnojiv tím způsobem, že jsou aplikována s využitím satelitních dat v přesném množství a pouze v místech, kde je to zapotřebí. Tento postup přináší nejen finanční úspory, ale je současně je výrazně šetrnější vůči životnímu prostředí, neboť snižuje riziko nadměrné eutrofizace vod vlivem splachů přebytečných hnojiv ze zemědělské půdy.

Příklad vizualizace satelitních dat znázorňující rozdíly ve výnosech z jedné konkrétní parcely.
Příklad vizualizace satelitních dat znázorňující rozdíly ve výnosech z jedné konkrétní parcely.

Průmyslová hnojiva mohou být zvláště u menších zemědělských podniků částečně nahrazena také biouhlím vyráběným z odpadní biomasy. Výhodou je nejen lokální dostupnost tohoto zdroje, ale i zlepšení půdních vlastností při jeho aplikaci. Na rozdíl od pálení biomasy umožňuje biouhel také bezpečně ukládat atmosférický oxid uhličitý, který byl předtím zachycen rostlinami použitými k jeho výrobě.

Zajímavou možností je i výroba minerálních hnojiv s využitím obnovitelných zdrojů. Protože je možné je dlouhodobě skladovat, odpadá zde nevýhoda nestálé produkce z obnovitelných zdrojů tak jako v případě elektřiny. Hnojiva by se navíc mohla vyrábět přímo v zemědělských provozech. Pilotní projekty tohoto typu jsou nyní připravovány v oblasti Austrálie nebo východní Afriky. V horizontu několika let by měly být spuštěny i první zkušební provozy v Evropě.

Závěr

Jak je z výše uvedených řádků patrné, možností náhrady zemního plynu je k dispozici celá řada. Uvedený výčet přitom nezahrnoval mnohé další položky týkající se například náhrady zemního plynu při výrobě plastů s využití rostlinných škrobů apod. Velká část z navržených opatření přináší kromě zvýšené energetické bezpečnosti i další benefity v podobě finančních úspor nebo snížení dopadů na životní prostředí. Současná krize nám tak paradoxně nabízí možnost rozvíjet chytrá řešení, z nichž může profitovat celá společnost. Nyní bude záležet mimo jiné i na přístupu dotčených ministerstev v rámci aktualizace příslušných koncepčních materiálů a navazující legislativy, která by měla realizaci těchto řešení podpořit.


reklama

 
foto - Sklenář Oldřich
Oldřich Sklenář
Autor je analytikem Výzkumného centra AMO, kde je členem klimatického týmu. Zabývá se problematikou energetiky a produkce skleníkových plynů.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (185)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

EN

Emil Novák

4.3.2022 11:48
Pozoruhodné je, že ještě předloni pan analytik zpochybňoval potřebu stavět nový jaderný zdroj v Dukovanech, přičemž se opíral o jeden ze scénářů ČEPS, který počítal s více než zdvojnásobením instalovaného výkonu plynových elektráren oproti současnému stavu, cituji: "Stabilitu sítě by v tomto případě zajišťovaly mj. plynové elektrárny (4,8 GW)".
https://oenergetice.cz/nazory/k-otazce-vystavby-noveho-jaderneho-bloku-dukovanech
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

4.3.2022 12:08 Reaguje na Emil Novák
Pozoruhodně stejně se chovali energetičtí "experti" z řad ekologických organizací nebo přímo z protijaderných organizací.
Odpovědět
OS

Oldřich Sklenář

4.3.2022 13:53 Reaguje na Emil Novák
Jenomže situace se od té doby výrazně změnila. Pro připomenutí - ještě před rokem spousta lidí, včetně tehdejšího ministra průmyslu a obchodu, obhajovala ruskou účast na dukovanském tendru. Zemní plyn se v té době jevil jako možné přechodné palivo, neboť plynové elektrárny v kombinaci s OZE jste schopen postavit výrazně rychleji než nový blok, což umožňuje rychlejší odstavení stávajících uhelných elektráren.

V komentáři jasně zmiňuji, že s navýšením výkonu v plynových elektrárnách donedávna počítala většina dekarbonizačních scénářů pro ČR. Současně se snažím poukázat na možné řešení v podobě demand side managementu, bioplynových stanic optimalizovaných pro špičkový výkon, budoucí možnosti importu zeleného vodíku, případně jiných syntetických paliv, Carnotových baterií atd. atd.

Co prosím navrhujete Vy?
Odpovědět
EN

Emil Novák

4.3.2022 14:42 Reaguje na Oldřich Sklenář
1) Skuteční odborníci na riziko zvyšování závislosti na ruském plynu upozorňovali roky. Dalo se předpokládat, že snižování podílu jádra se záměrem nahrazovat jej kombinací OZE + ruský plyn, ke kterému jste nepřímo vyzýval, nepřinese nic dobrého ani z bezpečnostního hlediska, ani z hlediska emisí. Všechno špatné je pro něco dobré, takže názorná ukázka, kam tyto nápady vedou, přišla "naštěstí" dříve, než se podařilo tyto nebezpečné záměry realizovat.
2) Dobře víte (aspoň doufám), že nový blok v Dukovanech není připravován se záměrem nahrazovat uhlí ale nahrazovat jiné jádro, takže argument o rychlejším odstavování uhelných elektráren vůbec neobstojí.
3) Jak s tím souvisí ruská účast na dukovanském tendru?
4) Navrhuji to co před touto krizí, tj. rozvíjet všechny nízkoemisní zdroje, které jsou momentálně k dispozici, jak jaderné, tak obnovitelné, sledovat nové technologie ale nespoléhat na to, že nám nějaké zázračné za pár let spadnou do klína. Dokud nějaké nové zdroje nepostavíme, nezbývá než využívat ty co máme teď. To znamená neplánovat bezhlavě konec uhlí, dokud za něj nemáme rovnocennou náhradu.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

4.3.2022 18:07 Reaguje na Oldřich Sklenář
1) Není možné absolutně komukoliv odpustit představu že přechod na zemní plyn je "dekarbonizace" viz v článku zmíněné emise metanu.
Často vyjde hůř (Globálně) než pálit uhlí. To říkám už 5 let ale teprv teď to najednou přijímají "experti" který tím chtěli dekarbonizovat.

a víte proč - prostě proto že to že "plyn je dekarbonizace" bylo v zájmu investorů kteří do něj už nalili peníze a potřebovali jeho návratnost.
(a kvůli tomu se i zlobovaly povolenky a cla tak aby se plyn oproti uhlí výraznbě vyplácel)

aby se tohle nestalo znovu je myslím na místě aby se lidi kteří tohle hlásali kompletně odstavili od jakéhokoliv dalšího plánování budoucnosti.

je třeba především tyto lidi (jak politiky, tak lobbisty, tak bussiness) který tuhle "chybu" (bylo to zcela úmyslné) odstavit od dalšího řízení čehokoliv.

Všechny tyhle idiotské scénáře je třeba strčit do koše, stejně jako všechny dotační programy na výměnu kotlů za plynové.

(a žádný zelený vodík nebude stejně jako nebyl v 70tých letech při minulé ropné krizi)

víte proč? v ideálním případě vám zelený vodík dodá polovinu energie spotřebovanou na jeho výrobu, skladování a spálení.

Je to věc s kterou se lidstvo neúspěšně snaží koketovat už 100 let, a vždycky se to objeví cca v době kdy ti kdo pamatrují předchozí debakl vymřou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 08:42 Reaguje na Vaclav Sobr
víte proč? v ideálním případě vám zelený vodík dodá polovinu energie spotřebovanou na jeho výrobu, skladování a spálení.

A co má být? Z uhlí nebo ropy vyrazíte sotva třetinu.
Pokud vám tu energii natočí vrtule nebo přímo pošle fv panel, není to nijak bolestivé.

Celý problém se bude řešit dimenzováním. Čím masinější bude výstavba a tím i výkon OZE, tím víc bude mít přetoků a ty se mohou používat na výrobu zeleného vodíku. Tím pádem bude ta elektřina cenově velmi nízko a tak to bude i ekonomicky výhodné.

Tohle je velmi reálná cesta, mimo jiné proto, že skončilo období velmi levných energií z Ruska. Těch se musíme z důvodu sebezáchovy postupně zbavit.
Odpovědět
EN

Emil Novák

5.3.2022 09:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Nový uhelný blok v Ledvicích má účinnost 42,5 %, německá elektrárna Moorburg, než ji po pár letech provozu zavřeli, měla účinnost 46,5 %. Teplárny dosahují běžně účinnosti kolem 85 %, vy sotva třetino!
A je dost podstatný rozdíl, jestli plýtváte z podstaty drahou elektřinou v případě uskladnění elektřiny do vodíku, nebo výrazně levnějším teplem v případě výroby elektřiny např. z uhlí. Tak laskavě nemíchejte hrušky a jablka.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 10:50 Reaguje na Emil Novák
Zcela podstatné je, že plýtváte energií vyrobené pálením fosilního uhlíku.
To nejsou žádná jabka, to je sebevražedné jednání, ovšem mimo možnosti chápání jakéhokoliv hnidopicha.
Odpovědět
EN

Emil Novák

5.3.2022 17:50 Reaguje na Pavel Hanzl
A vy snad ne? Co jste místo těchto nekonečných keců udělal, abyste tu energii neplýtval? Já upozorňuji na to, že tu jako obvykle plácáte naprosté hlouposti bez sebemenší znalosti skutečnosti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2022 11:33 Reaguje na Emil Novák
Á jé, došly argumenty, tak se jde do osobních útoků. Ropácká normálka.
Odpovědět
EN

Emil Novák

7.3.2022 11:43 Reaguje na Pavel Hanzl
O jakých osobních útocích to mluvíte? Prokazatelně jste tu lhal o účinnosti uhelných elektráren, když jsem to uvedl na pravou míru, tak jste se sám na žádné argumenty nezmohl, jen jste tu začal mlít něco o sebevražedném jednání, možnostech chápání, hnidopiších a ropácích, vy demagogu. Takže si s těmi osobními útoky a argumenty které došly zameťte především před vlastním prahem, Hanzle.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.3.2022 13:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Pravil ropák největší:-). I když ve vašem případě bychom mohli možná zvolit variantu plyňák:-))).
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

5.3.2022 15:21 Reaguje na Oldřich Sklenář
Cituji vás:
"...neboť plynové elektrárny v kombinaci s OZE jste schopen postavit výrazně rychleji než nový blok, což umožňuje rychlejší odstavení stávajících uhelných elektráren."
No a co?
Z hlediska produkce CO2 je náhrada uhlí plynem nesmysl.
Náhrada čerta ďáblem, výsledný efekt nula.
A ostatní přínosy takové náhrady nestojí za investice do budování zařízení, která by vlastně měla sloužit jen na přechodnou dobu.
O další argument proti křečovité snaze zarazit spalování uhlí doslova za každou cenu se teď postaral báťuška Putin...Odpovědět
Jan Vanda

Jan Vanda

11.3.2022 20:57 Reaguje na Oldřich Sklenář
No to se teda nezměnila. Ruského plynu bereme stejně jako loni, Putin je taky pořád stejný hajzl jako byl vždycky, skleníkový efekt způsobený využíváním plynu je taky pořád stejný. Jediné, co se změnilo, že Putler místo aby bombardoval nějaké chudáky někde v Asii, tak bombarduje a vraždí u našich hranic. A jediný výsledek oněch "dekarbonizačních" scénářů byl, že si různí chytráci typu Šnobr namastili kapsy dividendama. A když teď máme tu hrůzu živě ve zprávách, tak už se to holt nedá tak dobře kamuflovat, jako dřív.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.3.2022 12:07
Klotové rukávy vždy všechno vědí nejlépe , ale bohužel jsme v časovém presu a autorem uváděné postupy jsou časově náročné.
Zde bych podotkl, že stále běží topná sezóna a evropské zásobníky zívají prázdnotou.
Řešit se bezodkladně musí, co do těchto zásobníků, od září může začít další topná sezóna. K dispozici je tak 6 !!! měsíců a nic jiného než ruský plyn k dispozici nebude ledaže by se EK s důvěrou obrátila na mága Davida Copperfielda.
Putin díky zejména Německu a jeho vůdčí roli v EU se slabostí pro ruský zemní plyn , nachytal Evropu se spuštěnými kalhotami u brodu.
Osobně dokonce vůbec nevylučuji možnost dočasného spuštění Nord Streamu II.
Odpovědět
OS

Oldřich Sklenář

4.3.2022 14:01 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tento komentář se soustředí na dlouhodobé řešení v podobě navrženého systémového přístupu. Výhled na příští zimu řeší odkazovaný článek think tanku Bruegel...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 08:54 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pořád to samé dokola. Bé, bé, bé, bez ruského plynu zemřeme na úbytě.

Ale realita:
Dodávky ruského plynu šly meziročně o třetinu dolů a nikdo nekolabuje. Dělá dnes asi 30 - 40% spotřeby Evropy, což je dost, ale nic tragického. Začíná jaro a producenti plynu na celém světě jsou velmi pružní a do podzimu mají možnost výkon zvýšit, Evropa je velmi solventní zákazník.
Jenže Rusko je v naprosto zoufalé situaci, musí prodávat do Evropy za každou cenu, visí na nás víc jak polovinou celkového vývozu a ten živí celé Rusko.
Na Čínu spoléhat nemůže, ta se chová velmi "pragmaticky", tj. přitlačí Rusa ke zdi a okrade ho jak hada.
Na Sibiři si to bačuje už dávno po svém a jakéhokoliv oslabení dokáže využít. Nezapomínejte, že tam vládnou komunisti.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.3.2022 13:38 Reaguje na Pavel Hanzl
" ... a nikdo nekolabuje."

Už vám přišlo vyúčtování za plyn, vy solventní zákazníku;-)))?

Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.3.2022 14:29
Dalo by se napsat více, ale jak je na jednu stranu ok mít připravené scénáře "bez ruského plynu", tak je potřeba mít na paměti možnost, že se ta situace může v horizontu delších měsíců či jednotek let zase změnit. Jen Lenin přece žije věčně:-))).

Druhá věc je ale z mého pohledu podstatně závažnější. Totiž to, že je to zase laut to stejné jako při vyhlašování grýndýlu. Tedy chybí tam zcela ekonomický rozměr té popsané taškařice. Když začnu tím nejtriviálnějším, tak ... " ... je při rychlé a důkladné renovaci rezidenčních budov možné do roku 2030 uspořit téměř jednu pětinu energie potřebné k jejich vytápění."

Jak si to proboha představujete? A ještě více prozaicky ... kde na to vezmete lidi, co to budou dělat, a kde na to majitelé těch nemovitostí jako vezmou? A ne, nechci nic slyšet o dotacích, fakt ne. Rozhodně ne do té doby, než budeme ve fiskální oblasti plnit alespoň maastrichtská kritéria, my i většina unie, a dávat na obranu aspoň ta 2% HDP, která jsme kdysi dááávno slíbili ... a s námi i zbytek NATO ... a na která v Evropě přibližně stejně dlouho dlabeme.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 08:59 Reaguje na Svatá Prostoto
Po stotisící jsme se dozvěděli, proč to nejde.
Kdyby všichni ropáčci tu energii, vloženou do zdůvodňování, proč to nejde, radši investovali do vymýšlení, jak to skutečně udělat, jsmne o výrazný kus dál.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.3.2022 13:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Drahá polovzdělaná lopato ... řeč o o tom KDY a za CO, ne o tom zda vůbec.

Ostatně jak jste na tom vy s tou důkladnou renovací své rezidenční budovy, co:-)))?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

4.3.2022 14:33
Pane Sklenáři, když svůj návod postavíte na 10 zbožných přáních či královských radách, jak asi ten návod bude realistický?
Odpovědět
OS

Oldřich Sklenář

4.3.2022 14:42 Reaguje na Jiří Svoboda
Co konkrétního navrhujete Vy, pane Svobodo?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

4.3.2022 17:59 Reaguje na Oldřich Sklenář
Já bych se předně do takovýchto návodů v takto nepředvídatelné situaci vůbec nepouštěl!

V současné době se budeme muset předně postarat o energetickou bezpečnost, začít v maximální míře využívat uhelné zdroje a snažit se získat co nejvíce plynu (byť i z Ruska) do zásobníků.

Teď něco bájit o zeleném vodíku je opravdu nesmysl!

Třeba bude za měsíc Putin and his boys odstaven a ruský plyn bude k dispozici.

Nějak jste zapomněl na jádro. Nejen dostavět Dukovany a Temelín, ale možnost postavit i další JE. Kdyby se to zadalo jednomu dodanateli, mohla by být cena zajímavá. To jste člen klimatického týmu a na tuto možnost zapomínáte? Nebo je to úmysl?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 09:03 Reaguje na Jiří Svoboda
Řešení je přece zcela jasné:
"Já bych se předně do takovýchto návodů v takto nepředvídatelné situaci vůbec nepouštěl!"

A šlus. Mám vyděláno, všem jsem to natřel a můžu jít na pivo.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

5.3.2022 11:13 Reaguje na Pavel Hanzl
A k čemu je takové fantazírování, kromě poškozování klávesnice zbytečnými údery, dobré?

Jak často si musíte měnit klávesnici vy, pane Hanzle?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 11:41 Reaguje na Jiří Svoboda
Odhadem každé 3 - 4 roky, hlavně proto, že mám kompl jako hlavní pracovní nástroj.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

5.3.2022 12:41 Reaguje na Pavel Hanzl
To jo, trolling je váš hlavní pracovní nástroj, to máte pravdu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 17:32 Reaguje na Jaroslav Studnička
Vy jste kouzelně mimo misku prakticky vždycky.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

5.3.2022 19:43 Reaguje na Pavel Hanzl
V porovnání s vámi samozřejmě. Otázka, na čí straně je pravda...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 19:52 Reaguje na Jaroslav Studnička
To je zcela evidentní, ovšem vy stojíte hlavou dolů.
Stejně, jak celé Rusko a proto je proti němu celý svět. Ten je totiž normální.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

5.3.2022 20:45 Reaguje na Pavel Hanzl
:-))), no nepřekvapil jste. Je mi jasné, že vy to svým mozečkem nepřechroustáte.

Nicméně, pravda se ukázala.
Jsem v té skupině, která dlouhodobě kritizuje energetickou politiku Německa a dalších podobných zemí, která nás svými nezodpovědnými kroky dovedla k větší a větší závislosti na dovozu zemního plynu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 08:05 Reaguje na Jaroslav Studnička
To je hezké, to dokáže každý, kdo má v pr. díru.
Jenže vy máte v hlavě ten mužický gen. Myslíte si, že západní demokracie je podvod na lidi, demokratíčtí politici jsou gauneři, demokratické organizace jsou zkorumpované.
Tím se vám otočí svět hlavou dolů a vy vidíte Rusko jako spásu a naději pro dekadentní a prohnilý svět. Konečná vystupovat, je to neléčitelné
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

6.3.2022 08:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Prosím k tématu, vaše dojmologie si nechte ke svému psychiatrovi.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 15:16 Reaguje na Jaroslav Studnička
To je k tématu, ten mužický gen se vždycky chová jako řídící jednotka pro celou koblihu a takto postižený jedinec vidí vše naopak.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

6.3.2022 17:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud vám váš příspěvek přijde normální, tak opravdu vyhledejte odbornou psychiatrickou pomoc.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2022 11:32 Reaguje na Jaroslav Studnička
Celý svět je úplně blbý a jen vy a Putin jste normální. To je ten mužický gen, máte prostě všechno naopak.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

7.3.2022 12:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Opakuji, zde jste vítán s otevřenou náručí...

https://www.pnbrno.cz/
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.3.2022 13:44 Reaguje na Jaroslav Studnička
Mám pocit, že v tomto případě učíte orla lítat a Hanzl tam má kartu už hezkých pár let:-))).
Odpovědět
JO

Jaroslav Olšanský

4.3.2022 16:15
Pan analytik u svých knížecích rad opomíná základní skutečnost: kde na to občan vezme.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 09:04 Reaguje na Jaroslav Olšanský
A kde vezme občan na astronomickou cenu plynu a benzínu, když nám to Rusi stopnou?
Odpovědět
RV

Richard Vacek

4.3.2022 17:17
Řešením je okamžitě poprosit Rosatom, aby tady postavil 5 jaderných bloků. Tím se vyvážeme z drahého ruského zemního plynu a máme jistotu, že elektrárny budou funkční. Když tomu ekologové nebudou házet klacky pod nohy, tak by se to dalo zvládnout za 8 let jako jinde ve světě.
Ale tuším, že se namísto bude realizovat rozdávání teplých kabátů těm, kterým bude hrozit umrznutí.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.3.2022 18:44 Reaguje na Richard Vacek
Bohužel problém je v tom, že Rosatom je ve 100% vlastnictví RF a poté, co Putin porušil své sliby nevěří Rusku nikdo po světě ani dobrý den.
Nikdo rozumný nepustí Rusa k žádné strategické investici v EU.
Jsem zvědav co bude s JE Paks II v Maďarsku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.3.2022 21:04 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pan Vinkler právě objevil Ameriku.
Putinovi nevěřil ŽÁDNÝ příčetný jedinec nikdy, protože VŽDYCKY pouze lhal.
To, že vám to došlo až dnes, je pouze komická položka k tomu, co vám tu píšu možná půl roku.

Ale nebojte, já vím tutově, že mu butede věřit pořád a plivat na EU bude taky pořád, starýho psa novým.....
Odpovědět

Milan Šálek

5.3.2022 06:47 Reaguje na Pavel Hanzl
A že mu tak věřili Vaši zelení soudruzi v Německu, velké plynovody stavěli, aby mohli nahradit to fuj fuj jádro, proti kterému tak zavile bojovali. A teď ten ruský plyn (a uhlí) spalují jako o život, protože moc nefouká a navzdory globálnímu oteplování "překvapivě" přišly v březnu mrazy. Viz https://www.agora-energiewende.de/service/agorameter/chart/power_generation/26.02.2022/05.03.2022/today/
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 07:45 Reaguje na Milan Šálek
Zelení soudruzi z NDR to skutečně podělali, příčinou je dlouhodobý boj za odstavení jádra už z dob černobylských, který jim vyhrála Fukušima.
Já skutečně čekal, že v době, kdy se jasně prokázala příčina klimatické změny (řádově 4 - 6 let dozadu) to celé přehodnotí a hlavně se nebudou vázat na ruský plyn. Napadení Krymu a Donbasu je mělo varovat. Že to celý zdupali, za to já fakt nemožu, kdybych já šéfoval Německu, tak se to stát nemohlo.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

5.3.2022 11:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale jinak to dělají vše vzorově a máme se od nich co učit!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 11:40 Reaguje na Jiří Svoboda
Něco dělají skutečně dobře. Jdou naplno do OZE, vyvíjí hi-technologie pro skladování energie, jsou v tom na špičce světového vývoje. Stíhají i elektromobilitu rozvíjenou v Číně i USA, ovšem nejsou Mirci Dušíni a občas něco dost silně zdupou. Normálka, my jsme na tom výrazně hůř.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

6.3.2022 11:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale jak právě vy poznáte, co dělají skvěle a co zdupou?

Kde berete to sebevědomí?

Bystrý národ s rozumným vedením by se tak zásadních a zjevně odhalitelných bot neměl dopouštět. Tady je něco od základů špatně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 15:14 Reaguje na Jiří Svoboda
Každý národ něco zdupe, třeba Rusi zdupali zatím úplně všechno, Amíci zase poměrně málo.
Pozná se to většinou až v době, kdy se to projeví.

Zrušit jádro mohl být možná dobrej nápad, ale s prokázáním klimatické změny (řádově v roce 17) už bylo potřeba to přehodnotit. A tehdy to zdupali, neudělali nic. A teď to magor jen dorazil.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

6.3.2022 18:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Na ty první otázky jste mi neodpověděl. Asi o nich pořád přemýšlíte...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2022 09:44 Reaguje na Jiří Svoboda
O žádných nevím.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

5.3.2022 15:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Abyste šéfoval Německu, to bych Němcům fakt nepřál...
Vás bych poslal šéfovat Rusům, měli by to jako trest za Ukrajinu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 15:48 Reaguje na Karel Ploranský
Šéfovat já Rusům, NIKDY se nedostanou do takových srágor, v jakých jsou dnes.
I poslední nablblý ropný šejch dovedl svoji zemi k bohatství, jen ultrablbý Rus to nikdy nedokáže.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.3.2022 21:09 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, zkuste hádat, PROČ všichni normální energetici i politici i běžní občané byli ZÁSADNĚ proti tomu, aby jádro u nás stavěl Rosatom!!

Já vám to vysvětloval pořád opkovaně, výsledek nula.

"Jsem zvědav co bude s JE Paks II v Maďarsku".

Já s dokážu odhadnout, jak to dopadne, ale nebudu předbíhat.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

5.3.2022 10:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Na Slovensku JE úspěšně dokončili a tři dny tomu
na výjimku ze zákazu letů dokonce ruské letadlo přivezlo do JE Mochovce palivo a včera totéž
letadlo do JE Dukovany. Divné zákazy ? Slováci nečekali, stavěli, mají hotovo a mají i zásobu
paliva z Ruska. A včil mudrujte! Nepřítel nám
dodává palivo do JE, plyn i ropu. Divný nepřítel
a my jsme divní taky, když je nám košile bližší,
než kabát.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 11:21 Reaguje na Břetislav Machaček
Tyhle kontrakty byly domluvené dávno a tak je nechtěli rušit, problém bychom měli my.
Ale další se už asi uzavírat nebudou.
Slováky Putin nepovažuje za nepřítele, vybudoval si tam velmi silnou pátou kolonu a jakýmkoliv předčasným tahem by ji mohl poškodit.
Ovšem napadením Ukrajiny to zdupal celý, ti idioti, kteří vytrkovali holé zadky na Americkou armádu, dnes asi sedí ve sklepě a nesmí ani do hospody, aby nedostali na budku.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

6.3.2022 12:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Je úplně jedno, koho Putin považuje za přítele a koho ne.
Nerozlišuje východoevropské státy podle toho, který je přítel nebo nepřítel, takové dělení by pro něj bylo stejně jen dočasné. Jeho strategickým cílem totiž je, dostat je do područí Ruska VŠECHNY. Včetně těch, které dnes nepřáteli nejsou. Rozdíl je nanejvýš v pořadí.
Když bude moci (tj.když se mu to dovolí), po Ukrajině bude zkoušet obsadit někoho dalšího. Používá osvědčenou „salámovou metodu“. Obsadil Krym – a co? NIC… Teď obsadí Ukrajinu a co? Obávám se, že zase NIC.
Ekonomické sankce mu sice vadí, ale paradoxně mohou jeho moc dokonce posílit. Bude je používat jako důkaz toho, že měl pravdu když Rusům tvrdil, že Západ se proti Rusku spiknul a že za všechno – včetně mizerné životní úrovně – nemůže on, nýbrž vnější nepřítel.
Pomohlo by jedině kdyby dostal tvrdě přes držku, nejlépe od vlastních - pokud by byli schopni si uvědomit, že jejich báťuška sašol s uma.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 15:05 Reaguje na Karel Ploranský
No právě. Jenže to není jen Putin, Rusi mají prostě mentalitu Hordy, odhaduji to z aspoň 70%.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

5.3.2022 15:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Je-li správná vaše vize o tom, jak by nás Rusko dostalo do kleští v případě, že by nám stavěl JE Rosatom, pak jsme v pr.... stejně.
Protože provoz našich již běžících JE se myslím bez Rusů obejde jen velmi stěží.
Opravdu si nedělám žádné iluze o spolehlivosti Ruska jako partnera v čemkoliv. Ale Rusové jsou pragmatici! Když jde o něco, na čem se fest vydělává, nosnici zlatých vajec si nezaříznou.
Někde na ty tanky vydělat musejí - a jiného, co by mohli s úspěchem nabízet a prodávat, moc není.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 16:02 Reaguje na Karel Ploranský
Naši energetici nejsou blbí a Rusi mají stejně v dokumentaci bordel, takže naše JE se už bez nich obejdou.
Ale nový reaktor je úplně něco jiného, je ovládán na dálku a je do něho možno namontovat tisíce ku.vítek a tím jste jeho otrokem.

Rusi nejsou vůbec pragmatici, jsou ovládáni ideologií Hordy, politické stanovisko je tam nejdůležitější. Zlaté vejce v žádném případě není pro ně nějaká nablblá JE v Dukovanech.
Odpovědět
EN

Emil Novák

5.3.2022 17:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Sám jste "ku.vítko", přestaňte tu neustále lhát, žádný nový reaktor na dálku ovládán není a systémy kontroly a řízení dodávají i do ruských reaktorů západní firmy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 19:50 Reaguje na Emil Novák
Nedodávají, vůbec se nebojte. A taky nebudou.
Ale možností vydírání je tam nespočítaně.

Navíc Rusko neuznává mezinárodní právo, takže když něco zdupe, nemáte možnost ani reklamace.

Dát jim tu stavbu může fakt jen šílenec nebo hlupák, jako třeba Orbán.
Teď je to už zcela mimo realitu.

Máme štěstí, že neschopní nepolitici to měli celé na háku, mít teď rozestavěnou JE může být skutečný průšvih.
Na Maďaróny jsem skutečně zvědavej.
Odpovědět
EN

Emil Novák

5.3.2022 20:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale dodávají, Hanzle, dodávají, tak tu přestaňte lhát. A nesnažte se své lži o ovládání na dálku maskovat tunou keců o mezinárodním právu, reklamacích a dalších svých dojmech o Orbánovi, nepoliticích a pod., je to trapné a průhledné.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2022 10:25 Reaguje na Emil Novák
Jaroslav Míl, babišistánem odvolaný vládní zmocněnec pro jadernou energetiku:
"Nejde o technickou kvalitu nabídky a projektu, ale o celkové souvislosti spojené s tímto rozhodnutím. Země tím dává najevo, s kým chce rozvíjet svou kritickou infrastrukturu na příštích 80 let. Sděluje tím, kdo je jejím nejbližším partnerem a s kým chce být politicky, hospodářsky a v rozvoji energetiky do budoucna provázána. Je to o tom, jaké hodnoty máme a s kým je chceme sdílet. Chceme rozvíjet jadernou energetiku v Evropě s evropským dodavatelem, chceme ji rozvíjet se sousedními zeměmi, v rámci širokého evropského projektu? Chceme se hospodářsky propojit s jednou nejvýkonnějších ekonomik světa – Jižní Koreou? Tak zní výzva, která je před námi".

https://www.e15.cz/rozhovory/chybi-odvaha-rusum-rict-ze-nemame-zajem-rika-odvolany-zmocnenec-pro-jadro-mil-1379203

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2022 10:27 Reaguje na Emil Novák
Fakt se chceme hospodářsky propojit s naprosto propadlou ekonomikou Ruska??
Odpovědět
EN

Emil Novák

7.3.2022 10:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Co to zase melete? Kdo kde tvrdí že se máme propojovat s ekonomikou Ruska? Vy už jste se definitivně zbláznil?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2022 11:29 Reaguje na Emil Novák
Přečtěte si tu citaci od pana Míla a nejlépe celý článek, je tady na něj odkaz. Dřív, než zase začnete prudit. A všimněte si data, kdy vyšel, veškeré komentáře směřujte na něho.
Odpovědět
EN

Emil Novák

7.3.2022 11:48 Reaguje na Pavel Hanzl
V citaci pana Míla se nic o ovládání reaktorů na dálku nepíše, ani se tam nic nepíše o dodávkách SKŘ do ruských reaktorů, o čemž jediném byla řeč, takže tady s tímto článkem šermujete jen z toho důvodu, že se opět snažíte zakrýt svoje další a další lži a vyvracet tvrzení, která jste si sám vymyslel a podsouváte je ostatním.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2022 12:23 Reaguje na Emil Novák
Sorry jako, to je článek o systému a vyšších a tím zásadních důvodech, proč to nedat Rusům. Tohle hnidopich nemá šanci pochopit.
Odpovědět
EN

Emil Novák

7.3.2022 12:38 Reaguje na Pavel Hanzl
A jelikož já jsem nikde nic o tom, že bychom něco měli dávat Rusům, nepsal, pouze jsem reagoval na vaše lži, tak jen potvrzujete to co jsem psal v předchozím příspěvku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2022 13:06 Reaguje na Emil Novák
Vy propagujete Rosatom pořád a ani o tom nevíte.
Odpovědět
EN

Emil Novák

7.3.2022 13:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Jste ubohý lhář, Hanzle, žádný Rosatom nepropaguji!!!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2022 17:44 Reaguje na Emil Novák
A kdy jste přestal? Minulý čtvrtek v poledne, nebo už ráno?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

5.3.2022 20:47 Reaguje na Emil Novák
Hanzle, ku.vítko máte v hlavě, bohužel svou práci již dokonalo :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 16:42 Reaguje na Jaroslav Studnička
Myslíte si, že všichni naši politici i odborníci, kteří dávno před touto agresí vyhodili Rosatom z tendru, měli v hlavě ku.vítko taky?
Jste si jist, že vás svět není skutečně naopak?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

6.3.2022 17:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud chápete psaný text, psal jsem o vás.
Emil Novák má pravdu. Rosatom v rámci mnohých realizací spolupracuje s Německem a Francií a právě řídící systém nedodává Rosatom.
V rámci kybernetické bezpečnosti vám nikdo dálkový přístup do ŘS neumožní.
Nějaká ku.vítka tak jsou pouze ve vašem mozečku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2022 10:23 Reaguje na Jaroslav Studnička
V rámci vyražení zubů se kybernetická bezpečnost udělá tak, že odpalovák bude v Kremlu.
Myslíte si, že Rusi nemají špičkové hekry a jiné programátory??
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

7.3.2022 11:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Starejte se raději o svoje zuby :-).

Jinak když nevíte, jak fungují řídící systémy elektráren, tak raději nic nepiště, děláte ze sebe opět jenom hlupáka.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2022 11:27 Reaguje na Jaroslav Studnička
Vy to nevíte taky, ale to je přece úplně fuk, o to přece nejde.
Můj příspěvek v 10:25
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

7.3.2022 12:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Já to na rozdíl od vás vím Hanzle z profesní praxe.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2022 12:25 Reaguje na Jaroslav Studnička
Příspěvek v 10:25, nejlépe si přečtěte i celý článek, který je v odkazu. Já vím, mužický gen to blokuje....sorry jako...
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

7.3.2022 12:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Článek p. Míla jsem četl již dříve.
Není v něm ovšem žádná zmínka o vašem dojmologickém kur.vítku.

A opakuji, když nemáte tušení, jak fungují řídící systémy elektráren, tak raději nic nepiště, děláte ze sebe opět jenom hlupáka.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2022 13:03 Reaguje na Jaroslav Studnička
Na mě se vyse.te a zkuste pochopit toho Míla. Až se vám to podaří, řekněte UŽ!!
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

7.3.2022 13:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak znovu.
p. Míl ve svém článku a žádném vašem dojmologickém kur.vítku nepíše.

Pokud byste chápal, jak to v reálu funguje, takové hlouposti byste nepsal.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2022 13:55 Reaguje na Jaroslav Studnička
Tak naschvál. O čem pan Míl píše? Co se snaží tím článkem sdělit?
Ani tohle nechápete?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

7.3.2022 14:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Toto vlákno je ovšem o vámi uvedeném: Ale nový reaktor je úplně něco jiného, je ovládán na dálku a je do něho možno namontovat tisíce ku.vítek a tím jste jeho otrokem.

Jak Emil Novák, tak já vám vám vyvracíme tuto lež.
S článkem p. Míla tu šermujete pro zakrytí vašich lží. V článku o tomto není jediná zmínka.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2022 15:09 Reaguje na Jaroslav Studnička
Takže nepochopil.
Čekal jsem to.
A dočuráte až na zem?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

7.3.2022 15:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzle, přečtěte si o čem je vlákno a na co Emil Novák a já reagoval.

Pak tu něco vykládejte po chápání / nechápání.

To že dokážete do tématu zamotat další a další věci je vaše doména jak maskovat vaše hlouposti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2022 21:33 Reaguje na Jaroslav Studnička
Nejsou tam žádné další a další věci, je tam pořád to jediné téma: proč nenecht Rosatom stavět JED.
Ovšem ku.vítko je maximum, co chápete (alespoň si myslíte), dál je to už moc složité.
Odpovědět
SM

Stanislav Mikeska

5.3.2022 06:52
Ty moje svatá prostoto, v tomto okamžiku nahradit 2000 TWh v plynu? Čím a odkud? Norové jedou nadoraz, z Alžírska jen 8 miliard m3 navíc. A co ropa? A co hliník? A co magnézium? A co titan? A co Mendělejova tabulka? Čím to nahradím, když ostatní mají taky málo? No tak že bych ještě sklidil, na zimu jsem už prodal kravku a na jaře už nezaseji , protože nebudou hnojiva....no a ten chleba se už taky neupeče...!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 07:47 Reaguje na Stanislav Mikeska
Bečíte zase velmi hezky, jak celé stádo ovcí, ale proč to sem píšete? Co chcete sdělit? Jaké řešení navrhujete?
Odpovědět
rl

rýpal lesní

5.3.2022 07:33
Napsat tak dlouhý, zavádějící, odborný článek jen kvůli tomu, aby se autor opřel do dodávek ruského plynu, to je vcelku dobře placené plýtvání časem. U AMO (Asociace pro mezinárodní otázky) to bývá pravidlem. Ač toto pozoruji bedlivě, argumentace mi připomíná větrnou korouhvičku, přesně podle potřeb. Jak známo, zařazování článků, které jsou zadávány lobbyisty nebo specifickými vládními službami, vždy takto ukazují, co je přáním.
By-li článek rozborem, chybí relevantnost a přesnější vyjádření a podpora argumentace v datech a detailu, byl-li to politický článek, jsou tam ty data a tvrzení o plynu navíc. Stačil slogan.
<rýpal lesní>
Odpovědět
rl

rýpal lesní

6.3.2022 16:04 Reaguje na rýpal lesní
A pro dokreslení doplňuji jeden rozbor namátkou vybraného jednoho tvrzení z tohoto článku :
Autor uvádí :
"Průmyslová hnojiva mohou být zvláště u menších zemědělských podniků částečně nahrazena také biouhlím vyráběným z odpadní biomasy. Výhodou je nejen lokální dostupnost tohoto zdroje, ale i zlepšení půdních vlastností při jeho aplikaci. Na rozdíl od pálení biomasy umožňuje biouhel také bezpečně ukládat atmosférický oxid uhličitý, který byl předtím zachycen rostlinami použitými k jeho výrobě."

Jestliže onu biomasu - ono biouhlí - použiji jeho spálením pro výrobu nějaké, libovolné energie - co udělám?
Tyto "bezpečně uložené" objemy uhlíku, resp. kysličníku uhličitého či uhelnatého zcela jistě bezpečně (avšak nikoliv pro životní prostředí" z onoho biouhlí uvolním, a tedy jsem právě tam, kde jsem byl před tím. A tedy, pokud dovolím spalování či výrobu produktů pro energetické využití z klasického uhlí, či spalování či jinou výrobu z biouhlí, nejedná se o nic jiného, nežli o trik, jak stále navyšovat procentuální i celkový objem skleníkových plynů, aniž bych je vázal trvale.

Takže i v tomto tvrzení autor prokazuje zásadní lapsus, stejně tak bych hodnotil i užití pro stravování, nebo specifické využití s obdobným výsledkem pro vývin methanu, CO2, CO, alkoholu, benzenů i benzinů, atd.

Opravdu nemám čas se zde věnovat rozboru věty po větě. I když s některými vývody se dá vcelku souhlasit.

Naše vláda to ovšem umožní nejen sobě, ale i cizím, a ještě nám to i politicky zdůvodní. Cesta do pekel je přece dlážděna hlavami odpůrců. Dobrá předsevzetí již došla.
<rl>
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 09:11
Článek považuji za dobrý a realizovatelný názor, za dobrý podklad pro diskusi. Samozřejmě ne na téhle ryze ropácké, tady je to zbytečné.

Vývoj jde tímto směrem a je potřeba, aby si tohle uvědomila především vláda a upravila legislativu tak, aby byla příznivá a především jednoduchá. To vidím jako hlavní problém, pokud se to ale podaří, poběží to už samo silně poháněno cenami fosilních paliv.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 09:12 Reaguje na Pavel Hanzl
K tomu bych ještě dodal, že u nás je ČEZ prakticky ministerstvo energetiky a jejich nesmyslné šikany právě proti malých fve to celé brzdí.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

5.3.2022 10:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Žádná šikana proti malým FVE ze strany ČEZ neexistuje, pouze dojmologie ve vašem mozečku.

ČEZ naopak výrazně podniká v oblasti malých FVE do 10 kWp.

https://www.cez.cz/cs/technologie/fotovoltaika
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 10:53 Reaguje na Jaroslav Studnička
Já si chtěl pořídit na střechu fve a stále jsem narážel na byrokracii.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

5.3.2022 12:43 Reaguje na Pavel Hanzl
No, s tím vaším postojem se nedivím.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

6.3.2022 12:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud byste opravdu CHTĚL, už byste ji tam dávno měl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 14:51 Reaguje na Karel Ploranský
Taky spoluvlastníci jsou proti.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.3.2022 13:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Ostatní pacienti, ale my vám rozumíme:-))).
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.3.2022 13:49 Reaguje na Karel Ploranský
To asi sotva. To prrr, v tomhle je Hanzl nevinně.
Taky by to by byl pěkný bordel, aby si pacoši na střeše léčebyn zřizovali FVE.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

5.3.2022 09:19
Vážená redakce, z aktuálně uveřejněných 29 příspěvků je 11 od trolla vystupujícím pod Pavel Hanzl.
Přičemž vypovídající hodnota příspěvků je nulová. Pouze lži, v lepším případě demagogie.
Vystupování tohoto trolla dehonestuje zdejší diskuzní fórum.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 10:54 Reaguje na Jaroslav Studnička
Jistě. Tohle fórum je čistě ropácké a názory nějakého Hanzla tu nechceme, protože ropácké nejsou.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

5.3.2022 12:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Nechceme tu lži a demagogii. Tu tady předvádíte neustále. No a že jste ropák, jsme vás tady taky mnohokrát usvědčili.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 19:45 Reaguje na Jaroslav Studnička
Vy jste fakt úžasně mimo. Už nepoznáte, co je nahoře a co dole, co vlevo a co vpravo. Odstěhujte se do Ruska, tam to mají všichni taky naopak.
Taky si myslíte, že tu válku vyprovokovali Amíci přes Ukroše, že?
Blbost lidská nemá mezí....
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

5.3.2022 20:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Nepodsouvejte mi skrze vaši dojmologii nic, co jsem zde nikdy nenapsal !!!
Odpovědět
sv

sv

5.3.2022 09:37
"Je dobré si připomenout, že nedávný prudký růst cen energií byl v Evropě do značné míry vyvolán právě politikou ruského Gazpromu." Především je dobré připomenout, že Gazprom (rozuměj puťka) je odpovědný jen za růst ceny plynu a teď i ropy. Za růst ceny elektřiny je zodpovědné německo s jejich tzv. energiewende a uhlíkové odpustky. (Připomínám, že ještě před pár lety oze tuneláři a hysteričtí odpůrci jádra tvrdili, že lití bilionů do oze tunelu způsobí významný pokles ceny elektřiny. V posledním roce pro změnu tvrdili, že v minulosti byly ceny elektřiny nezdravě nízké. A teď ... raději mlčí.)
Rovněž je dobré se upozornit, že v článku se blábolí o biomase jako o možném zdroji pro výrobu bioplynu, dále jako zdroji pro náhradu umělých hnojiv. Tedy se nabízí otázka - a není to málo Antone Pavloviči? Realita je taková, že využití např. lesní biomasy je v ČR NA MAXIMU (ostatně i zde byl v tomto smyslu článek). Prostě platí, že o mnoho víc z české přírody už nedostaneme.
Zbavit se závislosti (nebo ji výrazně omezit) však samozřejmě LZE. Jen je k tomu nutno přistupovat nikoli ideologicky. Tu závislost si totiž Evropa vybudovala uplatňováním nesmyslné zelené ideologie. Kdo je největším spotřebitelem ruského plynu? Německo. Německo může velmi snadno omezit spotřebu plynu, když přestane magořit a zruší ten nesmysl, s odstavováním jaderných a uhlených elektráren. Naopak, ty co už byly odstaveny, musí znovu rozjet. V dlouhodobém měřítku je nutno zrychlit výstavbu JE. To se dá rovněž udělat snadno. Škrtem pera. Je třeba zrušit většinu nesmyslných regulací, které právě za enormně dlouhou dobou výstavby JE v EU stojí a při tom je jejich vliv na bezpečnost provozu JE nevalný. Fakticky vznikly jako zakamuflované zelená snaha o likvidaci jaderného průmyslu v EU. Pro zemědělství existuje taky řešení. Je jím GMO, které, jak bylo prokázáno, snižují spotřebu umělých hnojiv, pesticidů i nafty v zemědělství. A opět je třeba zrušit většinu absurdních regulací devastujících tento potenciálně velmi významný sektor ekonomiky (a současně povolit všechny GM plodiny, které jsou povoleny v osvícenějších zemí, např. v USA).
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

6.3.2022 12:50 Reaguje na sv
Dobře napsáno.
Některé věty si uložím.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

6.3.2022 16:10 Reaguje na sv
Vyslovil (napsal) jste nepříjemnou pravdu, co se týká energetiky.
Pokud vlastností a změny u plodin dosáhnete šlechtěním, není problém, ale GMO není úplně jistý způsob. Je-li volba amarouny, nebo menší biftek, beru to druhé. <rl>
Odpovědět
sv

sv

6.3.2022 17:51 Reaguje na rýpal lesní
Tady je problém, že i jedinci, kteří se považují za racionální, technicky vzdělané odpůrce zelených ideologií na některé ideolgie skáčou jako vosy na med, třeba právě v případě GMO. Amarouny získáte, když si doma uvaříte želatinu. Jinak ale GM kukuřice, sója, rýže, řepka či bavlník vypadají stejně, chutnají stejně a mají většinu vlastností stejných jako tradiční odrůdy. Liší se jen drobnostech jako vyšší odolnost, nižší spotřeba pesticidů (tedy i nižší spotřeba nafty), či některých případech lepší nutriční hodnoty. V globálu ale tyhle drobnosti nabývají velký význam. Mimochodem zkuste si načíst třeba něco o odrůdě ječmene Diamant. Zjistíte, že GM plodiny konzumujete celé desetiletí a ani o tom nevíte.
Odpovědět
JO

Jarka O.

6.3.2022 21:29 Reaguje na sv
Hm, jde o odrůdu jarního ječmene diamant získanou tradičním slechtitelstvim ozařování z R. 1965? Tak opět zavádějící údaj, že by to mělo cokoliv společného s GMO. A želatina se vaří? Možná při její izolaci, rozhodně ne při výrobě amarounů a čehokoliv jiného, napr. Petriho misek potrebnych ke klonování, pán si to spletl s pudinkem. Typické!
K předchozímu příspěvku: tendry na JE dával dohromady kdo? Ministryně pro místní rozvoj? Ne. Odborníci. Byly to odborně neideologicky připravené tendry, ideologicky zlikvidované, dokonce nebyla do soutěže pustena čínská firma, ideologicky vyhnána ruská firma s mezinárodním renomé, a tento příspěvek psal naprosto ideologií neovlivěný člověk, opravdu?
Odpovědět
sv

sv

7.3.2022 20:53 Reaguje na Jarka O.
Chápu, jaroslave. Někdo si chtěl uvařit amarouny a jako surovinu použil obsah tvé lebky, jinak bys takovou zhůvěřilost, že ozařování je příklad TRADIČNÍHO šlechtitelství. Ti "tradiční šlechtitelé" v oděvech chránících před ionizujícím zářením a mezinárodní agentura pro atomovou energii označují ječemen Diamanta a mnohé další odrůdy jako RADIOMUTANTY. Možná, jaroslave, kdybys místo tu pochlebování masovému vrahovi a covidovému zbabělci puťkovi a tu zase šíření zelené antiGMO ideologie věnoval více prostoru prostému čtení, tak bys věděl, že když je řeč o "vaření amarounů" tak opravdu ale opravdu není předmětem debaty průmyslová výroba želetiny. Zkus si přečíst předchozí komentář, aby ses zase příště neztrapnil.
Ve světle těchto zjištění, mě tvůj další fanatasmagorický blábol, tentokrát na téma jak byla "ideologicky vyhnána" státní firma ovládaná krvavou bestií, která ani po 4 letech nebyla sto ani zahájit stavbu elektrárny, fakt nepřekvapí.
Odpovědět
JO

Jarka O.

8.3.2022 18:30 Reaguje na sv
Že IAAE eviduje postupy, které používají ionizující záření, neznamená škodlivost nebo radioaktivitu produktů. Jakoby jste se snažil tím oznacenim radiomutant někoho strašit a to opakovaně. Proč se k tomu propůjčujete? Byl tu ale naštěstí článek p. Dohnala o prospěšných metodách, které používají radiaci, a slechtitelstvi je už tradičně jedna z nich, 1. radiomutant v Čechách byl r. 1948, a vy tvrdite, že to je GMO, kdyz to chcete tvrdit o ječmenu z r. 1965. Jestli se změnilo nazvoslovi, tak ano. Vědci mohou být tak slepí, že se samozřejmě snaží po desetiletí tvrdit (zažila jsem kdysi takového náfuku), že GMO úplně nahradí slechtitelství, které tím vymizi, a ejhle, nestalo se, ale takže je to taky ideologie, která si o sobě mysli víc než je a zřejmě se snaží měnit aspoň nazvoslovi, je to tak? Kdysi jsem vám napsala, že GMO je jedna z alternativ, ne věčná spása, odpověď tehdy také byly sprosťárny. Strčte si je někam a nepoužívejte na mě křivá obvinění v této době, svabe
Odpovědět
sv

sv

9.3.2022 20:00 Reaguje na Jarka O.
Možná kdyby ses naučil číst, jaroslave, tak by ses mimo jiné z mého komentáře mohl dozvědět, že že mezinárodní agentura pro jadernou energi, eviduje přímo ty radiomutanty. Tak tebe tento pojem určitě vystrašil, když ti změknul mozek až do té míry, že zaměňuješ genetické manipulace prostřednictvím ionizujícího záření s "klasickým šlechtitelstvím". Přičemž to, že nechápeš, že význam zkratky GM, tedy Geneticky Modifikované - což radiomutanty, u kterých bylo s genetickou informací evidentně a cíleně mainupulaváno SPLŇUJÍ - je irelevantní.
Stejně tak je irelevatní tvůj dojem co jsi zažil nebo nezažil, vzhledem k tomu, že většinou jsou to fantasmagorie. O tom, co jsi "kdysi napsal" nemluvě. Zjevně totiž ani nechápeš co píši já. Zkus si pečlivě (třeba hlasitě) přečíst co jsem zde napsal a místo svých tradičních mimomísních hysterických reakcí reagovat na konkrétní faktické výhody GMO, o kterých se konkrétně konkrétně zmiňuji. Prozatím tady totiž zde JEN a POUZE bájíš o "věčné spáse" a pak sám na sebe regagujeě. Ovšem faktická diskuze je ti evidentně cizí, takže nepředpokládám, že by ses na něco takového zmohl.
Odpovědět
JO

Jarka O.

9.3.2022 22:47 Reaguje na sv
Motivaci nemám a o "faktické" diskuzi možná vy pomlčte. Mutace, chemicky, X paprsky nebo třeba slunecním zářením, jsou samozrejme GM, pro tradiční slechtitelství nutné, zkrátka se pouzivaji dlouho, cili tradičně a nemusi se proto oznacovat za GM. Pak by se mohly za GMO označovat vysledky všech šlechtění a o to není zájem. Označují se tak výsledky novějších cílených metod. Výhody GMO mně jsou jasné, a hlavně crispr cas je výborná metoda nejen pro rostliny, jednou i pro léčbu nemocí. Možná se pohne i legislativa a GP, jestli rychle kvůli konfliktu v Evropě, je otázka, spíš ne, české předsednictví EU ty ambice taky asi nemá. Zbavovat se tradičních metod a nahodilych mutací, si ale myslím, je hloupost, a překvapuje, že o tom někdo přemýšlí, protože bychom se tím ochudili o moznost přijít na zatím neznámé vlastnosti a možnosti šlechtění, a myslete si, co chcete. GMO není odpověď na všechny problémy.
Odpovědět
sv

sv

10.3.2022 22:16 Reaguje na Jarka O.
ANo, motivaci naučit se číst ani věcně diskutovat nemáš, jaroslave. GM je GM včetně radiomutantů, přičemž tvůj vlhký dojem, že pár desetiletí je v zemědělství "dlouho" je pro smích snad nejvíc. Tedy když pominu to, že se zde hystericky pokoušíš odvést řeč od evidentních přínosů GMO k tebou vyfantazírované terminologii. "Jasné" je akorát to, že hysterčíš vždy když dojde řeč na výhody GMO (a na covidového strašpytla puťku, nekompetentní rosatom, megazloděje bureše, apod.) a pak když je ti vysvětlen kontext se snažíš trapně odvádět řeč. Jinými slovy, jediný kdo tady přemýšlí o nějakém "zbavování" jsi tady ty, jaroslave. Já tady jen a pouze poukazuji na výhody GMO včetně (v kontextu rusácké agrese velmi důležité) úspory paliv.
Odpovědět
JO

Jarka O.

11.3.2022 07:05 Reaguje na sv
Jo. Úspory paliv a soběstačnost v dulezitych věcech, ok. O tom se zde porůznu diskutuje dlouho, a teď tlaci okolnosti. Spořit na sobě budem, sobestacnost je bohužel v nekterych obozech "neekologicka"-ničí domácí krajinu. Zapomněl jste dodat, že za umělým zvyšováním ceny plynu bohužel stojí Německo. Další problém budou hnojiva. Když ne ze zlého Ruska přímo, tak německý BASF je taky vyrábí. Cenu si jiste dovedete predstavit. Tolik k obhajobě..., žalovníčku, já myslela, že vas peníze zajímají. Rozhodnutí o terminologii, co se označuje jako GMO, vyfantazíroval Evropský soudní dvůr. Půjdete jim vykládat o vašich vlhkých dojmech? Nejasné je, proč vám vadi agrární strana ANO, která např. S GMO problém nemá, a volíte dokazané megazlodeje. Pořád omíláte kovidového strašpytla, nevím proč. Merklova v SRN se hned na začátku 2020 dala očkovat proti pneumonii (což je podle pozdějších událostí to správné očkování, moc se o nem ale nemluví) a stejně ji od té doby nikdo neviděl. Doktoři jsou téměř nedostupni, služby jen online, tolik ke strašpytlům.
Odpovědět
sv

sv

12.3.2022 11:38 Reaguje na Jarka O.
Opět sis něco vyfantazíroval, jaroslave. Svoje vlhké a při tom omezené dojmy se snažíš vydávat za předmět diskuze. Jinými slovy, o "soběstačnosti" tady žvaníš jen a pouze ty. "Soběstačnost" je v dnešním světě iluze a nejkratší cesta do stejné díry v jaké je kldr a v jaké bude zanedlouho rusácko. Jediné o co jde je EFEKTIVITA. GMO jsou šetrnější z hlediska spotřeby paliv, pesticidů a do budoucna i hnojiv, tedy jsou efektivnější, . Ano, zampomněl jsi na další mezi podržtaškami covidového strašpytla puťky velmi oblíbenou fantasmagorii, tedy o růstu cen plyn. Zamozřejmě, že za růstem cen plynu z poslední doby stojí spekulace rusáckého státního podniku ovládaného puťkou, tedy gazpromu. Němci si jen a pouze zničili trh s elektřinou. Mimochodem, o tom kde všude se vyrábí hnojiva víš evidentně kulové. Stejně tak jako víš kulové o rozhodování evropského soudního dvora. Ten rozhodoval jena pouze o tom, zda produkty nových technologií, kterými se provádí mutace (např. CRISPR-CAS9) budou označovány jako GMO, a to z hlediska nutnost sledování a povolování (mimochodem tady je vidět jak miluješ eurounijní byrokracii). O radiomutantech tedy o pomocí ionizujícího záření provedenýách Genetických Modifikací (o čemž je zde celou dobu řeč) nepadlo před evropským soudním dvorem ani slovo. Jinými slovy, ty jako jediný zdejší odborník na "žalování" to jistě můžeš evropskému soudu přednést. Pošlou tě s TVÝMI vlhkými dojmy přesně tam, kam jsem tě poslal já. Odkud sis jaroslave vycucal to o té "agrárnosti". Burešovy podržtašky jsou stranou jen a pouze ZLODĚJSKOU a NEKOMPETENTNÍ. MEGAZLODĚJE bureše opravdu ale opravdu nevolím. Toho volíš ty. A to, že něco nevíš, není nic překvapivého. Překvapivé by bylo kdybys něco věděl. Ovšem jako puťkova podržtaška bys přece měl sledovat každý jeho krok, takže i tak je divné, žes nezaznamenal, že puťak se během covidu celé měsíce schovával, jeho lidi museli sedět 14 dní v izolaci, když se s ním chtěli potkat, a se zahraničními návštěvami jednal přes třímetrový stůl. ŽE je trapné, že puťka tvůj platonický milostný hrdinný idol je takový strašpytel.
Odpovědět
JO

Jarka O.

13.3.2022 15:42 Reaguje na sv
Proč bych měla něco přednášet u soudu EU? Jdete si tam sám místo lamentováni nad lidmi, kterým stačí "efektivita" šlechtění. Soud vysvětlil rozdíl mezi starými, konvenčními mutagenesemi a jejich pomocí (mj. X paprsky) vyšlechtenymi odrůdami, které nejsou zahrnuté ve smernici o GMO a nepodlehaji ustanovením, a plodinami získanými novými technologiemi mutací, zahrnutými do směrnic o GMO, a ano, nutností jejich sledování a povolování.
Zbytek trapností, vč. nedůležitých a nepodložených drbů o nemocech mocných jen ukazují, čím trávíte čas, a nezajímají. Dostupnost hnojiv ukáže blízká budoucnost, asi dojde na váš oblíbený domácí biohnůj. Každopádně se ke své prudce oblíbené jedovaté zelené Skalici, která je spíš hnojivem, také z Ruska dováženým, nedostanete. Co vy o tom puťkovi všechno ale víte, asi bydlíte v blízkosti kremlu
Odpovědět
JO

Jarka O.

11.3.2022 08:43 Reaguje na sv
Mmch. drobnost, mimo téma. Tento moc pěkný článek se částečně dotýká něčeho z toho, o čem tu kecáme, rozvádět není nutno:
https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/jelen-sika-v-ceskych-lesich-je-katastrofa-rika-etolog-ludek-bartos
Odpovědět
sv

sv

12.3.2022 11:39 Reaguje na Jarka O.
Chápu, když ti tvoje zaručené biozelí sežere přemnožená vysoká, tak je to v pořádku, ale kdyby ti tvoje zaruečené biozelí sežrala přemnožená japonská vysoká tak už by to bylo horší.
Odpovědět
JO

Jarka O.

13.3.2022 15:43 Reaguje na sv
Pochopil jste to napoprvé, výborně, Zelí. Tak na tom už by se dalo stavět, Hlávko. A tím s vámi končím.
Odpovědět
ZK

Zan K.

10.3.2022 14:21 Reaguje na sv
...GM plodiny, které jsou povoleny v osvícenějších zemí, např. v USA)....
Tahle "osvícenost" nás klidně může dovést až onomu Čapkovu RUR či TOVÁRNY NA ABSOLUTNO. Vždyť všichni dávno víme, že vše je to jen a jen otázkou kšeftu, stejně jako ony vakcíny z doby nedávno minulé....
Odpovědět
sv

sv

12.3.2022 11:42 Reaguje na Zan K.
Zkus se přestat ztrapňovat nesmyslnými přirovnáními. Celé zemědělství je o kšeftu. Do dystopického světa nikoli alá scifi ale alá realita severní koreje nebo rudí khmérové nás dovedou anticivilazační zelené bláboly odmítající technologie, které se jinde celá desetiletí zcela bezpečně používají.
Odpovědět
ZK

Zan K.

19.4.2022 12:52 Reaguje na sv
Co je nesmyslného? Není snad člověk závislý na přirozených přírodních produktech? Umělé potraviny a hmoty snad ještě nejíme. A svou energii si ze zásuvek také nebereme. Takže oni ti zelení mají v něčem také kus pravdy.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

5.3.2022 09:40
Není problém izolovat Putina jako vzteklého psa, problém je ryze ekonomický.
Rusko je pokladnicí všech možných surovin a ty jsou zapojeny do globálního toku, zejména v EU je ruská kontrola nad energetickým sektorem doslova dominantní.
(20% uhlí, 40% plynu, 20% ropy + další strategické kovy)
Každý den se pouze ruského fosilu prodá za 700 mil. $ na Západ.

Ani Rusové, ani EU zatím kohouty ropy ,plynu i uhlí nezatáhly , přestože by to bylo principiálně nejčistší řešení .
Je nasnadě, že když se nikdo neodváží zablokovat tok surovin z obav nad kolapsem hospodářství, a to více se Západ neodváží vojenské účasti.
Ta by skutečně vedle k totální vojenské konfrontaci Východ-Západ ,kterou si nemůže žádná strana dovolit.

Technicky není možné import ruských fosilních paliv ve výhledu 2-3 let plnohodnotně nahradit.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

5.3.2022 10:37 Reaguje na Miroslav Vinkler
Proč nebyl reflektován požadavek na neutralitu Ukrajiny?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 10:57 Reaguje na pavel peregrin
Ukrajina byla jasně neutrální, dokud nebyla napadena Ruskem na Krymu a Donbasu.
Tím Ruskem, které garantuje její hranice.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

5.3.2022 11:04 Reaguje na pavel peregrin
V míru by klesly ceny energetických surovin a tak se ptám
komu válka prospívá. Já to vím, ale dnes je lépe mlčet.
Divná válka, když suroviny proudí dál a ruská letadla i
přes zákaz navážejí palivo pro Mochovce a Dukovany. Lituji
ty, kteří jsou užitečnými hlupáky ve špinavé obchodní
politice a umírají kvůli někomu, komu to prospívá.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 11:15 Reaguje na Břetislav Machaček
Tu válku rozpoutal šílenec - terorista a vůbec nechtěl, aby takhle probíhala.
Takže na tom vydělají dodavatelé plynu a ropy, v dlouhodobém horizontu Čína.

Tahle válka není divná, je hnusná jako každá jiná.

Když Hitler napadl SSSR, wermacht potkával vlaky vozící potraviny, suroviny, energie a prostě všechno nutné do Německa.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

5.3.2022 12:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Zkuste opravdu myslet a ne pouze papouškovat "pravdu". Povzbuzovaný užitečný b.b je nyní odepsán, protože je dosaženo cíle, kterým je zvýšení cen plynu, ropy, uhlí atd. a nastane nebývalý odbyt zbraní v Evropě. Vše dosaženo
bez vlastních ztrát a obětí na životech. Bijí
se jiní mezi sebou a ostatní z toho profitují.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 12:25 Reaguje na Břetislav Machaček
Takže si taky myslíte, že Putin je americký agent, že?
Konspirační teorie jsou nesmyslné všechny, ale tahle asopň není z Kremlu.
Odpovědět
sv

sv

6.3.2022 01:18 Reaguje na Břetislav Machaček
Když je puťka takový chudáček, kterého si ti záhadní a dábelští producenti ropy, plynu a zbraní vodí na šňůrce, tak proč mu lezeš mezi půlky, machačku.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

6.3.2022 11:27 Reaguje na sv
Milý anonyme, rád mu mezi půlky nelezu.
Tam lezu s těmi, co dál nakupují ruskou
ropu a plyn. Naposledy třeba včera firma Schell, která koupila ropu z "bloudícího" tankeru za čtvrtinu tržní ceny a aby
mohla benzín z ní vyrobený prodat tržně třeba nám za 42 Kč za litr. Takže máte
pravdu nakonec mu lezou mezi půlky i ti,
co dál topí plynem a kupují benzín a to
asi i vy a určitě pan Hanzl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 14:50 Reaguje na Břetislav Machaček
A čím topíte vy a čím jezdíte?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

6.3.2022 17:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Auto nepoužívám a plyn omezeně,
ale taky výše píšu, že mu taky
bohužel nuceně lezu mezi půlky,
když ho dodavatelé vesele dál nakupují. A lezete tam i vy,
pokud jezdíte i tím svým autem
na benzín z ruské ropy a topíte ruským plynem. Pokrytci jsme
komplet všichni, že nejsme
schopni říci rázně dost i za
cenu krachu firem a vymrzlých
bytů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2022 08:08 Reaguje na Břetislav Machaček
Já to mám stejné, ale mám staré malé úsporné auto a jezdím minimálně, převážně z pracovních důvodů.
Říci rázně dost je nesmysl, je potřeba sice rychle, ale systematicky pracovat na odstavení Ruska od finančních zdrojů z vývozu fosilu. Nejlépe tak, aby nás to poškodilo co nejméně.
A systém maximálně tvrdých sankcí je asi fakt účinný, Rusúm se už taky zalíbil konzum a prázdné obchodňáky (dokonce i s jídlem!!), jim možná otevřou oči.
Odpovědět
sv

sv

8.3.2022 18:09 Reaguje na Břetislav Machaček
Chápu machačku, ty jsi chytřejší. Zatímco Shell musel slabocha puťku donutit k válce, aby od něj mohl koupit "bloudící tanker", tak ty se mezi puťkovy půlky se chodíš nadýchat toho vzácného plynu, zcela zadarmo.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

6.3.2022 12:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Čína v dlouhodobém horizontu nejvíc vydělá na tom, co vy tolik prosazujete.
-- Slavné OZE, to jsou především FV panely + příslušenství. Čím víc jich nainstalujeme, tím víc zbohatne právě Čína.
-- Slavný Green Deal, to je cesta k oslabení evropské ekonomiky. Kdo si mne ruce? Čína.
A Puťku k tomu číňani vůbec nepotřebovali, vymysleli jsme si to na sebe sami (a dávno předtím, než udělal ten další krok k rozšíření impéria). Přesněji nevymysleli jsme to my - všichni víme, kdo tyhle věci vymýšlí a prosazuje...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 14:49 Reaguje na Karel Ploranský
FVE panely vymysleli Američani a vyrábábí se v USA i Evropě, ale jsou dražší, než z Číny. Ostatní komponenty taky. Dnes se to třeba otočí.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

5.3.2022 11:19 Reaguje na pavel peregrin
Tady máte několik informací z minulosti i současnosti
======================================================
23. 12. 2014, Kyjev
Ukrajinský jednokomorový parlament v úterý schválil zrušení neutrality. Současně rozhodl, že bude usilovat o členství v NATO. Pro návrh hlasovali 303 poslanci. Podle názoru ukrajinských poslanců přispěje odmítnutí neutrality k integraci země do evropského a euroatlantického prostoru.
------------
V r. 2018 se stala Ukrajina nejchudší zemí Evropy (OECD)
-------------
Putin chce Krym a neutralitu Ukrajiny, řekl to při dalším telefonátu s Macronem.
-------------
Kostrou a podmienkou akéhokoľvek politického riešenia je to, čo dnes pod tlakom navrhuje samotná ukrajinská vláda – vojenská neutralita Ukrajiny. Teda návrat o 17 rokov späť. Do režimu pred Oranžovou revolúciou a do stavu pred debatami o „pozvánke“ Ukrajiny do NATO (2008), keď sa ukrajinská vláda pokúšala balansovať medzi Európskou úniou aj Ruskom. Bez vojenských väzieb na NATO a Spojené štáty a zároveň bez podriadenosti Rusku.
--------------

A teď si můžete vybrat sám.
Můj osobní názor je ten, že UA měla být neutrálním státem, mostem mezi Východem a Západem, prosperujícím z obchodní výměny, bohaté surovinové základny, vynikajícímu geografickému umístění a solidnímu lidskému potenciálu.

Proč se tomu tak nestalo je otázkou pro politology.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 11:30 Reaguje na Miroslav Vinkler
To není otázka pro politology, ale pro každého, kdo má v hlavě víc, jak jeden závit.

Ukrajina byla od vzniku v 90. letech stále šikanována Ruskem, chtěla do EU, dělala oranžovou revoluji, Janukovyč slíbil podat přihlášku, Putin mu to zarazil
Proto vznikl Majdan.
Pak byla Ukrajina napadena na Krymu i na Donbasu.
Tím skončila její neutralita, chtěla do NATO a EU, musela bojovat proti agresorovi a to v neutralitě nejde.

Váš osobní názor je velmi komický, těžko může být někdo mostem, když na něj padají bomby. Ne obrazně, ale přímo fyzicky.
Odpovědět
sv

sv

6.3.2022 01:35 Reaguje na Miroslav Vinkler
Odkud to opisuješ:
Tady máme několik informací z minulosti Ukrajiny a rusácka: 27. února 2014 obsadili neoznačení vojáci Krym - později i covidový strašpytel puťka přiznal, že se jednalo o ruské vojáky. V polovině dubna 2014 začaly skupiny neznámých ozbrojenců obsazovat správní střediska a policejní stanice v Doněcké a Luhanské oblasti. Velitelem jedné z jednotek byl Igor Girkin zvaný Strelkov - tedy bývalý příslušník rusáckých speciálních sil. Kdo tedy porušil neutralitu neutrální Ukrajiny. Faktem zůstává, že před rusáckou okupací Krymu chtěla si chtěla Ukrajina zajistit prosperitu spoluprací s EU. O NATO teď vyjadřují zájem političtí představitelé Švédska a Finska, což bylo doposud neslýcháno. Kdo je k tomu dotlačil? Puťka a jeho zločinecká agrese. Chtěl-li puťka kolem sebe neutrální země, měl se chovat jako politik a nikoliv jako svinský bandita.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

6.3.2022 13:03 Reaguje na sv
Kéž by tohle věděl každý Rus...
Jenže jim to nemá kdo a jak říci, o to se báťuška dobře postaral. Každá z vět, které jste napsal, dnes v Rusku stačí na kriminál.
Oni si bohužel ve velké většině fakt myslí, že je báťuška zcela oprávněně chrání před agresí zlého Západu a teď zrovna před ní zachraňuje ubohou Ukrajinu...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 14:47 Reaguje na Karel Ploranský
Naši ropáci si myslí to samé a informací mají něurékom.
Odpovědět
ZK

Zan K.

19.4.2022 12:55 Reaguje na Miroslav Vinkler
Souhas. Tvdím totéž. A ono to platí i pro onu střední Evropu, ergo nás. Proto vždy uvádím politiku Metternicha. Ovšem vlastním zpitoměnímm jsme se o to připravili.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 11:08 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vy prostě nechápete pojem vývoj. Okamžitým zablokováním toku surovin z Ruska by nastal sice jasný kolaps Ruska, ale i výrazný problém pro Evropu.
Jenže Evropa má obrovskou výhodu, že suroviny koupí jinde, neznám jedinou důležitou komoditu, kterou nenabízí na trhu taky někdo jiný.
Jenže Rusko nemá žádný jiný zdroj deviz, než vývoj surovin.

Pokud bude tento finanční tok slábnout, povede to k totálnímu oslabení a spolu se sankcemi Rusko ztratí možnost vyvíjet silně nebezpečné zbraně.
A to je cílem celého, nikdo nechce hladové a zoufalé Rusko, nikdo nechce hned za hranicemi další Severní Koreu.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

5.3.2022 11:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Myslete hlavou a ne zadkem. Koupit si pochopitelně EU může cokoli. Odpovězte na otázku jak to dostane k místům spotřeby na svém území !? To si vezmete kolo a budete to rozvážet ?

A mezitím budou lidi mrznout a fabriky pojedou na vzduch ??
Kam jste chodil do školy? Můžete tam zajít o požádat o vrácení školného, protože v hlavě nemáte vůbec nic.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 11:34 Reaguje na Miroslav Vinkler
To nechápu. EU nemá silnice, železnice, hustou síť energovodů, dráty a trubky do každého bytu?
Co si představujete pod pojmem "to"?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

5.3.2022 11:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Plyn na prvním místě, pak následuje ropa a nakonec uhlí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 11:55 Reaguje na Miroslav Vinkler
A plynovody, které fungují v obou směrech v Evropě nemáme??
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

5.3.2022 12:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Jste schopen pochopit, že u plynovodu
od jihu jsme na konci. U plynovodu ze severu taky a před námi jsou vždy pouze
movitější odběratelé, než jsme my. Když
bude plynu málo, tak bude drahý a koupí
ho ti movití a prví na řadě od zdroje.
K nám taky už nic nemusí dotéci a tak
už nám může být lautr putna i ta cena.
A pokud za tu cenu doteče, tak si ho
koupí kdo? Pár zbohatlíků a pak ti,
kterým to stát platil i doposud. Pak
je nutné vytápět školy, nemocnice
a úřady, aby neprochladli ouřadové.
Váš mozkožroud už evidentně hladoví,
protože neuvažujete v souvislostech, na
rozdíl od politiků, kteří naoko bojují
s Ruskem, ale potichu dál kšeftují jak
s plynem, ropou a i palivem pro JE. Je
to špína a Ukrajince lituji, že naletěli
slibům a nyní jsou v tom úplně sami. Už
se rozlítil samotný Zelenský, protože
pochopil, že sliby se slibují..........
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 13:11 Reaguje na Břetislav Machaček
Já se dívám na mapu, ale pořád mám pocit, že nejsme nikde na konci, ale jak na sviňu uprostřed.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

5.3.2022 12:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Máme - třeba z Norska nebo i Alžíru, ale ty jedou na plnou kapacitu a nejsou schopny přepravit víc.
Jižní Evropa může přijímat ázerbájdžánský plyn přes Transjadranský plynovod do Itálie a Transanatolský plynovod (TANAP) přes Turecko.

A to je tak vše.

Výstavba velkokapacitních terminálů pro LNG není otázkou roku.
A to už se vůbec nebavíme o ceně ,odhad odborníků x3.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 13:13 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nebojte se pane Vinklere, mužik bude dodávat plynu dost a velmi rád.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 16:06 Reaguje na Miroslav Vinkler
Všude je možno najít řadu článků, kde autoři píší, jak se dá zbavit ruského plynu. Třeba tento, na který reagujete.
Jenom vy a ostatní spoluropáci pořád sepisujete litánie, proč to nejde.
Někdy si tu připadám jak blbejch na dvorku.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

6.3.2022 13:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Silně nebezpečné zbraně bude Rusko vyvíjet, i kdyby měl ruský lid pochcípat hlady.
To už tu jednou bylo...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 14:44 Reaguje na Karel Ploranský
Ale i na to potřebuje peníze.
Navíc i Rus si už sáhl na konzum a odpíraného chleba největší krajíc.
Odpovědět
Kamil Krabice

Kamil Krabice

5.3.2022 14:27 Reaguje na Miroslav Vinkler
Možné je všechno. Ale průměrně inteligentní bytost by se měla zamyslet nad tím, zda drahý LPG plyn dovážený z totalitních států jako je Katar, čí Usa je pro nás dobrým řešením?
Ne jen z hlediska mamutí stopy Co2 u LPG, ale také etického. Výše jmennované státy podporují z peněz za plyn muslimské extrémisty a teroristy. Jestli vám nestačí genocida křesťanů v Iráku, Bosně a Kosovu, či pokus o ni v Syrii, tak už nevím co by vás mělo probudit.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

5.3.2022 15:16 Reaguje na Kamil Krabice
Nechci dělat paniku, ale situace je skutečně vážná.

I takový ekomagor jako je Timmermans vidí, že leze tlusté do tenkého a sdělil:

"Země, které plánují spalovat uhlí jako alternativu
k ruskému plynu, by tak mohly učinit v souladu s klimatickými cíli EU.
V této situaci již neexistují žádná tabu."

Frans Timmermans v pořadu BBC Radio 4 Today.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 16:09 Reaguje na Miroslav Vinkler
Situace je vážná jen proto, že totálně šílený Putler má jadené tlačítko.....jen doufám, že ho jeho vlastní oligarchové stačí odstřelit dřív, než to zmáčkne.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

6.3.2022 13:11 Reaguje na Miroslav Vinkler
Keců, jaké dokážou vypotit naši "vůdci" typu Timmermannse, nas... za hodinu kýbl - a když přitlačím, tak dva.
Máme tendenci pohrdat prostými Rusy, že se nechají vést někým jako je Putin.
Měli bychom se ale zamyslet NAD SEBOU, jak to že jsme MY dovolili, aby nás vedl někdo jako Timmermanns!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 14:45 Reaguje na Karel Ploranský
Přesněji: jak to, že my jsme dovolili, aby nám někdo nakecal, že zrovna pan Timmermans je Zlobr.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 16:11 Reaguje na Kamil Krabice
Já bych to pro jistotu nevozil ani z Paroukova Marsu, člověk neví, jestli Marťani třeba nezpůsobili genocidu všech 26. pohlaví v Taralingapatam.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

6.3.2022 13:07 Reaguje na Kamil Krabice
Kéž by u LPG šlo jen o CO2...
Odpovědět
sv

sv

6.3.2022 01:20 Reaguje na Miroslav Vinkler
Technicky to samozřejmě možné je.
Odpovědět
JM

Jiří Malík

5.3.2022 16:59
Bravo.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

6.3.2022 16:19
A poté, co jsem to je zde nyní k dispozici kontrolně zkouknul, tak vyhodnocuji, že zaplevelení odborných tematických diskusí jedním nesouvisejícím politickým tématem je takové míry, že počkám, až ctihodní pánové diskutéři naznají sepsání nového Poučení z krizového vývoje. Jdu pokopkat něco na zahrádku, aby byly ředkvičky. Na viděnou v lepších časech, které 30 let nějak stále nepřichází. <rl>
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 16:46 Reaguje na rýpal lesní
A už nepřijdou. Dobře už bylo.
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

6.3.2022 18:31 Reaguje na rýpal lesní
Vám je nyní hůř než před 30 lety?
Odpovědět
JZ

John Z

6.3.2022 19:44
Všechny popsané experimenty jsou extrémě drahé a na realizaci potřebují mnoho desetiletí a nemohou 100% nahradit fosilní paliva, jen prodlužují agonii, jediné řešení je nový neomezený zdroj čisté a laciné energie. My nabízíme řešení - dvě energetické technologie 5cm malý fúzní tepelný reaktor umožňující nahradit plyn a uhlí a snížit cenu tepelné energie 10krát a 30cm malý fízně-anihilační antigravitační reaktor 600MW umožňující snížit cenu elektrické energie 1000krát. Tyto jaderné reaktory nepotřebují tuny uranu, ale pouze gram málo radioaktivního thoria, nevytváří žádný jaderný odpad a jsou až 30000krát účinnější a bezpečnější než současné jaderné technologie. Tato technologie je jediná, která dokáže dlouhodobě udržet civilizaci na planetě, je mnohokrát ověřená při zakládání nových civilizací nejen na zemi, ale v celé galaxii. Megalitické stavby včetně pyramid, vzniklé pomocí této technologie, tu stojí a ještě budou stát tisíce let. 1-energy.eu
Odpovědět
JO

Jarka O.

6.3.2022 21:33 Reaguje na John Z
Mě Th-reaktor zajímá, moc tomu fandím, máte odkaz a kdy začnete stavět?? To je teď český vynález a je to pravda?:-) Pak by to bylo super a jsme za vodou!!
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

7.3.2022 07:18 Reaguje na Jarka O.
Nechci vám brát optimismus, ale jde o zjevné nesmysly.
V r. 1966 nás chlácholili bajkou o čisté fúzní energii.
Uplynulo 56 let a stejná nota - ještě chvíli a už to bude.
Jsme fosilní společnost a ještě dlouho jí zůstaneme.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2022 08:01 Reaguje na Miroslav Vinkler
Asi až do hořkého konce.
Odpovědět
JO

Jarka O.

7.3.2022 08:22 Reaguje na Miroslav Vinkler
Já vím, že ten Honza kecá. Ale je to škoda:-)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

7.3.2022 08:25 Reaguje na Jarka O.
Třeba ale pěstuje marijánku pro osobní potřebu a mohl by nás pozvat na jointa. Taky bychom se vznášeli. :-)
Odpovědět
JO

Jarka O.

7.3.2022 08:44 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jo. Ale celkem možná to psal s čistou hlavou a chechtá se i bez marjánky. Jinak no jo, jsme fosílie a co tu na té zemi pohledáváme. Víc a víc myslím na film Dr. Divnoláska.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

7.3.2022 17:36
Něco pro pobavení :
/TASS/. Rozhodnutí některých západních firem ukončit podnikání v Ruské federaci je předem promyšlený bankrot, Jednotné Rusko navrhuje jejich výrobu znárodnit.
---------------
Myslím, že i toho plynu se zbavíme velmi rychle.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.3.2022 08:28 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jako Putinovec byste mohl vědět, že to je konečná. Pokud provedou znárodnění, tak jdou do dupy zcela nekompromisně, protože sami ty fabriky provozovat neumí a ani nemůžou.
Ale každý, kdo podnikal v Rusku, počítal s vysokým rizikem a už dávno na tom dobře vydělal, takže to prostě pouze odepíše a jedeme dál. Ovšem Rusko to totálně potopí.
Každopádně to velmi chválím.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.3.2022 17:26 Reaguje na Miroslav Vinkler
Puťka je kouzelný jedinec, zatím zdupal úplně všechno, na co sáhl. A jak chytá hysťáky, dělá čím dál větší cypoviny, takže se "rychle do pekla dohrabe".
Znárodnit západní firmy a zablokovat plyn by byl nápad naprosto špičkový, hlavně pro Evropu.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

8.3.2022 20:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud by se zakázal dovoz ruské ropy a plynu, v Německu by zavládl chaos, prohlásila ministryně zahraničí Annalena Baerbocková (Zelení). Taková situace by pro Kreml znamenala výhru.
Ve stejném duchu se vyjádřil německý kancléř Olaf Scholz.
„V současné době neexistuje žádný jiný způsob, jak zajistit pro Evropu dodávky energie na výrobu tepla, pro mobilitu a pro průmysl,“ prohlásil německý kancléř.
-----------
Pane Hanzle , zkuste je přesvědčit, na vás určitě dají.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.3.2022 08:36 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pokud čtete nejen Ekolist, vícekrát byste se mohl dočíst, za jakých podmínek je možné se obejít bez ruského plynu.
Jsou tam postupy krátkodobé i dlouhodobé.
Pokud by ta zrůda zavřela kohouty nadoraz, problém by určitě byl, to nikdo nezastírá.
Nevím, co si představuje kdo pod pojmemm "chaos", ale snížit plyn pro domácnosti na polovinu - třetinu by určitě šlo, dovézt sérii amerických lodí taky a průmysl by musel něco odstavit (jak při koronáči), uhláky i všechny ostatní zdroje by jely naplno a oživily by další.

Možná už jedou servisy na funkční jaderky, aby se nemusely odstavit, možná se servisují ty nedávno odstavené, aby je bylo možno opět spustit.
Píšu MOŽNÁ, píšu, že jsem si to celé VYMYSLEL, protože pan Novák mě zdupe jak dycky.

Druhá část celého problému je, že zrůda potřebuje na válčení miliardu dolarů denně, což by asi bez evropských euráčů nedala. Kdyby jo, už dávno by plyn vypnula.
Odpovědět
ZK

Zan K.

21.3.2022 19:26
Při pohleu na ony grafy není třeba žádného rozboru a okecávání. I poslední sedlák či bezdomovec i školou povinné dítko prostě řekne jasně, že se musíme uskrovnit na polovinu spotřeby včetně ostatních navazujících nároků. Ovšem jen pokud se to rozdělí rovnoměrně, o čemž jistě dnes každý pochybuje....
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist