https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/tomas-havrlant-obrat-ve-vyvoji-skod-zpusobenych-vlkem-se-nekona
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tomáš Havrlant: Obrat ve vývoji škod způsobených vlkem se nekoná

21.2.2022
Agentura ochrany přírody a krajiny informuje na svých stránkách 11.2.2022 o výsledku sčítání škod, které působí vlci na domácích zvířatech pod titulkem „Škody vlkem na hospodářských zvířatech meziročně klesly.“
 
Mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) Karolína Šulová uvádí pro ČTK: „Loni se oproti roku 2020 snížil počet útoků vlků na hospodářská zvířata i výše vyplacených náhrad, za minulý rok eviduje 190 útoků vlků, předloni jich bylo 238. Chovatelé mohou čerpat na ochranu stád dotace a stát vyplácí také kompenzace za kusy prokazatelně zabité vlky. Agentura poskytuje chovatelům poradenství a na některých regionálních pracovištích také první pomoc v podobě zapůjčení elektrických ohradníků.“

Pominu skutečnost, že v současnosti není otevřená žádná možnost k podávání projektů na čerpání dotací (mimo krajský program KHK). Teprve se připravují dotační programy na pokrytí investičních nákladů na realizaci preventivního zabezpečení stád, a to prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (OPŽP 2021 – 27), kde bylo dosaženo shody na snížení limitu pro poskytnutí podpory ze stávajících 100 tis. na 50 tis. Kč, což v budoucnu umožní čerpání podpory na preventivní opatření vyššímu počtu žadatelů.

Poslední čísla s nadějí na zlepšení situace kolem vlků dále upřesňuje hlavní garantka Programu péče o vlka obecného z roku 2020.

„V uplynulém roce jsme zaznamenali o 48 útoků na hospodářská zvířata méně a celková výše vyplacených náhrad se snížila o více než 850 000 Kč oproti roku 2020. Na mnoha místech republiky preventivní opatření dobře fungují a po jejich zavedení či vylepšení chovatelé nemají žádné škody,“ komentuje statistiky Jindřiška Jelínková, vedoucí oddělení druhové ochrany živočichů z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Když se podíváme na oficiální tabulky škod na stránkách navratvlku.cz, tak opravdu můžeme za rok 2021 vidět méně útoků, než v roce 2020.

To ale rozhodně nic nevypovídá o dobré práci AOPK v oblasti poradenství a prevence škod a o fungování preventivních opatření.

Nechci zásadně zpochybňovat uvedená čísla. Je sice trochu divné, že například v roce 2019 nebyly žádné zraněné ovce a v roce 2020 jich bylo 119, ale to může být měnící se metodikou. Z vlastní zkušenosti také vím, že někteří chovatelé nechtějí škody z různých důvodů stále častěji hlásit.

V podobné situaci byli zastánci vlků prakticky ve všech státech Evropy, kde se pod kuratelou státu a Evropské komise vlci rozšiřují na nevhodná území. Uvedu jen několik příkladů jejich špatného odhadu vývoje.

První může být příklad Švýcarska, kde se počty vlků a výše škod dá porovnat s naší republikou.

Spolek propagující rozšiřování vlků Gruppe Wolf Sweiz (GWS) po zveřejnění statistiky o počtu zabitých hospodářských zvířat vlky ve Švýcarsku za rok 2019, která ukazuje pokles oproti roku 2018, s nadšením sděloval: „Rozšířený dojem, že vlci zabíjejí stále více hospodářských zvířat a že ochrana stád je stále obtížnější, je zavádějící. Statistické vyhodnocení počtu vlků a útoků na hospodářská zvířata dokazuje účinnost ochrany stáda.“

Tuto tiskovou zprávu, která je podobná nedávné zprávě AOPK, zveřejnili 19.6.2020.

K jejich zděšení se hned následující rok počet obětí takřka zdvojnásobil a dosáhl rekordní výše.

Kvůli neudržitelnému vývoji 30.6.2021 oznámil Spolkový úřad pro životní prostředí (Bafu): „Regulace vlčích smeček je povolena od 10 zabité ovce nebo kozy u zabezpečených stád a od 15 zabitých zvířat u nechráněných stád, případně po zabití tří koní nebo skotu.“

Podobná je situace v Německu. Od roku 2019 se počet vlčích území (smečky, páry a jednotlivá zvířata) zvýšil v Německu o 12 procent, ale počet zabitých zvířat se navýšil o 37 procent. Některé státy do této statistiky zavádějí jen zvířata způsobilé pro kompenzační platby (vlk překoná ochranná opatření, která jsou stanovena jako minimální standard).

Ochránci vlků přesto jásají, protože v roce 2020 v Sasku poprvé od „návratu vlků domů“ klesl počet zabitých domácích zvířat. Ale za cenu, že od prvních útoků vlků klesl počet chovaných ovcí ze 143 710 ks na necelých 60 000 ks, na neuvěřitelných 41 % původního stavu.

V Braniborsku, po frustraci ze schopnosti vlků překonávat doporučené ochranné zařízení a obcházet pastevecké psy, dokonce Braniborský svaz farmářů vyzval vládu k radikální změně přístupu. Požadují, aby vláda zastavila všechny programy na ochranu hospodářských zvířat a místo toho umožnila ochranný lov vlků podle skandinávského vzoru. "Chováme stále ostřejší psy a stavíme vyšší a vyšší ploty, ale to vlka nezajímá, když má hlad," argumentuje Frank Michelchen, zmocněnec pro vlky a ekologický zemědělec z Leibschu ve Spreewaldu. "Musíme si konečně přiznat, že jedinou fungující ochranou stáda je méně vlků." Jejich iniciativu „Wolf - nein danke!“, která požaduje, aby se z velkých částí Braniborska stala „WOLFS FREIEN ZONE“ (ZÓNA BEZ VLKŮ) podpořilo několik tisíc sedláků a obyvatel venkova.

Rakousko, které se snažilo najít cestu k soužití mezi vlky a pastevectvím zažívá silné rozčarování. Útoky vlků a škody na hospodářských zvířatech se v roce 2021 prudce zvýšily. Jejich počet se tak oproti roku 2020 zdvojnásobil a pastevci opouštějí horské pastviny. Například v tyrolském Oberlandu probíhají několikaleté pilotní projekty zaměřené na ochranu stád, změnu organizace pastvy a pastevecké psy. Z preventivních důvodů se pokusné pastviny nacházejí v turisticky nepříliš frekventovaných oblastech. Státní instituce uvádí první výsledky s rozpaky. Útokům vlků se nedaří zabránit a dochází k enormnímu nárůstu nákladů na pasení ovcí o více než 400 procent a výrazně zvýšenému zatížení nejen pastevců, ale i manažerů a jejich pomocníků. Odklon od volně se pasoucích ovcí má také negativní dopad na dobu krmení, přírůstek hmotnosti a přenos nemocí. Ukázalo se, že ani zkušený ovčák a pastevecký pes nezvládne ochranu před vlky sám.

Podobně se můžeme podívat na vývoj ve Francii, kde se vlci přizpůsobili ochraně stád a pasteveckým psům a 95 % úspěšných útoků je na zabezpečená stáda.

Neudržitelnost současného přístupu k ochraně vlků řešili i ministři zemědělství zemí EU, kteří jednali o problémech s vlky na Radě pro zemědělství a rybolov 15.11.2021 v Bruselu a vyzvali Evropskou komisi k řešení tohoto problému.

O obrovských problémech s vlčí populací napříč Evropou jednal na půdě Evropského parlamentu 10.ledna roku 2022 v Bruselu také Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova, kterému předsedá německý poslanec Norbert LINS. Mimo jiné navrhuje přepracování Směrnice o stanovištích z roku 1992 kvůli odlišnému stavu oproti době přijetí. „Populace velkých šelem vedou ke konfliktům s venkovským životem a zemědělstvím, které je třeba vyhodnotit a řešit. Kromě vlivu na cestovní ruch způsobují velké šelmy škody v zemědělství, především chovatelům hospodářských zvířat. Někteří zemědělci se dokonce rozhodli ukončit svou zemědělskou činnost kvůli přetrvávajícím útokům velkých šelem na jejich hospodářská zvířata, které v některých členských státech EU vedly nejen ke ztrátě pracovních příležitostí, ale i k migraci z venkova do měst.“

Ještě bych se chtěl krátce dotknout informaci o možnosti podání žádostí o dotace na preventivní opatření proti útokům vlka v OPŽP 2014-2020.

Rozhodně to nepovažuji za úspěch AOPK. Spíše je to velká blamáž ze strany úředníků, kteří navrhovali tento finanční nástroj pomoci chovatelům.

Osobně doporučuji všem chovatelům v oblastech s vlčí přítomností (brzo to bude prakticky celá republika), aby využili všechny možnosti financování a snažili se co nejvíce zabezpečit svá stáda a znepříjemnit vlkům útoky. Nemohou ale doufat, že tím získají klid.

Nutit zoufalé farmáře k podávání žádostí přes tento nevhodný program však byla chyba odpovědných pracovníků. Velká administrativní náročnost a limitující podmínky odradily většinu postižených chovatelů. Jak uvádí sama AOPK, v rámci 8 výzev za celé období bylo podáno jen 135 žádostí. Z těchto 135 žádostí jich bylo celkem 44 staženo žadatelem nebo nesplnilo podmínky. Z projektů vyčnívají dva, které jsou personálně propojené. Projekt číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_058/0006131 Hnutí DUHA "Soužití s velkými šelmami v České republice" za 7 585 184 Kč (mimo jiné projekt financuje... komplexní osvětově-vzdělávací kampaň, která je nezbytnou potřebou pro pozitivní přijetí velkých šelem veřejností a zvýšení tolerance k atraktivním, ale zároveň konfliktním druhům šelem.) a Mendelova univerzita v Brně podala projekt číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_139/0012815 "Preventivní opatření před útoky velkých šelem a jejich monitoring" za 8 856 832,76 Kč.

V rámci schválených žádostí bylo podle AOPK pořízeno celkem 24 pasteveckých psů.

Porovnejte s Francií, která má asi pětinásobek vlků, ale stát podpoří ročně cca 5000 pasteveckých psů a 2790 smluv na ochranu stád.

Všechny tato čísla působí ještě větší rozpaky, když si uvědomíme, že v České republice bylo k roku 2020 registrováno 4 145 chovatelů ovcí a 1 563 chovatelů koz. Vzhledem k tomu, že se zvyšuje počet útoků na dobytek, tak je mezi žadatele potenciálně nutno započítat také 12 005 chovatelů skotu.

Věřím, že se podaří realizovat naši dohodu s Ministerstvem životního prostředí, které připravilo návrh nového národního dotačního programu zacíleného na zajištění prevence vzniku škod na stádech, ohrožených návratem vlků do české krajiny. Program má pomoci hlavně drobným hospodářům k realizaci preventivních opatření. Především pak všem hospodářům ulehčit od (více)nákladů nezbytných k zajištění péče o hospodářská zvířata v oblastech s výskytem vlka, kde je nezbytná častější kontrola chovaných zvířat, údržba ochranných opatření nebo péče o pastevecké psy.

Vidím to jako vstřícný krok ze strany MŽP, který pomůže zpomalit rychlé snižování početního stavu ovcí v ČR.

Početní stavy ovcí totiž klesly od počátku rekolonizace vlčí populace za posledních šest let z 231 694 kusů v roce 2015 na 183 145 kusů v roce 2021. Ubylo neuvěřitelných 48 549 ks. To je pokles o 21 %! Pokles stavu ovcí se stále zrychluje, mezi roky 2020 a 2021 se snížily stavy o dalších 10 %.

Když se vrátím na začátek mého příspěvku, tak musím konstatovat, že paní mluvčí AOPK Karolína Šulová a Jindřiška Jelínková, vedoucí oddělení druhové ochrany živočichů AOPK, s největší pravděpodobností špatně vyhodnocují statistické údaje. Z dlouhodobého hlediska nebude docházet v ČR ke snižování škod způsobených vlky a podpořené preventivní opatření nemají zásadní vliv na počet útoků vlků na domácí zvířata.

Můžeme si vzít příklad ze Skandinávie nebo nově ze Švýcarska, které jsou všeobecně respektované pro svůj přístup k ochraně přírody. Pro ně není rajonizace sprosté slovo, mají početní limity vlčí populace a ochrana pastevectví a života na venkově pro ně není jen povinná fráze při umanuté obhajobě vlků.


reklama

 
foto - Havrlant Tomáš
Tomáš Havrlant
Autor je starosta Vernéřovic a chovatel ovcí.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (115)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

21.2.2022 07:45
Pojďme to shrnout .

Největšími příjemci veřejných prostředků cca 15 mil. Kč jsou organizace podporující návrat vlka do kulturní krajiny a nikoli farmáři.

Úbytek zejména ovcí je frustrující - od prvních útoků vlků klesl počet chovaných ovcí v Sasku ze 143 710 ks na necelých 60 000 ks, na neuvěřitelných 41 % původního stavu a v ČR o 21% , v absolutních číslech
o cca 49 tis kusů.

Vlk krajinu spásáním udržovat nebude, neposkytne vám ani maso, ani mléčné produkty ,podílet se na rozvoji pohraničí je mu cizí a jestli pár stovek lidí chodí místo do práce pro podporu je mu ukradené.

Chtělo by se brečet jaké doby jsme se dočkali, kdy se celkem ze správné myšlenky o ochraně velkých dravců stalo dogma o absolutní nedotknutelnosti vlka, které kancelářské krysy a bratrstva Šedé pracky dotáhly ke švejkovské dokonalosti nejen v ČR.

Je to špatně a mělo by se to rychle a hlavně zásadně změnit povolením odstřelů vlků pomocí vhodné metodiky.

Odpovědět
ss

smějící se bestie

21.2.2022 08:19 Reaguje na Miroslav Vinkler
1*
Odpovědět
ss

smějící se bestie

21.2.2022 14:54 Reaguje na smějící se bestie
A když jsme u těch náhrad za zabitá zvířata, tak se najednou zapomíná na odškodnění za psychickou újmu pro chovatele ! ! !
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

21.2.2022 08:25 Reaguje na Miroslav Vinkler
když si někdo vybere pást ovce, neměl by pást ovce...chovatel prasat je taky ráno nepokrmí a jde makat do montovny nebo jezdit autobusem.
Odpovědět
dm

david matoušek

21.2.2022 08:59 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Vy neumíte číst nebo máte už předem ten správný názor? Píše se v článku že ani zkušený ovčák se psy nedokáže útokům zabránit. Zajeďte se poptat bačů na Slovensko, co si o tom myslí. Takže postavíme za miliony dvoumetrové el.ploty, naženem tam psy a ještě tam bude s nima bydlet.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

21.2.2022 09:08 Reaguje na david matoušek
no ovčák, který sedí na radnici asi ničemu tomu stádu nepomůže...nejsou první na světě, kdo má ovce...
Odpovědět
dm

david matoušek

21.2.2022 09:12 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Ani první, kteří zjistí, že rady a názory různých eko chytráků nefungují.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

21.2.2022 10:42 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Tak to se daňovým poplatníkům/státu, zajisté vyplatí - náhrady za zabitá zvířata, že !
Místo pravidelné regulace vlčí populace v ČR.
Odpovědět
dm

david matoušek

21.2.2022 11:12 Reaguje na smějící se bestie
Plus ty dotace na ploty, psy, plus dotace na ty různé Duhy a jejich osvěty atd atd.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

21.2.2022 09:00 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Podle integrovaného šetření v zemědělství došlo mezi roky 2000 a 2020 k největšímu propadu stavů u prasat, a to na méně než polovinu (–56,2%), stavů prasnic dokonce na třetinu (–67,1%).

Ještě pár roků a zbydou jen ty montovny a řidiči autobusů.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

21.2.2022 09:03 Reaguje na Miroslav Vinkler
o tomhle jste asi neslyšel...Ministerstvo zemědělství stanovilo sazby dotací na šlechtění a plemenitbu ovcí a koz za rok 2017 takto:
Kontrola užitkovosti ovcí – 150 Kč na bahnici (chovatel obdrží 96% dotace, tj. 144 Kč).
Kontrola užitkovosti dojených plemen ovcí – 300 Kč na bahnici (chovatel obdrží 96% dotace, tj. 288 Kč).
Kontrola užitkovosti koz
AT 1 – 280 Kč na kozu (chovatel obdrží 96% dotace, tj. 268 Kč),
AT 2 -210 Kč na kozu (chovatel obdrží 96% dotace, tj. 201 Kč),
ET 1 – 300 Kč na kozu (chovatel obdrží 96% dotace, tj. 288 Kč),
ET 2 – 200 Kč na kozu (chovatel obdrží 96% dotace, tj. 192 Kč).
Dotace na oklasifikovaného a prodaného berana v elitních třídách – 3 500 Kč na berana.
Dotace na oklasifikovaného a prodaného kozla v elitních třídách – 3 500 Kč na kozla.
Dotace na berana zapsaného do plemenné knihy s přiděleným ústředním registrem plemeníka – 17 Kč na krmný den, tj. 6 205 Kč na berana za celý rok.
Dotace na kozla zapsaného do plemenné knihy s přiděleným ústředním registrem plemeníka – 20 Kč na krmný den, tj. 7 300 Kč na kozla za celý rok.
Dotace na nákup plemenných beranů a kozlů – 3 000 Kč na nakoupeného plemeníka.
Dotace na nákup plemenných jehnic a koziček – 1 200 Kč na nakoupenou jehnici nebo kozičku.
Odpovědět
Hu

Hunter

21.2.2022 09:11 Reaguje na Jaroslav Řezáč
No a co jako? Co mají společné dotace s nárůstem škod způsobených vlkem?
Odpovědět
dm

david matoušek

21.2.2022 09:15 Reaguje na Hunter
Tonoucí se stébla chytá. To je ta osvěta tý veřejnosti, aby pochopila, že si zemědělci furt jenom bezdůvodně stěžují. Vždyť dostávaj tolik peněz, to můžou sem tam i ty vlky přece nakrmit.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

21.2.2022 10:46 Reaguje na david matoušek
No hezký, nejdříve dotace na ovce, kozy a potom ještě zaplatit škody způsobené vlky. Kterým byla tato zvířata předložena na stříbrném tácu - hospodaření non + ultra.
Švehla by na vás vzal bič !
Odpovědět
dm

david matoušek

21.2.2022 09:05 Reaguje na Miroslav Vinkler
On taky Řezáč ví o chovu prasat kulový a ještě bude srovnávat s pastvou. Typický teoretik od klávesnice.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

21.2.2022 09:11 Reaguje na david matoušek
nebuďte hloupý, každý ví, proč se snižují počty chovu prasat...jsou to dotace a to, že v jiných státech je zemědělství rovnější než v jiných...trh je zkroucený dotacemi na cokoliv a i jiné podmínky v daňových odvodech.
Odpovědět
KP

Karel Pavelka

21.2.2022 11:31 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Než smradlavé vepříny, tak raději žádné. Dávno již takové objekty u nás neměly existovat, bohužel stále jsou...
Odpovědět
dm

david matoušek

21.2.2022 11:39 Reaguje na Karel Pavelka
Horký adept na nejhloupější příspěvek dnešního dne, gratuluji.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

22.2.2022 11:03 Reaguje na david matoušek
Třeba bude pán rád , až někdo z toho pašíka vezme třeba štěp jater pro transplantaci. Dle info už se transplantace daří. Možná ale raději umře ...
Odpovědět
Ze

Zellosh

22.2.2022 11:46 Reaguje na Karel Pavelka
Bože toto jsi stvořil z jakého důvodu?
Odpovědět
KP

Karel Pavelka

21.2.2022 11:30 Reaguje na Miroslav Vinkler
A mnoha lidem to vůbec nevadí. Vepřové maso je tučné a nezdravé, stačí jej jíst 1x týdně a pak je celkem jedno, kolik stojí...A strašení vysokými cenami této komodity jsme zažili od jezedáků několikrát a vůbec se nevyplnilo...
Odpovědět
Hu

Hunter

21.2.2022 11:43 Reaguje na Karel Pavelka
Jasně, nařízením zelené strany je vepřové fujky fujky :-).
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.2.2022 10:05 Reaguje na Miroslav Vinkler
A jistě za to mohou vlci, že jo? :D

U nás taky za to může vlk. Mezi roky 1835 až 1935 tu řádil tak moc až z 2,2 milionu ovcí tu zůstalo cca 41 tisíc. Mezi roky 1990 a 2000 tu ty krvelačné bestie snížily počty ovcí z 430 tisíc na 84 tisíc. Sám jsem ty stohlavé vlčí smečky viděl! OPRAVDU!!!
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

21.2.2022 11:30 Reaguje na Petr Eliáš
Pletete hrušky s jablky. Ovce byly nahrazeny skotem kvůli
požadavku po hovězím, telecím a mléčných výrobcích. Nyní
po snížení chovu hovězího a zatravnění horských polí se
sem zase vrátily alespoň ty ovce. Až zmizí i ony, tak se
můžete s ostatními vlkomily nabídnout to spasat sami.
Když už "gůglíte" statistiky, tak vždy všechny a prosím
přemýšlejte o souvislostech, proč k tomu došlo. Skopové
bylo v minulosti považováno v našich zemích jako podřadné
maso a nyní pokud si je sám nevychováte, tak je násobně
dražší, než dotované vepřové a hovězí ze zahraničí. Vaše
EKOsvazácké agitky nemají reálný základ a ani rozumné
zdůvodnění. Vy prostě vlka chcete, ale doma asi ne, co?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.2.2022 11:36 Reaguje na Břetislav Machaček
Evidentně nemáte dostatečnou kapacitu abyste můj komentář pochopil (což u vás není překvapivé). Tak ještě jednou pro méně chápavé.

Na počty ovcí má vliv mnohem víc faktorů, než jen vlk. Jak se nám tu tento zavádějící článek snaží namluvit. ;-)
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

21.2.2022 12:13 Reaguje na Petr Eliáš
S ovcemi lidé končí i kvůli vlkům, protože je ti
malochovatelé nemají před nimi jak uchránit. To
popisuji níže a zkuste jim poradit, jak chránit
1O ovcí ploty, psy a pasákem, aby to mělo efekt.
Proto končí a stavy klesají. Zarostou louky a bude
tu zase pláč, proč zarůstají. S ochranou ikon je
to pořád to samé. Ochranou kormoránů, volavek a
vyder vyhubíte potočáky, střevle, vranky a lipany
a viníte z toho rybáře, že tam alespoň na měsíc
pustí duháky. Ochranou většiny predátorů vyhubíte
drobnou zvěř a zpěvné ptactvo a viníte zemědělce.
No a s vlky "vyhubíte" drobnochovatele ovcí a koz
a budete je vinit ze zarůstání luk. Stále tytéž
chyby a žádná sebereflexe, ale co taky čekat od
EKOfanatiků odtržených od praxe a života v přírodě.
Vám stačí "gůgl", příručky a přesvědčení o své
jedinečnosti. Ano, váš komentář je nepochopitelný,
protože postrádá reálné řešení soužití vlků s lidmi ve zdejší kulturní krajině. Ještě tu navozte medvědy a tygry, kteří si vystačí s lidmi jako potravou. Ale prosím nabídněte se jim na zkoušku jako prví vy, zda jim budou vůbec z hladu lidé chutnat. Potravní pyramida stavěna odshora je
jako stavba domu od střechy s absencí základů
a nosných pilířů. Obojí je nesmysl nedouků, ale
co taky čekat od chovatelů bílých myšek a křečků.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.2.2022 12:33 Reaguje na Břetislav Machaček
Bla bla bla. Jen si žvatlej. ;)
Odpovědět
RT

Richard Toman

21.2.2022 12:42 Reaguje na Petr Eliáš
No jo, došly argumenty. Každopádně buď klidný, ledy se pomalu hnuly, v Německu, Rakousku a k nám to se zpožděním dojde taky.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.2.2022 12:43 Reaguje na Richard Toman
Nedošly, jen se s tím ignorantem nechci bavit. :-)
Odpovědět
Hu

Hunter

21.2.2022 13:14 Reaguje na Petr Eliáš
Tak sem s těmi argumenty ne? :-):-)
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.2.2022 13:18 Reaguje na Hunter
Proč? K mému komentáři o snižování počtu ovcí v minulosti jsem kromě blábolení o tom, jak za vše může vlk, nedostal ještě žádnou odpověď. :-)
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

21.2.2022 13:25 Reaguje na Petr Eliáš
To, že znáte všechna písmenka abecedy, ještě neznamená, že umíte číst a chápat tištěný text. Pan Macháček jasně napsal, že s ovcemi lidé končí i kvůli vlkům. Dalším důvodem je to, že díky vyšším nákladům na živobytí musí lidé leckdy chodit na přesčasy, takže na péči o ovečky už těm lidem prostě nezbývá čas.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.2.2022 13:42 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Jasně, chápat text Macháčka, který do toho patlá další hromadu věcí plus jakési pošahané bláboly o ekosvazácích je občas složité, ale docela to dávám. :) No právě to ,,i,, je důležité. Jak velký důvod vlk je, to článek ani Macháček už nerozebírá. Zajímavá je třeba statistika ovcí dle jednotlivých krajů, třeba porovnání 2019/2020. Nejvyšší pokles byl ve Středočeském kraji + Praha. Naopak nejvyšší nárůst byl v Královéhradském kraji. Jak je možné, že v Královéhradkém kraji se počet ovcí meziročně zvýšil, když je to takové semeniště vlků? Nebo třeba v Jihomoravském kraji se počet ovcí snížil i když je tam vlků kolik? Nula? .... Ale s těmi náklady máte pravdu, jistě budou mít také významný vliv. ;)
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

21.2.2022 14:25 Reaguje na Petr Eliáš
Statistika je přesný součet nepřesných čísel. Může být, že skončilo několik desítek malochovů a jeden velkochovatel si pořídil další stádo, takže ve výsledku sice narostl počet chovaných ovcí, ale přišli jsme o desítky malochovatelů. Tohle nemůže být bráno jako pozitivum. Ti malochovatelé totiž nedosáhnou na dotace a proto se pro ně stal chov nerentabilní a mnohem více rizikový.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.2.2022 17:43 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Ale i tak se divím, že by někdo rozšiřoval chov ve vlčím teritoriu...

Já to jako pozitivum neberu. Co se týče velikosti, tak by to chtělo nějakou novější statistiku jako je tato:

https://www.czso.cz/documents/10180/20567009/212712k10.pdf/92d4fee9-87f4-4777-9319-e5ef5ee67a32?version=1.0

Tahle je bohužel jen z 2000 až 2010.

Nejspíš chovatelům nepomohlo sucho, zvyšující se náklady, stagnující cena masa, pokles ceny vlny, nízký zájem spotřebitelů (v čr to před kovidem bylo cca 0,5 kg masa na osobu za rok, během kovidu to ještě kleslo) nízké dotace, ...
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

21.2.2022 16:49 Reaguje na Petr Eliáš
Tak poradíte těm malochovatelům, nebo ne?
Nevíte, že? Tak se zeptejte Malíka a těch
ostatních vlkomilů. Pokud jste mluvčím
vy, tak to vybrali špatně a nebo vás
dostatečně neproškolili.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.2.2022 16:59 Reaguje na Břetislav Machaček
Já opravdu nevím, zda jste upadl na hlavu, máte to od narození a nebo je to stářím. Dle vás je něco nepochopitelné, když tam není to, co byste chtěl vy? Poraďte jim vy, jste chytrý jak rádio jerevan, tak to zvládnete. ;-)
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

21.2.2022 18:16 Reaguje na Petr Eliáš
Ubohé! Radu nemáte a ještě
jste sprostý.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

23.2.2022 19:47 Reaguje na Petr Eliáš
Samozřejmě, za současný úbytek chovaných ovcí u nás mohou jednoznačně vlci. To co uvádíte zavání tak trochu demagogií. Bohužel musím volit "správná slova" aby mě zase ekolist nesmazal.
Na pokles počtu ovcí v období které uvádíte měl velký vliv například dovoz levné vlny a ještě levnějšího skopového z Austrálie. Skopové také všem nechutná a nahrazovalo jej hovězí a vepřové atd. Odliv lidí z vesnic do měst atd. Faktorů z různých geopolitických příčin pro kolísání stavů a to nakonec stavů "čehokoliv" se prostě a jasně najde hodně.Většinou je to ale posun pozvolný. Nynější situace se snižováním stavů ovcí má ale jen jednu příčinu a tou jsou jednoznačně vlci a problémy s učinným zabezpečením jejich stád.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

26.2.2022 16:59 Reaguje na Jarek Schindler
Ano ano, přesně tak. Pokud vynecháte to, co se nehodí a nafouknete to, co se hodí. Pak ano, za vše mohou vlci. :-)
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

21.2.2022 14:02 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vlk je ale dobrý na klima, brouka a kuří oka! Pamatuji na konec minulého režimu. Komunismus nefunguje, proto to chce více komunismu!
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

22.2.2022 12:46 Reaguje na Miroslav Vinkler
Návrat vlků stojí za to, aby chovatelé realizovali opatření, která škody vlků sníží na přijatelnou míru. V oblasti Srní na Šumavě se podle mých zkušeností místní lidé přítomnosti vlků přizpůsobili a berou je jako nedílnou a užitečnou součást přírody. Chovateli, kolem jehož ohrady obklopené ze tří stran lesem jsem loni na podzim šla, mu vlci před pár lety zadávili několik ovcí. Pastevecké psy nemá, ale po konzultaci se zoology správy NPŠ si obstaral vysoký elektrický ohradník a od té doby mají jeho ovce pokoj. Každý den ale někdo zkontroluje, že je tráva dole vysečená a ohrada neporušená (jednou mu ji proboural divočák). Přitom vlci čas od času v okolí zadáví nějakého jelena. Tenhle chovatel považuje za nejlepší a postačující ochranu svých ovcí před vlky dobrý elektrický ohradník.
Můj bratranec chová několik ovcí u lesa ve vnitrozemí, kde zatím vlci nejsou. Až se zde vlci objeví, počítá s tím, že si pořídí lepší ohradník a bude-li to nutné, ke svému dobrmanovi jako parťáka i pasteveckého psa.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

21.2.2022 09:30
Největší dopad rozšíření vlků je hlavně na drobnochovatele, pro které jsou
ty rady o plotech a psech k ničemu. Než u 10 ovcí k vypásání louky a nebo
po plyšáku zatravněného políčka investovat do plotů a psů, jež mimochodem
v turisticky exponovaných oblastech nelze zanechat v ohradě bez dozoru,
tak raději chov ukončí. Ono vypustit z chléva za tmy ovce na pastvinu a
odjet kilometry daleko do práce je nabídkou vlkům k prostřenému stolu.
Jinak to ale nelze realizovat, protože mít na deset ovcí dva psy a baču
si možná dovolí rozmařilý milionář, ale nikoliv srdcař, který on a jeho
rodina takto chová zvířata několik generací. Kladu ochranářům neustále
otázku, jak to řešit v těchto případech a co následně s nekosenými a
nespasenými loukami? Nikdo nikdy neodpoví a takticky z diskuse vycouvá.
Vy jako velcí chovatelé máte jiné podmínky, ač taky složité a ekonomicky
vzhledem k oblastem bez vlků nesrovnatelné. Máte vícenáklady na ploty,
psy a ty hlídače stád včetně techniky a energie . Je jasné, že dlouho konkurovat nebudete a louky skončí podobně. Přitom stále tu já a jiní realisté píšeme, že "vyprášit" kožich drzému vlku je lépe, než investovat do těch všech plotů a škod. Jeden hlídač s jakýmkoliv psem na stádo a s puškou, tak prvý zraněný vlk bude poučením celé smečce, že ohrada není supermarket, kde se dokonce ani neplatí zraněním. To ale ekofanatikům nevysvětlí nikdo. Já tak fandím rozšíření vlka i do vnitrozemí, až bude nějaká smečka lovit čivavy v okolí Prahy a nebo napadne jezdecké koně
v ohradě za miliony a začnou konat ty paničky čivav, chovatelé koní a pojišťovny. Zatím jsou to "pouze nějaké ovce" a chovatelé z pohraničí.
Ono se to asi musí dotknout všech chovů bez rozdílu s oplocováním v celé republice a pak už snad pochopí, že ten návrat vlka za tu zadrátovanou krajinu nestojí.!
Přeji vám výdrž, kterou už ale mnoho drobnochovatelů ztratilo a poznali,
že když si to společnost nepřeje, tak oni se o krajinu starat nebudou
vypásáním a kosením luk. Oni to totiž dělají postaru a louku prve pokosí
na seno na zimu a pak dopásají. To je ta pestrost, když louka zakvete,
částečně se i vysemení a následně ovce naruší drn, semena zašlápnou do
půdy a ještě pohnojí. To nedovede žádná technika a vůbec ne vlk. To je
to, co horské louky dělalo loukami, ale vysvětlujte to teoretikům.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

21.2.2022 09:55 Reaguje na Břetislav Machaček
to je přesně o tom. Lidi si pořídí sekačku na trávu za dotace a pak se diví, že to zvíře potřebuje celodenní péči. Z pastevectví nebude nikdy milionové ryto. Pořizovat si stádo a pak si ještě stěžovat, že je mu ožírané vlky, když je kilometry daleko je opravdu mimo. Ti lidé mají takový pseudo vztah, kdy zvíře jo ale aby v životě moc nepřekáželo...to je každého volba a vše je o přístupu ale ti co mají stádo které mají obložené dotacemi a náhradami a sedí v kanceláři jaký mají ke stádu vztah? Lidi vidí špatného vlka ale už nevidí sebe ale on nedělá něco jiného než dělal vždycky po staletí.
Odpovědět
dm

david matoušek

21.2.2022 10:01 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Řek bych že Macháček mluví spíš o domácích malochovatelích, kteří žádné dotace nedostávají. Ale že vám nějak ty dotace pořád nedávaj spát.
Odpovědět
dm

david matoušek

21.2.2022 10:03 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Jo a k tomu vlku, ano vlk není špatný, dělá co dělal po staletí. Ale opět píšete jen A, nepíšete B, a to že byl taky celá staletí huben.
Odpovědět
Hu

Hunter

21.2.2022 10:16 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Koukám že z těch dotací si málem ukoušete nehty. jiné dotace vám nevadí?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

21.2.2022 11:16 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Nechci být neslušný, ale buď tomu nechcete rozumět, nebo
nemáte na to, to pochopit. Tu nejde o dotace, odškodné
a ani o zisk. Tu jde o to, že tak chovali zvířata 200 let
a nyní díky vlkům končí. Je to nezrujnuje, ale nechci
slyšet ten pláč ochranářů, až louky zarostou náletem. To
nevyřeší dotace, ale pouze možnost chovat ovce jako bylo
zvykem těch minimálně 200. let a to s vlky bez respektu
z lidí jako vrcholových predátorů nikdy nepůjde. Kdysi
pane lidi uživilo políčko a těch deset ovcí, se kterými
byl na pastvě vždy někdo z lidí, aby je před vlky bránil.
Od dob Karla IV mohl vlka lovit kdokoliv a byl k tomu i
vrchností pobízen odměnou. Takže neplácejte ty kraviny
o staletích soužití s vlky a zvláště nyní, kdy vás deset
ovcí neuživí a máte už je pouze z tradice jako vypásače
pozemků. Toto je služba státu, aby tato krajina byla tou
pestrou krajinou a stát jim místo pomoci vnucuje vlka,
který jim hatí výsledky jejich práce. Doufám, že těm
malochovatelům poradíte, co mají dělat a ne jako Slovan,
Kletečková atd. pouze mlčet a reálně neporadit.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

21.2.2022 13:11 Reaguje na Břetislav Machaček
Pakliže si pan Řezáč vykládá jako soužití stav, kdy kdokoliv z lidí mohl kdykoliv zabít vlka, nemůžeme se pak divit postoji úředníků o plošné užitečnosti predátorů v naší přírodě. Jinými slovy - tito lidé jsou totálně mimo a měli by navštívit psychiatra.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

22.2.2022 01:23 Reaguje na Břetislav Machaček
„Tu jde o to, že tak chovali zvířata 200 let a nyní díky vlkům končí. ... To nevyřeší dotace, ale pouze možnost chovat ovce jako bylo zvykem těch minimálně 200.“

„Každý ví, časy se mění, co bylo dnes, zítra už není.“ (https://www.youtube.com/watch?v=r7X9f3RHDxk&list=RDr7X9f3RHDxk&start_radio=1)
Odpovědět
dm

david matoušek

22.2.2022 07:02 Reaguje na Majka Kletečková
I pro toho dnes protěžovaného vlka se časy zase změní, nebojte.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.2.2022 15:01 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Kde jste prosím přišel na to, že ovce potřebuje celodenní péči? Nikdo také netvrdí a ovce si nepořizuje jen proto, že by to mělo být miliónové ryto. To se samozřejmě týká hlavně těch drobnochovatelů. Ti těmi dotacemi asi zrovna také obložení nebudou.To, že je to neuživí a musí mít ještě jinou práci je věc druhá . O vztahu chovatele k ovcím to navíc nic nevypovídá.
Lidé sice vidí vlka co dělá to co dělal vždy ale sami to samé , tedy to co dělali " vždy", dělat nemohou. Až budou moc dělat to co historicky po staletí dělali tak nebudou muset končit s chovem atd. No a stát ušetří za náhrady a granty.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

22.2.2022 11:10 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Přesně tak !
Víte , kolik vlk dává lidem práce a obživy ? Zaměstná za slušné peníze koordinátory hlídek , enviromentalisty , úřední osoby přijímající stížnosti , žádosti o dotace , dotace vydávající a další kontrolující. Pak hafo jinak nepotřebných RNDr. , kteří musí nějak vymyslet a zrealizovat utracení grantů na výzkum a vývoj + jejich oponentů atd.
Přeci ti všichni nepůjdou do Mišelinky tahat gumy nebo orat pole ! Zapomněl jsem na neziskovky žijící z dotací státu a uvědomělých firem či osob. Tam se vejde něco lidí a ti taky tvoří náš HDP :-)))))
Odpovědět
Jaroslav Havel

Jaroslav Havel

20.3.2022 21:16 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Rezaci,ty mas radne vygumovano.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

21.2.2022 10:48 Reaguje na Břetislav Machaček
A o tom to je.
To však ty zelený a to i ve státní správě, nikdy nepochopí !
Odpovědět
Sl

Slovan

21.2.2022 17:19 Reaguje na Břetislav Machaček
Předpokládejme, že ti menší chovatelé mají ovce v blízkosti kde bydlí. Buď hned u baráku anebo v krátké dojezdové vzdálenosti aby se o ta zvířata mohli dostatečně a pravidelně starat. Tak je to alespoň běžné u nás. Pokud bych si já pořídil malé stádo ovcí, tak bych jako první věc udělal nějaký malý zabezpečený chlév. Taková věc se hodit může vždy. I kdyby se tam měli ovce pouze schovat před špatným počasím. Nic velkého a složitého. Jistě že to bude něco stát, ale pokud bych s tímto nákladem nepočítal, byl bych jako borec co si koupí sporťák a pak zjistí, že nemá nejenom na benzín ale i na další servis. Pokud je ta oblast i s výskytem vlka, mohu ovce na noc zavírat podobně jako lidé zavírají slepice. V dnešní "chytré" době existují i automatická zavírání, takže stačí jedna kontrola denně po práci - to je stejně to nejmenší, co pro ta zvířata mohu udělat a měl to být každodenní "rituál" každého dobrého chovatele. Pokud nemůže on, musí sehnat někoho jiného. To se nedá nic dělat, s tím do toho člověk jde.
Pro spoustu lidí, včetně vás, je jediným řešením likvidace vlka. Mě to přijde ale hrozně smutný. Ochrana přírody, a tedy ochránci, se mohou bavit o příznivém počtu, ale nikdy ne o likvidaci druhu jako takového! To prostě není akceptovatelné, sorry. Můžeme se bavit o tom, kdy je možné třeba tu populaci začít regulovat podobně jako to udělali ve Francii (pod 500 nejdem, ale pokud bude vyšší, bude povolena regulace - už kvůli tomu, že je ta populace soustředěna na relativně malou část země). Já osobně bych měl problém se bavit s člověkem, který má vlka za mor (M.Vinkler) nebo který by mě neustále urážel a nadával mi do nedouka (vy) a jiných vašich přihlouplých "chytrých" hlášek.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

21.2.2022 18:29 Reaguje na Slovan
Ta vaše rada s kontrolami a automatem na zavírání ovcí
je ukázka toho nedouctví, protože vlci napadají ovce i ve
dne a pokud bydlí chovatel ve vesnici a paství za vesnicí,
tak je požene na pastvu robot? Víte o tom prd a pouze
se snažíte teoretizovat bez praktického využití. Ta vaše parta na zdejší diskusi je úplně mimo a nelze vás ohledně ochrany ovcí před vlky ani jinak, než nedouky nazvat.
Dobrými chovateli byli ti lidé generace a nebýt vám
podobných, tak chovali ovce stále stejně jako před vlky.
Odpovědět
Sl

Slovan

21.2.2022 19:33 Reaguje na Břetislav Machaček
Bavíme se o chovatelích s malým množstvím chovaných ovcí, kteří to mají řekněme jako svůj koníček. Nevím, co se vám nelíbí na každodenní kontrole svých zvířat. Já to považuji za automatické a normální. Automat otevře ovcím dveře v určitý čas (který si sám majitel může průběžně nastavovat jak mu to vyhovuje) a ty se pak jdou normálně pást - pokud to člověk samozřejmě nechce dělat sám. Automat na dveřích je pouze jedna z možností a není to nějak extra náročné ani finančně. Nevidím ani problém v tom, že by si na to zvířata nezvykla. Zato vaší jedinou možností, kterou nabízíte, je cílená likvidace jednoho druhu.
Jistěže útok může nastat i ve dne, ale je tam oproti útoku ve večerních hodinách malá pravděpodobnost. Můžeme to přirovnat k lišce - ta taky může slepici sebrat ve dne, ale jaká je tam pravděpodobnost oproti noci? Dosti malá, řekl bych.
Kdyby u nás nebyl vlk vyhuben, nemusel by se vracet a možná bychom zde dnes nečetli tento článek a my zde nediskutovali. Kdyby nebylo vám podobných, umělo by mnohem více chovatelů si lépe chránit svá zvířata (protože by se to předávalo) a populace vlků by se dnes třeba i rozumně regulovala.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

21.2.2022 19:47 Reaguje na Slovan
Kdyby vlci nebyli vyhubeni, byli by s největší pravděpodobností stříleni na potkání stejně jako před několika staletími a nevznikla by tady populace nedotknutelných šelem, které se producírují v okolí vesnic bez obav, že se jim něco může stát.
Odpovědět
Sl

Slovan

21.2.2022 21:06 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
A nebo třeba taky ne. Je to hádání z křišťálové koule, takže žádná "největší pravděpodobnost". Vyhubení určitých druhů zvěře (nejenom vlka) považuji já za velkou chybu našich předků a to i přesto, že chápu, že nedisponovali ani zdaleka takovými znalostmi jako my dnes.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

22.2.2022 09:32 Reaguje na Slovan
Jste zcela mimo realitu. Chovatel pracující v hutích vstává ve 4.00 pustí obce na pastvu a jede
do práce. Na podzim je tma do 7.00 a možná, že by to šlo i automaticky, pokud by měl pastvinu vedle chléva, ale pastviny jsou za vesnicí. No a při
odpolední směně, kdy končí ve 22. 00 a doma je ve
23.00 ty ovce na podzim, kdy se stmívá už v 17.00
zažene do chléva kdo a zkontroluje, zda jsou všechny? Taky automat? Kdo je na pastvině ochrání
před vlky? Taky automat? U slepic jsem kdysi něco
takového měl. Po návratu z odpolední jsem je šel
zkontrolovat a šel pak hledat do výběhu některé,
které se opozdily a automat zavřel kurník. Lišky taky neznají vaše poučky a u sousedky lovila
slepice před jejíma očima s liščaty v poledne.
Vzaly si dvě, tři zanechaly zardoušené a zbytek
buď zraněné a nebo tak vystrašené, že druhý den nechtěly vylézt z kurníku. Pane vaše teorie jsou
praktikům opravdu k smíchu a já nenabízím pouze
likvidaci vlků a predátorů, ale rozumnou regulaci,
která vštěpuje každému tvoru, že rizikové chování
může pro něho mít fatální následky. Naopak pocit
beztrestnosti mu vštípí, že je lépe lovit ovce,
než se honit po lese za divočáky, kteří ho mohou
zranit, nebo i zabít. Takže nemluvím o jejich
vybití, ale o regulaci a prevenci stejné, jaká je
běžná u lidí. Zloděje a vrahy přece raky trestáme
a nenecháváme je beztrestně krást a vraždit. Vy
budete jednou vinni za to, že dojde i k tragédiím
a že se společnost zasadí o radikální likvidaci.
Vychovávat je třeba odmala(od začátku)a nikoliv
až od dospělosti(od situace, až k tomu dojde).
Moudré je požáru předcházet a nikoliv ho pouze
hasit a nebo už jen dohašovat.
Odpovědět
Sl

Slovan

22.2.2022 18:01 Reaguje na Břetislav Machaček
Vy ty moje příspěvky nečtete nebo jen zapomínáte, co sem napsal v tom předchozím? A nebo to jenom ignorujete? Jasně jsem napsal, že jsem toho názoru, že pokud si pořídím ovce (ale i jakékoli jiné zvíře), tak si je pořizuji i s vědomím toho, že mu budu muset obětovat nějaký svůj čas. V případě ovcí zkontroluji jednou za den jejich zdravotní stav, dám čistou vodu (pokud je potřeba), doplním a upravím co je potřeba. Co vám na tom přijde divného fakt netuším. A když nebudu mít čas já, pak si musím sehnat někoho jiného. Jinak je to vůči zvířeti krajně nezodpovědné. Vy jste ale typický člověk, který si myslí, že pokud to není podle něho, pak je to špatně - nic se měnit nesmí a vše musí fungovat jak před 50 roky. Technologie jsou ale "trošku" jinde, tak proč je nevyužít? Všimněte si taky, že u argumentace se slepicemi reagujete zavíráním, zatímco já mluvil pouze o otevírání. Ale nevadí... holinky nebo hodinky, ono je to vlastně stejný.
Pokud bych já měl směny podobné těm, které popisujete, pak se na to v zájmu samotných zvířat i sebe sama raději vyprdnu a počkám s tím třeba na důchod nebo na období jiné práce.
Před zloději si zamykáme jak barák, auto, tak i třeba kůlnu. Říká se tomu prevence. To vy neznáte? Ono to vaše přirovnání celkově pokulhává na obě nohy a je nesmyslné.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

22.2.2022 19:31 Reaguje na Slovan
Takže nejméně pět generací to dělali
jak popisuji a vy je za to odsuzujete.
Budiž, nebudou je chovat, louky zarostou,
ale splní se vám sen o vlcích, kteří tak
změní krajinu. Jen za pár let neplačte,
že je místo luk náletový les. Ignoranti, kteří ignorují tradice a preferují to,
co tradice likviduje postrádají hrdost
na práci předků. Je jim jedno, že staletí
udržované louky zmizí pouze kvůli pár
stovkám šelem. Toto už nabývá na realitě a pochybuji, že je to vliv kladný. Ve vnitrozemí se teprve ukáže, jak to s vlky dopadne a nechci věštit, ale bude to brzo a dopadne to tragicky.
Odpovědět
Sl

Slovan

22.2.2022 21:50 Reaguje na Břetislav Machaček
Chcete mi tvrdit, že si chovatelé v dřívějších dobách nekontrolovali alespoň jednou denně svá zvířata? Asi těžko. To jen vy si asi představujete chov ovcí tak, že je prdnu na pastvinu a zkontroluju si je když se mi zrovna chce. Hlavně že zase obviňujete, jak nemám úctu k našim předkům jen proto, že si dovoluji nesouhlasit s vašimi "moudry" a že je nevidím jako bezchybné.
"Nechci věštit, ale dopadne to tragicky" - to si trošku protiřečíte.
Odpovědět
Jaroslav Havel

Jaroslav Havel

20.3.2022 21:25 Reaguje na Slovan
Hlupak teoretik, uz se neztrapnujte.
Odpovědět
Hu

Hunter

22.2.2022 22:36 Reaguje na Slovan
Cituji: "Můžeme to přirovnat k lišce - ta taky může slepici sebrat ve dne, ale jaká je tam pravděpodobnost oproti noci? Dosti malá, řekl bych."
To jsou věci co se tu panečku člověk nedozví od internetových teoretiků. Tak ona liška přes den neloví :-):-):-).
Odpovědět
Sl

Slovan

22.2.2022 22:41 Reaguje na Hunter
Kde čtete, že přes den liška neloví?
Odpovědět
Hu

Hunter

23.2.2022 07:50 Reaguje na Slovan
"Jaká je tam pravděpodobnost oproti noci? Dosti malá, řekl bych."
Liška není kuna Slovane, kuna (skalačka) denní úkryt opouští nerada a když, tak spíše jen z donucení. Lišky jsou aktivní během celého dne. Feny, zejména když se starají o liščata, musí být v pohybu i přes den, klidně přes poledne, co jim zbývá. Stejně tak jsou lišky v pohybu dlouho před soumrakem, stejně tak ráno a dopoledne. Taky kaňkování. Pravděpodobnost, že liška sebere slepici přes den, je úplně stejná jako v noci. Obecně, psovité šemy nejsou vyhraněnými nočními lovci. Pro vlka platí dtto.
Odpovědět
Sl

Slovan

23.2.2022 18:58 Reaguje na Hunter
Píšu o pravděpodobnosti, ne o tom, že tak liška nemůže lovit. Co je na tom k nepochopení nevím, ale ztrácet tu zbytečně čas nebudu. Já lišku ve dne neviděl ani nepamatuju, zatímco za tmy ji vídám na lovu často.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

24.2.2022 08:29 Reaguje na Slovan
Mi to nějak nedává smysl. Ve dne, kdy vidět je, jste lišku nikdy neviděl, zatímco v noci, kdy vidět není, jste ji viděl. A jak píše Hunter - liška zejména pokud má mladé, musí lovit co nejčastěji, aby je uživila.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

22.2.2022 11:14 Reaguje na Slovan
Kde máte zaručeno , že ten vlk tu ovci nezakousne před zavíračkou nebo se dokonce nechá zavřít v ovčíně. Moc často se stává , že krahujec je zavřený v holubníku nebo v kleci. Pokud vím , jsou zakázány z důvodu stresu živé návnady a tady je to přesně a trefně vidět.
Odpovědět
Sl

Slovan

22.2.2022 18:10 Reaguje na Petr Pekařík
Tajný agent vlk... čeho já se tu ještě nedočkám :-D Zaprvé by nevydržel nehybně a zadruhé nějak smrdí, takže by tam ovce ani nevlezla a když vlezla, vyletěla by rychlostí 300 km/h ven. Jak hurvínek válku, fakt.
Dokážete zaručit, že se dneska nezabiju v autě? Nezaručíte. Výrobci však tuto pravděpodobnost snižují různými bezpečnostními prvky.
Odpovědět
Hu

Hunter

23.2.2022 07:51 Reaguje na Slovan
Proč by vlk nevydržel nehybně? Viděl jste někdy lovit šelmu?
Odpovědět
dm

david matoušek

23.2.2022 08:05 Reaguje na Hunter
Na Slovensku vlk v leže běžně celé hodiny pozoruje z okraje lesa stádo ovcí a čeká na příležitost, zkušenost řady bačů.
Odpovědět
Sl

Slovan

23.2.2022 19:03 Reaguje na Hunter
Nehybně a nehybně v malém chlévu je "trošku" rozdíl.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

23.2.2022 18:38 Reaguje na Slovan
Nevím jaký jste řidič a jakými psychickými problémy trpíte, takže nezabití v autě vám nezaručím.
Ještě před deseti lety jsem ale mohl na 100% zaručit, že mimo Beskydy vám vaše ovce u nás na žádné pastvině nezabije vlk. No a to i bez vašich různých bezpečnostních prvků.
Odpovědět
Sl

Slovan

23.2.2022 19:06 Reaguje na Jarek Schindler
Abych byl zaměstnán tam kde jsem, musel sem absolvovat i několikahodinové psychotesty - nemějte obavu, jsem zcela v pořádku. A i tak mi to nezaručíte, stejně jako nikomu jinému.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

23.2.2022 19:51 Reaguje na Slovan
No nezaručím vám ani to, že vyhrajete ve sportce. Proč ale nemluvíte o tom co jsem vám ještě nedávno zaručit mohl.
Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

22.2.2022 10:59 Reaguje na Břetislav Machaček
Souhlasím, ovšem domnívám se, že až se vlci stáhnou do vnitrozemí, tak už žádní drobní chovatelé v pohraničí nebudou. Na druhou stranu by mohli být tak přemnožení a mohlo by dojít i na zmíněné čivavy městských fiflenek. Sice mi bude těch psíků líto (mě jich je líto již nyní), ale možná až tehdy dojde k rozsvícení v hlavách apatické veřejnosti.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

21.2.2022 11:19
Ve Vernéřovicích to znám, přesouvali jsme sem náš chov prasat v době, kdy jsme na naší výkrmně dělali celkovou rekonstrukci. Bylo to zhruba před šesti lety a již tehdy tam byly s vlkem problémy. Stájník, který to tam měl na starosti říkal, že nejen v noci , ale i ve dne tam vlk(samec) chodí běžně "okukovat" německou ovčandu, kterou tam měl na hlídání. Já tomu nevěřil do chvíle, než jsem toho vlka osobně viděl. Takže to, co píše pan starosta, se zakládá na pravdě a on přesně ví, o čem píše.
Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

21.2.2022 11:25 Reaguje na pavel peregrin
Pravdu na základě zkušenosti mít může, ale nic mu to platné není. Tu skutečnou pravdu má nakonec vždy úředník nebo ochranář na základě vylobbovaných zákonů, které jsou odtržené od reality.
Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

21.2.2022 11:22
Další příklad kam až nás může dovést nadvláda jednoho názorového směru nad ostatními.
Je tu armáda úředníků nebo přijímačů dotací, kterým je do rukou dána moc dle rádoby bohulibých zákonů ničit živobytí ostatním lidem, kteří si na rozdíl od nich musí na své živobytí vydělat vytvářením hodnot a ne si ho pouze vysedět zakládáním papírů.
Jsem zvědav, kam až škody budou muset dojít až konečně bude tato zbytečná armáda donucena jít dělat něco smysluplného.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

21.2.2022 11:55
Takže jestli jsem tomu článku dobře rozuměl, tak pokles útoků vlků na ovce nastal zejména proto, že prakticky o pětinu poklesl počet chovaných ovcí. Kromě toho evidentně někteří zemědělci přestali útoky vlků hlásit. Nechtějí se hádat opakovaně s úředníkem o tom, že ty rány na těle ovce způsobil vlk a rozhodně nejsou způsobeny jejími sebevražednými sklony.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

21.2.2022 12:20 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Zvláště malochovatelé vlky o ovce nepřijdou, ale preventivně
zlikvidují chov, aby nezažili stejné zklamání a martýrium při
odškodňování, jako jejich sousedé. Je to neživí a tak raději
ustoupí lidské hlouposti, než aby s ní bojovali jako ti, které
to živí.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

21.2.2022 13:03 Reaguje na Břetislav Machaček
Já to chápu, že když má někdo nějakých 10 - 15 ovcí, tak na uživení to není. Ten člověk dělá někde ve fabrice, tak ráno před odchodem na směnu vyžene ovečky na pastvu a odjede do práce. Odpoledne se vrátí ze šichty, zažene ovce domů, případně přetáhne elektrický ohradník na nový kus pastviny. Takhle to fungovalo celou dobu, než se sem vrátili vlci. A člověk, který má vlastní zkušenost s vlčími aktivitami, nebo to vidí v okolí, tak raději sám skončí, než aby jeho chovanci sloužili jenom jako krmení pro ty nájezdníky. Největší škoda na tom je ten fakt, že v té rodině to takhle fungovalo celé generace. A zkušenosti, které za tu dobu nasbírali, jdou do kytek. Kromě toho jako samozásobitelé měli vlastně skopové v bio kvalitě, přičemž ještě ekologickým způsobem udržovali pastviny v optimálním stavu. A to všechno jde do kopru jenom díky utkvělé idiotů, kteří sedí v kanclech a mají nějaké utkvělé představy o plošné užitečnosti predátorů.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

21.2.2022 13:07 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Bohužel , je to tak. Lépe ožebračit lidi v pohraničí a dopustit zhoršení krajinného prostředí než přijmout adekvátní opatření proti vlčímu moru.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

22.2.2022 12:38 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
„Takhle to fungovalo celou dobu, než se sem vrátili vlci.“ není pro mne relevantní argument. Změnám nečelí jenom malochovatelé ovcí hákující ve fabrice. (Teď třeba muselo zabalit své podnikání mnoho těch, kteří podnikali v cestovním ruchu a provozovali hromadná ubytovací zařízení.)
Odpovědět
DM

Dalibor Motl

22.2.2022 17:14 Reaguje na Majka Kletečková
Přirovnáváte vlky k vlivu Covid 19? Možná bychom tedy podle Vás také měli přestat proti infekčním nemocem bojovat a nechávat jim "volný a přirozený" průběh.
Odpovědět
JF

J F

22.2.2022 23:04 Reaguje na Dalibor Motl
Mě to přirovnání připadá naopak trefné. Proti vlku se bojuje nepřímo třeba ohradníky které nejsou zcela spolehlivé, proti covidu se očkuje, je to také nepřímé a také to není absolutně spolehlivé (vycházím ze statistiky - je to lepší ale není to absolutní jistota). (jistě-covid se nedá zakázat, na rozdíl od vlka kde by to šlo).
Nevím jak to paní Kletečková myslela, ale mě připadá princip podobný i v rozhodování o tom všem. Někdo rozhodl proti vůli jiných, že se zakáže cestování, kultura... kadeřnictví :-))) a hotovo. Také někdo rozhodl, že se vytiskne spousta peněz a dá do oběhu, aniž by vytisklé peníze byly podloženy prací. Inflační dopady budou ještě hodně zajímavé, řekl bych, proti vůli většiny. Možná že následky budou i "mrtví a ranění" akorát se o nich nebude tolik mluvit.

Mimochodem, mě reakce na covid přijde dosti přehnaná, svého času jsem pracoval v nemocnici a viděl různé věci (a byl jsem očkovaný v souladu s pravidly a jsem rád že máme vyspělé zdravotnicví). Nyní očkování na covid je mi lhostejné, zejména protože ochrana není 100% (nebo blízká 100% jako u jiných očkování) ať se každý očkuje podle libosti, a jiné do toho nenutí. Očkovat se nebudu, protože je mi jasné že jednoho dne na něco umřít musím (i nemocniční praxe byla nevybíravá). Pochybuji, že smyslem života je být tady za každou cenu "o pět minut déle". (ale to už s vlkem a příspěvkem paní Kletečkové nesouvisí)
Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

21.2.2022 13:57 Reaguje na Břetislav Machaček
Ano, to je pointa článku. Je napsaný bohužel vědecky, takže bude mít nulový impakt na veřejnost.
Jediné, co by pomohlo, by byla masivní kampaň v TV a na youtube. Jde tu o princip. Tato šílenost, tedy proces sílící nadvlády jedné skupiny nad druhou, v tomto případě ochránců divokých šelem nad místními chovateli, prostupuje všemi obory. Pracuji ve stavitelství a architektuře a rok od roku je situace čím dál více neúnosná. Ti, co něco vytvářejí jsou pod stále větším tlakem. Nedotknutelných byrokratů a nesrozumitelných nařízení je ale stále víc. Vydělat peníze vytvářením něčeho je čím dál těžší. Byrokraté dostanou pravidelně výplatu, ikdyž nepracují (když byl covid)vůbec. Obecně je jejich přístup většinou velmi tristní.
Kam až toto vše zajde?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.2.2022 15:20 Reaguje na Vladimír Kožíšek
Chce to klid a vydržet. Oni se ti různí ochranáři a eko.... musí nejprve sami znemožnit. Až hysterická ochrana šelemm v hustě zalidněných oblastech Evropy a pokusy o zdivočení těchto krajů jim moc nepřidává a je to již pouze otázka času kdy se stane něco zásadního. Ony ty vzrůstající stavy vlků ale například i medvědů na Slovensku či Rumunsku jsou dlouhodobě prostě a jasně neudržitelné.
Stát také nebude mít peníze a bude muset začít šetřit. Myslím si, že o milionových grantech na nesmysly už dlouho slýchat nebudeme. Doufám, že se bude spíš podporovat to co vydělává a má smysl než to co pouze natahuje, bez dalšího užitku, ruku.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

21.2.2022 15:49 Reaguje na Jarek Schindler
Problém je v tom, že oni se znemožňují už dlouhé roky, ale s nulovým efektem. Je možné, že změní svůj úhel pohledu až tady nebude žádný malochovatel, ale to už bude pozdě. Pracně a hlavně draze se budou vysekávat ty louky, které v perfektním stavu udržovala malá stádečka ovcí, koz, případně kraviček. Státní aparát možná pak vyvine snahu, aby se tady malochovatelé rozšířili, ale nebude na co navazovat a obyčejní lidé, poučení předcházejícím vývojem, se do malochovu prostě nepohrnou.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

22.2.2022 07:30 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
To, co se děje s vlky, se děje i s celým zemědělstvím. Přesně jak jste napsal- změní svůj úhel pohledu, až už bude pozdě.
Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

22.2.2022 11:02 Reaguje na pavel peregrin
Ne děje se to obecně všude. Přibývá buzerujících a nic nevytvářejících a ti ztěžují život druhým, kteří vytvářejí hodnoty a ještě se těm prvním skládají na platy.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

22.2.2022 12:39 Reaguje na Vladimír Kožíšek
Ano.
Odpovědět
RK

Roman Kramný

23.2.2022 13:32 Reaguje na Vladimír Kožíšek
Amen,k tomu není co dodat
Odpovědět
kk

karel krasensky

22.2.2022 19:06 Reaguje na Vladimír Kožíšek
1+
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

22.2.2022 02:02
Dosud bylo získání dotací na prevenci škod komplikované a podmíněné splněním takových podmínek, že bylo pro malochovatele prakticky nedosažitelné. Nyní připravený návrh nového národního dotačního programu na předcházení škod způsobených vlky má pomoci drobným hospodářům k realizaci preventivních opatření jako jsou mobilní elektrické ohradníky a především pak všem hospodářům ulehčit od (více)nákladů jako je např. nezbytná častější kontrola chovaných zvířat, údržba ochranných opatření jako častější podsekávání elektrických ohradníků nebo péče o pastevecké psy. MŽP píše, že návrh připravilo ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství i některými jednotlivými hospodáři, že to má být rychlá pomoc zejména pro malé hospodáře, snadno dosažitelná. Tak už aby byl ten skvělý návrh co nejdříve zaveden do praxe. Držím palce chovatelům i vlkům!
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.2.2022 13:00 Reaguje na Majka Kletečková
Skutečně bych vám přál, abyste farmařila a vlci vám vyčistili ohradu
s milými ovečkami. Potom byste takové kydy (promiňte) z úst nemohla nikdy vypustit.
Odpovědět
RT

Richard Toman

22.2.2022 14:33 Reaguje na Miroslav Vinkler
Já podezřívám Kletečkovou, že fyzicky neexistuje, že je to jen automat typu Syrii z mobilní aplikace, který nám tady pořád dokola recituje fráze z příruček AOPK či Duhy, protože to jinak není možný, ta bezchybná doslovnost a interpretace a neúnavné opakování.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

22.2.2022 14:58 Reaguje na Richard Toman

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

22.2.2022 17:15 Reaguje na Richard Toman
Existovat může. Jednou jsem dostal na stůl projekt interiéru na učiliště, s dotačním rozpočtem, který byl dopředu připravený lidmi, kteří se živí zajišťováním dotací s tím, že jej mám "JENOM" dopracovat. Spočítal jsem předběžně kolik by vybavení stálo pro celý objekt dle referenčních projektů a k mému šoku, jsem měl k dispozici 20% potřebné částky, takže to někdo odhadl hodně přes prsty. Připravil jsem se na jednání s uživatelem tak, že jsem si vybral typové místnosti a navrhl vybavení a vypsal nejnižší cenu na trhu a poměrově přiřadil k těm místnostem, kolik na ně vychází z dotací.
Na jednání bylo 5 (5!!) lidí, co zajišťovalo dotace, pan ředitel a jakási stavařka, která tu první fázi odsouhlasila. Těch 5 lidí a stavařka opakovalo obecné fráze a poučovali mě velmi obecně, jak se mýlím atd. Moje propočty byly natolik průkazné, že se nebylo o čem bavit, ale ti lidé prostě nebyli schopni tu šlamastiku přiznat a nerealisticky blouznili. připadal jsem si jako v nějakém absurdním dramatu.
Od praxe odtržené frázování paní KletečKové mi připomělo právě moji tehdejší situaci.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

22.2.2022 18:08 Reaguje na Vladimír Kožíšek
Že se nestydíte. Kdyby byli všichni stejní rejpalové jako Vy, ti chudáci by se mohli zaregistrovat na úřad práce.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

22.2.2022 14:56 Reaguje na Majka Kletečková
Zatím je návrh ve fázi "těšínských jablíček". Až bude hotový, uvedený do praxe a veřejnost uvidí, že tam ty Vámi avizované změny jsou, můžeme se o nich bavit. Zatím je to ale v takovém levelu jako předvolební sliby politiků. Hovoříte o tom, co by bylo třeba, ale co vyplodí úředníci, je věc druhá. Nicméně i po té aktualizaci můžeme čekat, že bude potižené chovatele obcházet nějaký užitečný idiot a bude na ně apelovat, aby byli na vlky hodní.
Odpovědět
Hu

Hunter

23.2.2022 10:38 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Aneb nikdo vám nemůže dát to, co vám AOPK může slíbit :-). Až bude návrh hotový a prověřený v praxi, tak se uvidí, do té doby to jsou jen slibotechny. To nic nemění na tom, že na to bude doplácet daňový poplatník :-). Někdy bych rád viděl vyčíslený ten úžasný přínos vlka :-).
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

23.2.2022 14:31 Reaguje na Hunter
No třeba v tom dokumentu od ČT praví enviromentalista , že vlk zadržuje vodu v krajině.
Vlastně ji zadržuje i skoro každý myslivec , co loví spárkatou. Navíc černou pak asi silně násobně proti vlkovi. Je vlk odolný proti Aujeskyho obrně ? Psi a kuny umírají asi 100%
Odpovědět
RK

Roman Kramný

23.2.2022 15:16 Reaguje na Petr Pekařík
No správnějí je to Aujezkyho choroba neboli pseudovzteklina,neočkovatelna a vždy smrtelná nejen pro prasata (domácí chov i černá v lese),ale i pro savce,kteří příjdou do kontaktu s masem,vnitřnostmi či tělními tekutinami,sekretem.Vyjimku tvoří lidé,primáti a snad i koně.Ztoho plyne,že riziko přenosu se všemi důsledky je i pro vlka či lišku
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

23.2.2022 20:02 Reaguje na Petr Pekařík
Promiňte ale pan Malík je i...t. Vlk zadrží vodu tak akorát ve svém kožichu a to také pouze na chvíli.
Zdá se vám snad , že po ulovení posledního vlka v Čechách (1874) Čechy nějak nadměrně sužovalo sucho? Je ještě potřeba počítat s tím, že stavy vlků takových sto let předtím se u nás počítaly v nižších desítkách.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

23.2.2022 20:19 Reaguje na Jarek Schindler
Je to přesně ta IKONIZACE vlka, který prý
napraví celou naši přírodu. "Napravovačů"
už tu bylo několik a výsledek šel spíše k
horšímu a leckde už i k vyhubení jejich
potravy. Co se dá dělat. Věřící potřebují
alespoň modly, když neznají boha. Budiž
blahoslavení chudí duchem.
Odpovědět
Jan  Knap

Jan Knap

23.2.2022 23:35 Reaguje na Břetislav Machaček
Před nedávnem jsem někde četl-největší škůdce přírody je ekoblb. A nejrozšiřenější nepůvodní invazivní druh je ochranář. Petrův Zdar
Odpovědět
Jan  Knap

Jan Knap

23.2.2022 23:55 Reaguje na Hunter
Tak to se dá teoreticky alespoń přibližně vyčíslit, oni by to mohli udělat i ti vlkomilové ale to by nemohli hlásat ty svoje bludy o záchraně naší přírody vlkem. Pokud´ budeme přepokládat, že je u nás 120 vlků a každý z nich uloví 100 kusů spárkaté ročně a to včetně vlčat, tak jich teoreticky uloví 12 000 kusů. Když nebudu vycházet z kmenových stavů ale z toho, co ulovili myslivci v roce 2020,tak ti ulovili spárkaté-jelen, daněk, muflon, srnčí, prase divoké-338 475 kusů, tak by vlci ulovili 3,5% toho co myslivci. Pokud´ jde o divoké prase a to bylo v úlovcích obsaženo 1 %,tak to dělá 120 prasat, určitě by ekomagoři ,kteří dospělého divočáka nikdy neviděli tvrdili, že jich ulovili nejméně 10%,to by dělalo 1200 divokých prasat ulovených vlky oproti 161 099 střelených myslivci. A to se vyplatí. Ekologické škody zatím způsobené absolutní ochranou vlků se nedají finančně vyčíslit, jak jsou vysoké a to se vyplatí. Nechal by jsem ty ekoblby, aby to zaplatili z vlastní kapsy a do té doby by jsem je odřízl od dotací. At´ poznají skutečnou hodnotu práce a peněz a taky to, že peníze normálně nerostou na dotačním stromě. Myslím, že dopravní prostředky u nás usmrtí více spárkaté, než ti slavní vlci. Petrův Zdar
Odpovědět
Hu

Hunter

25.2.2022 08:10 Reaguje na Jan Knap
To se samozřejmě shodnem, ale tohle vyčíslení jsem na mysli neměl. Jedná se mi o srovnání stavu a výše škod na řekněme zemědělských a lesních kulturách před a po výskytu vlka, zda a pokud vůbec došlo k poklesu škod a po započtení nákladů na vlka (náhrady škod chovatelům, dotace na zabezpečení atd., tedy všechny skutečné náklady), tak na kolik ve skutečnosti vyšla ochrana či záchrana toho vysazenýho smrčku nebo buku :-).
Odpovědět
Hu

Hunter

25.2.2022 11:45 Reaguje na Hunter
Tady to taky nějak nefunguje :-).

https://vlktravunezere.cz/situace-v-zahranici/ostatni-staty/v-yellowstonskem-narodnim-parku-posilaji-900-bizonu-na-jatka/
Odpovědět
RT

Richard Toman

26.2.2022 14:05 Reaguje na Hunter
Tak něco takového taky dlouho hledám. Nějaký výzkum studii, třeba z Německa, kde mají vlky mnohem déle i větší množství. Zatím to vypadá na vyhozené peníze a řadu nových problémů, spojených např. s budováním oplocení a přítomností psů. Z Francie je třeba zajímavý pohled na problém svišťů či na zemi hnízdících ptáků se psy. O elektrice v ohradníku...
Odpovědět
RT

Richard Toman

26.2.2022 14:06 Reaguje na Richard Toman
S prasaty problém stejný.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist