https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimirn-wagner-jak-celit-dopadum-vyvoje-energetiky-v-evrope-na-cesko
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vladimír Wagner: Jak čelit dopadům vývoje energetiky v Evropě na Česko?

23.9.2021
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Petr Vrabec / Fridays for Future
Středoškoláci se zase chystají do ulic demonstrovat za klima. Zároveň rychle rostou ceny energií. Nejen v Belgii a Německu se plánuje intenzivní výstavba plynových elektráren. Rozeberme možné směřování české energetiky v kontextu té evropské a doporučení, o kterých by měli středoškoláci uvažovat.
 
Na konci prázdnin vyhlásilo české hnutí Fridays for Future připojení ke stávce za klima, která proběhne v pátek 24. září. Studenti se odvolávají na závěry vyhlášené nedávno Mezivládním panelem pro změnu klimatu IPCC. Už dříve jsem studenty vyzíval, aby poslouchali vědce, snažili se problematice porozumět a své požadavky opíraly o reálná fakta a možnosti. Snažil jsem se s nimi diskutovat a psal jsem jim i svá doporučení.

Před novou stávkou bych si dovolil jim připomenout některé dramatické aspekty vývoje v evropské energetice z nedávné doby. V posledním roce se dramaticky zvedly ceny emisních povolenek. Evropská unie v nich vidí významný nástroj pro vytlačení uhelných elektráren. Cena povolenek vzrostla z hodnoty 6 EUR/tCO2 na více než 60 EUR/tCO2. Je to obrovský problém pro státy, které mají i nyní stále vysoký podíl uhelné elektřiny a které mají vysoký podíl průmyslové výrobě na tvorbě životní úrovně. U nich dochází k významnému růstu cen elektřiny a zhoršení konkurenceschopnosti průmyslu. Mezi ně patří i Česká republika.

I při posuzování vlivu energetiky na životní prostředí je třeba analyzovat všechny environmentální dopady, nejen emise oxidu uhličitého. Aby naše krajina zůstala krásná. Na snímku je okolí Modravy.
I při posuzování vlivu energetiky na životní prostředí je třeba analyzovat všechny environmentální dopady, nejen emise oxidu uhličitého. Aby naše krajina zůstala krásná. Na snímku je okolí Modravy.
Foto | Vladimír Wagner

Je třeba zmínit, že většinou jsou uhelné bloky nahrazovány plynovými. To má však řadu problematických aspektů. Plynové bloky mají také při spalování emise CO2. Ty jsou sice nižší, i více než dvakrát, ale i tak to znamená nutnost nákupu významného množství povolenek. Navíc jsou u zemního plynu významné emise skleníkových plynů i při jeho těžbě a dopravě. Reálně tak je plyn z hlediska emisí skleníkových plynů srovnatelný s uhlím. Ještě větším problémem je dramatické zvýšení ceny zemního plynu, ke kterému v poslední době došlo. Ta je způsobena hlavně zvyšující se poptávkou, která vzniká odstavováním jaderných a uhelných zdrojů.

V budoucnu se bude poptávka po této surovině nejspíše nadále zvyšovat. Nelze tak čekat nějaké dramatické snižování jeho ceny. Současné zvyšování ceny povolenky i ceny plynu způsobuje, že uhlí těžené v blízkosti elektrárny je na tom cenově stále významně lépe, než je tomu u plynu. Je tak možné, že ekonomické vytlačení uhelných zdroj v nejbližších letech, o kterém se mluví, neproběhne. Je také otázka, zda má smysl nahrazovat uhelné zdroje, uhlíková stopa jejichž výstavby už byla realizována, novými plynovými zdroji, které se započtením emisí při těžbě a dopravě plynu nejsou o moc lepší než uhelné.

Podíl jednotlivých zdrojů na dosavadní výrobě v roce 2021 ve Francii. Seřazeno zleva doprava od těch s největším podílem. Jádro dodalo 70 % elektřiny, fosilní zdroje pak pouze 6 %.
Podíl jednotlivých zdrojů na dosavadní výrobě v roce 2021 ve Francii. Seřazeno zleva doprava od těch s největším podílem. Jádro dodalo 70 % elektřiny, fosilní zdroje pak pouze 6 %.
Zdroj | oenergetice.cz

Náhrada fosilních a jaderných zdrojů nízkoemisními v našich podmínkách je značně problematická. Pokud nedojde k dramatickému technologickému zvratu v akumulaci, je možný podíl fotovoltaické produkce dán ročním koeficientem využití těchto zdrojů. Tento podíl tak těžko překročí pro naše geografické podmínky 15 % produkce elektřiny daného státu. To potvrzuje vývoj využití fotovoltaiky v Německu i dalších státech Evropy. U větrných zdrojů nemáme potenciál mořského pobřeží a obrovským problémem je akceptace výstavby velkého počtu turbín obyvatelstvem. Připomeňme, že pro náhradu výroby jednoho bloku v Temelíně, který vyrobí zhruba 8 % naší produkce elektřiny, by bylo potřeba zhruba 4 GWp ve větrných turbínách. Největší turbíny, které se u nás budují, mají výkon 2 až 3 MWp. Na náhradu jednoho temelínského bloku bychom tak potřebovali 1500 až 2000 turbín. Je třeba připomenout, že ani v Bavorsku, které je nám velmi podobné, se i při obrovském tlaku na výstavbu obnovitelných zdrojů nepovedlo překonat podíl větrné produkce v řádu několika procent. A bylo to právě kvůli odporu obyvatelstva. Lze těžko očekávat, že u nás na tom můžeme být lépe.

Je také opravdu velice těžké předpokládat, že by se podařil ekvivalent výroby jednoho jaderného bloku s výkonem 1 GWe vybudovat ve větrných turbínách rychleji. Nejsou vybraná místa pro turbíny, nejsou stavební povolení a existuje zmíněný značný odpor obyvatel. Pro jaderné bloky máme vybraná místa a řada povolení už je získána. V daných místech má výstavba podporu obyvatel.

Lze také počítat s tím, že v době, kdy u nás fouká a svítí slunce, je podobná situace i u našich sousedů a v té době nebude problém elektřinu od nich dovést, i když tu fotovoltaiku a větrné turbíny nepostavíme. Elektřina bude chybět a nebude ji odkud dovézt v době, kdy nebudou fotovoltaiky a větrníky dodávat. Že si to státy, které se vydaly na cestu potlačení jaderné energetiky, uvědomují, ukazuje příklad Belgie a Německa.

Podíl jednotlivých zdrojů na dosavadní výrobě v roce 2021 v Belgii. Seřazeno zleva doprava od těch s největším podílem. Jádro dodalo 56 % elektřiny, plynové pak pouze 20 %. Po plánovaném odstavení všech jaderných zdrojů se to však dramaticky změní.
Podíl jednotlivých zdrojů na dosavadní výrobě v roce 2021 v Belgii. Seřazeno zleva doprava od těch s největším podílem. Jádro dodalo 56 % elektřiny, plynové pak pouze 20 %. Po plánovaném odstavení všech jaderných zdrojů se to však dramaticky změní.
Zdroj | oenergetice.cz

Budoucnost nám ukazuje Belgie a Německo

Kam vede odchod od jaderné energetiky nám tak ukazuje právě Německo a velmi brzy důsledek takového rozhodnutí uvidíme na příkladu Belgie. Belgie má zhruba stejný počet obyvatel jako Česko a jedná se také o velmi průmyslovou zemi. Podobně, jako je tomu u nás, jsou zde relativně omezené možnosti využití vodní energie. Na rozdíl od nás může stavět velké větrníky v moři, které tak vyrábějí značný podíl její obnovitelné produkce elektřiny.

Belgie vybudovala silnou jadernou energetiku, která od konce osmdesátých let dodává okolo poloviny její produkce elektřiny. To ji umožnilo dramaticky snížit emise z elektroenergetiky. V současné době provozuje sedm jaderných bloků s celkovým výkonem téměř 6 GWe. Zároveň se v posledních desetiletích podařilo vybudovat i poměrně vysoký výkon obnovitelných zdrojů, ve větrných zdrojích jsou to téměř 4 GWp a ve fotovoltaice pak již instalovaný výkon překročil 6 GWp. I díky vysoké produkci z nízkoemisních zdrojů mohla Belgie úplně odejít od využívání uhlí.

Podíl jednotlivých zdrojů na dosavadní výrobě v roce 2021 v Německu. Seřazeno zleva doprava od těch s největším podílem. Jádro dodalo stále 13 %, fosilní zdroje pak celkově 38 %.
Podíl jednotlivých zdrojů na dosavadní výrobě v roce 2021 v Německu. Seřazeno zleva doprava od těch s největším podílem. Jádro dodalo stále 13 %, fosilní zdroje pak celkově 38 %.
Zdroj | oenergetice.cz

V posledních letech tak měla každý rok okolo 50 % elektřiny z jádra, zhruba 25 % z nízkoemisních zdrojů a 25 % z plynu. Výjimkou byly roky 2018 a 2020, kdy byl podíl výroby z jádra vyšší. V roce 2020 to bylo způsobeno hlavně snížením spotřeby daným epidemií COVID-19. V roce 2018 to bylo zjištěním, že v reaktorových nádobách některých belgických reaktorů jsou mikrotrhlinky. V dané podobě nepředstavovaly žádné riziko. Problém by byl, kdyby vznikaly v době provozu reaktoru a hrozilo zvyšování jejich počtu. Podrobným zkoumáním, které probíhalo právě i v tom roce 2018, se prokázalo, že mikrotrhlinky vznikly už při výrobě reaktorových nádob. Objeveny byly až díky zlepšeným moderním materiálovým analýzám, které se dnes využívají. Nepředstavují tak žádné bezpečnostní riziko.

Tlak zelených protijaderných aktivistů vedl k tomu, že byl v roce 2003 schválen zákon, který zakazuje výstavbu nových reaktorů a dobu provozování těch současných omezuje na 40 let. To by znamenalo, že by se nejstarší tři bloky odstavily už v roce 2012 a 2015. Vzhledem k nemožnosti náhrady jaderné produkce elektřiny v situaci, kdy se Belgie stávala stále závislejší na jejím dovozu, vláda i kvůli riziku nedostatku elektřiny, zvýšení emisí CO2 a růstu cen této komodity rozhodla o prodloužení provozu nejstarších bloků o deset let. K jejich odstavení by tak mělo dojít v letech 2022 a 2025. Současná vláda, ve které mají silnou pozici zelení, trvá na uzavření všech jaderných bloků do roku 2025.

Je však jasné, že do této doby bude možné nahradit obnovitelnými zdroji minimu jaderné výroby i dostupného výkonu. Zároveň je jasné, že za současných podmínek nezačne nikdo budovat paroplynové zdroje, které by ty jaderné nahradily. I to je důvod, proč belgická vláda požádala Evropskou komisi o schválení pravidel pro kapacitní platby. Ty by měly zajistit možnost financování plynových elektráren a zároveň i omezení jejich provozu na minimum a tím i omezení jejich emisí CO2. Po ročním jednání Belgie schválení těchto pravidel od orgánů Evropské unie nedávno obdržela. Belgie tak předpokládá, že se ji podaří do roku 2025 vybudovat potřebné až 4 GW výkonu, které jsou nutné pro nahrazení jaderných bloků a udržení stability soustavy. I když se to uskuteční, bude v každém případě nutné část potřebné elektřiny i dovážet. Belgie je tak jeden z mála států, které měly velmi nízké emise CO2. V budoucnu však předpokládá nahrazení nízkoemisních zdrojů fosilními a poměrně dramatický růst emisí skleníkových plynů. Reálně bude tento nárůst daleko vyšší, než je deklarováno. K emisím, které vzniknou při spalování zemního plynu, je třeba připočítat emise při jeho těžbě a dopravě.

Podobnou cestu, jakou si zvolila Belgie, už delší dobu realizuje Německo. Zde také původně jádro dodávala velkou část nízkoemisní elektřiny. Nyní už je velká část německých jaderných reaktorů odstavena, na konci tohoto roku se odstaví další tři a na konci roku příštího pak zbývající tři. Německo tak přijde o 8 GW výkonu zdrojů, které ji v posledních třech letech dodávají zhruba 13 % produkce elektřiny. Německu je už od začátku jasné, že velkou část jejich produkce, a hlavně funkci při podpoře stability elektrické sítě, budou muset zastat nové fosilní zdroje. To byl důvod, proč se až donedávna budovaly nové uhelné bloky. U nich se teď sice předpokládá, že se budou postupně odstavovat, ale Německo předpokládá využívání uhlí až do roku 2038. Zároveň předpokládá intenzivní budování plynových zdrojů. I proto tak důrazně trvalo na dokončení plynovodu Nord Stream II. Zároveň si ještě dříve, než tomu bylo u Belgie, u Evropské komise zajistilo schválení pravidel pro kapacitní platby.

Německo má násobně vyšší emise CO2 na jednotku vyrobené elektřiny, než mají státy, které intenzivně využívají kombinaci jaderných a obnovitelných zdrojů. Takovými jsou Francie, Švédsko, Švýcarsko a doposud i zmíněná Belgie. A situace Německa se po odstavení jaderných bloků ještě dále významně zhorší. Německo sice formálně snižuje emise přechodem od uhlí k plynu, ale při započtení emisí při jeho těžbě a dopravě jde o snížení čistě papírové.

Vývoj produkce a spotřeby elektřiny v Německu během minulého týdne. Zeleně jsou obnovitelné zdroje, šedé klasické, fialová čára ukazuje spotřebu elektřiny a modrá pak její okamžitou cenu na burze, ta se pohybuje mezi 80 až 160 EUR/MWh.
Vývoj produkce a spotřeby elektřiny v Německu během minulého týdne. Zeleně jsou obnovitelné zdroje, šedé klasické, fialová čára ukazuje spotřebu elektřiny a modrá pak její okamžitou cenu na burze, ta se pohybuje mezi 80 až 160 EUR/MWh.
Zdroj | oenergetice.cz

Závěr

Na základě shrnutých zkušeností ze současného vývoje a situaci v Německu lze formulovat doporučení pro reálnou cestu pro realizaci nízkoemisní energetiky. Zvýšení cen povolenek a plynu dramaticky zvýšilo okamžitou cenu elektřiny na německém trhu, která v pracovní části minulého týdne byla v rozsahu 90 až 160 EUR/MWh. A tou je silně ovlivněna i cena na naší energetické burze. Roste cena i u dlouhodobých kontraktů, která bude mít dopady na obyvatelstvo i průmysl. Konkurenceschopnost našeho průmyslu se sníží a stejně tak i životní úroveň hlavně nízkopříjmových skupin obyvatelstva. To může mít i velmi dramatický vliv na sociální a politickou stabilitu společnosti.

Vývoj v Německu a předpokládaná změna po odstavení jádra v Belgii ve srovnání se situací ve Francii nebo třeba Slovensku jasně ukazují, že realizace energetických koncepcí zelených protijaderných aktivistů je z hlediska emisí CO2 katastrofou. Je tak jasné, že by je středoškoláci z hnutí Friday for Futures určitě neměli poslouchat. Pokud jim ovšem opravdu jde o ekologii a snížení emisí CO2.

Podíl jednotlivých zdrojů na dosavadní výrobě v roce 2021 v Česku. Seřazeno zleva doprava od těch s největším podílem. Jádro dodalo 36 %, fosilní zdroje pak celkově 48 %. Podíl fosilních zdrojů tak není o moc větší, než je v Německu.
Podíl jednotlivých zdrojů na dosavadní výrobě v roce 2021 v Česku. Seřazeno zleva doprava od těch s největším podílem. Jádro dodalo 36 %, fosilní zdroje pak celkově 48 %. Podíl fosilních zdrojů tak není o moc větší, než je v Německu.
Zdroj | oenergetice.cz

Na závěr bych si dovolil několik doporučení, co by studenti měli po politicích a budoucí vládě chtít, pokud jim opravdu jde o snížení emisí a environmentální ochranu. Nejdůležitější je trvat na co nejdelším bezpečném provozování již existujících jaderných bloků. V případě Dukovan to znamená šedesát let, tedy do roku 2045. Zároveň by měli tlačit na rychlé zahájení budování nového bloku v Dukovanech, a i dalších v Temelíně i Dukovanech. Pokud budou k dispozici komerční malé modulární reaktory, podporu si zaslouží také.

Podpořit by měli budování obnovitelných zdrojů hlavně v decentralizované podobě. Celkový instalovaný výkon fotovoltaiky by měl být před vyřešením problému s masivní akumulací optimálně takový, aby vykrýval letní denní špičky. Měli by se zasadit o zlepšování odolnosti a flexibility sítě zavedením inteligentních prvků regulace a akumulace. A pochopitelně by měli podporovat výzkum a vývoj v oblasti obnovitelných a jaderných zdrojů i akumulace.

Po přechodnou dobu, než se dostatečně zvýší podíl nízkoemisních zdrojů na úkor těch fosilních, je tyto třeba využívat. Zdroje jaderné, ale ani obnovitelné, a akumulační prvky nelze postavit v odpovídající výrobní kapacitě za pár let. Pokud nám opravdu jde o celkovou emisi skleníkových plynů, tak nemá příliš význam nahrazovat za každou cenu uhelné zdroje za plynové. Zvláště, když jde o velmi časově omezené využívání a musí se budovat nový zdroj. Uzavření supermoderní německé uhelné elektrárny Moorburg opravdu není příklad hodný následování. Co je však velmi důležité, aby naše vláda, stejně jako ta německá a belgická, vyjednala pravidla pro kapacitní platby. To umožní udržet regulační služby a pokrytí chybějícího výkonu v daném čase fosilních zdrojů a zároveň maximálně sníží jejich emise. Je nutné si uvědomit to, že pokud uzavřením jaderných a fosilních zdrojů bez náhrady způsobíme rozsáhlé dlouhodobé masivní výpadky dodávek, k jednomu takovému už na začátku tohoto roku nebylo daleko, a sociální kolaps společnosti, tak to opravdu k cestě k nízkoemisní energetice a environmentální udržitelnosti nepřispěje. Po dobu, než se přejde k nízkoemisnímu mixu, není vhodné prosazovat přechod k elektromobilitě za každou cenu. Zvláště, pokud může mít dost dramatický dopad na životní a sociální úroveň hlavně nízkopříjmových obyvatel.

Byl bych moc rád, aby se studenti nad předloženými skutečnostmi a doporučeními zamysleli, než se pustí do stávky a budou formulovat své požadavky. Hlavně by se však měli podrobně seznámit s přírodními, technologickými i sociologickými zákonitostmi, které s danou problematikou souvisí. Přehnané emoce a ideologizace, které zastírají racionální a realistický pohled, nejsou tím nejsprávnějším vodítkem. Právě taková atmosféra ovlivněná ideologizací u politiků v současné době bohužel převládá. I o tom by mladí lidé měli přemýšlet.

Česká krajina je moc hezká, snažme se ji chránit i tím, že budeme znát a respektovat přírodní a technologické zákonitosti. Kopečky v okolí Králík.
Česká krajina je moc hezká, snažme se ji chránit i tím, že budeme znát a respektovat přírodní a technologické zákonitosti. Kopečky v okolí Králík.
Foto | Vladimír Wagner

reklama

 
foto - Wagner Vladimír
Vladimír Wagner
Autor pracuje v Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (197)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PH

Pavel Hanzl

23.9.2021 10:52
V Německu se už situace začíná lámat, předpovídal jsem to už loni.
https://www.hybrid.cz/v-nemecku-sili-hlasy-zadajici-navrat-k-jaderne-energetice/Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.9.2021 11:14
Historie okomentuje naši dobu jako čas nevídaného materiálního bohatství, které vedlo k tomu, že mladá generace ztratila jakoukoli motivaci pracovat a nést odpovědnost za své jednání.
Neřeší se věci podstatné, ale multikulturalismus, gender, WC pro třetí pohlaví a existence jedince pouze prostřednictvím sociálních sítí.

Zkrátka vítězství konzumní společnosti a hesla "užij dne".
Potřebovali bychom silný impuls, který by ukázal zranitelnost moderní civilizace a změnil názorové hodnoty.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.9.2021 11:53 Reaguje na Miroslav Vinkler
Naše civilizace ztratila Boha. Zvláště v ČR.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

23.9.2021 12:06 Reaguje na Pavel Hanzl
on je tu pořád, jen si vzpomenout, svět byl dokonalý ještě dříve, než jsme si vzpomněli, že jej budeme " využívat" až to došlo ke zneužívání a to se dá použít jako paraela ke společenskému úpadku. Pokud někdo může Duška, tak docela zajímavá témata...https://www.youtube.com/watch?v=djcre6yIQO4&t=2404s
Odpovědět
pp

pavel peregrin

24.9.2021 10:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Totální nesmysl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.9.2021 13:56 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ten silný impuls tu už je, ale vy a podobní nešťastníci jej nevidíte a děláte všechno proto, aby jej neviděl ani nikdo jiný.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

25.9.2021 12:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Silný impulz teprve přijde, Hanzle. K tomu dojde, až v zimě radiátory přestanou topit, každej zapne vařič, a dojde k velkému blackoutu.
Odpovědět
VS

Va Shek

25.9.2021 13:50 Reaguje na Miroslav Vinkler
Úsměvný pohled starce na svět který už není takový jaký byl za jeho mládí a považuje to za špatné...
Odpovědět

Viktor Šedivý

25.9.2021 13:54 Reaguje na Va Shek
Až za pár let uvidíte účet za energie, tak zapomenete i to slovo "úsměv".

Ale třeba budete pokládat za dobré, že se staneme ekonomickou kolonií asijských zemí.
Odpovědět
VS

Va Shek

25.9.2021 14:06 Reaguje na Viktor Šedivý
Tak pokavaď znáte budoucí vývoj ceny energií budete jistě velice bohatý můž a nemusíte se budoucnosti obávat.

Druhá věc je, že pokavaď se chceme (znova) stát kolonií ruska není lepší cesta než mu svěřit strategickou investici za ohromné náklady (prakticky bez šance na dokončení).

Proč pan Wagner za toto neustále lobuje je otázka na kterou neodpovídá.
Odpovědět

Viktor Šedivý

25.9.2021 15:58 Reaguje na Va Shek
Pan Wagner analyzuje situaci a vychází mu, že jediným racionálním řešením je stavba jaderného zdroje. To je prostý výsledek logické úvahy a nemá nic společného s politickými preferencemi.

Bylo by fajn, kdyby mohlo jaderný zdroj postavit třeba nějaké česko-německo-francouzské sdružení. Jenže následkem působení nátlakových skupin dnes v Evropě jaderné energetice kdekdo hází klacky do cesty, takřka nikdo tedy tenhle (z ideologických důvodů) nejistý byznys neprovozuje.

Ve výsledku tedy máme na vybranou mezi jednorázovou závislostí na Rusku (zda ROSATOM dostaví JE) a trvalou každodenní závislostí na tomtéž Rusku, zda náhodou nezavře kohoutek s plynem.

Pokud vám to přijde jako hodně pitomá volba, jděte poděkovat aktivistům mírovým, protijaderným, zeleným. Ti nás do téhle situace dotlačili a omezili nám mantinely rozhodování. Pokud budete mít jako já pocit, že tohle je strategický úspěch Moskvy, nebudu se vám divit.
Odpovědět
VS

Va Shek

25.9.2021 19:29 Reaguje na Viktor Šedivý
Atomové energii nemusí nikdo házet klacky pod nohy, to si udělala sama naposledy ve Fukusimě.
Lze se divit, že v hustě obydlené evropě mnoho lidí toto neche zažít?

Volba stavět s Ruskem není jednorázová věc. Je to rozhodnutí se znova politicky odevzdat rusku. To ví i pan Wagner. Otázka je, proč za to tedy bojuje?

Plyn je mezinárodní komodita a hlavně, vše směřuje k tomu se ze závislosti na plynu výhledově zbavit.
Odpovědět

Viktor Šedivý

25.9.2021 21:24 Reaguje na Va Shek
A to jste si povšiml, že ani v "hustě zalidněném Japonsku" neměla katastrofa ve Fukušimě ani jedinou oběť?
Ale samozřejmě, vzhledem k četnosti vln cunami na přehradě Dalešice a Mohelno nelze jen tak v Dukovanech stavět další bloky, to dá rozum.
Odpovědět
VS

Va Shek

25.9.2021 21:33 Reaguje na Viktor Šedivý
Tohle už je trochu nízká laťka:(
Finanční a sociální dopady Fukušimi jsou známé.
O tom co vše může postihnout i čskou krajinu po tomto létě snad není velká debata.
Odpovědět

Viktor Šedivý

25.9.2021 22:13 Reaguje na Va Shek
Ano, Fukušima přišla draho. Přišlo silné zemětřesení a po něm největší vlna, jaká kdy na to pobřeží dorazila.
Každá výroba (energie) má své slabé místo. Co myslíte, jak by to dopadlo, kdyby byla údolí nad hypotetickou obří fotovoltaickou elektrárnou Fukušima plná přečerpávacích elektráren a přišlo zemětřesení?

Pokud se pokoušíte naznačit, že se u nás objevují meteorologické jevy schopné ohrozit jadernou bezpečnost tak se asi dost mýlíte. Kontejnment elektrárny se od svépomocí položeného Bramacu přeci jen liší.
Odpovědět
VS

Va Shek

25.9.2021 22:44 Reaguje na Viktor Šedivý
Jen krátce, ono bude stačit když si sám odpovíte na to co jste napsal.

Dalo by se po deseti letech obyvat území po protržení přehradě?
A opravdu vlna poškodila reaktor? Hmm

Ano, právě ta bezmocnost technologický vyspělých Japonců zabránit katastrofě byl hlavní důvod ústupu od jaderné energetiky...

Odpovědět
EN

Emil Novák

25.9.2021 22:28 Reaguje na Va Shek
Finanční a sociální dopady Fukušimy jsou známé, a přesto Japonci postupně znovu spouštějí další a další jaderné bloky, stejně jako jsou známé finanční dopady Černobylu a přesto Ukrajina provozuje tolik jaderných bloků jako málokterý jiný stát, a plánuje stavět další.
Odpovědět
VS

Va Shek

25.9.2021 22:46 Reaguje na Emil Novák
Japonci nemají moc jiných možností co teď dělat. Vsadili na jednu kartu a jsou v pasti. My máme volbu.
Odpovědět
EN

Emil Novák

25.9.2021 23:05 Reaguje na Va Shek
Jakou máme volbu?
Odpovědět

Viktor Šedivý

26.9.2021 14:15 Reaguje na Emil Novák
Jaderné zdroje nebo energetickou bídu a nouzi.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

27.9.2021 13:03 Reaguje na Viktor Šedivý
Jaderné zdroje ČR nespasí. Vyserte se na to, já jsem si pořídil ekofarmu na docela odlehlém místě 30 mil od Pendelton, a pak ještě chatu na břehu jezera Okanagan :)
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

26.9.2021 10:24 Reaguje na Viktor Šedivý
A co ten jaderný zdroj vyřeší? A proi koho ta energie z tohoto bude? To lidi postavíte do kruhu, a formulí ententýky dva špalíky, čert vyletěl z eletriky, vykonstruujete distribuční schéma?
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.9.2021 11:04 Reaguje na Daniel Višňovský
Jaderný zdroj vyřeší pokrytí části základního zatížení, energie bude pro toho, kdo si ji koupí.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

26.9.2021 20:01 Reaguje na Emil Novák
Děkuji za odpověd :) Kolik lidí v ČR se dostane alespoň na průměrnou německou mzdu? Kolik jsou průměrné odvody na daních pro OSVČ? Já jsenom, že tu řvete, že ČEZ to za své nepostaví, a bude to muset zacálovat stát = zdanění zaměstnaců. Takže to vby český zaměstnanec musel být - a vy to potvrzujete úplně pitomý, aby požadoval stavbu něčeho, z čehož budou mít užitek tik, kdož mají větší kupní sílu, než tento :)
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.9.2021 20:19 Reaguje na Daniel Višňovský
Na první dvě vaše otázky odpovídám UTFG. ČEZ by to klidně "za své" postavil, ale pak by garantovaná výkupní cena elektřiny z tohoto zdroje byla příliš vysoká, protože takové financování obnáší neúměrně vysoký WACC, viz Hinkley Point C, proto stát v souladu s doporučením poskytuje tzv. návratnou finanční výpomoc, která WACC a tím i cenu elektřiny dramaticky snižuje. Stát tedy nic "necáluje", jen poskytuje ČEZu levnější půjčku, než kdyby to dělal "za své", žádného zdanění zaměstnanců se to nedotkne.
Nic z toho co mi podsouváte nepotvrzuji, vůbec jste zjevně nepochopil princip výkupu elektřiny z tohoto zdroje. Pokud bude totiž tržní cena elektřiny tak vysoká, že si ji budou moci dovolit jen "ti, kdož mají větší kupní sílu", rozdíl mezi tržní cenou a cenou výkupní bude snižovat cenu elektřiny na účtech spotřebitelů na podobném principu, jako ji dnes zvyšuje tzv. solární tunel, jen s opačným znaménkem. Takže ten zaměstnanec na tom rozhodně vydělá a není to on, kde je "úplně pitomý".
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

27.9.2021 13:00 Reaguje na Emil Novák

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět

Viktor Šedivý

26.9.2021 22:57 Reaguje na Daniel Višňovský
Možná to nevíte, ale energie z JE je vcelku levná. Problémy s financováním nejsou dány tím, že by to ekonomicky nevycházelo, ale kvůli obavám, že stát celou investici z ideologických důvodů úmyslně zmaří.

A jestli vás tíží, že by na to snad musel občan nějak přispět - mohu vás ujistit, že na OZE vyletí komínem mnohonásobně vyšší částky aniž by bylo dosaženo byť jen srovnatelného výsledku.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

27.9.2021 12:58 Reaguje na Viktor Šedivý
Pardon, ale Jaroslav Míl tuhle říkal, že tržní kapitalizace ČR je asi 160 miliard, a že ten blok 1,2 GW je reálně spíše dvojnásobek - mne to vychází také tak. A skoro bych řekl, že ten, kdo na to tomu ČEZu půjčí, bude také požadopvat záruky, které ovšem ten ČEZ, jak jsme si ukázali není schopen poskytnout.
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.9.2021 14:08 Reaguje na Daniel Višňovský
Doložte, kde Jaroslav Míl říkal, že "tržní kapitalizace ČR je asi 160 miliard, a že ten blok 1,2 GW je reálně spíše dvojnásobek". Opět si vymýšlíte a překrucujete tvrzení ostatních, vy manipulátore.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

28.9.2021 16:26 Reaguje na Emil Novák

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

27.9.2021 13:02 Reaguje na Viktor Šedivý
Jistěže je levná, když je vyráběná jadernými bloky, které byly vyrobeny před téměř 40 lety, a tu JE navrhovali projektanti za 150 USD hrubého měsíčně. Myslíte, že to púůjde i dnes?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.9.2021 13:53
Článek je jak vždycky dlouhý, 99% jsou jen 100x omletá negativa a kritika, jak to všude dělají blbě.
Komická je ale kapitola "Budoucnost nám ukazuje Belgie a Německo", kde je už jen kritika a popis, jací jsou tam idioti a jak jim to celé řachne.

Ale v závěru je přece jen pozitivní návrh. Rozjet ve velkém OZE, (hlavně fve), podpořit SMR a postavit pár mastodontů.
To je skutečně na objev Ameriky, to jsem nečekal.

Ovšem to má trochu háček. Do FVE se státu nechce, SMR je hudbou budoucnosti a mastodont?
"Sníme o tom, že si postavíme jaderné bloky, z nichž se stává národní legenda rozměrů Blanických rytířů".
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.9.2021 16:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, nemusíme souhlasit s názory druhých, ale zrovna vy nemáte ani na to, abyste panu Wagnerovi zavázal tkaničky u bot.
To je rozdíl mezi odborníkem a nedovařeným samoukem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.9.2021 17:41 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pan Wagner je samozřejmě odborník na slovo vzatý, ale proč teda píše ty stále stejě omleté písničky, kde 99% je jen kritika?
Pak se staví do pozice nevzdělaného ubrblance, protože nepochopil ty, kteří to dělají a funguje jim to.
Odpovědět
DA

DAG

23.9.2021 19:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Taky jsem ho měl za jaderného lobistu a možná jím je, ale předpovědi, které dával se začínají z části naplňovat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.9.2021 20:22 Reaguje na DAG
On není lobbista, je skutečný odborník, ovšem skeptického vyznání a je zahleděný do jádra, jenže nechápe nebezpečí pocházející od Rosatomu.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.9.2021 20:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Další možností je, že ho chápe velmi dobře , čímž se od vás odlišuje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.9.2021 20:55 Reaguje na Miroslav Vinkler
Já věřím paní Drábové a panu Mílovi a ti jednoznačně před Rosatomem varují.
Odpovědět

Viktor Šedivý

23.9.2021 20:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Od Rosatomu hrozí strašlivé nebezpečí - mohl by postavit elektrárnu dodávající elektrický proud.

Naproti tomu od brusele budeme zahrnuti zákazy stavět skutečné zdroje, daněmi a sankcemi a na závěr budeme mít energetickou bídu a nouzi.

Haleluja, sláva pokrokové bruseli!

(A místo jednorázové závislosti na Moskvě během stavby budeme mít každodenní a trvalou závislost na ruských dodávkách plynu.)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.9.2021 21:00 Reaguje na Viktor Šedivý
Sám velký Car Vladimir Vladimirovič nás označil za nepřítele (pouze s USA) a slíbil, že nám "vytrazí zuby". Taky se nechal slyšet, že energetika je dnes už taky zbraň.
Od někoho takového si nechat postavit jadernou pumu na svém ůzemí (s odpalovákem v Kremlu) a ještě za ni zaplatit, může jen totální šílenec.
Odpovědět

Viktor Šedivý

23.9.2021 22:40 Reaguje na Pavel Hanzl
A být na někom takovém závislý co se týče pravidelných dodávek plynu snad riziko není?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.9.2021 08:20 Reaguje na Viktor Šedivý
Plyn kupujeme na burze v Rotterdamu a ruské výpadky se dají bezproblémově nahradit americkými, libyjskými atd.
Odpovědět

Viktor Šedivý

24.9.2021 09:04 Reaguje na Pavel Hanzl
To jsem nevěděl, že pod Atlantikem je položený plynovod s takovou přepravní kapacitou.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

24.9.2021 12:42 Reaguje na Viktor Šedivý
To neřešte, Hanzl dodnes nepochopil rozdíl mezi tím kde je dochází k tvorbě ceny, kde dochází k uzavření smlouvy, tedy nákupu, a kde dochází k realizaci vlastní dodávky komodity.

Tyhle věci jsou zcela mimo jeho chápání.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.9.2021 19:21 Reaguje na Viktor Šedivý
Samozřejmě je, jmenuje se to tanker na plyn a uveze to plynu pro půl Evropy. Němčouři mají nový, ostatní přímořské státy taky.
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.9.2021 19:58 Reaguje na Pavel Hanzl
To jsou opět úplné nesmysly, největší tankery na světě uvezou kolem 200 tisíc m3 LNG, což odpovídá asi 131 milionům m3 zemního plynu. Plynovod Nord Stream přepraví za rok 55 miliard m3.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.11.2021 11:45 Reaguje na Emil Novák
Pokud ovšem soudruh Putin ten pyn do toho potrubí pustí, což je stále více nejisté.
Roční dodávku NS by teda nahradilo asi 420 tankerů, což je denně jeden a kousek.
Odpovědět
EN

Emil Novák

24.9.2021 10:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Koupit se dají bezproblémově i pozemky na Měsíci. Doklad o nákupu plynu je vám v případě omezení dodávek asi tak stejně platný. A o tom bezproblémovém nahrazení jděte vyprávět do těch továren, které už kvůli nedostatku plynu musely nedávno zavřít.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.9.2021 19:23 Reaguje na Emil Novák
Určitě si vzpomínáte, že v roce 2009 nastala plynová krize, kdy Rusko neposlalo přes Ukrajinu ani ťok.
A stalo se co? Západ si toho vůbec nevšiml, my taky ne, jsště jsme posílali něco a Slovensko. odskákali to Rumuni a Bulhaři a samozřejmě Ukroši.
Odpovědět

Viktor Šedivý

26.9.2021 19:40 Reaguje na Pavel Hanzl
A tenkrát na plyn běžela energetika půlky Evropy?
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.9.2021 19:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Ta krize netrvala ani tři týdny, zásobníky byly tehdy dostatečně plné na to, aby se jimi takto krátký výpadek dodávek dal vykrýt, navíc ani tehdy nebyla Ukrajina jedinou zemí, kudy se dal dopravit plyn z Ruska do Evropy.
Je opravdu zajímavé, že když jde o jeden z evropského hlediska naprosto bezvýznamný jaderný blok, můžete z možnosti, že by se na jeho stavbě podílely ruské firmy, vyskočit z kůže. Přitom provoz takového bloku nemůže Rusko žádným způsobem ovlivnit, ale jak jde o dodávky plynu ze stejné země, na které je životně závislá půlka Evropy a lze je přerušit kdykoliv se Rusku zachce, nechává vás to úplně v klidu a takové nebezpečí ze všech sil bagatelizujete.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.9.2021 23:13 Reaguje na Emil Novák
Já vím (což vy prostě nechápete) že normální energetici z normálních zemí ví, co dělají a proč, ví, jaké mají limity a jak se zálohovat. Důkazem je, že žádná fatální krize a žádný backout v Evropě nikdy nebyl, i když ropáci straší aspoň 20 let, a Rusi se snaží vydírat kde můžou.
Ale naše JE je úplně jiný kafe, odkazy na pí Drábovou nebo p Míla jsem vám taky dával.
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.9.2021 09:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Energetici "z normálních zemí" o ničem nerozhodují, rozhodují politici na základě zelené ideologie a ne na základě toho, co si myslí energetici. Že žádná fatální krize ještě nebyla, opravdu není důkaz toho, že brzo nemůže přijít.
Když se podle vás Rusi snaží vydírat kde můžou, tak je opravdu skvělý nápad zvyšovat závislost na ruském plynu. Naše JE jsou opravdu jiné kafe, ty spravují české firmy a jejich provoz je na vůli Ruska prakticky nezávislý.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.9.2021 16:16 Reaguje na Emil Novák
Vy vidíte všude jen čerty. Když mám velmi spolehlivé auto, které mě za dlouhé roky nezklamalo a má dobrou údržbu, tak je to důkaz, že se za chvíli rozpadne??
Sám víte, že novou JE by nespravovaly žádné naše firmy, ale odpalovák by byl vždycky v Kremlu.
Proč by se teda Putin chlubil,že nergetika je dnes už taky zbraň???
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.9.2021 17:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Koukám že vám opět logika kulhá na obě nohy. Když máte auto, které vás dlouhé roky nezklamalo, tak to není důkaz, že se za chvíli rozpadne, ale není to ani důkaz, že se za chvíli nerozpadne.
Žádný "odpalovák" v jaderné elektrárně není a novou JE by samozřejmě naše firmy spravovaly, stejně jako spravují ty současné jaderné elektrárny, zvlášť kdyby šlo o technologii VVER, kterou důkladně znají.
Zkuste se aspoň někdy trochu zamyslet. Jak to asi tak dělají na Ukrajině, která je s Rusy v podstatě ve válečném konfliktu a má v provozu celkem 15 ruských bloků? Jak bychom se asi tak mohli dostat do horší situace vůči Rusku, než v jaké je dnes Ukrajina, kde všechny jaderné bloky normálně fungují i bez Rusů?
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

28.9.2021 17:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, Vaše věta - Důkazem je, že žádná fatální krize a žádný backout v Evropě nikdy nebyl, je asi takového ražení, jako když budete tvrdit, že již žijete 66 let, ještě jste ani jednhou nezemřel, a budete s tím opwerovat jako s důkazem, že jste nesmrtelný :)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.11.2021 11:47 Reaguje na Emil Novák
Doporučuji názory pana Míla a paní Drábové, závislost na ruském plynu je možné řešit, jenže na jE nikoliv.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

25.9.2021 12:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, dají, 4x dráže, a v omezené míře.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.9.2021 19:24 Reaguje na Daniel Višňovský
I Turecko už kupuje plyn z Ameriky....
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

24.9.2021 09:52 Reaguje na Viktor Šedivý
každá sranda něco stojí a asi si počkáme na to, co to odnese...ono to může odnést i to brusele
Odpovědět

Viktor Šedivý

23.9.2021 20:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Píše texty stále stejného vyznění protože parta z brusele nás stále vede k propasti, naše vláda stále bez reptání poslouchá - a fyzika se stále nezměnila, takže pravděpodobné důsledky jsou stále stejně děsivé.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.9.2021 20:57 Reaguje na Viktor Šedivý
"váleční štváči a imperialisté z Volstrítu se blíží propasti....", kde já to naposled četl??
Odpovědět

Viktor Šedivý

23.9.2021 22:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Myslím, že takhle žádná z oblíbených frází nezněla.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.9.2021 08:23 Reaguje na Viktor Šedivý
Tak velmi podobně. Komunisté už od Laninových dob pořád strašili, jak kapitalismus za chvíli zbankrotuje.
Mezitím jim zbankrotoval ten nablblej komunismus.

"Sovětský svaz prohrál studenou válku, ale sovětskou propagandu nikdo neporazil a její kontinuální vliv nenarušil." BIS 2018
Odpovědět

Viktor Šedivý

24.9.2021 09:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Samozřejmě - ani pacifistické ani environmentalistické aktivisty, kteří se Moskvě tak hodili k destrukci "západní" společnosti ani za ty roky po pádu komunismu nikdo nevyhubil.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.9.2021 19:26 Reaguje na Viktor Šedivý
Jenže ti aktivisti jsou normální součást demokratické společnosti. Ovšem hybridní válka ne. A tu zatím velmi úspěšně prohráváme...
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

23.9.2021 20:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Že zrovna vy kolovrátku Hanzle tu budete někoho osočovat z opakování se.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.9.2021 21:00 Reaguje na Jaroslav Studnička
Já nepíšu odborné články, jen reaguji.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.9.2021 08:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud někdo není schopný vnímat realitu jako vy, pak je nutné opakovat, neboť opakování je matka moudrosti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.9.2021 08:24 Reaguje na Jaroslav Studnička
Bohužel, je to tak.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.9.2021 08:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Skvělé, že jste si uvědomil svůj stav.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

24.9.2021 09:50 Reaguje na Pavel Hanzl
myslím, že každý může vyjádřit svůj názor a my s tím můžem i nemusíme souhlasit a to je v pohodě. To, že už nikdo nemůže pochopit, že všichni přece musí " chválit" to samé co my je taky v pořádku. Jen je potřeba ještě k tomu mít schopnost chápat, když se člověk ještě oponenta na něco ptá, že mu zkrátka asi těžko dá odpověď, kterou si přeje
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

28.9.2021 16:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Ty stále stejně omleté písničky, kde 99% je jen kritika, ty pan Wagner píše proto, že ty písničky velmi přesně vystihují situaci. A proto, že ta kritika je oprávněná. Možná ne z 99 %, ale že to procento je vysoké, na to vemte jed.
Ona totiž dnes už se začíná ozývat i z míst, kde se donedávna omílaly úplně jiné písničky a zpívalo se tam něco úplně jiného.
Dnes se začíná ukazovat, že cesta ke šťastným zítřkům může být zatraceně riskantní, pokud trasu vytyčují ideologové a lidé sice nadšení, ale nekompetentní, často sice vysoko postavení, ale bohužel nedovzdělaní.
A ještě horší je, když se ta vytýčená trasa dá snadno zneužít ke ždímání prachů z veřejných rozpočtů...
O tom, jakou z našich omylů mají radost v Číně, raději ani nemluvit...

Nějaká lepší řešení nám budoucnost určitě přinese. To je jediné, v čem se s vámi dá souhlasit, když tak člověk čte ty vaše výlevy.
Ale když vyškrtáme sirky na těch řešeních, u kterých je předem zřejmé, že dobrá nejsou, naše ekonomika se toho nemusí dožít...
Představa že potom co si všechny naše lepší fabriky koupily evropské firmy a my v nich už jen smíme makat, bych se nerad dožil toho, že i ten zbytek si lacino koupí firmy z východní Asie. Ta v čele s Čínou nás možná ekonomicky převálcuje, i když nebudeme páchat dobrovolnou sebevraždu - ale tak okatě jí to usnadňovat a ten proces urychlovat mi připadá fakt pitomé.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

28.9.2021 19:34 Reaguje na Karel Ploranský
Pane Polanský, to bude bžundááááá - víte, Čínané, až sem přijdou, tak se tu rozhlédnou, a řeknou....Tááák a tady postavíme fabriku na biče, abychom tu zdejší lůzu zase naučilo pořádně dělat :) To se bude zdejším zeleným, a obzvláště spratečkům z Fridays for future náramně líbit :)
Odpovědět
VS

Va Shek

25.9.2021 13:50 Reaguje na Miroslav Vinkler
A proto se dal do spolku s populistickým důchodcem?
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

24.9.2021 07:58
Vy snad doopravdy budete fyzik, pane Wagnere. Rozhodně nejste češtinář. Takhle prznit mateřštinu.

Víte, co prapříčinou těch drahých energií? Člověk a jeho spotřeba. Studenti se snaží upozorňovat na to, že jim vyrábíme Danajský dar, který oni budou muset přijmout. A oni to tak nechtějí. Vysoké ceny elektřiny nejsou kvůli studentským demostracím, vysoké ceny jsou kvůli chování člověka. Ten způsobil klimatický rozvrat, o kterém ještě uslyšíme, do roku 2100 rozhodně. A to už budeme mít jen bezuhlíkatou energetiku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.9.2021 08:27 Reaguje na Katka Pazderů
Neuslyšíme. Pocítíme ji na vlastní kůži a nebude to v roce 2100, ale odhaduji už do roku 2030.
V roce 2100 žádná energetika už asi vůbec nebude, natož bezuhlíková.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.9.2021 08:36 Reaguje na Katka Pazderů
Ve druhém odstavci, první věta vám chybí slovíčko vy češtinářko :-).

Zamotala jste dohromady spoustu věcí. Nicméně v zásadních aspektech nemáte pravdu. Za vysokými cenami elektřiny stojí mimo jiné právě nátlakové "ekologické" organizace. FFF bohužel přebírá jejich rétoriku s ideologickým podtextem.
Odpovědět

Viktor Šedivý

24.9.2021 09:11 Reaguje na Katka Pazderů
Vysoké ceny energií jsou důsledkem toho, že energetiku dávno neřídí ani energetici ani ekonomové ale šílení ideologové.

Pokud není kritériem ani technická realizovatelnost ani provozní náklady ale jen a pouze soulad s enviro ideologií, dostaneme samozřejmě energetiku nespolehlivou a drahou. A dojedeme na to sakra rychle.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

24.9.2021 09:58 Reaguje na Katka Pazderů
si o studentech dnešní doby myslím svoje....větší trauma mají v tom, že by museli se ve svých hlavách, požadavcích uskrovnit. Pro ně ja větší tragédie, kdyby měli mít deset let stejný telefon či sluchátka. Oni mají hlavně hodně keců na náměstích ale ve skutečnosti nikdo se uskrovnit nechce a pokud bude muset nastat udržitelnost, tak zkrátka budeme muset schudnout v mentální a technologické nadutosti a vrátit se k přírodě a přirozenému běhu věcí. Neb nic není tak toxického jako naše mentální fabulace, jak kdo tvoří svět. Přičemž už je dávno vytvořený
Odpovědět
pp

pavel peregrin

24.9.2021 10:17 Reaguje na Katka Pazderů
Paní Pazderů, to myslíte skutečně vážně? Studenti mají především studovat, aby ze škol nevycházelo to, co momentálně vychází, s vyjímkami samozřejmě a za další právě studenti a mladí jsou těžkými konzumenty a jen velice neradi by se vzdávali vymožeností, které považují za samozřejmé.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

24.9.2021 10:30 Reaguje na Katka Pazderů
Studenti jsou většinou velmi tvární a podléhají snadno vzorům.
Když jim přednášíte svá moudra, tak je po čase přijmou za vlastní.
Přestávají samostatně myslet a podléhají davové psychóze. Je
to vidět třeba na příkladu tetování. Kdysi bylo tetování znakem
trestanců a dnes pod vlivem potetovaných populárních umělců
a politiků se nechávají potetovat už i moderní babičky. Stejné to
je s překotným spěchem k uhlíkové nule, kdy se toho chopili i
kantoři a na školách se to stává tématem č.1.Vše ostatní jde tak
stranou a musí se přizpůsobit boji za uhlíkovou neutralitu. No
a výsledek? Rozvrácená energetika, potažmo uměle vytvořená krize
a úpadek Evropy jako lídra světové ekonomiky. Nemám nic proti
šetření, protože sám šetřím energiemi a potravinami jak můžu, ale
narážím na limity možného. Zcela bez spotřeby se neobejde ani
mrtvý, když chce být zpopelněn a nebo pochován do země. I na to
je třeba použít plyn a nebo práci hrobníka, truhláře, dřevaře
k pokácení stromu na výrobu rakve atd. Náš život i smrt se točí
kolem energie a zkuste dát studentům úkol žít dva dny bez tepla,
elektřiny a nebo si to pouze představit. Učte je realitu, která
je základem života a nežít s hlavou v oblacích. Jejich rodiče
jsou často na mrtvici, když je dítko kritizuje za topení uhlím,
ale nemá jinou alternativu pro napjatý rodinný rozpočet. Topí
se uhlím, aby mohlo dítko studovat, bydlet na privátě a dostávat
kapesné. Nemít to dítko, tak mohou lidé topit ušlechtilými
palivy a nebo se odstěhovat na Floridu a netopit vůbec. Nebo to
dítko nemusí studovat, ale vydělávat na statku a bydlet s rodiči
doma jako generace předků pře tím, kdy v pár pokojích žily tři
generace a za velkých mrazů se otevřely dveře z chlíva, aby se
vyhřály pokoje teplem od krav. Ještě si pamatuji ekologické
vytápění, kdy na stěnách byla jinovatka a v síni zamrzala ve
vědru voda. Topilo se pouze v kuchyni a v ložnici na chvíli
před spaním. Žádná TV, žádné PC, žádná chladnička, mikrovlnka
a ke svícení jedna žárovka v kuchyni a druhá v ložnici. To
by dneska nikdo z mladých nevydržel více jak dva dny a začal
uvažovat jinak.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

24.9.2021 12:47 Reaguje na Katka Pazderů
A víte co? Z části s vámi souhlasím. Ano, spotřeba je důvodem růstu cen energií ... to už tak u poptávky bývá.

Bohužel dál už jste to mentálně nedala, protože jinak by vám muselo dojít, že ten váš Danajský dar si vyrábí z velké části ti studenti sami. Právě tou svojí spotřebou, která je rozhodně nemalá.
Takže až místo nablblé stávky zahájí nějakou pětiletku:-) odříkání, skromnosti a askeze, tak to bude zajímavé.
Takhle jen prudí a dělají ze sebe blbce.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

24.9.2021 14:38 Reaguje na Katka Pazderů
Ještě pamatuji, že v mlékárně stála káď a z ní se mléko odměřovalo každému do konvičky. Pytlík od mraženého kuřete se vymýval a balila se do něj pro nás školáky svačina. Do školy nás nikdo nevozil autem, protože auta byla v rodinách vzácná. Zkuste něco podobného nabídnout dnešní mládeži.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

24.9.2021 16:03 Reaguje na Katka Pazderů
Paní Pazderů, můžete napsat, co si představujete pod pojmem klimatický rozvrat? Troufnu si napsat, že o fyzikálních, termodynamických a přírodovědných zákonitostech, které ovlivňují i vývoj klimatu, vím řádově více než Vy. A mám také řádově podrobněji prostudované materiály týkající se vědeckého výzkumu v této oblasti, včetně zpráv klimatického panelu. Pokud chci o něčem rozhodovat, nebo něčeho docílit, tak musím mít znalosti na takové úrovni, abych problematice alespoň trochu rozuměl. A přesně to se snažím sdělit studentům. Aby neposlouchali takové lidi, jako jste Vy, kteří dané problematice nerozumí a zůstali čistě u primitivních nesmyslných hesel. Pokud takové budou poslouchat a prosadí svou, tak se může stát, že je za pár let smete rozvrat energetiky, ekonomiky a sociální struktury společnosti, pokud mám zůstat u stejné zkratky, jako Vy. A co reálně znamená klimatický rozvrat v roce 2100 už je pak opravdu zajímat nebude.
Opravdu nejsem češtinář (což ostatně nejste ani Vy, jak ukazuje i Váš příspěvek - už na to v diskuzi poukázali). Kouzelné je, že právě lidé, kteří popisované a diskutované problematice nerozumí a nejsou schopni, kromě primitivních hesel, k ní něco smysluplného říci, skončí u kritiky češtiny, případně angličtiny. Na to se dá těžko reagovat, protože odborníci v různých oblastech většinou nebývají jazykovědci či literáti. Tím neříkám, že bych se nesnažil psát co nejlépe, ale prohřeškům proti češtině, či překlepům, se přece jen nedokáži úplně vyhnout.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

28.9.2021 16:36 Reaguje na Katka Pazderů
Prapříčinou těch drahých energií je na prvním místě POLITIKA.

Mimochodem - "bezuhlíkatá" energetika, to je opravdu zářný příklad dobré češtiny. A danajský dar by dobrý češtinář určitě nenapsal s velkým D.
Vy jste zjevně stejně dobrá češtinářka jako energetička...
Abyste zrovna vy poučovala pana Wagnera, to vám fakt nepřísluší, Vaši duševní kapacitu bych s tou jeho raději nesrovnával.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

24.9.2021 12:51
Velmi dobře zpracovaný a věcně a realisticky napsaný článek. Díky za něj, zejména ten příklad s tou Belgií je pro nás velmi ilustrativní.

A že se nelíbí ekobuditeli;-) Hanzlovi je nutno brát jako plus:-))).
Odpovědět
JO

Jarka O.

24.9.2021 13:37
Teď se šílí společně kvůli ceně a zároveň ekologicnosti energii, tak jak vyhovět všem. P. Wágner píše, že lokální uhlí je ekonomictějšíI a jeho ekologická stopa nižší než u dovozového plynu. Když připočtem závislost na prodejci, tak radši těžit uhlí, brát ho od sousedů, dokonce kvalitnější četné uhlí, z Austrálie např., by bylo ekonomictější než plyn a výhřevnost vyšší, čili spotřeba a ekologicnost ok. K tomu teplárny/spalovny odpadů a plastů by neměly být rušené kvůli povolenkám, ale používané, protože mají 2 funkce, výrobu tepla a likvidaci odpadů. Proč musíme jít stejnou cestou v energetice jak někteří sousedi? Nemusíme, aspoň doufám.
Odpovědět

Viktor Šedivý

25.9.2021 13:49 Reaguje na Jarka O.
Musíme, protože tři a půl milionu našich spoluobčanů v referendu odsouhlasilo připojení ke Čtvrté Říši.
Musíme, protože náš premiér je ××× a v bruseli odhlasuje cokoli, co mu předloží.
Musíme, protože i v dalších volbách posbírají drtivou většinu hlasů politici, kteří "bruselským" směrem chtějí jít co nejrychleji (Bartoš), nejsou této zrůdné strategii ochotni čelit (Fiala) nebo udělají cokoli, co nese (Babiš).

Musíme jít a tak si to za čas budeme muset vyžrat. A bude to průšvih, proti kterému kobercové bombardování je jen drobnou lapálií.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

25.9.2021 13:34
https://www.dobrenoviny.sk/c/201778/nemaju-benzin-lieky-ani-dostatok-jedla-libanonsky-lekar-musel-prist-k-porodu-na-bicykli?utm_source=facebook&utm_medium=organic&utm_campaign=september-2021&utm_content=libanon-porod-22-09-2021&fbclid=IwAR2FtXIWwdZitIAd0Pl38P39HSd14spGvQLA7zpN6Jmf0IXWvv5tXYd3Yy8 Malá ochutnávka ako to bude za chvíľku aj u nás.
Odpovědět
VS

Va Shek

25.9.2021 13:58
Aneb stále stejná agitka pana Wagnera o tom jak dostat ruskou moc opět do ČR.
Uvítal bych článek na téma:
- jak postavit jadernou elektrárnu v zemi kde nelze postavit základní dopravní stavby v termínu?
- jak se zbavit jaderného odpadu?
- co se stane s Dukovany když je zasáhne tornádo?
- co znamená případná dostavba Dukovan z pohledu evropské energetické sítě a co z pohledu rozpočtu ČR
atd

Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

25.9.2021 14:23 Reaguje na Va Shek
Pokud se o JE energetiku zajímáte, tak byste vědět, že p. Wagner na různá témata týkající se JE napsal spoustu článků, mimo ekolist, např. Oenergetice, Osel...stačí hledat.

Nevím o jaké agitce píšete? P. Wagner zcela reálně upozorňuje nad závislostí na ruském plynu v případě, že neproběhne výstavba nových bloků JE. Kdo se reálně pohybuje v energetice, tak ví že dekarbonizace české energetiky může odehrát pouze v kombinaci JE + OZE.
Odpovědět
VS

Va Shek

25.9.2021 14:48 Reaguje na Jaroslav Studnička
Pan Wagner píše na různé témata okolo JE. Většinou se stejný článek objeví na více stránkách. To vše sedí.
Na co upozorňuji je obsah jeho článků. Stále stejné téma a to, propagace jaderné energie bez zamyšlení nad negativní stránkou věci.
Případný přesah do politiky, ekonomie a ostatních reálií není vůbec akceptován a případné upozornění je panem Wagnerem přehlíženo.

S pohledu ČR je případná stavba JE ekonomický balvan který může mít, vzhledem k vývoji energetiky ve zbytku světa, ohromné ekonomické a politické dopady. A to vše pro 1GW výkonu který je na trhu EU kapka v moři.

Proč tedy?

Odpovědět

Viktor Šedivý

25.9.2021 16:03 Reaguje na Va Shek
No protože my tu elektřinu někde vyrábět prostě musíme. Ne "měli bychom" ale "musíme", je to životní nutnost doslova.

Spoléhat se na import ze zemí, kde vládne zelená ideologie nemá smysl. Buďte si jist, že kdyby Němcům fakt teklo do bot, klidně na nějaký společný trh zapomenou a ustřihnou nás. Anebo jednoduše přeplatí.
Odpovědět
VS

Va Shek

25.9.2021 16:33 Reaguje na Viktor Šedivý
A opravdu nám 1GW pomůže?
Odpovědět

Viktor Šedivý

25.9.2021 18:55 Reaguje na Va Shek
Jak jste přišel na 1GW - takových bloků samozřejmě musí být víc. Ale i 1GW je
Ale pole větrníků a panelů nám nepomůžou vůbec v ničem, ty jsou naprosto zbytečné, když neexistuje žádná levná a spolehlivá akumulace.

Koneckonců - v tuto chvíli je 1GW asi 17% spotřeby v Česku. To je sakra znát, jestli 17% mám nebo nemám. A je to asi stokrát víc, než aktuální výroba všech větrníků a slunečníků dohromady.
Odpovědět
VS

Va Shek

25.9.2021 19:25 Reaguje na Viktor Šedivý
Více bloků je finančně ještě daleko nesmyslnější než jeden.
Nová JE nejde finacovat komerčně. Jediná možnost je financování skrz stát. To má daleké dopady do celého rozpočtu, státního dluhu a jeho financování, dluhopisů atd.
Vše celý projekt neuvěřitelně prodražuje vzláště v době, kdy naporostá většina západního světa jde jiným směrem.

Motoat do toho VTE a FVE v ČR je nesmysl. Jen to dál ukazuje zaostalost energetiky u nás.
Odpovědět

Viktor Šedivý

25.9.2021 21:19 Reaguje na Va Shek
Zmiňovaná "naprostá většina západního světa" je část jednoho zdechajícího spolku zvaného EU, tedy není to nikdo, kdo by dnes měl v čemkoli vůdčí roli. Vzhledem k fatální neúspěšnosti této skupiny asi není dobré brát si jí příliš za příklad.

Ať je to ale jakkoli, nestane-li se zázrak a nevrátí se do Evropy rozum, budeme donuceni odstavit několik GW uhelných zdrojů a musíme za ně mít náhradu. Cokoli jiného než jaderné zdroje nedává smysl. Mimojiné i finančně - je to levnější, než jakékoli kombinace OZE.

A samozřejmě to musí být více bloků, výkon nad 1GW (resp. 1,2GW) nemá nikdo zvládnutý a i z hlediska provozu je to rozumné maximum.
Odpovědět
VS

Va Shek

25.9.2021 21:43 Reaguje na Viktor Šedivý
Zajímavé, jak se vetšina "názorů" kolem atomové energie protíná s "názorem" na EU.

Stejně tak je zajímavé, že to co podle vás dává jediné smysl všude opouští a dokonce to nikdo z komerční sféry nechce financovat.
Odpovědět

Viktor Šedivý

25.9.2021 22:02 Reaguje na Va Shek
Všude se to opouští?
A proto má Čína rozestavěných tuším dvanáct jaderných zdrojů? Turci staví, SAE staví ...

Samozřejmě že mezi názorem na jadernou energetiku a názorem na EU je zřejmá korelace.
Pokud ten šílený bruselský spolek razí pošahanou environmentalistickou ideologii s bojem proti ďábelskému CO2 a zároveň de facto zakazuje jedinou známou cestu jak (relativně bezemisně) zajistit dostatek elektrické energie, musí to tak vyjít.
Odpovědět
VS

Va Shek

26.9.2021 09:56 Reaguje na Viktor Šedivý
Ano, všude opouští. Porovnejte plány a realitu ve stavbě JE.
Zkuste na chvilku setrast myšlenky o nutnosti JE a špatné EU a podívat se co se děje ve světě.
Atomová energetika v současné podobě nemá potenciál nahradit energii co lidstvo potřebuje.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

26.9.2021 10:58 Reaguje na Va Shek
No já vidím, že i v rámci Evropy se další jaderné zdroje budují, ne sice, že by tyto měly sloužit k výrobě energie, ale spíše proto, aby se pomocí těchto dotyčná země dostala k těm zdrojům fosilním. Donedávna byla v EU.
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.9.2021 11:11 Reaguje na Va Shek
Asi žijete na nějaké jiné planetě, na té naší se rozhodně všude neopouští, je naopak daleko víc zemí, které do jaderné energetiky vstupují, než že by ji opouštěly.
A nevím kde jste vzal myšlenku, že by energii, co lidstvo potřebuje, mělo nahradit právě jen jádro. To nikdo nepředpokládá. Jádro v tom ale bude hrát důležitou úlohu, na čemž se shodují prakticky všechny respektované mezinárodní organizace jako např. IEA, OECD, OSN, IPCC a další, i vlády největších zemí světa jako USA, Rusko, Čína nebo Indie, všechny považují jádro za čistý zdroj, který hodlají dále rozvíjet.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

28.9.2021 17:28 Reaguje na Emil Novák
Fakt, jo???? Vrchol produkce z JE v EU nastal v roce 2004, od té doby produkce z JE neustále rok za rokem klesá, a nic nenasvědčuje tomu, že by se tento stav zvrátil.
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.9.2021 18:14 Reaguje na Daniel Višňovský
Další úplný nesmysl. Nejvíce vyrobené elektřiny z jaderných elektráren bylo v roce 2006, celkem 2661 TWh, rok 2019 byl druhý s 2657 TWh. Tak si nevymýšlejte pohádky.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

28.9.2021 23:58 Reaguje na Emil Novák
Žádných 2661 TWh nebylo v EU vyrobeno vůbec nikdy, vy lháři, v EU bylo vrcholu produkce dosaženo v roce 2004 a to 928,9 TWh - což je 1/3 toho, co uvádíte. Váš koeficient lhaní je roven třem. V roce 2019 bylo vyrobeno v EU -687,9 TWh, což je 1/4 toho, co uvádíte. Zde je Váš koeficient lhaní roven 4. Naučte se chápat psaný text, vy nulo, ani nevíte, na co reagujete.
Odpovědět
EN

Emil Novák

29.9.2021 08:14 Reaguje na Daniel Višňovský
Já mluvím o výrobě z jádra celosvětově, EU do toho taháte sám, vy lháři.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

29.9.2021 10:46 Reaguje na Emil Novák
O čem mluvíte vy, je úplně jedno, důležité je, na co jste reagoval. A reagoval jste na můj příspěvek, kde byla řeč o EU. Negramote. Kromě toho, sám jste připustil, že k vžádnému rozvoji JE nedochází. I ty Vámi uváděné údaje to vyvracejí. Poikud budete zvrdit opak, napište, jaký ten rozvoj je - zda je lineární, exponenciální nebo jiný, a matematicky jej definujte. To bude zajímavé :)
Odpovědět
EN

Emil Novák

29.9.2021 11:00 Reaguje na Daniel Višňovský
Co je pro vás důležité je mi úplně jedno, vy hulváte. Já jsem psal o celé planetě a ne o žádné EU, tak se držte tématu a neodvádějte řeč jinam. A jako obvykle, že jsem něco připustil jste si opět vymyslel, nic takového jsem nepsal.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

29.9.2021 00:05 Reaguje na Emil Novák
No, relevatní zdroje ovšem tvrdí něco jiného, i když se odpoutám od toho, že jste negramotný, a nechápete psaný text, a nevíte, co znamenají písmena EU. TAKŽE.....pokud jste měl na mysli globální produkci, tak v roce 2020 se vyrobilo v JE 2700,1 TWh, v roce 2019 - 2796,6 TWh, ale v roce 2006 - 2803,4 TWh, což je více, než v roce 2019 - takže ani globálně k nějakému rozvoji JE nedochází. A v EU už vůbec ne. Zdroj Statistical review of world energy.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

26.9.2021 10:18 Reaguje na Viktor Šedivý
Pane ŠEdivý, a to je podle Vás moc, 12 jaderných zdrojů? To by Z ČÁSTI vyřešilo náhradu fosilních zdrojů v ČR :)
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

26.9.2021 10:21 Reaguje na Viktor Šedivý
Co všechno považujete za "uhelný zdroj" Počítáte také stovky lokálních výtopen, a statisíce kotlů v rodiných domech? Počítáte také s výrobou technologického tepla? Počítáte rovněž to, že elektřina by musela nahradit ropu, a to jak energeticky, tak materiálově (past = CO2 + voda + energie)?
Odpovědět
EN

Emil Novák

25.9.2021 22:37 Reaguje na Va Shek
Nedostatek elektřiny by měl do "celého rozpočtu, státního dluhu a jeho financování" daleko větší dopad, než stavba jaderné elektrárny. Zvládnou ji postavit i daleko chudší země než my, např. Bělorusko. Jestli máte lepší nápad, jak pro ČR zajistit nízkoemisní zdroj základního zatížení, sem s ním. Vsadím se ale že nemáte.
Odpovědět
VS

Va Shek

26.9.2021 09:18 Reaguje na Emil Novák
Bělorusko, lepší odstrašující příklad asi není...
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.9.2021 11:13 Reaguje na Va Shek
Odstrašující příklad v tom, jak během deseti let zvládne nahradit polovinu výroby elektřiny z fosilních paliv nízkoemisními zdroji, nebo v čem přesně je podle vás odstrašující?
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

29.9.2021 00:00 Reaguje na Emil Novák
Ano, sám píšete, že je Bělorusko odstrašující příklad. Píšete z IP adresy z ČR, ne z běloruské. Rovná se, vy sám svými činy dokazujete, že Bělorusko JE odstrašující příklad.
Odpovědět
EN

Emil Novák

29.9.2021 08:15 Reaguje na Daniel Višňovský
Nic takového nepíšu, vy manipulátore.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

29.9.2021 10:48 Reaguje na Emil Novák
SDokažte, jak jse Bělorusko skvělé tím, že si budete spořit v běloruské měně - vy duševně méně obdařený jedinče. Bělorusko staví JE s Ruskem, a díky tomu je tam inflace stovky procent ročně. To mi přijde jako odstrašující pžíklad dost pregantně.
Odpovědět
EN

Emil Novák

29.9.2021 11:02 Reaguje na Daniel Višňovský
Že je Bělorusko skvělé jsem opět nikde nepsal, takže další slaměný panák. Stejně tak jste si vymyslel, že v Bělorusku je inflace díky tomu že staví JE s Ruskem.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

26.9.2021 18:13 Reaguje na Emil Novák
Nedostatek elektřiny se na rozpočtu nepodepíše. Když nastane blackout, tak se akorát ten stav rozpočtu zakonzervuje, protože pravda, peníze do něj nebudou přitékyt, ale ani nebudou odtékat :)
Odpovědět

Viktor Šedivý

26.9.2021 18:21 Reaguje na Daniel Višňovský
Nedostatek elektřiny => firmy utrpí ztráty, nebudou vyrábět, zato budou propouštět => menší příjmy rozpočtu, vyšší výdaje
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

26.9.2021 20:24 Reaguje na Viktor Šedivý
Nebude nedostatek pouze elektřiny, ale i uhlí a plynu - ale ještě dříve bude nedostatek PHM. No, a až uprostřed zimy dojde plyn, a lidé zapnou infrazářiče, tak nastane pořádnej blackout, a v tu sekundu se ten rozpočet zakonzervuje. A řekl bych, že stav tohoto bude poslední, co bude někoho trápit. Prvního Amirdstandského beránka na syrovém klestí z lesa, bych teoreticky očekával do tří dnů.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

26.9.2021 10:46 Reaguje na Va Shek
Dobře, tak jaká je Vaše strategie? Jádro ne, FV a VTE nic neřeší, to se asi dohodneme, fosilní zdroje docházejí, tak co dál? Mimochodem, současná reprezentace dokázala během pouhých dvou let prožrat prostředky, za které by se jaderné bloky daly postavit dva, a příští rok to bude velká část třetího.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

26.9.2021 10:43 Reaguje na Viktor Šedivý
LŽETE. Kde jste vyčetl, že nergetické toky v ČR jsou realizovány výhradně pomocí elektřiny? Více, než 80 procent energetických toků jde MIMO elektřinu - vytápění, technologické teplo, sruroviny (hmota = energie), metalurgie, doprava (ropa neteče v drátech, ale potrubím) - to vše jsou energetické toky - a vy se s pošetilou arogancí soustředujete pouze na tu elektřinu. Jak myslíte, že se změní spotřeba elektřinyy sídliště, pokud tomuto odstřihnete výtopnu, a přívod plynu k vaření, a lidé nakoupí přímotopy, boilery a elektrické sporáky? Dle Vás se asi ta spotřeba nezmění, že???
Odpovědět

Viktor Šedivý

26.9.2021 14:20 Reaguje na Daniel Višňovský
Tím spíš je zapotřebí stavět - Dukovany, Temelín, Blahutovice.

A chystat další lokality.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

26.9.2021 18:08 Reaguje na Viktor Šedivý
Nikdo Vám přeci nebrání :) Ovšem asi uznáte, že bez peněz stavět nelze. Tak si otevčete účet, požádejte lidi, at vám pošlou penízky, a můžete se do toho pustit. Hasičů, policistů, učitelů, prodavačeů, úředníků, důchodců, bachařů, prodavaček a ošetřovatelek, restauratérů, číšníků, sádrokartonářů a dalších šikovných lidí je přeci dost ne?
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

26.9.2021 18:12 Reaguje na Viktor Šedivý
Na co něco stavět, když to nikdo nechce?
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.9.2021 18:28 Reaguje na Daniel Višňovský
Jak jste přišel na to, že to nikdo nechce? Skutečnost je úplně jiná: "Provoz stávajících a stavbu nových jaderných bloků aktuálně v Česku podporuje 61 procent populace"
https://oenergetice.cz/jaderne-elektrarny/pruzkum-jadernou-energetiku-v-cesku-podporuje-61-procent-lidi
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

26.9.2021 20:15 Reaguje na Emil Novák
Je to jednoduché :) Politici dělají maximálně to, co po těchto požadují voliči. A žádná politická reprezentace nemá energetiku jako hlavní bod programu - to měla naposledy ODS za Topolánka. A Vaše tvrzení, že někde je účet, na který přispívá 61 procent oprávněných voličů, aby bylo za co tu JE postavit, tak to je trošku mimo, že :) Spíše jste chtěl napsat, že 61 procent populace by nebylo proti, kdyby ty JE někde zadarmo přistála, a začala vyrábět elektřinu.
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.9.2021 20:25 Reaguje na Daniel Višňovský
Mimo jste vy, ovšem ne trošku ale úplně. Nevím jestli je to nějaký váš druh zábavy, překrucovat neustále tvrzení ostatních, nebo jen nejste schopný pochopit psaný text, ale o žádném účtu jsem vůbec nic nepsal. Psal jsem, že 61 % voličů podporuje výstavbu nových jaderných zdrojů, a protože v demokracii rozhoduje většina, tak ta menšina, do které zřejmě patříte vy, má zkrátka smůlu a budete se muset nějak vyrovnat s tím, že stát stavbu těchto bloků nějakým způsobem bude podporovat.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

27.9.2021 11:51 Reaguje na Emil Novák
Že jste rozumu mdlého, je více, než zřejmé. TAKŽE..... už samotná neexistence takového účtu jasně deklaruje, že ČEši žádnou JE nechtějí!!!! Neb poslání peněz na účet je čin. Odpovídání na otázku je žvanění. Za člověka hovoří činy, a ne žvanění. A zatím je realita taková, že ta většina pouze a pouze žvaní. A nevšioml jsem si, že by řčeši zvolili politickou reprezentaci, která by měla výstavbu JE ve volebním programu. Apropos, kteráže to politická reprezentace zrušila tendr na Temelín? Napovím.....koalice ANO+ČSSD v roce 2014. Koho si v zápětí voliči zvolili? Správně, tu koalici, která byla garantem toho, že na žádnou JE se nebudou vyhazovat peníze. Apropos, odpovězte mi na otázku......1. Jste pro výstavbu dalších JE? 2. Kolikl procent Disponobilního příjmu jste již na toto obětoval? Je odpověd na tu druhou otázku nula, a na první ano? Pak ovšem máte vnitřní rozpor, a sám nevíte, co chcete.
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.9.2021 12:23 Reaguje na Daniel Višňovský
Na výstavbu JE vůbec není potřeba nikam dopředu posílat peníze, stejně jako se voliči neskládají dopředu na to, aby se stavěly dálnice ani na nic dalšího, vy mdlý rozume.
Jestli jste si nevšiml která strana strana by měla výstavbu JE ve volebním programu, tak byste si měl více všímat. Např. na otázku: "Měl by stát finančně podpořit výstavbu a provoz nového jaderného reaktoru v Dukovanech?" Odpověděly všechny parlamentní strany kladně, s výjimkou koalice Piráti a STAN, která neodpověděla ani kladně ani záporně. Jediná strana, která je proti výstavbě nových jaderných bloků v ČR jsou Zelení, kolik procent resp. desetin procenta mají v průzkumech nemusím snad připomínat.
Jestli jste si nevšiml, tak od zrušení tendru na Temelín se v energetice stalo dost zásadních změn, proto je také dnes přístup k výstavbě JE u těchto stran úplně jiný než tehdy.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

27.9.2021 12:50 Reaguje na Emil Novák
A vy myslíte, že 1 GW instalovaného výkonu něco řeší? Vezměte si počitadélko, a začněte přesouvat vlaštovičky. ČR spotřebovává denně asi 180 000 barelů ropy deně. 1 barel představuje asi 1,72 MWh je tedy zřejmé, že denně má ČR z ropy cca 310 GWh energie. Asi je pro Vás nová informace, že den má 24 hodin. Hodinový energetický tok z ropy je tedy 12,9 GWh, nA což je potřeba výkon 12,9 GW. A to máme pouze ropu. Pak tu máme ještě uhlí, které neslouží pouze k výrobě elektřiny, ale také v vytápění, k výrobě technologického tepla, metalurgii, ovřevu TUV, atd. Vono ani s tím plynem to za 20-25 let nebude růžové. A k tomu, odpovídání parlamentních stran......odpověd by byla, pokud by parlamentní strany vzaly pořádný hasáky, a zavřely všechny chechtákovody, tedy řekněme důchody na polovinu, 1/3 státních zaměstnaců pryč, snížení jejich platů, zvýšení daní pro OSVČ řekněme na pětinásobek, daně z namovitostí na desetinásobek, prostě tak, aby ten rozpočet nebyl mínus 350 miliard, ale řekněme 150 miliard plus, aby bylo za co stavět. Parlametní strany nic v úmyslu nemají, parlamentní strany akorát pitomě populisticky žvaní to, co si myslí, že chtějí jejich voliči. Nevšiml jsem si, že by jakékoli strany začaly v tom smyslu, který jsem popsal, začaly opravdu jednat.
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.9.2021 13:02 Reaguje na Daniel Višňovský
Ten 1 GW řeší minimálně 10 % naší spotřeby elektřiny, což není málo. A jedním GW to pochopitelně nekončí, nejde o jeden GW ale o první GW, těch bloků se bude muset postavit víc, ostatně v tendru bude opce nejen na jeden další blok v Dukovanech ale i na další dva v Temelíně.
Ambici plně nahradit jádrem uhlí, ropu a plyn ale vůbec nikdo nemá, takže ty vaše hrátky s "počitadélkem" apod. jsou úplně zbytečné.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

27.9.2021 13:09 Reaguje na Emil Novák
Ano, a elektřinou se realizuje pouze 20-25 procent všech energetických toků. Takže sice tvoří 10 procent spotřeby elektřiny, ale pouze 3 procenta celkové spotřeba energie. A to mi připadá jako kurevsky málo. Apropos, vys si opravdu myslíte, že sídliště, které je napojeno na centrální uhelný zdroj, a plynopvod bude mít stejnou spotřebu poté, co toto odstřihnete od plynu, a zrušíte ten uhelný zdroj? A to se nebavím o té benzínce, co je na okraji toho sídliště. Zkuste si pod sebe napsat 50 x větu.....Energie nerovná se elektrická energie" A po každé se nechtě přes hlavu přetáhnout gumovou hadiznou, aby se Vám rozsvítilo.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

27.9.2021 13:13 Reaguje na Emil Novák
Ano, a kolik se jich dle Vás bude muset postavit? Schválně :)
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

27.9.2021 12:03 Reaguje na Emil Novák
Ten, kdo tu výstavbu JE nechce, jste především vy sám. A přesvěčte mne o opaku. V tuto chvíli je jasné, že ČEZ není schopen to zafinacovat vlastními silami. Rozpočet se vymkl jakékoli kontrole i bez uvažovaných výdajích na výstavbu. Takže je jasné, že na výstavbu se budou muset někde sehnat peníze. Kde, když tomu státu nikdo nepůjčí? Během pár let, je totiž ČR na dluhové brzdě, a to dávno před tím, než se ten tendr rozhodne. Takže co dál, mysliteli?
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.9.2021 12:28 Reaguje na Daniel Višňovský
Nejste moje manželka, tak mi laskavě netlačte do hlavy co chci a co nechci. Já vás o ničem přesvědčovat nehodlám, co si vy myslíte a co je vám jasné je mi úplně jedno.
Vaše představa, že ČR nikdo nepůjčí, je jako obvykle úplně mimo, ale klidně si to myslete, vy hulváte.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

27.9.2021 12:53 Reaguje na Emil Novák
Za člověka hovoří činy, a vy svými činy prokazujete, že žádnou výstavbu nechcete - s tím toho moc neuděláte. Blábolit můžete co chcete. Ano, myslím si, že ČR nikdo na alespon minimum, které do budoucna zasjistí to, že Vaši praspratečkové budou jíst příborem u stolu, a pracovatz na poli, tedy řekněme dalších 10 GW instalovaného výkonu v JE, tak na to ČR nikdo nepůjčí. Obzvláště ne při současné dynamice zadlužování, se kterou nechce nikdo nic dělat.
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.9.2021 13:05 Reaguje na Daniel Višňovský
Notorický manipulátore, o 10 GW instalovaného výkonu v JE tu nikdo nepsal, tak mi to nepodsouvejte.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

27.9.2021 13:12 Reaguje na Emil Novák
Jistěže nepsal, těch 10 GW je potřeba, pokud celklová energetická spotřeba poklesne o 70 procent. To, že jste něco nenapsal, nic neznamená. Obzvláště, pokud jste nasolený hlupák, který si myslí, že energie orovná se elektrická energie, a že fosilní zdroje jsou abiotického původu, a jejich zásoby jsou nekonené.
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.9.2021 13:16 Reaguje na Daniel Višňovský
Nic takového si nemyslím, jste jen automatický generátor manipulací a podsunutých argumentů. Nic jiného neumíte, jen ostatní urážet a vkládat jim do úst něco co nikdy netvrdili, hulváte.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

27.9.2021 13:59 Reaguje na Emil Novák
No, z toho, co píšete vyplývá, že si to myslíte. Nebo snad chcete tvrdit, že tohle - cituji "Ten 1 GW řeší minimálně 10 % naší spotřeby elektřiny, což není málo. A jedním GW to pochopitelně nekončí, nejde o jeden GW ale o první GW, těch bloků se bude muset postavit víc, ostatně v tendru bude opce nejen na jeden další blok v Dukovanech ale i na další dva v Temelíně." konec citace. Z této věty jasi vyplývá, že vy jste se soustředil na menší část těch energetických toků, a zbytek ignorujete. Mimochodem, píšete maximálně o 4,8 gigawatech instalovaného výkonu. A zkluste zauvažovat v relacích, že 2045 končí nejpozději životnost těch 4 - 440 MW bloků v Dukovanech. A také zkuste zakalkulovat to, že jenom z ropy má ČR cca 13 GW nepřetržitého energetického toku, a něčím dalším je potřeba nahradit xxxxx dalších neelektrických toků. Takže co řeší, i kdyby se to nakrásně postavilo...těch 4,8 GW instalovaného výkonu???? Mimochodem, na víc, než 1,2 GW není v Dukovanech kapacita chlazení.
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.9.2021 14:06 Reaguje na Daniel Višňovský
Nic takového z toho nevyplývá, vy manipulátore.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

27.9.2021 14:35 Reaguje na Emil Novák
Ano, pro Emila Nováka, který potřebuje dát link na to, že 1+1=2, a ktrerý tudíž nechápe elementární souvislosti, nevyplývá.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

26.9.2021 10:38 Reaguje na Va Shek
Tohle, napsal, byla těžká podpásovka. Milej zlatej, mám dojem, že ČR je JEDINÁ NA SVĚTĚ, kde se během jednoho roku podařilo spustit v jednom roce dva reaktory!!!! A další.....uvedte jediný případ výstavby JE kdekoli ve světě, která by se postavila v termínu, a za původní rozpočet. To bude zajímavé.
Odpovědět

30.9.2021 16:29 Reaguje na Va Shek
K Vámi navrženým tématům bych za sebe poznamenal asi toto:

-- předpokládám, že stavbě JE by se věnovala o trochu větší pozornost než stavbám dopravních cest - je to trochu jiná káva.

-- strašit jaderným odpadem je naprostá ptákovina a kdo s ním straší, prozrazuje na sebe, že o věci ví kulový. Už jsem k tomu psal opakovaně, tak se nebudu zdržovat - vygůglujte si to sám. Jen velmi krátce to podstatné: a) Odpad z JE netvoří ani pětinu veškerého radioaktivního odpadu, který v ČR vzniká. b) Jaderného odpadu se nikdo nezbavuje, byl by blázen. On se ještě hodí.

-- Když zasáhne Dukovany tornádo, nestane se NIC. Přesněji nic závažného. Možná poškodí některé pomocné objekty v areálu (administrativní budova, sklady...). Pokud se domníváte, že budovy vlastní elektrárny jsou stejně chatrné jako rodinné domy v Mikulčicích, kterým to vzalo střechy, tak jste opravdu směšný.

-- Pohled evropské energetické sítě je z hlediska nákladů na dostavbu JEDU zcela irelevantní. Potřebujeme přeci NÁŠ VLASTNÍ zdroj. Vy snad chcete všechnu elektřinu kupovat z evropské sítě? Z pohledu rozpočtu ČR je to samozřejmě drahá věc - ale to je úplně jiná otázka.
Ostatně za peníze, které nás stála, stojí a ještě dlouho bude stát elektřina ze solárů, by se Dukovany nejen dostavěly - mohly stát ještě dvoje další...
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

1.10.2021 14:53 Reaguje na
Tyto poznámky k tématům která navrhl Va Shek jsem psal já. Nikoliv anonym.
Zajímalo by mne jak je možné, že u toho chybí má jmenovka KP.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

26.9.2021 10:55
Problematika výpadku fosilních zdrojů lze řešit technicky, tedy vybudováním stabilních nefosilních zdrojů, nebo ideologicky humanoidně. Což znamená rozdělit protředky následovně. Část se vlží do green dealu, aby se předstíralo, že je řešení. A druhá část do změny rámcových vzdělávacích programů, které se upraví v tom smyslu, že se žáci naučí spotřebovávat méně energie a využívat například nekonvenčních zdrojů jak potravin, tak energie. Nechápete? Znamená to, že se žáci naučí baštit syrové lidské maso, a ohřejí se tak, že zapálí obydlí toho, kdo bude prohlášen za tento bezprostřední, proteinově energetický zdroj :)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.9.2021 16:23
Jedním z atributů energetiky je spolehlivost dodávek ,která je přímo úměrná časové stabilitě zdrojů.
OZE přímo z podstaty věci ,náhodnosti chování soustavy závislé na nelineárním dynamickém systému (atmosféra) , která je nepředvídatelná, nemůže tvořit páteř energetiky. Dnes se to řeší "připlácnutím" kompenzačního zdroje na zemní plyn ke každé soustavě složené z prvků OZE.

Což vede k druhé věci , nestabilitě přenosové sítě a enormním nákladům na její úpravu.
Lidově řečeno, ďábla vyháníme belzebubem a chlubíme se jak upalujeme do zeleného nebe.

Bez jádra jako stabilizačního a spolehlivého zdroje se neobejde žádná solidní energetická soustava. A nebude-li jádro zastoupeno alespoň 75% ,můžeme zapomenout na dekarbonizaci společnosti.
To, co dnes protlačuje Brusel je vítězství ideologie nad rozumem a jak vidět, i takové pokleslé chování můžete společnosti nadiktovat.

V žádném případě však ideologie nezmění fyzikální zákony a je pouze otázkou času, kdy si populace bude muset vybrat - zda líbivé zelené kecy v tmavém a chladném bytu a nefungující služby nebo teplo i světlo, včetně standardních služeb v přiměřených cenových relacích.
Odpovědět

Viktor Šedivý

26.9.2021 16:29 Reaguje na Miroslav Vinkler
Bohužel ještě dřív, než stihnou vychladnout byty, odstěhují se všechny výroby mimo dosah bruselských šílenců.

Takže až to lidem dojde a vzpamatují se, nebudou si už mít kde vydělat na žádnou energii, ani drahou ani levnou.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

26.9.2021 18:10 Reaguje na Viktor Šedivý
Jak to že ne??? Vidíte to černě :) Akorát budou potřeba přistěhovalci z Afriky. Takový traktor, je pětisetnegrová mašinka. No, a když nedostane napít, tak holt bude potřčeba těch pětset evropských černoušků, ech, čo to tárám, běloušků zapřáhnout. No, a pro lepší motivaci, bude potřeba zajistit kvalitní kvalifikované operátory bičů - no, a to by mohli dělat ti přistěhovalci, ne???
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

26.9.2021 18:25 Reaguje na Viktor Šedivý
Vy máte pocit, že někdo z té nastupující generace chce něco vyrábět? Struktura obsolventů tomu moc nenasvědčuje už minimálně dvě desetiletí :)
Odpovědět

Viktor Šedivý

26.9.2021 19:42 Reaguje na Daniel Višňovský
Tu a tam někdo jo. Ti ostatní na nich parazitují.
A co si budeme povídat, takový parazit, co zjistí, že už není kde se přisát, to je fakt průšvih.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

26.9.2021 20:20 Reaguje na Viktor Šedivý
No právě, tu a tam. Ostatní učeně vřeští o postindustriální společnosti. Není lepší se na to vysrat, a nechat to na nich at si poradí? Největší problém nastane tak po roce 2045, a to budu nad hrobem. A když nebudu, tak holt vyštrachám recept na Amirdstandského beránka, surovin běhá okolo každé školy dost. My se pokoušíme najíát technické řešení, a tuhle - no, už je to déle, tak 11 let mi jeden fiškus řekl, že to řešení nemusí být technické, že jsem techničtí omezenci, a že to řešení může být humanitní :)
Odpovědět

Viktor Šedivý

26.9.2021 23:22 Reaguje na Daniel Višňovský
Což o to, také si občas říkám, že mi může být jedno, jaká auta se budou prodávat v roce 2035, protože asi tou dobou začne můj praktik uvažovat, že mi řidičák sebere.

Ale přijde mi hloupé přát takový zku× svět vnoučatům.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

27.9.2021 12:07 Reaguje na Viktor Šedivý
No, když to ta vnoučata chtějí, tak proč ne. Krom toho, geologickofyzikální realita se neřídí našimi přáními, a to ani těmi, která vznikají při spatření padajících hvězd :) Vnoučata budou moci být ráda, že v první fázi bude nafta do zemědělských strojů, a protože to znamená, že zemědělské stoje nebudou muset být oni sami.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

1.10.2021 15:02 Reaguje na Daniel Višňovský
Ta vnoučata to NECHTĚJÍ.
Ale jaksi jim chybí účinné prostředky, jak si prosadit to, co OPRAVDU chtějí a jak ty bruselské šílenosti zarazit.
Přesněji nemají k tomu prakticky ŽÁDNÉ prostředky. To co se děje v EU, způsob jak se tam mocipáni dostávají k rozhodovacím pravomocím, je totiž jen trapná parodie na demokracii.
Prostý volič je jen na to, aby držel hubu a občas šel dát hlas někomu, kdo pak, až bude zvolen, bude dělat něco úplně jiného, než před volbami sliboval.
Tlačítko DELETE jaksi chybí...
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

1.10.2021 11:38 Reaguje na Daniel Višňovský
Obdržel jsem od kamarádů několik mailů s výpisy témat závěrečných prací absolventů vysokých škol.
Žasl jsem, za jaké absurdní krávoviny lze u nás dnes získat akademický titul...

Ať přemýšlím jak přemýšlím, nenapadá mne, kdo by mohl být ochotný člověka s takovou "kvalifikací" zaměstnat, jakými úkoly by ho asi tak mohl pověřovat a kdo by za výsledky jeho práce zaplatil, tak aby mu zaměstnavatel měl z čeho platit mzdu.
Na tvorbě hrubého národního produktu se takoví "vzdělanci" mohou podílet jedině záporně.

Odpovědět
AS

Aleš Svoboda

26.9.2021 23:09
pan Wagner by se měl nejrve naučit česky psát.. . .
"Už dříve jsem studenty vyzíval, aby poslouchali vědce, snažili se problematice porozumět a své požadavky opíraly o reálná fakta a možnosti"
A možná právě proto jsem ten článek nepochopil. . . . co jím vlastně chtěl autor říci ??
Odpovědět

Viktor Šedivý

27.9.2021 10:18 Reaguje na Aleš Svoboda
Tohle znáte:

IN73LLIG3NC3 I5 7H3 4BILI7Y 70 4D4P7 70 CH4NG3

?
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

1.10.2021 15:03 Reaguje na Viktor Šedivý
Myslíte, že pan Svoboda umí natolik anglicky?

?!
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

1.10.2021 11:29 Reaguje na Aleš Svoboda
Takové pravopisné chyby jsou samozřejmě trapné a neměl by se jich dopustit nikdo, kdo prošel alespoň základním vzděláním.
Ale bohužel, dnes jsou naprosto běžné všude, kam se člověk podívá. Hemží se jimi novinové články, občas křičí dokonce i z tučného titulku... Tragicky špatnou češtinou běžně hovoří televizní redaktoři. Atd., atd.
Je to smutné - a je škoda, že si pan Wagner, vzdělaný člověk, nedal tu práci provést korekturu. Zbytečně tím nahrál na smeč těm, kterým se nelíbí jeho názor na energetiku - a když nenajdou chyby ODBORNÉ povahy, tak holt napadnou alespoň ty pravopisné.

I mně vadí, když někdo píše s pravopisnými chybami - ale jako tak, při čtení odborného textu pana Wagnera by se čtenář přece jen měl soustředit hlavně na to, O CO V NĚM JDE. Na to, co je tam správně nebo špatně Z HLEDISKA TÉMATU.

A tam toho lze panu Wagnerovi vytknout jen málo.

Za článek mu děkuji.
Odpovědět
VS

Va Shek

28.9.2021 16:50
Tak a diskuze pomalu utichá. No což, pan Wagner splnil další bod své agitky. Dal pár obrázků krásné krajiny která je v ohrožení když nebude postavena další JE. Trochu sice zapoměl dát fotky z Ralska s údaji kolik tisíců tun kyselin se tam napumpovalo do země pro těžbu uranu, ale proč by tím zatěžoval studenty... Jemu přece jde o tu "objektivitu" a o dobro všech studentů...

Je to smutné kam debata na ekolistech dospěla. Trollů je tu dost.. ostatně jako všude kde jde o velké peníze a moc. A o to jde u JE především. Proč tomu pomáhá pan Wagner je stále položená otázka bez odpovědi.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.9.2021 17:21 Reaguje na Va Shek
Zajímavé je, že právě na Ekolistu se scházejí nejhorší ropáci i ti normální, hloupí. Lidé s rozumem a zájmem o přírodu sem chodí minimum, většinou jen odborníci.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

28.9.2021 17:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, k těm nejhorším ropákům patříte vy, který žije v nezatepleném domě.
Odpovědět
VS

Va Shek

28.9.2021 19:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Naštěstí sem chodí nejvíce trollů. Jako ostatně na většinu diskusí kde je něco kolem jaderné energetiky.

Jak vidíte sám, na podstatné otázky jaderné energetiky zde nikdo včetně pana Wagnera neodpoví.

Je ve vzduchu rozhodnutí o stavbě za 400 miliard na které není politická shoda. Stavba která rozhodne o tom zda ČR půjde na západ a nebo zpátky k rusku.
Proč pan Wagner chce zpatky do ruska a bojuje za to?
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.9.2021 19:40 Reaguje na Va Shek
Není to žádná stavba za 400 miliard, tolik žádná elektrárna na světě o srovnatelné velikosti nikdy nestála. Politická shoda je, Rusko bylo z výstavby nového zdroje vyloučené právě schváleným zákonem, takže i v tomto se pletete.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

28.9.2021 20:56 Reaguje na Emil Novák
Jistěže nestála. Ona totiž zatím nestojí žádná JE, o stavbě které se ještě ani nerozhodlo. Emil Novák prohlašuje, že inflace je vymyšlený problém, a druhák, on tvrdí, že inflace se vztahuje na cokoli jiného, než JE.
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.9.2021 21:41 Reaguje na Daniel Višňovský
Už zase lžete, nic o inflaci jsem netvrdil ani neprohlašoval. Ty nesmysly o tom jak nestojí žádná JE ani nemá smysl komentovat.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

28.9.2021 23:48 Reaguje na Emil Novák
Vy budete lhát, že tohle jste nepsal, vy prolhané individuum???? Není to žádná stavba za 400 miliard, tolik žádná elektrárna na světě o srovnatelné velikosti nikdy nestála. Politická shoda je, Rusko bylo z výstavby nového zdroje vyloučené právě schváleným zákonem, takže i v tomto se pletete. Konec citace. Tak psal jste tohle, nebo ne? Z tohohle je jasně vidět, že vy princip inflace popíráte. Samozřejmě, žč když se něco postaví a uvede do provozu v roce cca 2038, že to bude dražší, než když se to postavilo dejme tomu 2004.
Odpovědět
EN

Emil Novák

29.9.2021 08:09 Reaguje na Daniel Višňovský
Nic o inflaci v té citaci není a nic o ní z té citace ani nevyplývá, vy lháři. Jediné čeho jste schopný je neustále někomu něco podsouvat na základě vašich hloupých dedukcí.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

29.9.2021 10:51 Reaguje na Emil Novák
Samozřejmě, žeč je, akorát, že vy nechápete psaný text. Vy budete nejspíše vyučenej na právníka v nějaké západotatarské praslovanské gubernii, či máte nějakou obdobnou podřadnou kvalifikaci, že? Jakouže to vy máte kvalifikaci, která je využitelná při stavbě JE? Žádnou???? Důkaz, že žádnou výstavbu JE nechcete.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

29.9.2021 10:52 Reaguje na Emil Novák
Hm, takže vy budete tvrdit, že JE se dá v čase postavit za stále stejné peníze. Etcetera.
Odpovědět
EN

Emil Novák

29.9.2021 11:08 Reaguje na Daniel Višňovský
Gratuluji, je docela umění do tak krátkých dvou příspěvků vměstnat tolik argumentačních faulů. Konkrétně Falešné dilema, Útok na člověka, Klam vyžadování odbornosti kritika a jako vždy Podsunutý argument.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Argumenta%C4%8Dn%C3%AD_klam#%C3%9Atok_na_%C4%8Dlov%C4%9Bka_(argumentum_ad_hominem)
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

28.9.2021 23:50 Reaguje na Emil Novák
Samozřejmě, že to je stavba minimálně za 400 miliard, pokud budete tvrdit opak, tak dejte link na rozpočet v cenách, kdy to bude uvedené do provozu. Zatím nám stavební materiály zdražují o desítky procent ročně.
Odpovědět
EN

Emil Novák

29.9.2021 08:10 Reaguje na Daniel Višňovský
Cena stavebních materiálů není nijak rozhodující položka v rozpočtu jaderné elektrárny, takže vaše dedukce jsou opět úplně mimo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.9.2021 15:51 Reaguje na Va Shek
Pan Wagner je utopen ve vlastním světě energetiky, kde má obrovský přehled a logické uvažování. Jenže mu uniká politický, tj. lidský nadhled. Němci takovém jedinci říkají "fachidiot".
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

30.9.2021 16:53 Reaguje na Pavel Hanzl
To je fakt.
Protože zlý a zaslepený pan Wagner nemá ten lidský nadhled, zapomněl vzít v úvahu, že jeho názory vadí Gretě. A Hanzlovi.
Hanba mu!
Politicky, to je jiné kafe. Tam je totiž nutné řešit otázku, která závislost na Rusku je horší: Jestli přes JE, nebo přes jeho plyn.
Mohou-li nám Rusové nějak utnout jádro, mohou úplně stejně utnout i plyn! Ale já to vidím tak, že i bez toho je to přes plyn větší riziko než přes jádro, protože až se šílenství bruselských monarchů posune o další level dál, tak nakonec plyn neutnou Rusové, nýbrž zelené mozky v samotné EU... Je to přeci FOSILNÍ palivo - úplně stejně jako uhlí, nafta, benzin...
Logicky by to udělat měli, když (údajně) jde především o to zabrzdit produkci CO2!

Ale vlastně - proč já blázen hledám nějakou logiku v uvažování vůdců EU? Těm jde o úplně jiné věci, než o logiku...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.9.2021 17:21 Reaguje na Karel Ploranský
Pokud by stavěli mastodonta Rusi, můžou nás vydírat.
Třeba: nemůžeme vám namontovat tuhle technologii, je z EU embargovaná. Zasaďte se, aby to Eu zrušila.
Nebo: nedáme vám tuhle technologii, nesmí se dávat do zemí NATO. Vystupte si.

Pokud dodavatel je nepřítel, má x miliónů možností vás vydírat, tisíce ku.vítek a celé je stejně napojené na Net s ovládáním a kódováním v Kremlu.

To u plynu nebo ropy nehrozí, ty můžete koupit v libyi nebo Norsku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.9.2021 17:24 Reaguje na Karel Ploranský
EU uvažuje velmi logicky, jenže tam existuje něco jako vývoj a rozvoj investic.
U nás je mrtvo a propad, proto jejich jednání nechápeme.
Člověk ležící v nemocnici taky často nechápe, co dělají zdraví lidé pod oknem....z vlastní zkušenosti.
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.9.2021 18:18 Reaguje na Va Shek
Těžba v Ralsku nemá žádnou souvislost s energetikou, těžilo se tam jen pro vojenské účely. Dále vám úplně uniká fakt, že jaderná energie je nejkoncentrovanější forma, jakou lidstvo umí využívat, takže na jednotku vyrobené elektřiny je potřeba těžit nejméně ze všech zdrojů. Tím pádem i ty následky těžby jsou v porovnání s množstvím vyrobené elektřiny velmi malé. Takže ta objektivita kulhá spíš u vás než u pana Wagnera.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

28.9.2021 19:23 Reaguje na Emil Novák
To je poprvé, co s Vámi souhlasím.
Odpovědět
VS

Va Shek

28.9.2021 19:25 Reaguje na Emil Novák
Težba v Ralsku má samozřejmě s jaernou energetikou souvislost. Alespoň podle pana Wagnera.
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.9.2021 19:32 Reaguje na Va Shek
Tak jistě dokážete tu souvislost doložit nějakým věrohodným zdrojem, a ne jen tím, že si to prostě myslíte...
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

28.9.2021 20:57 Reaguje na Emil Novák
To by byla bžunda, kdyby to pan Wágner doložil, že? Protože to už jsme zde tři, kdož Vám tvrdí, že česká energetika docela dlouho jela z demilitarizace SSSR.
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.9.2021 21:42 Reaguje na Daniel Višňovský
Já tento nesmysl vidím tvrdit jen vás.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

28.9.2021 23:44 Reaguje na Emil Novák
Cituji Va Shka ....Težba v Ralsku má samozřejmě s jaernou energetikou souvislost. Alespoň podle pana Wagnera. konec citace. Já, Vashek, a pan Wágner jsem tři, naučte se počítat do tří vy matematicky negramotné stvoření.
Odpovědět
EN

Emil Novák

29.9.2021 08:12 Reaguje na Daniel Višňovský
Takže další úplně nesmyslná dedukce. Že má podle tohoto tvrzení Ralsko souvislost s jadernou energetikou absolutně nijak neimplikuje to, že "česká energetika docela dlouho jela z demilitarizace SSSR"
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

29.9.2021 10:57 Reaguje na Emil Novák

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
KP

Karel Ploranský

30.9.2021 17:02 Reaguje na Va Shek
Podle vás souvislost nemá a pan Wagner se mýlí?
Takže si myslíte, že když se někde vytěží kilo uranu, tak že je předem striktně dáno, jestli se z něho udělá palivová tyč, nebo náplň do bomby? Čili že z toho co se vytěžilo v Ralsku, se nic nedostalo do energetiky?
To tedy asi když se někde vytěží např. barel ropy, tak už na vrtné plošině vědí, že na naftu z té jejich ropy budou jezdit vojenská auta a na benzín z ropy ze sousední plošiny ta civilní?

Zase jsem díky Vaškovi o něco chytřejší.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.9.2021 15:54 Reaguje na Emil Novák
Fakt nejméně, určitě jste to nepopletl?
Kolik zdrojů (paliva) musíte vytěžit na 1MWh z fotovoltaiky, vodní nebo větrné elektřiny?
Odpovědět
EN

Emil Novák

30.9.2021 16:18 Reaguje na Pavel Hanzl
To je překvapení, co? Na 1 MWh fotovoltaiky je potřeba vytěžit a vyrobit hodně oceli, mědi, skla, hliníku atd., na vodní elektrárnu je potřeba hodně betonu, to samé na větrnou elektrárnu, kde je potřeba i hodně oceli. Viz např. zde:
https://i.redd.it/8ezv5iawb6r31.png
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.9.2021 17:13 Reaguje na Emil Novák
A já vždycky myslel, že fve žádnou ocel jako palivo nepotřebuje....
Ale vážně...fv panely mají dnes index EPBT asi 100, mají životnost 30 let a recyklují se zatím jen z 97%.

Kolik teda budete potřebovat surovinových zdrojů na trvalou (časově neomezenou) funkci fve, když recyklace (energií z OZE) bude dosahovat reálných 99,5%?? Nula.

A kolik budete potřebovat na JE, která se dá zlikvidovat (ne recyklovat!!) jen za gigantických nákladů a ropných čmoudů, palivo i reaktor se nedá zlikvidovt prakticky vůbec (jen zakopat a staletí hlídat). Dobře, rozjedou se množivé reaktory (možná). Já osobně považuji JE za nutné zlo na přechodnou dobu, jsem pro SMR i pro mastodonta pokud ho nebudou stavět mužici z Rosatomu.
Odpovědět
EN

Emil Novák

30.9.2021 17:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Kdo tu píše o oceli jako palivu? Na žádných 97 % se nerecyklují, když si koupíte novou fotovoltaickou elektrárnu, tak na ní nebude recyklovaného prakticky nic, tak si nevymýšlejte pohádky.
Jestli jste to nepochopil, tak řeč je o tom, kolik materiálu je potřeba na vyrobení jednotky elektřiny z různých zdrojů, kde vychází JE jednoznačně nejlépe z jednoduchého důvodu, protože je tam energie tak koncentrovaná, že se jí na malém prostoru dá získat ohromné množství, oproti ostatním zdrojům energie. Co považujete za nutné zlo mě vůbec nezajímá, stejně jako vaše nepodložené dojmy o gigantických nákladech a ropných čmoudech. Fakta hovoří jasně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.10.2021 20:53 Reaguje na Emil Novák
když si koupíte novou fotovoltaickou elektrárnu, tak na ní nebude recyklovaného prakticky nic,

Samozřejmě, protože se ještě žádné neruší, tak není co recyklovat. Ale za 30 let už bude vypálených panelů asi dost, tak to pojede ve velkým.

Kovové stojany a plasty se dají recyklovat ze 100%, skleněné tabule taky, jen mikrovrstva mono nebo polykrystalického křemíhu je zatím problém, stopové germanium atd. asi ještě taky.

Jaderka dává obrovské výkony, tak potzřebuje masivní drahou přenosovou síť a když se zruší, nastává gigaproblém co s ní.
Odpovědět
EN

Emil Novák

1.10.2021 21:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Vaše věštby co bude za 30 let mě opravdu nezajímají. Jaderka potřebuje masivní drahou přenosovou síť a OZE potřebují tu síť ještě daleko dražší a masivnější, protože ten výkon ve fotovoltaice je potřeba úplně stejný, pak je potřeba ještě stejný výkon pro větrníky když málo svítí, a pak je potřeba ještě jednou ten samý výkon pro konvenční zdroje, když nesvítí ani nefouká. Když se jaderka zruší, tak jediný gigaproblém je s tím, čím ji nahradit, protože to nakonec většinou skončí u fosilních paliv.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist