https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/na-cem-je-zavisla-prosperita-populace-zajice-polniho
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Na čem je závislá prosperita populace zajíce polního?

8.12.2023 06:17 | PRAHA (Ekolist.cz)
Ilustrační snímek zajíce polního.
Ilustrační snímek zajíce polního.
Negativní dopady intenzivního zemědělského hospodaření na životní prostředí rostlinných a živočišných druhů jsou v naší přírodě stále více zřetelné. Jedním z aspektů tohoto hospodaření je zvýšení výměry jednotlivých půdních bloků. To má za následek nejen snižování rozmanitosti pěstovaných plodin, ale také úbytek druhové pestrosti planě rostoucích rostlin. Tyto změny následně vedou k dramatickému snižování biodiverzity a celkové homogenizaci otevřené zemědělské krajiny. A proto je týmem Útvaru myslivosti VÚLHM, v. v. i., dlouhodobě monitorován zajíc polní, který patří mezi tzv. „bioindikátorové“ druhy této krajiny.
 
Homogenizace zemědělské krajiny se projevuje populačním poklesem zejména drobných živočichů, zatímco volně žijící spárkatá zvěř na tyto změny reaguje populačním nárůstem. Nejdramatičtější pokles byl zaznamenán například u populací mnoha druhů ptáků zemědělské krajiny, u nichž od roku 1980 došlo až k 60% snížení početností v Evropě. Jedná se především o druhy hnízdící na zemi, tedy například o koroptev polní, čejku chocholatou či chřástala polního.

Mezi další druhy volně žijících živočichů, kteří negativně reagují na změny v zemědělské krajině, patří i zajíc polní. Intenzifikace zemědělství a homogenizace prostředí má značný vliv na velikost jeho domovského okrsku, což je jeden z faktorů, který může ovlivňovat přežívání zajíců v současné zemědělské krajině. U zajícovitých bylo zjištěno, že větší výměra domovského okrsku je spojena s relativně neproduktivním prostředím. Naproti tomu monokulturám se zajíci vyhýbají a preferují pestrou krajinu, pokud je však dostupná. V intenzivně obhospodařované krajině zajíc v různých částech roku velmi obtížně nachází vhodná stanoviště, která by mu poskytla úkryt a vhodné zdroje potravy.

Je známo, že především zaječky potřebují v období laktace potravu bohatou na tuky a lipidy, čemuž odpovídají zemědělské plodiny a zejména obilniny. Přesto si raději vybírají přirozenou potravu, tedy různé druhy planě rostoucích bylin, travin a polních plevelů, pokud jsou ovšem v krajině dostupné. Větší potravní nabídka také snižuje dobu potřebnou na pastvení, čímž se snižuje riziko ulovení predátory. Nedostatek těchto vhodných stanovišť může být pro zajíce limitující, a to nejenom z hlediska zvýšeného rizika predace juvenilních jedinců, ale také kvůli negativním dopadům klimatických faktorů, které ovlivňují opět především nedospělé jedince.

Absence krytových možností má prokazatelný negativní vliv na termoregulaci a následný nárůst výdajů energie. Proto je možné zajíce polního označit za takzvaný bioindikátorový druh živočicha, jehož populace udává kvalitu prostředí agroekosystému v daném místě.

Zajíc polní.
Zajíc polní.
Foto | Taťána Typltová / DES OP

Změny v početnosti a ekologii zajíce polního byly doposud studovány především v západní Evropě. Nicméně negativní dopady transformace zemědělské krajiny na populace zajíce polního se mohou projevit především v České republice, která měla prokazatelně největší výměru jednotlivých půdních bloků, přičemž tento stav do velké míry přetrvává dodnes. Své první výstupy studie o populacích zajíce polního v „pestré“ a intenzivně obhospodařované krajině publikovali vědci z Útvaru myslivosti v článku Přímý vliv struktury zemědělské krajiny na výměru domovských okrsků zajíce polního, který byl uveřejněn v časopise Zprávy lesnického výzkumu 3/2023. Výzkum byl zaměřen na ověření ekologie zajíce polního v podmínkách České republiky pomocí GPS telemetrie.

Jedná se především o monitoring pohybové aktivity označených jedinců. Hlavním cílem studie bylo ověřit výměru domovských okrsků v jarních měsících a zhodnotit rozdíly ve výměře domovských okrsků v intenzivně neboli konvenčně obhospodařované zemědělské krajině ve srovnání s krajinou „pestrou“ a velmi diverzifikovanou.

Hodnocení vlivu hospodaření v zemědělské krajině na ekologii zajíce polního bylo provedeno ve Středočeském kraji, v zájmové oblasti s pestrou krajinou a průměrnou výměrou půdních bloků cca 4,31 ha. Chování zajíců bylo porovnáno s navazující lokalitou vzdálenou přibližně 2,5 km, která je obhospodařována konvenčním způsobem a průměrná výměra půdních bloků zde činí cca 15,11 ha. Telemetrická studie v případě zahrnutí všech pozičních bodů, ve kterých se monitorovaný jedinec pohyboval, odhalila průměrnou výměru domovských okrsků zajíce v intenzivně obhospodařované krajině cca 129,96 ha.

Naproti tomu v sousední pestré lokalitě byla zjištěna výměra domovského okrsku pouze 18,62 ha. Stejně tak i průměrná výměra jádrového domovského okrsku (50 % pozičních bodů) činila v intenzivně obhospodařované krajině 16,94 ha, zatímco v pestré krajině pouze 1,34 ha.

Z těchto pilotních výsledků telemetrického monitoringu odchycených jedinců je tedy zřejmé, že zajíc polní v pestré krajině v jarních měsících využívá mnohonásobně menší plochu nežli v intenzivně obhospodařované zemědělské krajině s vyšší výměrou jednotlivých půdních bloků a relativně homogenním prostředím. V pestré krajině se nachází relativně vysoký podíl obnovených polních cest a polních okrajů mezi menšími celky půdních bloků včetně dalších míst s nezemědělskou vegetací. Procento extenzivně využívané půdy je doplněno biopásy, které jsou cíleně ponechávány k dispozici volně žijícím živočichům.

Biopás
Biopás
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

Charakteru tohoto prostředí odpovídají i domovské okrsky sledovaných jedinců zajíce polního, jejichž jádrová výměra se pohybuje pouze v řádu jednotek hektarů. To vypovídá o vhodném zemědělském hospodaření, které podporuje příznivé životní podmínky pro zajíce polního. Snížení velikosti domovských okrsků je možné dosáhnout právě cílevědomou úpravou diverzity zemědělské krajiny, ve které může následně dojít i k nárůstu populační hustoty daného druhu. Tyto změny jsou jednoznačně efektivnější než intenzivní lov predátorů. Na pozitivní dopady změn v krajině mohou rychle reagovat i další druhy, především bezobratlí živočichové či polní ptáci, z čehož profituje celý agroekosystém.

Přečtěte si také |
Foto: Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Kvete to, hučí to

Příspěvek vznikl v rámci projektu „Podpora zbytkových populací zajíce polního (Lepus europaeus) v různých typech zemědělské krajiny: od výzkumu k aplikované ochraně“ (SS05010238), podpořeného Technologickou agenturou ČR a současně za podpory Interní grantové agentury FLD ČZU v Praze.

Článek Přímý vliv struktury zemědělské krajiny na výměru domovských okrsků zajíce polního je volně ke stažení.


reklama

 
foto - Řezáč Jan
Jan Řezáč
Autor je pracovníkem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (35)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

8.12.2023 07:21
Dobrý článek, který potvrzuje vliv megalomanie na chování a početnost zvěře v agrocenózách. Pro ni neplatí přímá úměra, tj čím větší, tím lepší. Ještě by stálo za to změřit, z jaké vzdálenosti na pastvu chodí (max. hodnoty), neb údaj o ploše je poněkud nejasný, byť cca desetinásobný rozdíl plochy dostatečně vypovídající.

Třeba večer jsem kontroloval plochu řepky (menší hon) za tratí u výpadovky v obci, kde jsem zajocha nespatřil. Hodinu po setmění jich bylo (s termem) miňimalně osm. A spíše než ten počet bylo pro mě důležité zjištění, že zajoch řepku baští, na co bych si dříve nevsadil. Je možné, že za dobu jejího pěstování se jeho metabolismus též někam posunul. Protože plodina se často změní naráz v celém katastru a on přežít chce, resp musí.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

8.12.2023 08:05 Reaguje na Karel Zvářal
To nebude změnou metabolismu zajíce, ale změnou ve složení řepky, současné hybridy jsou buď bez nebo nízko erukové.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

8.12.2023 08:37 Reaguje na pavel peregrin
Bere ji nejen zajoch, ale i prase. Známý se synem střelí za rok 20-50, a když se ho ptám, co nachází v žaludku, tak prý trávu. No pokud ho střelil v řepce, tak to tráva bude těžko, že. Na jazyku není protivná, dá se, ale cpát bych se jí nechtěl. U té řepky vadí asi nejvíce postřiky, tam by se měl výzkum zaměřit, co to dělá s kondicí a vůbec se zdravím. Důležité je, by měli možnost změny, když je porost ošetřený nebo už slamnatí. Proto tlačím na meze (s keři a stromy), nebo aspoň biopásy. A rozdíly v diverzitě tam bývají obrovské, jestli bez (Hliněné pláně), nebo s (krajina).
Odpovědět
VN

Vladimír Nechutný

8.12.2023 08:44
Malá poznámka.
V připravované novele zákona o myslivosti v §45 má být umožněno lov zajíce polního v noci .
Tedy postaven do stejné skupiny jako prase divoké. liška obecná...
To musí být autorovi článku vzhledem k tomu kde působí známé

Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

8.12.2023 09:59
Pokud snížím výměry polí, ale zůstanu u kukuřice, pšenice a řepky, tak tu
pestrost stravy nijak nezvětším. A ukažte mi někoho, kdo se vrátí se ztrátou
k bramborám, pícninám, luštěninám, zelenině a ostatním kdysi běžným plodinám?
Blablabla, pokud k tomu nedojde, tak i kdyby byla ta pole s třemi plodinami
rozdrobena na hektarové nudle, tak se nic nezmění, mimo ekonomiky provozu,
která dovede zemědělce ke krachu, když budou vystaveni konkurenci ze zemí,
kde konce pole nedohlédnete a to s jednou plodinou rok co rok, jak jsem
viděl na Ukrajině. Pouze střídali pšenici s kukuřicí a slunečnicí a konec pole nebylo vidět.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

8.12.2023 11:30 Reaguje na Břetislav Machaček
Od té pestrosti stravy tu mají být právě ty vámi nenáviděné trvalé krajinné prvky, že mistře...? Apropos - už jste si dostudoval jak to bylo s úbytkem stavů zajíců před r. 89?
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

8.12.2023 12:08 Reaguje na Jakub Graňák
Ps: výkupní cena brambor je letos kolem 14 Kč/kg - ti, kteří mají nějakou stavovskou čest a nepřestali brambory pěstovat, tak skáčou radostí
Odpovědět
DA

DAG

8.12.2023 11:41 Reaguje na Břetislav Machaček
U nás zabojovalo o pozemky pět zemědělců. Ten největší je bio a tak rozhodl, že nebude směňovat pozemky. Je to teda zemědělská půda po scelení, ale je to fakt krásně rozsekané. I čtvrthektarové proužky.
Společně se změnou klimatu se stavy zajíců neuvěřitelně zvedli. Trochu jsme zapracovali na liškách a po pětadvaceti letech začínáme opatrně jednou za čas s hohy.
Odpovědět
vz

vlastimil z.c

8.12.2023 10:03
Jen malá poznámka..
V článku se hovoří o průměrné velikosti půdního bloku v intenzivně obhospodařované oblasti výzkumu cca 15ha. Tato velikost sama o sobě není příliš velká. Asi polovina možného. Nutno však doplnit, že oblast se sestává z bloků dlouhých 1km a širokých 100 -150m. Ovšem plodiny zde pěstované jsou prakticky pouze obiloviny a řepka. Není zde žádná vodní plocha a kromě 1,3ha mysliveckého políčka ani jiná byť minimální plocha jako mez, remíz apod. Skutečné velikosti ploch monokultur navazujících na sebe jsou tedy několikanásobně vyšší. Sledovaná oblast má cca 100ha.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

8.12.2023 10:24
Souhlas. Autor je zcela zjevně odborník a znalec.
Odpovědět
JV

Jaroslav Vozáb

8.12.2023 12:29
Zajíc je psanec, všichni na něm hodují (škodná a černá). Predace je jasná jedna liška jeden výřad zaječí zvěře( jeden ks za týden... 52ks/ rok). Pokud srovnám odlovy lišek a zajíců je zde vidět souvislost. Celoroční lov spárkaté dotuje škodnou vývrhy + loví silnice a ta na jaře sklidí přírůstek do klamona.
A v kulturní krajině nemá zajíc co jíst a kde se schovat, hlavně chybí voda .. především v řepě (cukrovka, krmná řepa) pomáhá celoročně, na jaře se má kde zajíc osušit v létě dotuje vodu, a celý podzim a zimu má co žrát. Zatravněné plochy je pro zajíce při sečích past atd.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

8.12.2023 12:36
Jo, za všechno můžou myslivci a zemědělci a nic jiného nepřichází v úvahu, že !
Odpovědět
PB

Petr Brok

8.12.2023 12:49
Mně lezou ti parchanti zajíci až na dvůr. Nejvíce mi devastují červenou řepu. Jó a pěstovat v krajině zeleninu klidně budu, když si to budu moct bytelně oplotit. Dělit se s úrodou se zvěří je plýtvání jako každé jiné.
Odpovědět
vz

vlastimil z.c

11.12.2023 08:44 Reaguje na Petr Brok
Pane Bílý,
není to blud. Je to vědecký výzkum pomocí GPS obojků.
Zkuste si článek přečíst ještě jednou a případně se podívat na odkaz v článku, kde jsou další podrobnosti.
Ze zkušenosti vím, že i lesních honitbách s vysokými stavy prasat mohou být nemalé stavy zaječí zvěře.
Odpovědět
LB

Luděk Bílý

8.12.2023 16:53
Přátelé nezlobte se na mě. Tenhle článek a jeho podklady jsou úplný blud. Pole můžete nasekat třeba na hektarové kousky a sít na ně i různé rozmanité druhy plodin. Zajíci budou, ale jen ti kteří budou mít to velké štěstí, že nebudou v ranném veku nalezeni predátory. A nejrozšířenějším predátorem je v současné dobe prase divoké. Prasata seberou jak malé zajíčky tak vejce nebo kuřata od výše zmíněných ptáků.
Takže pokud bude přetrvávat praxe chovu divokých prasat od větsiny myslivců, tak drobná zvěř nebude, kdybychom se stavěli na hlavu.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

8.12.2023 17:31 Reaguje na Luděk Bílý
Nejste zdaleka sám, kdo tohle tvrdí... počkejte až se tu objeví nějaký myslivec, ten Vám "vysvětlí", že za to můžou zemědělci, pak se zjeví zemědělec a řekne, že za to může EU, po něm se zjeví mistr Machaček a řekne, že za to můžou ekologové, protože za komunistů... nicméně to nemění nic na faktu, že zásadním problémem je struktura krajiny, která neposkytuje kryt a pestrou stravu a zároveň neumožňuje efektivně tlumit černou... takže ve finále za to můžou úplně všichni, a protože to je stádo idiotů, tak se to nikdy nezmění
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

10.12.2023 15:24 Reaguje na Jakub Graňák
Takže se zjevuji s tím, že za komunistů problémy s černou
NEBYLY! No a taky to, že s černou mají problém i v zemích,
kde komunisté NIKDY nevládli. Černá je velmi přizpůsobivá
jako všežravec čemukoliv a hospodaření v celé EU ji dává
stále lepší podmínky k životu. V mnoha městech na západ od nás mají už černou v parcích a tam ani nikdy neexistovala
socialistická myslivost, ale pouze vychvalované lovecké spolky vlastníků půdy. Pokud se myslivost scvrkne na to,
že se mi musí nájem honitby vrátit v ceně úlovků, tak tu
bude vždy trend mít té zvěře, co nejvíc. Pak tu budou i
ti, co jim to už nebude stačit a budou na tom chtít ještě vydělat. Tak už fungují některé soukromé honitby a obory, kde je záměrně přezvěřeno, aby bylo co střílet a aby se nájem, či náklady na pořízení a provoz vyplatily. No a pak tu bude další extrém, že se zvěř vybije pouze proto, aby ji nestřelil soused. Bude v tom závist a budou se předhánět, kdo více a dříve. Můžete tu plácat své ideologické žvásty, ale to, že černá dominuje i v zemích, kde komunisté nikdy nevládli, nemáte jak vyvrátit a ani to, že za komunistů s
ní problém nebyl. Je to výsledek novodobého "tržního" EKO
hospodaření!
Ano mohou za to ekologové se svou propagací biomasy a ještě
nedávno biopaliv pro energetiku a nikdo jiný, protože ti
zemědělci se pouze přizpůsobili nastaveným podmínkám a černá
toho plně využila. Tolik chemie, co dnes spolkne biomasa a
biopaliva komunisté do polí nikdy nedávali, protože to bylo
drahé a mnohé z dovozu za valuty, které nebyly na to, aby
se tu vyráběl dotovaný bioplyn z kukuřice a topilo se
slámou sváženou z několika okresů do dotované EKOkotelny!
To jsou ty chyby a nikoliv to, o čem tu plácáte! Ale vy
to ani slyšet nechcete a pochybuji, že mi odpovíte na
to, proč mají tu černou přemnoženou i v Německu, Itálii
a nebo Španělsku, když tam nebyl nikdy socialismus a ta lidová myslivost jako u nás!
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

10.12.2023 16:40 Reaguje na Břetislav Machaček
Odlov černé zvěře ve volné krajině:
1946 - 26 ks
1990 - 56 000 ks
Nárůst o cca 2000%
Protněte si laskavě křivku stavu černé a křivku stavu zajíců (kterou jste se od minula již jistě doučil)...
Jak jsem napsal výše: zásadním problémem je struktura krajiny, která neposkytuje kryt a pestrou stravu a zároveň neumožňuje efektivně tlumit černou zvěř - přesně ten typ krajiny, který zde dlouhodobě hájíte jako jediný správný, stovky ha nepřerušovaných otravnými mezemi a mimolesní zelení,že? Jistě, intenzifikace proběhla i v jiných zemích, jen tam se rozhodli to změnit a mají skvělé výsledky - jen v této zemi, kde vaši milí soudruzi stále ovládají prakticky celé zemědělství, se nic nezmění a bude se dále drancovat - protože Andrejkovi, Tomanům, Teplým a jiným vašim soudruhům jsou zajíci i celá tato země u prdelky... Zbytek vašich žvástů je jen snaha odvézt pozornost od příčiny a nimrání se v následcích...
Pokud mě paměť nešálí, tak posledně pod článkem o zajících už do vás šili i myslivci - lež má totiž krátké nohy... trpaslíku
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

11.12.2023 10:19 Reaguje na Jakub Graňák
Tak v roce 1990 56 000 kusů, v roce 2021 231 000,
což jste taktně zamlčel stejně, jako přemnoženou
černou i na západ od nás ideologu. Jinak zajíce jsme ještě v roce 1978 odchytávali pro vývoz na západ od nás, kde už ho měli vyhubeného chemií,
kterou jsme začali potom používat díky tomu,
že se objevili noví škůdci, nové choroby a taky
plevely, které bylo třeba likvidovat, aby vůbec
nějaká úroda na polích byla. Zkuste si nechat
pole pár let bez postřiků proti plevelům z okolních neposečených a nespasených zaplevelených ploch a budete překvapen, že budete mít stejný výnos jako
v 19.století. My ještě takto hospodařili bez postřiků naposledy v roce 1971 na soutoku Odry a Olše s občasným nánosem semen plevelů velkou vodou a vymlátili jsme téměř totéž, co zaseli se spoustou plevelů, které se nám namotávaly na kosy(svláčec)
a od kterých byly rozdrané ruce(pcháč). Kombajnér to ani nezkusil posekat, protože by potom hodinu čistil lištu od chuchvalců plevelů. Rok na to tam
Státní statek sklízel pšenici bez jediného plevele kombajnem a úroda byla taková, že se tomu děda
divil, protože on toho BIO postupy nikdy nedosáhl.
Ten stav černé býval před revolucí vázán hlavně na lesní honitby, jak by jste se dočetl ze statistiky lovu podle honiteb a nyní je tomu naopak a jsou to honitby převážně polní a ono je sakra rozdíl jich střílet nyní 231 000 než před revolucí 56 000 při daleko menším počtu aktivních lovců, než kdysi. Ti
chlapi tomu obětují mnoho mrazivých nocí na posedu a mnoho kilometrů nachozených při šoulačkách, které už mnozí nezvládají kvůli věku a zdraví. Jen je
stále kritizujte a nakonec tu černou budete muset lovit vy sami. A propříště, až zveřejníte nějakou statistiku, tak kompletní a nikoliv pouze to, co
se vám hodí a taktně přejdete i to, kolik černé
mají i v zahraničí, kde nikdy komunismus nebyl a
ani lidová myslivost, jako u nás. Je to typické
ideologické žvatlání, při kterém odpovídáte pouze
na to, co se vám hodí a co nikoliv, tak zamlčíte.
Politruk nám na vojně říkal: To čo tu hovorím je
prauda a o tej sa nediskutuje. Kto chce diskutovať, tak len o tom, čo chcem ja. Poznáváte se?
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

11.12.2023 11:50 Reaguje na Břetislav Machaček
Nárůst populace černé 1946 - 1990 - 2000%
Nárůst populace černé 1990 - 2023 - 500%
Nic jsem nezamlčel (zjevně vás člověk musí vodit za ručičku jako nějakého krpatého fakana) - obzvlášť od lháře vašeho ražení to zní hodně pokrytecky - ostatně o extrémních stavech černé se tu s celou řadou myslivců hádám roky - zatímco vy jen debilně pindáte, zeptejte se myslivců v čem je problém? Řeknou to samé co já.
Mě okolní země nezajímají - zajímá mě moje země - whataboutismus a nějaké vylhané argumenty si nabouchejte do špic.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

11.12.2023 18:10 Reaguje na Jakub Graňák
Navrhněte, jak řešit tedy černou pouze u nás! Na to jsem zvědav! U nás ji chlapi
vystřílejí a do měsíce je tu z Polska zase stejné množství.
Pak na jaře zaleze do polí s kukuřicí a
vyleze až na podzim po sklizni, ale už
zase namnožená tak, že je jí násobně
více. Kukuřice pro EKOprodukci energie
z biomasy v bioplynkách je zhovadilost,
která nás přivede nejenom k přemnožení
černé a dalšího úbytku zajíců, ale taky
ke zničení půdy samotné tím množstvím
chemie, kterou ta čtyřmetrová dusíkem
přehnojená kukuřice spotřebuje. Tomu
je třeba udělat přítrž, ale EU a vláda
stále více podporuje výrobu energie z
biomasy. Poraďte co s tím? Vykopat tu
vládu a odejít z EU? Jinak to asi ani
nepůjde, protože trend v zemědělství
jednoznačně směřuje k agroenergetice
a to bude znamenat ještě více kukuřice,
ještě více černé a ještě méně zajíců.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

12.12.2023 10:26 Reaguje na Břetislav Machaček
Což takhle začít řešení problému od jeho příčiny? V 30 ha poli se ta černá schová jak nic a nejde zdaleka jen o kukuřici, nýbrž také o řepku. Jednoduché řešení - pásy zkrz bloky s kukuřicí a řepkou,aby bylo možno střílet... a pak střílet a střílet... každý kdo bude mít zájem, armáda...
Mimochodem, kryt poskutuje kukuřice "jen" cca 3 měsíce v roce. Výměra kukuřice od roku 1990 do 2020 vzrostla vzhledem k celkové výměře orné o 4 % - to asi příliš nyvysvětluje pětinásobný nárůst populace černé což? Ať už by se změnil režim nebo ne, problém s přemnoženou černou by tu s největší pravděpodobností byl tak jako tak.
Takže jsou dvě možnosti, buď to nechat na přírodě a nechat černou vychcípat na mor (budou kvičet myslivci), nebo zmenšit výměru jednotlivých pěstovaných ploch kukuřice a řepky (budou kvičet zemědělci).
Pokud chcete hledat řešení, tak se primárně musíte obracet na zemědělce a myslivce, ti se musí domluvit - nikoli já s vámi. Už jsem tu psal mnohokrát, že jsou to právě tyto dvě skupiny, které se musí domluvit (paradoxně obě skupiny spadají pod jedno ministerstvo) a dohadují se jak idioti místo toho, aby našli kompromis - a příroda zatím trpí.
Co se týče produkce zemědělských komodit jako biopaliv jsem vám tu psal už minimálně milionkrát, že to je jedna z mála věcí, na které se s vámi shodnu, tudíž nechápu, proč mi to tu neustále předhazujete. Grýndýl podepsal Andrejko, nikoli současná vláda, odkaz na to jak kdo hlasoval u zákona o OZE, jsem vám tu přiložil taky už x-krát. A pročpak to Andrejko podepsal? - protože z toho tyje jako prase - tady je právě ten střet zájmů, který má a za který už má dávno bručet, protože s touhle žábou na prameni se situace nikdy nezmění...
A co se týče EU - němec jak známo nedělá malé chyby - je ho v tom třeba nechat, ať si to vyžere, ale na to je třeba nějaké české "Tečrové", ale takové nevidno, Fiala je srab a Andrejko oportunistická k.rva hledící jenom na svoje zájmy.
Odpovědět
JO

Jarka O.

13.12.2023 08:45 Reaguje na Jakub Graňák
Však nemusíte volit ani 5kolo ani AB. Jsou jiné strany, které mají zájem o rozumnou ochranu přírody, i "Tečrové".
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

13.12.2023 10:42 Reaguje na Jarka O.
Tím myslíte koho? Přihřátého neobolševika Stropnického?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

13.12.2023 11:29 Reaguje na Jakub Graňák
Máte možnost založit si vlastní stranu a pokusit
se podle vás být jiný, než
jsou všichni, co vládli
dosud. Pokud jste v okolí
"oblíben", pak nevidím
problém vládnout alespoň
tam a časem vládnout i v
této zemi podle vašich
představ. Kritizovat jiné
není umění, ale něco aktivně změnit ano.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

13.12.2023 14:05 Reaguje na Břetislav Machaček
To samo můžete i vy... tudíž neváhejte a hurá do parlamentu aktivně měnit
Odpovědět
JO

Jarka O.

13.12.2023 15:08 Reaguje na Jakub Graňák
Na něj jsem zrovna nemyslela ani nevím, na které kandidátce by byl.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

13.12.2023 16:22 Reaguje na Jarka O.
Tak koho?
Odpovědět
JO

Jarka O.

13.12.2023 17:17 Reaguje na Jakub Graňák
Nějakého zkušeného zajocha, který stříhá ušima, třeba :) Nechci Vás ovlivňovat.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

13.12.2023 21:09 Reaguje na Jarka O.
Aneb, jak by řekl můj otec: tato Vaše rada je mi platná jako z kozí pitky patrontaška
Odpovědět
JO

Jarka O.

14.12.2023 12:09 Reaguje na Jakub Graňák
A neodpovídal jste mi jednou, ze si Vás nikdo nekoupil a nekoupí? ..sem to vzala osobně:)
Poslední svoboda a možnost něco říct bude u volby do EP, pak svobodu zlikvidují. Znáte dějiny, tak se sám rozhodnete, ne podle manipulací.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

14.12.2023 13:32 Reaguje na Jarka O.
Jste mi poslala nějaké peníze, že máte dojem, že si mně kupujete?

Tak si tu Vaši likvidaci svobody připomenem po příštích volbách jo?
Odpovědět
JO

Jarka O.

14.12.2023 14:50 Reaguje na Jakub Graňák
1.Jen jsme se bavili. Vy jste to špatně pochopil, že bych se Vás snažila nějak přesvědčovat.
2.To fakt záleží na tom, co zvolíte. Odhaduju, že byste na dobré rady stejně moc nedal.
Odpovědět
HH

Honza Honza

9.12.2023 07:19
tak jako má být pestrý les- smíšený z jehličnanů i listnáčů, tak má být i pestrá krajina - ne ohromná monokulturní pole, která nejen brání diverzifikaci, ale i přehřívají krajinu, působí erozně atd.- v této kritické době sucha jsou katastrofou. Copak zajíci, ty vůbec nepotřebuju, ti jsou jednoznačně škodná, kdyby žrali jen trávu, ale oni v zimě okusují i malé stromky. Ale schází hmyz- hlavně včely, ptáci (nemají co zobat, kde hnízdit- jak taky psal p. Zvářal). Aby tato diverzifikace byla, měla by být krajina rozčleněná mezemi někde jen zatravěnými, někde lépe i s vysázenými stromy. A aby se tyto biopásy zemědělcům vyplatily, musí být využití na náletové nekvalitní dřevo - zákaz topení dřevem je jed, je to rána pro přírodu. Fanatizmus prostě škodí.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

10.12.2023 13:19
Zajícům velké lány zas tak moc nevadí. Jsou schopni přebývat v poli v polní kultuře i 50 - 100 metrů od okraje pole a v noci se chodit napást na trávu mimo to pole.
Co zajícům vadí, je častější používání pesticidů neboli častá stříkání těch polních kultur. To je vyhání z pole a protože neumí žít v lese, nedokáží se čistému lesnímu biotopu přizpůsobit, potřebují nad hlavou otevřený prostora na zemi nízký porost, který jim nepřekáží v útěku. Dokud v sedumdesátých letech zemědělci nezačali používat tyto postřiky, jsem se se zajíci, ale i bažanty a srnčím v polích, i v těch velkých socialistických lánech, setkával poměrně často.
Jakmile zemědělci zavedli časté postřiky, tu zvěř z pole vyhnali. Srnčí se přizpůsobilo životu v lesních biotopech, bažanti o poznání hůř, ale taky se trochu přizpůsobili a zajíci se přizpůsobili nejhůř, stáhli se na nepolní a neobhospodařované nebo extenzívní travnaté plochy jen s malým přesahem do lešů.
A jejich počty tomu odpovídají, srnčí je relativně dost, bažantů je málo, ale zajíců je ještě méně.
Tady je vidět, že pokud ponecháme velké lány a intenzívní zemědělství, které ponechat musíme kvůli zajištění dostatečně levné produkce dostatku potravin, zvýší se počet zajíců a bažantů v krajině (pokud vyřešíme současný přetlak predátorů) pouze tím, že do krajiny vrátíme nějak volné a extenzívně provozované travnaté plochy, případně doplněné místními kryty pro tu zvěř v podobě drobných křovitých a trnitých útvarů.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist