https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/ohlednuti-za-energetickou-krizi-co-stalo-za-jejim-vypuknutim
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ohlédnutí za energetickou krizí: co stálo za jejím vypuknutím?

3.4.2024 05:45 | PRAHA (Ekolist.cz)
Při pohledu s určitým odstupem je možné vidět souvislosti minulých událostí lépe, než v době, kdy se tyto události odehrávají. V kontextu energetické krize tak můžeme říct, že začala mnohem dříve než vpádem Ruska na území Ukrajiny. Byla navíc podpořena událostmi z let minulých.
 
Jedním z umocňujících faktorů bylo, mimo jiné, chování evropských účastníků energetických trhů. Z dnešního pohledu se rovněž zdá, že se ruské společnosti zřejmě připravovaly na válku několik let dopředu a energetický sektor byl jednou z jeho důležitých zbraní.

Evropská unie naopak podcenila geopolitický rozměr událostí a mocenské ambice Ruska na Ukrajině a šla vstříc vyšší závislosti na potrubních dodávkách ruského plynu. Ten do Evropy proudil z několika směrů a měl hrát stěžejní roli jakožto tranzitního paliva v transformaci energetiky EU a dosažení klimatické neutrality bloku do roku 2050.

V roce 2019 došlo k několika významným událostem, zvláště pak na trhu s plynem. Pod záštitou ruského energetického giganta, společnosti Gazprom, dokončovalo konsorcium společností projekt Nord Stream 2.

Realizace projektu byla odsouhlasena již v roce 2015. Do konsorcia společností podílejících se na projektu patřil vyjma Gazpromu také německý Uniper, rakouská OMV nebo britsko-nizozemský Royal Dutch Shell. Projekt za 11 miliard USD čelil od svého počátku silnému odporu ze strany USA, Ukrajiny a také Polska.

Roční přepravní kapacita plynovodu, jenž prakticky kopíroval trasu Nord Streamu I, měla činit 55 miliard m³. Jinak řečeno, šlo o zdvojnásobení stávající kapacity na celkových 110 miliard m³/rok.

Motivace Německa, tehdy nacházejícím se pod vedením kancléřky Angely Merkelové, pro realizaci projektu byla jasná. Plynovod Nord Stream II vedl z Ruska po dně Baltského moře přímo do Německa. Německo by realizací projektu získalo přístup k levnému potrubnímu plynu z Ruska, z čehož by jednak profitoval tamní průmysl a také to zapadalo do jeho klimatické politiky.

Velice ambiciózní plán na rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE) nešel podle plánů a nabíral zpoždění i kvůli nedostatečnému elektrickému propojení mezi severem, kde je lokalizována většina větrných elektráren, a jihem, kde je naopak nejvyšší spotřeba. Nové OZE pak primárně nahrazovaly dle plánu z roku 2011 odstavované jaderné elektrárny. Poslední jaderná elektrárna měla být odstavena v Německu v roce 2022.

Tím, že je výroba elektrické energie jaderných elektráren bezemisní, emise Německa neklesaly dle vytyčených cílů. I uhelné elektrárny měly být postupně do roku 2038 odstavovány – zdrojovou základnu proto bylo nutné urychleně řešit. Dodávky plynu o dostatečném objemu proto byly vysoce žádoucí a současně jednou z priorit Německa.

Pokládka podmořského plynovodu.
Pokládka podmořského plynovodu.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Plyn by navíc nebyl zatížen tranzitními poplatky jiných států – naopak mohl být při distribuci dále do Evropy zatížen německými poplatky.

Další rozměr a argument pro realizaci plynovodu, tentokrát z pohledu celé EU, byl ten, že by nemohlo dojít k opakování plynové krize z roku 2009 v rozměru, v jakém k ní tehdy došlo. Pro připomenutí – ruský Gazprom se v lednu 2009 nedohodl na plném splacení dluhu za staré dodávky a nové smlouvě s novými cenami se svými ukrajinskými protějšky. Gazprom obviňoval Ukrajinu z toho, že neoprávněně odebírala tranzitovaný plyn.

Situace vyeskalovala až k přerušení dodávek, k čemuž došlo 7. ledna 2009 a dodávky byly obnoveny znovu až 20. ledna téhož roku. Pro Evropu to byl nečekaný šok. V důsledku plné závislosti se tak mezitím musely zcela bez plynu obejít některé balkánské státy. Výrazně ovlivněny byly i další státy – mezi nimi ČR, Slovensko, Polsko nebo Maďarsko.

Výše popsané by nicméně platilo v případě, pokud by Rusko bylo důvěryhodným partnerem, který nesleduje také geopolitické zájmy.

A zde nastával i mezi členskými státy EU rozkol. Jak již bylo popsáno výše, Německo mělo pro realizaci plynovodu své důvody. Opozice, mezi níž bylo nehlasitější Polsko, argumentovalo tím, že se Evropa stane nadměrně závislou na ruském plynu. Stejný názor zněl ze strany USA nebo Ukrajiny.

Ten byl kontrován tvrzením, že dotčené státy jen hájí a prosazují své zájmy – ať jde o tranzitní poplatky v případě Ukrajiny a Polska nebo o dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG) v případě USA.

Koncem roku 2019 navíc pozbývala platnosti tehdy aktuální smlouva o tranzitu plynu mezi Ukrajinou a Ruskem, což jen zintenzivnilo námitky proti Nord Streamu 2. Poplatky za tranzit plynu představovaly pro Ukrajinu přibližně 3 % HDP, respektive přibližně 3 miliardy USD.

Tlak ze strany USA, jenž se snažilo svými silami zabránit dokončení projektu, přiměl později Německo nabídnout na tranzitních poplatcích závislé Ukrajině kompenzace. Rusko své karty využívalo umně, novou smlouvu o tranzitu uzavřelo s Ukrajinou pouze na 5 let a navíc s klesajícími objemy přepravovaného plynu. Snahy USA byly tehdy mnohými členský státy brány jako vměšování do obchodních vztahů EU.

Mezitím probíhalo na půdě EU jednání o Zelené dohodě neboli Green Dealu. V červnu roku 2019 vyzvali vedoucí představitelé EU k budování klimaticky neutrální, ekologické, spravedlivé a sociální Evropy. V prosinci pak potvrdili cíl EU stát se do roku 2050 klimaticky neutrální.

Období pandemie onemocnění covid-19 a změny na trzích

Na přelomu let 2019/2020 došlo k postupnému nárůstu šíření covid-19 až na úroveň pandemie jdoucí ruku v ruce s restrikcemi pohybu, útlumem ekonomiky a snížením spotřeby energií.

Skokový pokles spotřeby znamenal pro komoditní trhy (řídícími se zákonem nabídky a poptávky) šok odrážející se v nízkých cenách. Vůbec nejhůře vedoucí si komoditou v roce 2020 byl zkapalněný zemní plyn (LNG).

Důvodem bylo, že se tento trh teprve rozvíjel a že nemohl cenově konkurovat potrubním dodávkám plynu s ohledem na své přepravní náklady.

Výsledkem rekordně nízkých cen bylo odložení investičních rozhodnutí u mnoha projektů týkajících se exportu LNG, zvláště pak na půdě USA. Spotové ceny plynu spadly v květnu 2020 pod 5 EUR/MWh a začalo se spekulovat o tom, zda mohou dodávky dosáhnout záporných hodnot, jako tomu bylo v té době např. u ceny americké ropy WTI.

Těsně před začátkem zimní sezóny 2020/2021 směřovala většina nákladů s LNG do Evropy, i zde však již nebylo plyn kam ukládat – zásobníky se zemním plynem byly takřka zcela naplněny.

Dokončení Nord Streamu 2, pod záštitou ruského Gazpromu, nabíralo kvůli legislativním povolením a narušení dodavatelských řetězců zpoždění. V září 2020 se očekávalo jeho dokončení v prvním pololetí 2021 – vzhledem k cenám plynu se na něj ale netlačilo.

Během zimní sezóny 2020/2021 došlo k mnoha událostem, které ve společném účinku vyšponovaly celosvětově ceny plynu na svá víceletá maxima. Došlo totiž k výpadkům produkce LNG v Austrálii či Malajsii a dalšímu omezení dodávek této komodity kvůli restrikcím na klíčových obchodních trasách na Dálném východě.

Zemního plynu proto začal být nedostatek – zvláště v Asii, kde byly ceny plynu nejvyšší, čímž Asie přilákala více tankerů s LNG. Tyto tankery přitom byly mnohdy odkloněny od své původní destinace – Evropy.

Na půdě EU nicméně počátkem roku 2020 panovala živější debata na jiné téma týkající se energetiky. Řešily se ekonomické aspekty Zelené dohody, přechodu ke klimaticky neutrálnímu a oběhovému průmyslu EU. Debaty vyústily v říjnovou debatu lídrů EU o klimatických ambicích v kratším časovém horizontu, než je rok 2050. Jednalo se o vytyčení dílčích cílů pro rok 2030 v rámci Zelené dohody.

Lídři EU vyjádřili názor, že by EU měla cíle plnit kolektivně a nákladově co nejefektivněji. V té době byla ve hře ještě varianta plnění cílů samostatně – tzn., že každá země by musela být ve výsledku do roku 2050 klimaticky neutrální.

Evropská rada následně 10. až 11. prosince potvrdila závazný cíl EU spočívající ve snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % vůči roku 1990.

Musíme snížit emise skleníkových plynů. Na snímku planeta Země z paluby Mezinárodní vesmírné stanice.
Musíme snížit emise skleníkových plynů. Na snímku planeta Země z paluby Mezinárodní vesmírné stanice.

Podstatný nárůst cen přišel již v roce 2021

Ceny zemního plynu se během května 2021 pohybovaly po zimě, které byla chladná a dlouhá, nad 30 EUR/MWh. Stav evropských zásobníků byl na úrovni pouhých 30 % naplněnosti a blížil se rekordně nízkým úrovním.

S ohledem na růst ceny plynu se opětovně začaly na trhu s elektrickou energií prosazovat ve větší míře uhelné elektrárny. Jejich provoz je emisně náročnější než v případě elektráren plynových. Velmi zjednodušeně lze uvést, že výrobou 1 MWh elektřiny je v případě hnědouhelných elektráren vypuštěna 1 tuna CO₂, v případě plynových elektráren to může být polovina. Samozřejmě zde záleží na účinnosti dané elektrárny – hodnoty mají určité rozpětí.

Tím, že se na trhu objevovaly častěji uhelné elektrárny, k čemuž docházelo i v důsledku znovuoživování evropských ekonomik po covid-19 a větší potřebě energií, zvyšovaly se vypouštěné emise CO₂ do ovzduší.

Za každou vypuštěnou tunu CO₂ musí společnosti spadající pod systém emisních povolenek (EU ETS) odevzdat jednu emisní povolenku. Zde opět zafungoval zákon nabídky a poptávky a došlo k růstu ceny emisní povolenky.

Počátkem května 2021 dosáhla cena povolenky EUA na svá tehdejší maxima – 50 EUR/t. Cena emisní povolenky byla vyjma výše zmíněného podpořena také tlakem na dekarbonizaci EU a odsouhlasením závazných cílů pro rok 2030 v prosinci 2020. Velkoobchodní cena elektřiny a také cena elektřiny pro odběratele proto rostla.

Obchodníci stále počítali s tím, že v průběhu roku bude zprovozněn Nord Steam 2 a trh do určité míry zachovával klid – měl rovněž v čerstvé paměti loňský rok, kdy jej bylo takové množství, že jej nebylo už kam ukládat.

Technicky byl Nord Stream 2 dokončen a připraven k provozu v září 2021. V Německu ale stále běžel proces certifikace posuzující mj. soulad s evropským právem a dopad na bezpečnost dodávek plynu do Evropy a plynovod nemohl být uveden do komerčního provozu.

Bohemia Energy. Sázka na otevřenou pozici nevyšla.
Bohemia Energy. Sázka na otevřenou pozici nevyšla.

Plyn se v říjnu 2021 poté, co rok nazpět atakoval rekordně nízké cenové úrovně okolo 5 EUR/MWh a spekulovalo se o jeho možných záporných hodnotách, dostal až na dvanácti násobek ceny, tedy nad 60 EUR/MWh.

A v ČR si tyto ceny vybraly svou oběť v podobě krachu největšího alternativního dodavatele energií – Bohemia Energy. Ten dodával elektřinu přes 600 tis. odběratelům a dalším 300. tis. odběratelům plynu. Krach přišel v době, kdy byly ceny energií rekordně vysoko – přechod tak velkého množství odběratelů dále umocnil tlak na růst cen.

Strategie takzvané „otevřené pozice“, tedy nakupování elektřiny pro své zákazníky na poslední chvíli, se nyní Bohemia Energy nevyplatila.

Zpátky ale k plynovodu Nord Stream 2 – německé regulační úřady v druhé polovině roku 2021 odolávaly velkému tlaku veřejnosti a politiků o urychlení procesu či udělení výjimky, která byla nezbytná k zahájení provozu, v důsledku vysokých cen plynu a na to navázaných cen elektřiny.

Gazprom přitom dodával v průběhu roku 2021 do Evropy podstatně méně plynu než roky předešlé neovlivněné pandemií.

V roce 2019 dodal Gazprom do Evropy a Turecka (mimo zemí bývalého Sovětského svazu) přibližně 199 miliard m³ (i v předchozích letech byla tato hodnota obvyklá), v roce 2020 silně ovlivněného pandemií to bylo 175 miliard m³ a v roce 2021 tyto dodávky prakticky zopakoval a dodal 177 miliard m³, čímž zaostal za svým plánem.

Tržní podíl Ruska na evropském trhu se zemním plynem tehdy činil okolo 35 %. I to následně přispělo k nedostatku zemního plynu v Evropě.

Rusko opakovaně ujišťovalo, že je připraveno dodávky plynu do Evropy navýšit, jak již bylo zmíněno, a to skrze Nord Stream 2. Tím by poklesly ceny energií a krize byla zažehnána. Ke konci roku 2021 už nicméně začaly do veřejného prostoru prosakovat informace o možném útoku Ruska na Ukrajinu.

EU posléze obrátila svůj názor na komerční uvedení plynovodu do provozu a politická podpora pro Nord Stream 2 se postupně vytrácela.

Energetická, nebo spíše plynová, krize proto začínala nabírat zcela nových rozměrů.


reklama

 
foto - Grecman Daniel
Daniel Grecman
Autor je analytikem portálu Oenergetice.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (56)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

RV

Richard Vacek

3.4.2024 06:29
Ruský plyn se dlouho dodával na základě dlouhodobých kontraktů, kde byla jeho cena navázána na ceny ropy. EU to nechtěla a prosadila krátkodobé kontrakty za tržní ceny. Tím obchodníci ztratili zájem na tom aby plnili zásobníky, protože počítali s dalším poklesem cen. No a za energetické krize plnily zásobníky vlády tím nejdražším plynem na světě.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.4.2024 09:32 Reaguje na Richard Vacek
Souhlas.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.4.2024 09:32 Reaguje na Richard Vacek
Souhlas.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

3.4.2024 10:33 Reaguje na Richard Vacek
Tak jest
a zajisté by šlo, se tomu vyhnout i navrátit se k tomu, co fungovalo ke spokojenosti obou stran obchodu.
Odpovědět
PH

Petr Hanák

9.4.2024 07:44 Reaguje na Richard Vacek
Vedl jsem v UniCredit Bank CZ/SK financování mj. energetiky. Až do roku 2016. Tedy se trochu orientuji a plně souhlasím. Navíc: NS2 nebyla černá stavba, kolaudaci bránila jen nevůle.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

11.4.2024 10:48 Reaguje na Richard Vacek
Připomene někdo to video, v němž Biden říká německému prezidentovi: "My vám ten plynovod vypneme." A prez. ani nedutá.
Odpovědět
HH

Honza Honza

3.4.2024 09:27
Strategie EU = strategie Německa = odpojování JE, přílišná závislost na Rusku, honba za ziskem a nákup zboží z Číny je stejně nesmyslná, jako komunistická kolektivizace zemědělství v 50letech.
Jediná obrana je být co nejméně závislý na EU, budovat si vlastní energetiku. Nezávislost na EU dlohodobě a trvale propaguje V. Kalus a nejstabilněji ji prosazuje ODS. K ní až nyní se díky bohu připojuje i ANO. Přijetí eura = také menší závislost a větší svoboda na rozhodování EU ohledně kurzu. ODS by to měla pochopit!
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

11.4.2024 10:47 Reaguje na Honza Honza
Komunistická kolektivizace zemědělství zajišťovala vysoce produktivní velkovýrobu s vysokými standardy sociálního zajištění pracovníků. Zajímavé, že nikdo neprosazuje, aby se, např. auta, vyráběla stejně jako před 100 lety v malých továrničkách.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.4.2024 09:36
Článek vynechává některé podstatné věci. USA všemožně výstavbě NSII bránily i zákazem dodávek některých služeb a komponentů.

A už vůbec se nezmiňuje o sabotáži, kterou byly NS I a II zničeny.
Tedy odepsáno cca 220 mld m3/rok z RF do EU.
Do dnešního dne se nezjistilo ,kdo stál za tímto teroristickým činem. Jedno však je zřejmé - Rusové to nebyli.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

3.4.2024 10:34 Reaguje na Miroslav Vinkler
1*
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

3.4.2024 10:55 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ono se také nezmiňuje, že i představitelé EU na podzim r.2021 (pp. Borell, Merkelová), veřejně přiznávali, že RF své smluvní závazky dodávek plynu do EU plní. A Gazprom roční dodávky do EU splnil v období Vánoc 2021. Politici sice opravdu od léta 2021 nabádali ke zvýšení dodávek plynu z RF, ale objednávku k navýšení sjednaných kontraktů, za ceny na Lipské burze, již Gazpromu nikdo z obchodníků nevydal.
Další, co nebylo zmíněno je, že z politických důvodů, byl v Polsku odstaven plynovod Jamal, vedoucí do Německa. V době krize, pak plyn proudil z Německých zásobníků, Jamalem zpět do Polska. Novináři mainstreamu, z toho obráceného chodu měli senzaci a obviňovali z toho RF. Jen již nezmínili, že plyn byl v té době do Německa dodáván na základě dlouhodobé smlouvy za (cca) 220 USD/1000 m3 a byl prodáván do Polska za aktuální přemrštěnou burzovní cenu.
Sabotáž na třech ze čtyř trubek NS1 a NS2 byla až později. Nicméně jedno potrubí o kapacitě 27 mld. kubíků plynu ročně, je od září 2021, ještě stále funkční.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

11.4.2024 10:52 Reaguje na Tonda Selektoda
Pamatujete, jak min. Lipavský hrdě oznamoval, že v plynu ČR vůbec není závislá na Rusku? Že nám plyn dodávají Němci? Před 3 dny jsem se dočetl, že dodávky ruského plynu do ČR stouply na 60% spotřeby.
Odpovědět
PE

Petr Elias

3.4.2024 10:36

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

3.4.2024 11:06 Reaguje na Petr Elias
Jediným štěstím, že ty ceny takové nejsou jsou mírné zimy a to, že
lidé neskutečně šetří plynem. Jen já klesl se spotřebou díky topení
dřevem na polovinu a někteří dokonce na pár desítek kubíků určených
pouze k vaření. Topení plynem komplet nahradili dřevem a uhlím. Po
zákazu starých kotlů ale spotřeba opět naroste a s ní důvod plyn
zase zdražit. Momentálně ho je nadbytek a ti, co prodávali draze
museli slevit, aby ho prodali vůbec. Ano je to trh, který srazil
ceny, ale taky mírná zima a přeorientování spotřebitelů na jiná
paliva. Být tu po oba roky klasická zima, tak cena plynu klesat nebude. Ono už pouhé navýšení nákladů za stlačení a opětovné
zplynování při dopravě lodí plyn proti dopravovanému potrubím
zdražuje a to nehovořím o ekologických dopadech jeho těžby a
dopravy. Pokud jde o politiku, tak jde i ekologie stranou a už
nevadí ani frakování a doprava lodí přes půl zeměkoule. A to už
nehovořím o tom, že leckdy jde o ruský stlačený plyn přeprodaný
přes prostředníky. Holt, když jde o kšefty a politiku, tak musí
jít i ekologie stranou. Tak jen tleskejte tomu, kolik energie
bylo zmařeno zkapalněním, dopravou a opětovným zplynováním a
přesto to Rusy nepoložilo na lopatky, ale dalo vydělat USA a
"demokratům" z Kataru a jiných sultanátů, které za ty peníze
s námi přes prostředníky bojují za islamizaci planety. Opravdu
obrovský úspěch !!!
Odpovědět
PE

Petr Elias

3.4.2024 11:11 Reaguje na Břetislav Machaček
Tak víš jak to je. Kdyby ta tvá východní panslovanská chamraď nevyvolala válku, nic by nebylo. ;)
Odpovědět
AN

Aleš Nebáznivý

3.4.2024 11:39 Reaguje na Petr Elias
Fakt nechápu Váš přístup. Hodně dobrých informací jste schopen předložit po analýze zdrojů. Ale abyste si stejnou péčí podíval i na tento špinavý konflikt. To máte hned jasno a chováte se jako hulvát.
Odpovědět
PE

Petr Elias

3.4.2024 12:01 Reaguje na Aleš Nebáznivý
Žádný konflikt! Speciální třídenní operace určená k odstranění ukrajinských nacistů spolčených s židozednáři z jůesej, kteří chtěli napadnout matičku rus. ;)
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

11.4.2024 11:01 Reaguje na Petr Elias
Nejsem žádný politolog, jen jsem namátkou zaznamenal některé projevy. Ale už nejméně od r. 2007 sleduji, jak Putin marně vyzýval západní politiky k uspořádání politických a ekonomických vztahů na základě vzájemné bezpečnosti a výhodné ekonomické spolupráce. A jaké byly reakce těch politiků? Už se přiznává, že při sjednocování Německa skutečně bylo Gorbačovovo přislíbeno, že se NATO nepohne ani o palec na východ, Merkelová přiznala, že Minské dohody byly jen prostředkem k tomu, aby se Ukrajina mohla vyzbrojit, přiznává se, že již před r. 2014 v ní začínali působit vojenští instruktoři z Británie. A pamatujete, většinou asi ne, já ano, jak v r. 1962 zareagovaly USA, když se cítily ohrožené instalováním sovětských raket na Kubě?
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

3.4.2024 11:20 Reaguje na Petr Elias
Ono v té době nevřeštělo jen pár jednotlivců na diskusních fórech. Vzpomeňte si na naši Markétku s pletením a propagací tří svetrů, na doporučení omezit vytápění v domácnostech na 17 až 19 ˚C a na podobné lahůdky. V článku je uvedeno, že Gazprom v době kovidové, dodával asi 35% spotřeby plynu v Evropě. Byly jsme prý příliš závislí na RF. Zdroje plynu v Evropě se nezměnily. Pokud již plyn z RF nebereme, logicky, asi budeme závislí na jiných dodavatelích. Cena a kvalita plynu, tomu bude jistě odpovídat.
Hodně nás zachránilo nejen nezvykle teplé zimní počasí, ale (bohužel) i útlum energeticky náročných segmentů průmyslu v Evropě.
Odpovědět
PE

Petr Elias

3.4.2024 11:35 Reaguje na Tonda Selektoda
Jasně, byla to chyba považovat východního mongoloida za důstojného obchodního partnera. Co je rusák za svoloč ukázal třeba při tom debaklu s Gazprom Germania. :D Ale nebojte, Evropa to zvládne i přes ten kvikot místních kolaborantů. :D
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

3.4.2024 13:55 Reaguje na Petr Elias
Pane Petře,
koho chcete stigmatizovat nařčením z kolaborace? Máte snad důkazy o vědomé spolupráci některého diskutujícího s cizí mocností a z toho pro něj plynoucích výhod?
A koho máte na mysli Vašemi termíny, ve svém příspěvku: „východní mongoloid“, „rusák“ a „svoloč?
Dovolüji si Vás upozornit na §355 Trestního zákoníku:
§ 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob
(1) Kdo veřejně hanobí
a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo
b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) nejméně se dvěma osobami, nebo
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.
A z toho plynoucí:
Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 1246/2020, ze dne 17. 2. 2021:
„Za hanobení se považuje subjektivní, hrubě urážlivý projev směřující k hrubému znevážení některého národa, jeho jazyka, některé etnické skupiny nebo rasy, anebo skupiny obyvatel republiky pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání.“
Doporučuji Vám, sklidnit se...
Odpovědět
JH

JH

3.4.2024 19:22 Reaguje na Tonda Selektoda
S těmi paragrafy máte jistě pravdu. To ale nedává žádné skupině právo chovat se způsobem, pro který jsou termíny použité panem Eliášem zcela na místě. A pokud jde o paragrafy, na šíření propagandy nepřátelské mocnosti jsou jistě taky nějaké paragrafy, tak si raději po sobě přečtěte, co jste napsal.
Odpovědět
PE

Petr Elias

4.4.2024 07:52 Reaguje na Tonda Selektoda
Tak sorry, že se v tom asi vidíte. Ale to je váš problém. :D
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

11.4.2024 11:03 Reaguje na Tonda Selektoda
No, oni někteří, kdyby neměli toho Rusa, by si ho snad museli vymyslet.
Odpovědět

Radek Čuda

4.4.2024 12:22 Reaguje na Petr Elias
Jako jedna věc jsou nějaké katastrofické scénáře, kdy máte skutečně pravdu v tom, že ty byly a jsou mimo.
Na druhé straně je nesporným faktem, že tempo které Evropa nasadila a způsob, jaký se jej snaží dosáhnout si fest odnáší a doplácí na něj.

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/green-deal-antverpska-deklarace-eu-evropska-komise-ursula-von-der-leyenova.A240403_163631_ekonomika_hyk

A to fakt nejsou nějací prokremelští trolové.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

3.4.2024 15:39
Je zřejmé, že manipulace cenou povolenky za tunu vypuštěného CO2 určuje cenu. O tom svědčí dlouhodobý vývoj ceny elektřiny a ceny povolenky. Silný růst cen plynu byl celkem rychle eliminován, cena povolenky určuje cenu elektřiny. Toto pseudotržní řešení pro odchod od fosilních paliv umožňuje jakoukoliv manipulaci s cenou elektřiny.
Uvědomme si, že to je jen specifika cca 5% světové populace (=EU), jinde, i když mají taky nějakou uhlíkovou daň, je tato velmi nízká, jako byla v EU před 2018, kdy elektřina byla velmi levná.
Toto vše názorně demonstruje silný vliv klimatického alarmismu na EU. Ostatní svět využívá obrovského technického pokroku v obnovitelných zdrojích elektřiny, především pak fotovoltaiky a větrných elektráren k rozšiřování své energetické základny, v nových zdrojích dominují slunce a vítr.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

3.4.2024 15:47 Reaguje na Milan Vaněček
Vidíme tedy, že 90-95% obyvatel světa používá obrovský technický rozvoj obnovitelných zdrojů k vyřešení své rostoucí spotřeby elektřiny, která bude pozvolna vytlačovat fosilní paliva. Nové kapacity výroby elektřiny=fotovoltaika, větrné a vodní elektrárny, biomasa. V desetině zemí i jaderná energetika.
Jen EU se rozhodla jít cestou silného zdražení ceny elektřiny aby dosáhla silného urychlení energetického přechodu. Za rychlost se platí, hodně, především ztrátou konkurenceschopnosti průmyslu a rostoucí energetické chudoby části společnosti ...
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

3.4.2024 17:17 Reaguje na Milan Vaněček
Jedním z problémů emisních povolenek na vypouštění skleníkových plynů je, že sice postupně klesající část těchto virtuálních kvót obdržíte od Ministerstva životního prostředí, ale zbytek si musíte nakoupit. Obvykle přes burzovního makléře na burze. Fyzicky neexistují, v krámu je nekoupíte. Kvůli takovému způsobu obchodování, je cena povolenky nestabilní. Na ceně povolenky se projevují burzovní spekulace obchodníků, kteří s emisemi skleníkových plynů nemají nic společného. Od r. 2005, zavedený povinný obchod s povolenkami, pro provozovatele spalovacích zařízení s příkonem nad 20MW, se stal jejich živobytím. Nakonec tu přemrštěnou cenu virtuální povolenky musí zaplatit občan, který ji má rozpuštěnu v ceně zboží, elektřiny (nebo tepla).
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

11.4.2024 11:12 Reaguje na Milan Vaněček
Před 10 dny jsem četl chválu na Portugalsko, že je z 90% "zelené". Díky fotovoltaice a větrníkům. A že by mělo být i pro nás příkladem. Jenže Portugalsko je u moře, kde hodně fouká. Dále - je v subtropickém pásu, kde hodně svítí Slunce a hodně elektřiny spotřebuje na klimatizaci. I v létě je nějakých 10, 15 km od moře chladno, až zima, vlivem studených větrů od Atlantiku. Dále ve vnitrozemí je hrozné vedro. Logicky tedy potřebují hodně elektřiny ve dne pro klimatizace. Takže fotovoltaika je pro ně výhodná. Na rozdíl od nás, kdy elektřinu potřebujeme hlavně večer, v noci a v zimě, kdy foto- až tak moc účinné není.
A ta biomasa? Ano, v Dánsku např. přebudovali jednu uhelnou elektrárnu na štěpku. Tu dovážejí z Kanady.
Odpovědět
JO

Jarka O.

3.4.2024 19:39
To je výborný článek. Už je ale pozdě. Stále mám v paměti jak místní troli pred 2 lety vřeštěli, že za ceny plynu a elektřiny může putin. A že nic nezkrachuje a nebudeme žrát cvrčky. :D Tak co ukňučení hulváti, omluvíte se? Asi ne, protože tu jeden nedouk stále neumí číst a zase mele o rusech. Omlouvám se za slovník, ale je to doslovně opsáno od místního neskutečného trola.
Odpovědět
JH

JH

3.4.2024 19:45 Reaguje na Jarka O.
Ale v článku se také píše, že "se ruské společnosti zřejmě připravovaly na válku několik let dopředu a energetický sektor byl jednou z jeho důležitých zbraní". Za to asi může Putin, tak proč by se měl někdo omlouvat?
Odpovědět
JO

Jarka O.

4.4.2024 12:05 Reaguje na JH
Chápání textu a znalosti jsou vaše dlouhodobá Achillova pata. To pak je nahrazováno ideologickým hloupým trolením, ale o takové „diskuze“ není zájem. Ceny v EU nejsou tvořeny Ruskem, o tvorbě cen je nejen text, ale i jiné normální příspěvky vyjma vašeho hnusného vyhrožování, např. i příspěvek p. Vaněčka.
Odpovědět
JH

JH

4.4.2024 16:19 Reaguje na Jarka O.
S chápáním textu problém asi mám pokud jde o vaše příspěvky. Ale nemyslím si, že ta Achillova pata je moje, s jinými texty problém nemám.
Odpovědět
JO

Jarka O.

4.4.2024 22:12 Reaguje na JH
Ano, je poznat, že se mým příspěvkům nerozumíte. Pak byste neměl reagovat. Mínila jsem ovšem, že jste nepochopil článek o tvorbě cen plynu do r. 2021.
Odpovědět
JH

JH

5.4.2024 09:20 Reaguje na Jarka O.
Já myslím, že vy toho nechápete ještě víc.
Odpovědět

Radek Čuda

4.4.2024 12:10 Reaguje na JH
No, tam je to zřejmě ... ono je otázkou jak moc se připravovaly na válku a jak moc bylo jejich cílem tlačit na zprovoznění NS II. Mám teď na mysli situaci do 2021, pak už pravděpodobně ta souvislost s válkou mohla být primární.
Odpovědět
JO

Jarka O.

4.4.2024 12:56 Reaguje na Radek Čuda
Tomu nerozumím.Je vina Ruska, že SRN chtělo jejich levný plyn namísto JE? NSII byl přece následek Fukušimy a pro SRN výhodný.
Odpovědět
JH

JH

4.4.2024 13:59 Reaguje na Jarka O.
Vybudovat závislost na ruském plynu byla hloupost. Rusko za německou hloupost asi nemůže, ale určitě ji vydatně podporovalo. A je velká otázka, jak by dnes byl NS2 výhodný, problém by nejspíš nevyřešil.
Odpovědět

Radek Čuda

4.4.2024 14:39 Reaguje na JH
Tak pokud by nebyla válka, tak by NS II samozřejmě výhodný byl, protože by dodávky běžely jako dřív a problém by neexistoval.

S útokem na UA se samozřejmě situace zcela zásadně změnila a teď je to stejně jedno, protože jsou mimo ... resp. 3 roury ze 4.
Odpovědět
JH

JH

4.4.2024 14:53 Reaguje na Radek Čuda
Sám o sobě by ten plyn výhodný byl, ale je otázka, do jaké míry lze oddělit obchod s plynem a válku na Ukrajině. V každém případě spoléhat na jediný zdroj je vždycky riziko a to by NS 2 určitě nevyřešil.
Odpovědět
JO

Jarka O.

4.4.2024 15:25 Reaguje na JH
To by byl problém SRN, ne Česka, které má jiný plynovod.
Odpovědět
JH

JH

4.4.2024 16:17 Reaguje na Jarka O.
Já jsem myslel plyn z Ruska jako jediný zdroj.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

11.4.2024 11:23 Reaguje na JH
Protože sama Evropa nemá dostatek svého plynu, bude stále na někom závislá. A myslíte, že bude moci, obdobně jako Bohemia Energy každým rokem měnit dodavatele, podle ceny na burze? Který producent, s ohledem na ty obrovské investice do vybudování plynové struktury, by to preferoval před dlouhodobými smlouvami za stabilní ceny.
Odpovědět
JH

JH

12.4.2024 21:29 Reaguje na Jaroslav Pokorný
Protože Evropa nemá dost vlastního plynu, tak by měla mít několik zdrojů, aby se v případě nějaké krize dal nahradit výpadek. Bezhlavě spoléhat na jednoho dodavatele hloupost určitě byla, to mi nikdo nevymluví.
Odpovědět

Radek Čuda

4.4.2024 14:36 Reaguje na Jarka O.
Tam šlo o to, že Německo původně samozřejmě NS II chtělo, nicméně pak okolo toho byl slušný humbuk, v článku popsáno, a Německo začalo tak trochu couvat ... a vyvolání nedostatku plynu, resp. navýšení dodávek bylo ze strany Ruska právě podmiňováno zprovozněním NS II.
Odpovědět
JO

Jarka O.

4.4.2024 15:22 Reaguje na Radek Čuda
No ano, Rusové byli kvůli zpožďování naštvaní. Před 2 lety jsem napsala větu o ceně plynu kvůli spekulacím s odpustky a GD, ale hanzl neblahé paměti odpovídal nesmysly a sváděl to na válku. Nastěstí to tu vysvětluje článek. O té 1 trubce NS2 je ticho, kdoví, jestli by mohla fungovat, stejně se stavějí terminály. Pro Česko je to jedno, současná hloupá závislost bude likvidační.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

11.4.2024 11:18 Reaguje na JH
Víte, co je zajímavé, a neuvěřitelné? Že (prý, ano, musím napsat prý, nejsem schopen to ověřit) Rusko - tedy tamní soukromé podniky - stále dodávají na Ukrajinu motorovou naftu. Obdobně německá firma Knauf se podílí na obnově Mariupolu dodávkami sádrokartonu, z továrny, která v Rusku stále funguje.
A prý také kompresní stanice a trasa plynovodu, který stále funguje, prý je nejbezpečnější území Ukrajiny.
Obchod je obchod.
Odpovědět
JH

JH

12.4.2024 21:26 Reaguje na Jaroslav Pokorný
Prý? Běžte si to tam ověřit a potom dělejte chytrého.
Odpovědět
HH

Honza Honza

4.4.2024 07:05
Tak jako ekologové varují, že oteplování je nebezpečné, že je proti tomu nutno usilovně a účinně bojovat (nikoli ale nesmyslně: podporou TČ tam, kde nemohou fungovat, podporou FV za 200tis, když je pak budeme odpojovat od sítě),
stejně tak je nebezpečí Putin, proti kterému je nutno účinně bojovat.
Jaký je plán B (o kt. mluví opozice)? Jedině ekonomicky se pokud možno co nejrazantněji odvracet od Ruska (platí to i o Číně), důsledně hodnotit i jiné země světa, přesvědčovat je, aby s Ruskem neobchodovaly, rovněž s nimi omezovat obchody, hrozit sankcemi, odmítat jejich podporu.
Tak aby celý svět se od Ruska odvracel. Apelovat na Čínu, aby s Putinem neobchodovala, hrozí světová válka.
A naopak: nehádat se s Čínou a Ruskem politicky, jestli Thaj Wan , Ukrajina je jejich území - ať si to vyřeší vzájemně diplomaticky, referendy, nikdy ale ne válkou. I Čína musí pochopit, že válka je nepřípustná, že pokud k ní dojde, přijde razantní odpor- zde je třeba nebýt strašpytel, přijmout omezení, pokles životní úrovně, extrémní výdaje. Při nesmyslné podpoře OZE elektroauty, místo smyslplného zavodnění, zalesnění, zastínění, tyto peníze v boji s Putinem budou scházet.
Tato chyba se stala i s Hitlerem- politicky se s ním bojovalo, ale ekonomicky jej celý Západ podporoval. To se nesmí opakovat!!!
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

11.4.2024 11:28 Reaguje na Honza Honza
Pěkný úmysl. Ale Rusko, spolu s Čínou, úspěšně rozvíjejí spolupráci mezi státy BRICS: "BRICS je zkratkovité (akronymní) označení hospodářského uskupení Brazílie, Ruska, Indie, Číny, Jižní Afriky, Egypta, Etiopie, Íránu a Spojených arabských emirátů". Tak je otázka, jak moc účinné ty sankce budou.
Odpovědět

Radek Čuda

4.4.2024 12:18
Článek celkem dobrý, za mne mi tam jen chybí větší akcent na řekněme "germánské antijaderné šílenství", které na jedné straně zcela nezbytně vyvolalo příklon k plynu ... a tím větší závislost na Rusku ... a na straně druhé poslalo jadernou energetiku prakticky v celé EU na řadu let k ledu.

Ostatně, jak babu moc nemusím, tak oceňuji, že Angela to někdy v létě 2022, tedy dávno po invazi, řekla zcela na férovku. Tedy že na příklon k ruskému plynu Německo=ona tlačila s cílem utnout JE, a že to z jejího pohledu bylo správné a stálo to za to.
Odpovědět
JO

Jarka O.

4.4.2024 12:52 Reaguje na Radek Čuda
Já tam to jádro vidím, šílenství- není moc nutné nějak zdůrazňovat, to se rozumí již ze znalostí a z podstaty věci, za mne článek super. S JE bychom asi nebyli tam, kde jsme teď.
Odpovědět

Radek Čuda

4.4.2024 14:43 Reaguje na Jarka O.
Tak ono je tam zmíněno u té Říše, ale ono se to bohužel přeneslo i do ostatních zemí, kdy docházelo buď k uzavírání kapacit, nebo minimálně se udržovaly tak tak při životě, o nějakém rozvoji ani nemluvě. Viz. ta Francie, kde jim ty provozní problémy z uvedeného důvodu bouchly do xichtu v nejméně vhodnou dobu.
Ale na férovku je třeba taky přiznat, že například ta výstavba JE ve Finsku tomu taky dost nahrávala, protože to bylo opravdu tristní.
Odpovědět
JO

Jarka O.

4.4.2024 15:29 Reaguje na Radek Čuda
Jo, francouzské jádro se mi taky zdá tristní, závislé na náladách. Takže od Frantíků JE neeé, nikdo je neuhlídá, čestí fyzici v Řeži nebo stavbyvedoucí už vůbec ne, si myslím, bude to drahé, nekonečné, tristní.
Odpovědět
JN

Jiří Nápravník

5.4.2024 08:43
V tom článku se míchá politický postoj s fakty jestli někdo dodává suroviny nebo neplní dohodnuté kontrakty.
Všimli jste si, že na Ukrajině zuří boje, ale ropovody a plynovody fungují? přitom by stačilo jen otočit kohoutem, vypnout čerpadlo.
Další fakt je, že na Ukrajině se ztrácelo/ ukradlo před rokem 2009 obrovské množství plynu.
To byl i jeden z důvodů proč rusové postavili NordStream I. a II. Transportovat plyn přes území kde se krade je prostě riziko.
Je pravda, že od léta 2022 je vypnuta jedna z předávacích stanic plynovodu mezi RF a UA, ale to je zapříčiněno tím, že stanice je na území obsazeném ruskými vojsky a ukrajinci odmítají uznávat údaje z průtokoměrů na území RF.

Takže nedostatek plynu byl skutečně jen umělý. Stejně tak drahý benzán a nafta. V tom případě se stačí podívat na zisky Unipetrolu za roky 22, 23.
-------

Další téma, které je absurdní byla drahá elektřina. V letech 2021, 22 elektrárny v ČR fungovaly. Je fakt, že ČEZ se snažil nechat Sev.en a další "vyhladovět", ale elektřiny bylo dost.
BohemiaEnergy nazkrachovala, ale prostě ukončili činnost. Pro zákazníky to mělo stejný efekt, ale z pohledu práva nebo vymáhání škody to je velký rozdíl.
Vážnější bylo chování ČEZu. Vzpomenete si ještě na půjčku 3 miliard Euro, kterou poskytla Vláda ČR fungujícímu ČEZu?
Nebylo to kvůli prodeji elektřiny na burze v Lipsku. Nikdo nenutil Čez, aby prodával elektřinu na burze. On jí skutečně z většiny prodával přímo distributorům. Tu půjčku potřeboval ČEZ, protože "hrál"/ spekuloval na burze s komoditními deriváty a na konci roku 2021 prodělával 26 miliard korun. - https://napravnik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=812825
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

11.4.2024 10:44
Připomene někdo to video, na němž Biden říká německému prezidentovi: "My vám ten plynovod vypneme." A něm. prez. ani nedutá.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist