https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/pozary-zasadne-ovlivnuji-zasobu-uhliku-v-lesnich-pudach
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Požáry i větrné a hmyzí kalamity zásadně ovlivňují zásobu uhlíku v lesních půdách

21.6.2024 04:37 | PRAHA (Ekolist.cz)
Požáry zásadně mění také mikrobiální charakteristiky půdy, půdní biodiverzitu i formy uhlíku – vzniklé dřevěné uhlí podléhá rozkladu pomaleji než běžné organické látky.
Požáry zásadně mění také mikrobiální charakteristiky půdy, půdní biodiverzitu i formy uhlíku – vzniklé dřevěné uhlí podléhá rozkladu pomaleji než běžné organické látky.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Uhlík je základním stavebním prvkem živé hmoty. Zároveň je součástí oxidu uhličitého, který je významným skleníkovým plynem přispívajícím ke globálnímu oteplování. Jeho koncentrace v atmosféře se zvýšily od poloviny 18. století do současnosti přibližně o 45 %. Jedním z nejvýraznějších jevů ovlivňujícím zásobu uhlíku v lesních půdách jsou lesní požáry. Požár významně snižuje zásobu půdního uhlíku. V nadložních humusových vrstvách je ztráta uhlíku v průměru 59 %, v celém půdním profilu pak 26 %. Návrat k původní zásobě uhlíku může trvat více než 100 let.
 
Po svrchní vrstvě zemské kůry a hluboké vrstvě oceánů představuje vegetace a půda největší zásobárnu uhlíku na Zemi. V nich je uloženo zhruba 2 000–3 000 Gt uhlíku, následuje permafrost s 1 600–1 700 Gt a teprve poté svrchní vrstvy moří a oceánů (900 Gt) a atmosféra (830–860 Gt).

Možnost zvýšeného ukládání uhlíku v pevninských ekosystémech může tedy představovat nezanedbatelný nástroj zmírnění dopadu neboli mitigace klimatických změn, a zrychlení jeho uvolňování naopak riziko pozitivní zpětné vazby v procesu globální změny klimatu.

Lesní ekosystémy v současné době pokrývají 4,06 miliard hektarů, což představuje téměř třetinu povrchu pevniny. Množství uhlíku, které lesy poutají, je odhadováno na 295 Gt v živé biomase, 68 Gt v opadu a mrtvém dřevě a 296 Gt v lesní půdě (FAO 2020). Celosvětově je tak téměř 45 % uhlíku v lesních ekosystémech poutáno v lesních půdách. V Evropě (bez Ruské federace) je to dokonce 58 %. Lesy odebírají z atmosféry téměř třetinu emisí CO2 produkovaných člověkem (9,5 Gt).

Zvyšování plochy lesů je jednoznačně nástrojem pro zvýšení ukládání uhlíku, avšak zejména při zakládání lesních plantáží v zemích s původními ekosystémy je nutné zvažovat i potenciální rizika, jako je případný úbytek biodiverzity, vliv na původní obyvatelstvo, environmentální spravedlnost apod.

Pro názornější objasnění dané problematiky zpracovali vědci z VÚLHM, v. v. i., Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů a České zemědělské univerzity v Praze článek Zásoby uhlíku v lesních půdách a lesní hospodářství, který vyšel v časopise Zprávy lesnického výzkumu 1/2024. Článek vznikl v rámci řešení projektu TAČR SS06010148 „Kvantifikace zásob uhlíku v lesních půdách ČR a možnost jejího ovlivnění lesnickým managementem“.

V obsáhlém článku se vědci mimo jiné zabývali vlivem kalamit a očekávané změny klimatu na ukládání uhlíku v lesních ekosystémech. Právě kalamity a velkoplošná poškození lesních porostů mají zcela zásadní negativní vliv na ukládání uhlíku v lesních ekosystémech a lesních půdách.

Větrné a hmyzí kalamity přinášejí obdobné narušení podmínek jako holosečné těžby, avšak s daleko větším plošným dosahem. Zatímco maximální velikost holiny po plánované těžbě je v ČR jeden hektar, velikost ploch postižených kalamitami může být v desítkách až stovkách hektarů.

Větrné a hmyzí kalamity přinášejí obdobné narušení podmínek jako holosečné těžby, avšak s daleko větším plošným dosahem.
Větrné a hmyzí kalamity přinášejí obdobné narušení podmínek jako holosečné těžby, avšak s daleko větším plošným dosahem.
Licence | Volné dílo (public domain)

Vývraty při větrných kalamitách navíc usnadňují uvolňování uhlíku uloženého v minerální půdě a celková respirace se zvyšuje o 20–50 %.

Vědci uvádějí, že větrná kalamita Lothar z roku 1999 snížila uhlíkovou bilanci evropských lesních ekosystémů přibližně o 16 Mt uhlíku, což představuje 30 % celkové čisté produkce biomasy na kontinentu.

U bouře Gudrun (66 mil. m3), která zasáhla Švédsko v roce 2005, uvádějí výrazně větší negativní dopad na sekvestraci uhlíku, než byl souhrnný vliv všech holosečných těžeb v Evropě v daném roce.

Vědci dokládají, že porosty poškozené větrem v oblasti rakouských Alp tři roky po kalamitě uvolňují stejné množství uhlíku, jaké by za normálního stavu poutaly (4 t/ha/rok) a ještě osm let od kalamity zůstávají čistým zdrojem uhlíku.

U větrných kalamit v jehličnatých porostech extrémně narůstá riziko vzniku následné kalamity podkorního hmyzu. Rozsáhlé kůrovcové kalamity rovněž vedou k dlouhodobému narušení uhlíkové bilance.

Vědci uvádějí, že kalamita podkorního hmyzu (Dendroctonus ponderoseae) v Britské Kolumbii v letech 2000 až 2020 vedla k uvolnění 270 Mt uhlíku, což v průměru představuje negativní bilanci uhlíku 0,36 t/ha/rok. Po dobu dvaceti let se porosty v poškozené oblasti nevrátily k poutání uhlíku.

Vědci dokládají, že i v Tatrách byl pomalejší návrat k poutání uhlíku po hmyzí kalamitě než po kalamitě větrné. Zatímco porosty po větrné kalamitě byly po devíti letech již výrazným odběratelem uhlíku z atmosféry (-3,4 až -4,6 t/ha/rok), porost po kůrovcové kalamitě byl stále výrazným zdrojem CO2 (4,95 t C/ha/rok).

Asi nejvýraznějším jevem ovlivňujícím zásobu uhlíku v lesních půdách jsou lesní požáry. Požár významně snižuje zásobu půdního uhlíku. V nadložních humusových vrstvách je ztráta uhlíku v průměru 59 %, v celém půdním profilu pak 26 %. Návrat k původní zásobě uhlíku je nejdelší ze všech disturbancí a může trvat více než 100 let.

Požáry zásadně mění také mikrobiální charakteristiky půdy, půdní biodiverzitu i formy uhlíku – vzniklé dřevěné uhlí podléhá rozkladu pomaleji než běžné organické látky.

Význam lesních požárů pro globální uhlíkovou bilanci vzrůstá, o čemž svědčí i rekordní lesní požáry v boreálních lesích Kanady a rozsáhlé požáry v Rusku či Řecku v průběhu roku 2023.

Významný vliv na budoucí úlohu lesů a lesního hospodářství v koloběhu uhlíku představuje samotná globální změna klimatu.

Zvýšené koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší mohou zvyšovat čistou produkci lesních ekosystémů, a tím další ukládání uhlíku v biomase porostů i v lesní půdě. Na druhou stranu může postupné oteplování znamenat zvyšování respirace lesní půdy.

Není tak zcela jisté, zda lesní ekosystémy budou spíše spotřebiteli či zdroji uhlíku – této nejistotě je nutné přizpůsobit současné lesní hospodářství.

Sekvestrace uhlíku může být do budoucna ohrožena také rozsáhlejším či častějším narušením lesních ekosystémů, sníženou reakcí ekosystémů na nárůst CO2 v atmosféře (omezení fotosyntézy jinými faktory), vyšším teplotním stresem a vlivem sucha či zvyšujícím se stářím porostů.

Vědci docházejí k závěru, že sekvestrace uhlíku v lesních ekosystémech (bez zahrnutí substituční funkce dřeva) se bude v souvislosti s prohlubováním změny klimatu spíše snižovat. Není ji sice možné výrazně zvýšit změnou managementu, nicméně v hospodářských lesích s přiměřenou intenzitou hospodaření bude pravděpodobně výrazně vyšší než v lesích ponechaných samovolnému vývoji.

Zároveň je evidentní, že pro dlouhodobý mitigační účinek v podmínkách klimatické změny je imperativem adaptační management vedoucí k posílení odolnosti obhospodařovaných lesních ekosystémů. To je základem současných lesnických strategií v Evropě.

Článek „Zásoby uhlíku v lesních půdách a lesní hospodářství“ je volně ke stažení.

Autoři článku: Vít Šrámek, Věra Fadrhonsová, Kateřina Neudertová Hellebrandová, VÚLHM, v. v. i.; Emil Cienciala, IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, Jílové u Prahy; Luboš Borůvka, Česká zemědělská univerzita v Praze.


reklama

 
foto - Řezáč Jan
Jan Řezáč
Autor je pracovníkem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (25)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

21.6.2024 04:56
Zajímavý článek, čísla hovoří za vše.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

21.6.2024 07:17
Pro všechny ty bezzásahysty a nicnedělanisty cituji :
Vědci docházejí k závěru, že sekvestrace uhlíku v lesních ekosystémech (bez zahrnutí substituční funkce dřeva) se bude v souvislosti s prohlubováním změny klimatu spíše snižovat. Není ji sice možné výrazně zvýšit změnou managementu, nicméně v hospodářských lesích s přiměřenou intenzitou hospodaření bude pravděpodobně výrazně vyšší než v lesích ponechaných samovolnému vývoji.
Samozřejmě potřebujeme i staré a i bezzásahové lesy pro zvýšení biodiverzity. Ale Přiměřeně, Přiměřeně.
Ovšem místo spalování dřeva by se mělo uhelnatět a dávat do půdy lesa i polí.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

21.6.2024 08:33 Reaguje na Slavomil Vinkler
Krom té poslední věty souhlas. V lese nejlépe zaparavují uhlí do půdy nově rostoucí stromy svými kořeny, na poli by to chtělo více pícnin a luštěnin. Vpravovat tam C mechanicky mi přijde vysoce nepraktické až neužitečné. Nechme pracovat přírodu, člověk dokáže (velké) spásače nahradit až nečekaně dobře.
Odpovědět
EB

Emil Bernardy

21.6.2024 09:07 Reaguje na Karel Zvářal
Více pícnin?Pěstuje se jen tolik,kolik je třeba pro zvířata,případně potravina pro člověka.Proč zrovna vikvovité?
Před věky předsedy a ředitele zem.podniků ...vadilo centrální plánování.OV KSČ čico nařizovali kolik čeho a kam umístit a kolik toho se musí urodit,narodit a vyrůst...Jako kdyby agronom a chovatel neměli mozek a vzdělání.
Vše co naroste na poli a není cílem pěstování,stonky a kořeny,zůstane na poli,případně přez zvířata,jako trus,či stelivo.To je přeci jasné.Pokud strniště nevypalujeme.(Jako stráň pod Houpákem v Brdech,benzínem,za účelem udržení původního biotopu,cílové plochy pro dělostřelce...)
"Nechme pracovat přírodu, ...." pod dozorem odborníka.A tím pěstitel,chovatel,lesník či myslivec jsou.
Žijeme v kulturní krajině,ne v pustině.
Soused co opravuje auta mně radí co jak dělat v záhoně.Jsem slušný a on kamarád ,tak si ho vyslechnu.To je vše.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

21.6.2024 10:14 Reaguje na Emil Bernardy
Mno..., a to jste psal, že jste veterinář, jestli se nepletu...

Nedávno jsem tu psal příběh o člověku (F.Č.), který mi jako zootechnikovi dal do života snad nejvíc. Proč jste tehdy pohotově nepřiskočil a nedal mi kázání?-)

On, k mému překvapení, nechtěl dávat jalovicím granule s vysokým procentem jádra, že mu stačí objemová krmiva (senáž, siláž, seno) - na která mmch všude jinde nadávali, že to dobytek nežere. On do nich dokázal dostat dvojnásobné množství!, takže přirůstaly kilo za den.

Méně jádra by znamenalo více pícnin, na ně má skot zařízené trávení. Ušetřené jádro znamená ušetřená půda, resp. menší eroze s pícninami. Takže já si kecálisty také vyslechnu, a myslím si dál své...
Odpovědět
EB

Emil Bernardy

21.6.2024 15:04 Reaguje na Karel Zvářal
:-) nečtu vše.V 70ti letech ještě u zvířat,většinou mléčný skot.A to je hlavně výživa,dlouho totéž a potom až to ostatní.Stavy skotu ve st.č. jsou snad třetinové a opravdu větší plochy na krmiva nejsou třeba.Kukuřice,vojtěška a mnohem méně na travní senáž.Chovné jalovice jádro téměř nepotřebují,jen nějaký ten nosič minerálního a vitaminového doplňku.Jalovice a býky dnes nikdo neváží,možná KU u masných plemen.Mix pro tato zvířata vypadá opravdu chudě,ale je to tak správně.Už před snad 30ti roky přestali být ošetřovatelé placeni za přírustek,ba i káráni za přikrmováni.Holštýnky přeci jen vypadají jinak,než dříve čestr. a holandskofrízský skot.A dámy byly zvyklé na barokní dobytek...
Škrobu je dosti v kukřičných palicích,obiloviny snad vůbec,ale sója....jestli jste byl zootechnik,tak já se více jak půl století několikráte dožil toho,co jsem si dříve nedovedl představit.
Bonmot.Dříve jsme zkoušeli do zvířata vydrží,dnes co umí....
A 70 l za den v pohodě,reprodukce nemusí být problém.Jen musí býti úplně vše správně .Podle potřeb zvířat. Tak nějak. A to nezvládne každý .
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

21.6.2024 16:12 Reaguje na Emil Bernardy
Jsem proti tak vybičovaným extrémům, znám potom i důsledky - kráva po 1-2 laktacích na odpis, se zničenými játry, spíše než na jatka - do kafilerky. Ano, stavy skotu jsou třetinové, a s tím souvisí málo organiky (hnoje) v půdě, ale i málo pícnin v osevním postupu. Podle mě bylo obrovskou chybou takto dobře zajetý systém zrušit - mohli jsme masem a (sušeným) mlékem zásobit zaostalé země, kde po polo/poušti honí nízkoužitkový vyzáblý skot plný parazitů (i vnějších) a devastují krajinu - a u nás se louky mulčují místo řádného využití. S nedostatkem organiky souvisí špatná vodozádržnost půdy, náchylnost k suchu, čímž přispíváme ke změně klimatu, resp. vyrábíme sucho. A vymýšlíme kejkle, jak C do půdy dostat, namísto zažitých postupů. V jiné e-zemi mají takovou intenzitu, že být to u nás, tak to snad b požene až před soudní dvůr (emise N). No ale byla zvolena ekocesta kuku a bioplynek, biopaliva a soláry. Připomíná mi to staré klišé: čím blbější, tím lepší. Kocourkov hadra...
Odpovědět
EB

Emil Bernardy

21.6.2024 17:07 Reaguje na Karel Zvářal
Ale to není vybičovaný extrém.14tis.laktace u H je naprosto normální a "zničená játra" jsou důsledkem nezvládnuté výživy.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

21.6.2024 17:23 Reaguje na Emil Bernardy
Toho, co lidstvo nezvládá, je mnohem více, než nedostatečná KD. Nemáme ke zvířatům žádnou úctu, jsou to jen živé stroje ke splnění našich nekonečných představ. Prostě ta touha po rekordech nás (planetu) jednou zničí - a blížíme se tomu pomalu, ale jistě.
Odpovědět
EB

Emil Bernardy

21.6.2024 18:19 Reaguje na Karel Zvářal
Jsou i takoví.Všude.Mám to štěstí pracovat spíš pro dobré chovatele.Musím se trochu přít.
Ty "rekordy"jsou výsledkem perfektní práce... dobrých chovatelů.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

21.6.2024 19:36 Reaguje na Emil Bernardy
Výborně!, i ty rekordy v odlesňování a jiné devastaci Země jsou dílem vědeckého pokroku a zprůmyslnění hospodaření s přírodou.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

21.6.2024 09:00 Reaguje na Slavomil Vinkler
Spalovat dřevo lze a zároveň ho část využít jako dřevouhel při
jeho NEDOKONALEM spalování stejném, jak se konalo vždy v přírodě.
Prostě část při požáru shořela dokonale, ale část pouze nedokonale
na dřevouhel. Ten o mnoho déle odolává rozkladu, než dřevo hnijící
a tlející. Proto je z krátkodobého hlediska pro půdu lepší dřevný
kompost vzniklý za studena zetlením, než zase pro dlouhodobý efekt
kompost vzniklý za tepla zuhelnatěním dřeva. Posedlost dokonalým
spalováním je plýtváním s možností takový dřevouhel si sami pro
své zahrady produkovat. Já tak činím dlouhodobě a přál bych vám vidět nejen to množství dřevouhlu v půdě, která tak lépe váže
vodu a má své vlastní zásoby uhlíku a jiných prvků obsažených
v popelu po nedokonalém spalování dřeva. Bohužel opět EKOlogie
jde opačnou cestou a nutí nás dřevo spalovat DOKONALE bez toho
dřevouhlu k uložení uhlíku do půdy. Proto si stále kladu jednu
a tutéž otázku: Je to EKOlogie a nebo EKOlogismus konající ve prospěch producentů nových kotlů a jiných nesmyslů?
Odpovědět
EB

Emil Bernardy

21.6.2024 09:14 Reaguje na Břetislav Machaček
Dřevouhel.... taková kamna by neprošla na STK na emise.. a co komín?Saze a DEHET. Dříve se dehtařilo,milíře...Ledaže místo superrychého internetu půjdeme na kouřové signály. Jen taková legrace po ránu.Pěkný den.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.6.2024 09:37 Reaguje na Emil Bernardy
Právě naopak. Pokud v kotli na dřevoplyn necháte obsah paliva důkladně "prohořet" a přitom "neshořet" a vypnete kotel ( ventilátor, čímž zamezíte přívodu vzduchu) tak z něho posléze vyberete dost kvalitní dřevěné uhlí. Jinak suché dřevo nedehtuje.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

21.6.2024 10:19 Reaguje na Jarek Schindler
Nechte pána z paneláku, kterého vytápí kotelna na
štěpku a nebo ještě na uhlí. On totiž ani neví, že
dokonalé hoření je o tahu v komíně a ten je možno
regulovat i jinak, než ventilátorem moderního
kotle. Pokud mám zájem dokonale suché dřevo spálit, tak mu stačí dodat dostatek vzduchu a mít v komíně
dostatečný tah. Při každém dohořívání ohně klesá
v komíně jeho chladnutím tah a zbytky nespáleného,
byť suchého dřeva zuhelnatí. Mimochodem nevím co
je to dehtování 11 m vysokého teplého komínu s
tahem, který je schopen vytáhnout ven hořící
noviny. Ti teoretici, co neumí ani zatopit v
kamnech, by si to měli nejprve alespoň zkusit a
pak rozdávat rozumy. V přírodě dokonalé spálení
je pouze vyjímkou, protože lesní požár doslova
"sežerou" kyslík v centru požáru a oheň se dusí
za vzniku dřevouhlu. Jak jinak by asi přirozeně
vznikal? Ono totiž málokdy oheň uhasí déšť, ale
hlavně se oheň vyčerpá vyhořením snadno hořlavé
hmoty a ta hůře hořlavá pouze doutná. Milíř byl
lidmi odpozorován v přírodě, kde zjistili, že
dřevo za přístupu vzduchu shoří, ale kořen pod
zemí bez vzduchu pouze zuhelnatí. Dehet nebyl
pouze vedlejší produkt, ale produkt cílový pro
jeho použití v tehdejší době i dnes. Jsem třeba
zvědav, odkud bude průmysl brát dehet po ukončení
výroby koksu a jak se bez něho chemický průmysl
obejde. Že bychom se vrátili k dehtu ze dřeva?
Odpovědět
EB

Emil Bernardy

21.6.2024 13:39 Reaguje na Jarek Schindler
Dříví v lese kácím,štípu a topím elektrokotlem ,na 20st.a na přijatelnou teplotu dotápím v krbovkách.Každé dříví dohoří jinak.Borovice , akát,jasan,osika,bříza , v tomto pořadí..Dříve uhlí,potom 15let plyn,zase uhlí a cca 8let toto.Topení a péče o kotel a komín byla a je má práce.Ale k čemu to dřevěné uhlí či dřevouhel je?Gril máme klasiku z přeříznutého bojleru,žhavé uhlíky se udělají po spálení blbého dříví,co nejde nacpat do kamen.Takto už opravdu 55let...od mladických let,kdy se pekly prasátka,či ouce..Koupit si dřevěné uhlí je jistě pohodlné,ale kdo umí,ten umí.Kotel na štěpku...to ne.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

21.6.2024 16:09 Reaguje na Emil Bernardy
Vy nevíte k čemu je dřevouhel na zahradě mimo
grilování dobrý? Tak za prvé vylehčuje těžké
půdy. Za druhé zadržuje v sobě vodu a tu pak
za sucha půdě vrací. Za třetí má desinfekční
účinky pro půdu. Za čtvrté je pro rostliny
zdrojem nejenom uhlíku, ale i jiných prvků
a za páté je to oddálení přeměny uhlíku ze
dřeva na CO 2. Pokud ale to dříví spálím
"ekologicky", tak v popelu už uhlík nebude
a bude ve formě CO2 v ovzduší. Takže z EKO
hlediska jsem zahodil všech pět výhod toho
nedokonalého spalování a vytvořil problém,
že vzniká tím dokonalým spalováním CO2 na
rozdíl od CO při spalování nedokonalém.
Takové saze jsou pevnou formou uhlíku, které
obohatí nakonec půdu a ty bohužel při tom
dokonalém spalování nevznikají. Musíme si
proto vybrat, zda "čistý vzduch" plný CO2
a nebo "špinavý" s pevnými formami uhlíku
ve formě dřevouhlu a nebo sazí. Po miliony
let to bylo to druhé a pouze nyní to prvé.
Jinak nechci radit, ale gril do kterého
kape mastnota a tam hoří není nejzdravější.
Lépe tu půlku bojleru opatřit mřížkou a
postavit ho jako půlměsíc. Grilovat žárem
přes mřížku vedle s vykapávání mastnoty
mimo ohniště do záchytné misky a jako
palivo vám pak postačí i suché dřevo.
Takto grilují ti, kteří se mají rádi a
nelibují si v mase očazeném hořícím tukem.
Jinak se omlouvám, je vidět, že topíte i
v krbu a víte, že ne vše dohoří dokonale.
Mi totiž vadí, když praktiky poučují
teoretici, kteří neumí ani zatopit v kamnech. Jednou jsem takovým panelákovým turistům
zajistil chatu s kamny a do mého příjezdu
jim kamna pouze čadila a v chatě bylo zima.
Po příjezdu na mne spustili kritiku o nevymeteném komíně a nebo ucpaném mrtvým ptákem. Stačilo ale vyzkoušet tah starými novinami a zahřát studený komín novinami a velmi suchými třískami. Ejhle! Zázrak!
Komín se zahřál a táhl o sto šest celý
víkend.
Odpovědět
EB

Emil Bernardy

21.6.2024 18:32 Reaguje na Břetislav Machaček
Dnes jsme se rozpovídali.
Zdrojem C je jen CO2 přez fotosyntézu,jednoduchá rovnice.Dřevěné uhlí asi nebude dále využitelné pro rostliny,něco jako keramzit,na zkypření,ale je toho málo....plivnutí do moře.Také nechávám dřevěný popel v zahradě,ale některé kytky to nesnáší.Dobře likviduje mech.
Gril jak píšete je asi fajn,ale já jen ohniště s roštěm z Baumaxu,nejsem až tak zdatný kutil.
Pěkný den.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

21.6.2024 18:57 Reaguje na Emil Bernardy
Jen pro doplnění. Pokud zapravíte dřevouhel, je to výhodné pro půdu. Konzervuje dlouhodobě C , vylehčuje půdu a tím zvyšuje vsakování, zvyšuje sorbci živin, zvyšuje zádržnost vody. Tedy dlouhodobě částečně nahrazuje funkci humusu.
Odpovědět
EB

Emil Bernardy

22.6.2024 08:07 Reaguje na Slavomil Vinkler
Jasně,pěkná myšlenka,ale kvantum!Pořád se bavíme o tom jak člověk dokáže měnit složení půdy,možná ornice,ale tato hornina byla vytvořena a tvořena v čase,kde lidský život je nic.Na jedné straně blbneme s vylepšováním substrátů kávovým logrem,na druhé straně neustále přibývá zpevněné plochy,beton,asfalt,antuková hřistě pokrývá plastový povrch.V Boubínském pralese se hloubí jamky ale přibývá plochy , která vodu nepustí. Dřevouhel ... opravdu je to bezvýznamná hračka pro ... nás také zahrádkáře.Významem nepřesahuje rozlohu našeho záhonku,či skalky.Jak chudá je lesní půda,kam stovky let se ukládá listí a zdytky dříví.Hrábnout pod drn,nebo vyvrácené kořeny.. Zajímavější jsou mechy.... kam jdete večer na pivo?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

22.6.2024 11:41 Reaguje na Emil Bernardy
Víte já rád počítám a v topné
sezóně mi co tři dny vznikne
12 litrový kbelík dřevouhlu
a popela. Při 150 dnech topení
je to 600 litrů popela, z čehož je cca 300 litrů dřevouhlu a
to už není při vylepšení půdy
zanedbatelné množství, když
už je ho za těch 20 let celkem litrů 6000 !!! U mne tak je
na prvý pohled v půdě vidět
už pouze podle barvy půdy, která má barvu černozemě a
která netrpí skokovým suchem,
či přemokřením. Navíc je kyprá,
plná života a nevím co je to
zhutnění půdy. Na provzdušnění
mi stačí prsty bez motyky, jak
je sypká. Spolu s dodaným pískem a kompostem se tak z jílu stala prvotřídní půda, jakou mi dnes lidé závidí. Je
to totiž o práci a to i té po
kbelíku jednou za tři dny. Ono
i v přírodě nevznikala dobrá
půda nějakým třeskem, ale velmi
pomalu a vytrvale do doby, dokud ji člověk nezačal pouze
ždímat, což se nejvíc nyní praktikuje s produkcí biopaliv
a s náhradou hnoje umělými hnojivy. Každá troška nejen
biouhlu, ale i organiky je pro
půdu požehnáním a bagatelizovat
byť kbelík dřevouhlu je chyba.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

22.6.2024 12:05 Reaguje na Břetislav Machaček
Pouze dodám, že kdyby se
pálila štěpka v teplárně
stejně nedokonale, jako
dřevo v krbu a kamnech,
tak by se dřevouhlu a popela dočkala i některá
pole. Takto je popela minimum a považuje se
za ekologické, že pro
půdu nic nezůstane.
Odpovědět
EB

Emil Bernardy

23.6.2024 06:28 Reaguje na Břetislav Machaček
Uf.Napsal jste toho hodně.
Jakou rozlohu takto udržujete a jaký byl výchozí stav.?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

23.6.2024 08:50 Reaguje na Emil Bernardy
Výchozí stav jílovitá
půda a rozloha je už pouze 4 ary intenzivně obdělávané půdy z kdysi
původních 12 arů.
Zlepšením kvality
narostla výtěžnost
o téměř 100% ,ale i
díky tomu, že na ten
zbytek zbylo více hnoje
a hlavně času se tomu
pěstování věnovat. Ono
někdy všeho moc škodí
a výsledek nemusí být
úměrný rozloze. Pouze
dodám, že celkem bylo
půdě dodáno koupených
7 tun kompostu a 5 tun
zásypového písku(levný).
No a pak slepičince od
6 slepic a kompost ze
zbytku zahrady změněné
na oázu pro živé tvory
z okolí. Jehličnany pro nocování a hnízdění ptáků, živý plot pro totéž, staré ovocnáče
jako potrava, dřevitý
kompost z ořezu keřů
a stromů, hromada kamení
a jezírko s pítkem letos
i s pulci ropuchy. Kolem
dokola u sousedů golfové
trávníky a u mne to, co
popisuji. Mám ale pouze obavu, co bude následovat
po mé smrti a že to bude
totéž, co u sousedů.
Odpovědět
EB

Emil Bernardy

23.6.2024 09:37 Reaguje na Břetislav Machaček
Tak to máme oba hodně podobnou radost,já až po šedesátce... cca 1000 m2 a zelenina také tak ostatní louka,něco ovoce , kytky a tis a jeho semenáčky ! Jalovec a zeravy budou na odpis. Pěkný den !
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist