https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/zabezpecme-stromy-podel-silnic-a-zeleznic.stat-usetri-miliardy-tvrdi-expert-na-lesy-a-krajinu-ales-erber?fbclid=IwAR3ezlowF-TCJoeHnnH7Aid3UqSEMEKLBqxELN1jPUbKg-gjCDChb1-9IQQ
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zabezpečme stromy podél silnic a železnic. Stát ušetří miliardy, tvrdí expert na lesy a krajinu Aleš Erber

28.8.2023 07:25 | PRAHA (Ekolist.cz)
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | jingoba / Pixabay
S lesníkem a pracovníkem České zemědělské univerzity Alešem Erberem jsme si povídali o stromech a lesích podél železnic, silnic a elektrického vedení. Probrali jsme i jeho pohled na vznik Národního parku Křivoklátsko či téma dřevostaveb jako hozené rukavice pro české lesnictví a průmysl.
 
Zabýváte se nejen lesy, ale i lesy a stromy podél železnic, silnic a elektrického vedení. Co by se v této oblasti mělo nebo mohlo udělat jinak?

Je potřeba říct, že stromy nám padají čím dál víc. A je zřejmé, že budou padat dál kvůli větším povětrnostním extrémům stále více a častěji. Přičemž prvotní problém stromů je ve výchově okrajových stromů, zdravotnímu stavu, věku či statické a ekologické stabilitě. A pády stromů často znamenají velké materiální škody i a bohužel i ztráty lidských životů.

Stromy podél silnic, železnic a elektrického vedení je potřeba chápat jako součást krizové infrastruktury, nebo faktor, který ji silně ovlivňuje. Když to trochu přeženu, tak padlé stromy můžou v krizové situaci ovlivnit chod státu nebo záchranu lidských životů. Požár v NP Českém Švýcarsku byl určitým signálem toho, co se může stát, když…

Jak to myslíte?

Představte si, že přijde nějaká velká bouřka, kvůli které někde něco bouchne. Bude potřeba dostat na místo Integrovaný záchranný systém, ale těm přes cestu leží stovky stromů. Jestli sledujete ty náznaky, co nám příroda dává, tak tušíte, že takové situace mohou nastat.

Aleš Erber, vědecký pracovník České zemědělské univerzity a lesní správce.
Aleš Erber, vědecký pracovník České zemědělské univerzity a lesní správce.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Selská revue / Asociace soukromého zemědělství

Co by pomohlo, je chytrý management zeleně a lesů. Každá liniová stavba by ideálně měla mít svůj dlouhodobý plán péče o zeleň a lesy, v rámci kterého by se řešila obnova, péče, těžba a výsadba, aby se jí zvýšila statická a ekologická odolnost. Ke všemu by odpadlo mnoho byrokracie. Mým cílem je ponechat stromy a celkovou zeleň podél staveb v maximální míře, i více než dnes, ale tak, aby byla bezpečná pro uživatele. Tedy aby stromy v budoucnu svým případným pádem neovlivnily liniovou stavbu.

Proto chytrý management zeleně neznamená bezhlavě vykácet všechno do třiceti metrů od silnice či železnice.

Tak to teď ale u železnice je.

Ano, tuto možnost umožňuje legislativa. Ovšem Správa železnic ví, že takový razantní postup nejde uskutečnit z hlediska ekonomické a provozní náročnosti po celé ČR, jelikož by se muselo odstranit pro představu cca 113 tisíc ha. Náklady by dosahovaly desítek miliard Kč.

Takže se hledají právě jiné cesty a možnosti. A proto se bavím se Správou železnic a pomáhám jim řešit témat stromů do železnice tak, aby se lesy a stromy zbytečně nekácely.

Tohle by se stávat nemuselo.
Tohle by se stávat nemuselo.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | HZS Olomouckého kraje

Na straně druhé je snaha zvýšit odolnost zeleně v jejím ochranném pásmu a zároveň přispět k druhové diverzitě.

Jak by to mělo vypadat?

Ideální představa je, opakuji ideální, že u železnice či silnice bude nejprve travní pás, pak keřové patro, nízkorostoucí stromy a až na to bude navazovat vzrostlý hospodářský les.

A ty stromy u liniové stavby by se pěstovaly s větším sponem, bylo by tam více listnáčů, v rámci výchovy by se péče zaměřovala na pravidelnou péči o koruny. Roli by hrál i typ liniové stavby apod. Zakládání takových pásů by samozřejmě muselo respektovat různé terény, svažitost, dostupnost stanovišť, vodoteče či jiné liniové stavby apod.

Vznikal by tak jakýsi postupný přechod od liniové stavby do lesa, který by plnil i ochranu lesa před větrem. A nic by nebránilo tomu zde nechávat prvky pro podporu biodiverzity, doupné stromy, mrtvé dřevo...

A takovéto ochranné pásmo musí být zapracováno do lesních hospodářských plánů a osnov jako les zvláštního určení se zaměřením na bezpečnost liniových staveb jako takových. Takže je potřeba nastartovat celkový proces a komunikaci od železničářů a vlastníků a správců lesů, přes legislativce a politiky až po státní správu. A o to se už nějakou dobu snažím.

Schéma, jak podél liniových staveb pěstovat porosty. Skladba dřevin u lesních úseků by měla být navržena tak, aby jejich výška kopírovala tzv. „V“ profil. Eliminuje se tím riziko pádu stromů do provozované železniční dopravní cesty.
Schéma, jak podél liniových staveb pěstovat porosty. Skladba dřevin u lesních úseků by měla být navržena tak, aby jejich výška kopírovala tzv. „V“ profil. Eliminuje se tím riziko pádu stromů do provozované železniční dopravní cesty.
Foto | Aleš Erber

A co je potřeba říct, pro liniové stavby nejsou tím hlavním rizikem solitérní stromy, ale stromy v lese. Typicky mají jednostrannou korunu, bývají vykloněné, protože stromy se samozřejmě táhnou do volného prostoru liniové stavby – za světlem, ale také mají kvůli ní omezený kořenový systém, je tu spousta souší. To všechno z těchto stromů dělá potenciální riziko.

I to je důvod, proč v posledních letech usmrtily stromy řidiče a cestující v autech, Správě železnic rostou mimořádné události na tratích a o výpadcích elektrické energie kvůli pádu stromů už ani nemluvě.

Přičemž nikdo pořádně neví, kolik nás to stojí v prvotní i sekundární rovině. A to je také mojí ambicí změnit, jelikož nás to stojí opravdu hodně. Moje odhady se pohybují ve stovkách miliónů, které při přírodních katastrofách můžou překročit miliardy.

Foto | Aleš Erber

Tohle se moc hezky poslouchá. Ale není to tak, že pro správce liniových staveb je prostě jednodušší poslat chlapy s pilami, ať to vykácí všechno?

Je to jednodušší.

Ale hodně věcí se mění. A i na Správě železnic a i na Ředitelství silnic a dálnic nebo jednotlivých krajských správách údržby silnic jsou lidé, kteří si uvědomují klimatickou změnu a že záleží na každém stromu, že stromy jsou důležité.

Oni akorát nemají lesnický koncepční pohled a znalosti, jak to s tím kusem lesa či solitérními stromy udělat, aby to fungovalo a bylo efektivní. Včetně sběru dat pro další zpracování a vyhodnocování, tedy pro zlepšení systému řízení liniových staveb zapadající do chytré krajiny, o které se bavíme na České zemědělské univerzitě.

Měli bychom se tedy snažit nejen o adaptaci krajiny, ale i o její bezpečnost, o předcházení rizik.

Spadlý strom blokoval v obou směrech hlavní silnici mezi městy Zlín a Vsetín.
Spadlý strom blokoval v obou směrech hlavní silnici mezi městy Zlín a Vsetín.

Fakt se leccos mění, ačkoliv to někdy dlouho dobu trvá a v počátku na vás lidi koukají jak na blázna. Ale na to už jsem zvyklý. Dám příklad: Já jsem o agrolesnictví poprvé mluvil v roce 2012 na odborném semináři. A všech osmdesát účastníků semináře si tehdy klepalo na čelo a mysleli, že jsem spadl z Marsu. Dnes je rok 2023 a začíná agrolesnický dotační titul.

Trvá to, ale řada vizí se daří proměnit v realitu. Myslím, že taková ta buldočí vytrvalost je pro mne dost charakteristická. Obdobě to bylo s adaptačními postupy Týnišťskou borovicí, kdy jsem se jako tehdejší revírník Lesů ČR snažil předcházet jejímu usychání, zvýšit ekologickou a statickou odolnost a bezpečnou produkci. A i tehdy na to kolegové koukali se zvednutým obočím a zažil jsem s tím dost životních i odborných problémů. A dnes se má za to, že se jednalo o postupy správné, potvrdil je výzkum a řada kolegů tyto postupy dnes zavádí do praxe.

Myslím si ale, že my potřebujeme vize a impulsy, jak věci dělat lépe, aby česká krajina i přes všechny dopady klimatické krize byla i bezpečná. Podpořit se vzájemně a maximum promítnout do provozní praxe.

Na Správě železnic jsme hodně na začátku, připravilo se nějaké memorandum a rozjíždí se procesy. Je záměr založit pět demonstračních projektů v příkladných problémových oblastech, kde stromy padají. A měla by z toho vzniknout metodika společného postupu, jak v okolí železnice udělat chytrou a bezpečnou krajinu včetně ukázkového hospodaření a přístupu. Něco jako je například demonstrační objekt Klokočná.

Jenže se změnila Vláda ČR a nyní je k tomu na některých ministerstvech pohled zase jiný, což je z mého pohledu škoda. Ale uvidíme. Máme se v rámci mezirezortního vyjednávání sejít, proto neházím flintu do žita. Musíme být trpěliví jako u agrolesnictví.

Alespoň se podařilo dohodnout, že mezi Správou železnic a Lesy ČR bude docházet k výměně informací. Člověk by předpokládal, že se to děje, že spolu ti lidé a státní organizace více mluví, ale asi tomu až tak nebylo. V červnu ředitelé obou institucí podepsali memorandum, které to má rozjet.

Křivoklátsko
Křivoklátsko
Foto | Hofmanopa / Wikimeda Commons

Národní park Křivoklátsko

Jak se díváte na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko jako lesník?

Nejsem zastáncem Národního parku Křivoklátsko. Současná snahu o jeho založení vnímám jako spíše politické rozhodnutí, nikoliv odborné a společenské.

Moje otázky jsou: opravdu potřebujeme na území výrazně člověkem ovlivněné, kde hospodaří stát, národní park a na víc v dnešní ekonomický krizi a napjatém státním rozpočtu? Nedá se ochrana přírody zařídit prostřednictvím nastavení správy lesů? Na Křivoklátsku si dokážu představit, že cenné lesy by mohly ochránit Lesy ČR, které zde hospodaří, změnou způsobu hospodaření a hlavně přístupem.

Vím, že se tomu zasmějete, protože víte, že hospodaření za účelem zlepšení předmětů ochrany přírody není u Lesů ČR jejich nejsilnější stránkou. Ale je to státní podnik a možná jde jeho prostřednictvím ochranu přírody udělat jednodušeji a levněji, bez zakládání nové instituce. Jistě by v Lesích ČR byla potřebná změna myšlení a přístupu. Ale já bych tuhle okolnost, že tu hospodaří stát, tímto směrem využil.

A pak také cítím, že místní lidi jsou proti národnímu parku, jsou tu už opravdu dlouho vykopané opravdu hluboké mentální zákopy mezi příznivci a odpůrci parku. Nevidím nikoho z politiků, že by se snažil ty zákopy dlouhodobě zasypávat a pozitivně s lidmi komunikoval apod.

Možná by tou pro všechny přijatelnou cestou mohl být lesní závod Lesů ČR, který by měl za úkol nechat či i rozšířit cenná území ponechaná samovolnému vývoji, a naopak ve větší zavádět jiný managementy podporující biodiverzitu, například nízký a střední les.

A když už jsme u té politiky, tak si myslím, že byla politická chyba dát vyhlášení Národního parku Křivoklátsko a Národního parku Soutok do aktualizovaného vládního programového prohlášení. Nemyslím si, že je teď vhodná doba na zakládání nových institucí, když se šetří, kde může.

Lesy ČR jsou ale samy odpůrcem Národního parku Křivoklátsko. Ochránci přírody je navíc často kritizují za jejich přístup k ochraně přírody. Opravdu si myslíte, že by byly schopné se o ochranu cenných lesů na Křivoklátsku postarat dobře?

Jasně, víme, jak se Lesy ČR umí někdy chovat vůči ochraně přírody. Je to velká lesnicko-diplomatická chyba státního podniku, že nepřistupuje k ochraně cenných lokalit s lepším důrazem na ochranu přírody jako třeba Bavorské státní lesy. Ohánějí se nějakými hospodářskými ztrátami a ekonomickými újmami… Přece když má státní podnik hospodařit na základě státem schválené strategie podporující biodiverzitu, tak to pro něj nemůžeme být hospodářské újma.

Křivoklátsko
Křivoklátsko
Foto | Petr1888 / Wikimedia Commons

Zřejmě stále převládá nějaká historie ne úplně dobré komunikace mezi Lesy ČR, respektive lesníky, a ochránci přírody. A určitě jde i o generační problém obou táborů, který se možná vyřeší tím, že nastoupí noví lidé, kteří mají více otevřené myšlení s novým pohledem na věc, kteří budou umět spíše hledat cesty a řešení, než spolu bojovat a kopat příkopy.

Domnívám se, že nová úloha Lesů ČR by právě měla být ve větší integritě ochrany přírody ve státních lesích. Jen je potřeba státní podnik nasměrovat správným směrem, třeba politickým zadáním. Následně lidi uvnitř podniku navést k tomu, aby nevýhodu, kterou v tom můžou vidět, přetavili ve výhodu. Musí si to vzít za své. To je podle mne jediná cesta.

Je naděje, že s novým generálním ředitelem Lesů ČR Daliborem Šafaříkem se Lesy ČR vydají tímto směrem?

Já si myslím, a věřím, že on tohle chápe a vnímá nové trendy. Ale není tam sám, má kolem sebe další lidi z vysokého a středního managementu. A taky tu musí být jasný politický zájem nebo politické zadání zvenčí.

V tom je to Křivoklátsko ideální příležitost. Kdyby místo politického rozhodnutí o založení národního parku přišlo politické zadání, že Lesy ČR mají křivoklátské lesy více ochránit, představili v tomto směru strategii a přístup a nastavili k tomu vhodný PR a marketing, mohl to být první pokus směřovat Lesy ČR novým směrem, který by asi, věřím, kvitovali všichni.

Kancelářská budova v Oslu, dřevostavba
Kancelářská budova v Oslu, dřevostavba

Dřevo jako uhlíková banka

Vy se hodně věnujete propagaci dřevostaveb. Proč?

Na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze jsme se s minulým vedením i současným shodli, že je třeba spojit lesnicko-dřevařský sektor s dřevařským průmyslem, protože je zcela jasné, že dřevostavby jsou budoucnost stavebnictví. Podpoří se tím vyšší udržitelnost lesnického a dřevařského sektoru, čili princip uhlíkové kaskády. To propojování se nám, řekl bych, daří. Máme ze sebou celou řadu akcí včetně těch na nejvyšších politických úrovních.

Nyní například zaštiťujeme zpracování Surovinové politiky dřeva ČR, kterému předcházelo jednání u kulatého stolu všech důležitých hráčů na trhu, což se zatím nikom nepovedlo. Či zdařilou studentskou soutěž o nejlepší dřevěnou zastávku, kterou jsme pořádali se Správou železnic atd. Je zjevné, že dřevo se stane jedna ze strategických surovin ČR.

Co vás k tomuto názoru vede?

Čtyřicet procent celosvětově vyprodukovaného uhlíku má na svědomí stavební průmysl. Dvě třetiny odpadů v ČR jdou ze stavebního průmyslu. Tady je opravdu obrovský potenciál na snížení klimatické stopy tím, že naučíme stavební průmysl používat dřevo ve velkém. Všude tam, kde jeho použití dává smysl. Zásob dříví z republikového pohledu máme stále dost, ačkoliv jsme tu měli kůrovcovou kalamitu, která výrazně postihla severní Moravu a Vysočinu.

Na druhé straně se o lesy musíme starat s větším důrazem na přírodě blízké způsoby hospodaření a s ohledem na půdu a biodiverzitu. To já už považuji za automatické.

Ve světě už několik let startuje trend budování vícepodlažních budov ze dřeva. A o co se teď hraje, je to, jak Česká republika dokáže do tohohle vlaku nastoupit, nebo jestli si ho nechá ujet.

Administrativní budova v obci Partizánske na Slovensku.
Administrativní budova v obci Partizánske na Slovensku.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Milan Hutera / Prodesi/Domesi

Už dnes je i u nás dřevostavebnictví hi-tech obor. Je plně automatizovaný, digitalizovaný, robotizovaný. Domy se projektuji často v BIMu, což je systém projektování a plánování budov, který chce stát dokonce uzákonit a chce ho od našeho průmyslu.

Dřevostavebnictví je ke všemu velmi ekologické a velmi ekonomické. Je to vlastně obor, na který se teď pro řadu předností, jako jsou nízké vstupy energie, údržby atd. upíná celý svět. Jen u nás se o něm v odpovědných kruzích nemluví, přitom se volá po přestavbě ekonomiky do té podoby, kde se už mnoho českých výrobců dřevostaveb nachází.

Možná i to je důvod, že zcela běžně narážím na to, že hejtmani nebo vysocí politici a úředníci na městech a obcí o možnostech a potenciálu dřevostaveb vůbec nic neví. Pak se nedivme, že při zadávání projektových dokumentací staveb a výběrových řízení na stavbu úřadů, škol, školek, nemocnic, mostů a jiných staveb financovaných z veřejných peněz se možnost použití dřeva v podmínkách nezahrne. Z dlouhodobého hlediska bychom na tom vydělali všichni.

Věci by hodně pomohlo, kdyby se do propagace dřevostaveb pustili pořádně samotní lesníci a vlastníci lesů. Protože pro ně je to obhajoba vlastní činnosti. Zdá se mi ale, že tady ta skupina to vůbec zatím příliš nepochopila a tu příležitost nevyužívá včetně státních lesů, které dřevo a dřevostavby chtějí propagovat jen prostřednictvím svého sídla, jestli se ho vůbec postaví. A to je z mého pohledu opravdu ale opravdu málo. A další podpory doposud nepřinášejí příznivější vývoj vnímání dřevostaveb společností.

Vytěženo. Bude z toho dům? A kdo ho postaví?
Vytěženo. Bude z toho dům? A kdo ho postaví?

Přitom situace, kdy 50 – 70 % naší produkce dřeva v podobě kulatiny či polotovaru vyvezeme do zahraničí, je opravdu tristní. Ke všemu se mnoho dřeva vrátí zpět do ČR v podobě hotových výrobků. Tady přicházíme o další desítky až stovky miliard ročně. Už si pomalu začínám zvykat, že politická reprezentace se zajímá o náš obor jen tehdy, kdy probíhá výběrové řízení na generálního ředitele Lesů ČR...

Ale i u nás přece vznikají dřevostavby. V čem je tedy problém?

Momentálně disponuji informacemi, že v Česku se připravuje více jak stovka projektů na dřevostavby. Myslím tím samozřejmě vícepodlažní budovy. Jsou to velké projekty, kde dominuje dřevo. Začíná to probublávat. Jedná se o projekty za desítky, stovky milionů až miliardy korun. Ale je bez výrazné podpory státu to jde pomalu.

Stát by tu přitom mohl jít příkladem. Stát neustále něco staví, je největší investor v zemi, ale mezi jeho stavbami moc dřevostaveb nevidím. Od politické reprezentace bych čekal větší zájem o vícepodlažní dřevostavby, protože v budoucnu se tento obor stane strategickým odvětvím, které přispívá ke snižování CO2 z atmosféry při zajištění ekonomického a sociálního chodu společnosti.

Ale místo podpory tohoto už hi-tech odvětví stát raději podpoří 50 miliony korun propagaci Michelinského průvodce. Když se ale bavíme s rezorty, pod které dřevo a dřevostavby spadají, o penězích na propagaci našeho odvětví, tak na tu peníze nejsou…

Jde to. Dřevostavba supermarketu Penny.
Jde to. Dřevostavba supermarketu Penny.
Foto | Aleš Erber

Doufám, že i přes to si to trh vyřeší sám. Je jen otázkou kdy, a kdo z něho bude více profitovat. Zda české firmy, naše ekonomika a společnost, nebo zahraniční firmy z českého dřeva se zahraniční přidanou hodnotou. A že se tak už děje, pozoruji v bankovním sektoru.

Jak to myslíte?

Vícepodlažní dřevostavby jsou velkou příležitostí pro banky, a obráceně. Banky začínají chápat potenciál dřeva coby obnovitelné suroviny a uhlíkové banky a chtějí ho zapojit plně do svých ESG strategií. To se brzy odrazí na poskytování levnějších úvěrů na dřevostavby, a výhradně pak na vícepodlažní se společenským významem. To pak dřevostavbařský trh ještě více nakopne.

A troufnu si říct, že se tak stane velmi brzy. Jen je otázkou, jestli se bude stavět ze dřeva našich lesů, budovy budou stavět české firmy a zda na to český stavební trh bude včas připraven. V tom nám nesmí ujet vlak. A stát, respektive politická reprezentace si to musí rychle uvědomit. Je to příležitost, jak se stát mozkovnou, nikoliv opět montovnou. Bohužel ten čas strašně běží, tak uvidíme, zda se něco v krátké době něco dramatického změní. Nicméně mé obavy jsou v tomto ohledu velké.

Dřevěný most na Šumavě
Dřevěný most na Šumavě
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Správa NP a CHKO Šumava

Dalším faktem, který nejde opomenout, je, že organizace, které mají dřevo a dřevostavby propagovat a lobbovat za ně, zřejmě nemají takovou lobbistickou sílu, ty správné kontakty, mediální výtlak nebo nemají dostatek finančních prostředků na propagaci, když stále není společenské uvědomění o dřevostavbách a stále tu jsou vůči nim předsudky.

Mohl byste uvést tři příklady zajímavých dřevostaveb u nás?

Školka Všetaty. Jahodárna Vraňany. A dřevěný most u Prachatic.


reklama

 
foto - Mach Ondřej Martin
Martin Mach Ondřej
Autor je šéfredaktorem serveru Ekolist.cz

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (40)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

28.8.2023 06:07
Že by někdo zase objevil Ameriku/začal používat selský rozum ?
Vždyť tak to přece bývalo - ochranná pásma. Ale od dob, kdy má navrch zelené náboženství - neplatí z toho téměř nic !
Přitom na mnoha místech u silnic, kolejí, je to i o bezpečnosti provozu - dostatečný rozhled.
Odpovědět
Jindřich Koudelný

Jindřich Koudelný

28.8.2023 06:52 Reaguje na smějící se bestie
Na ochranná pásma zapomeňte! Ty pásma nerespektují ani obce, které je původně vyhlásily. A stačí na to změna obsazení radnice a vidina finančního zisku! Mám takový příklad přímo před domem!! Když jsme před 35 lety začal stavět a chtěli jsme si koupit pozemek pře silnici k lesu, asi 30 m, jako zahradu, tak nám jej neprodali ani nepronajali, právě proto, že se jednalo údajně o ochranné pásmo lesa. Podotýkám, že to je kopec s převýšením cca 4 m na délku těch 30 m. Dnes naproti stojí domy, kterým zahrada končí až v lese, až 10 m, který postupně majitelé čistí od křovisek a menších stromů. Prostě, když se něco radním hodí, tak nějaká legislativa, či ekologie jde stranou!!
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

28.8.2023 08:16 Reaguje na smějící se bestie
Jen doplním, bez ochranného pásma železnice (za Rakouska) Břeclav Olomouc by nebyla Moravská Sahara, tedy Váté písky.
Odpovědět
AI

Animoid II

28.8.2023 10:45 Reaguje na smějící se bestie
Dostatečný rozhled? Co to je? Pokud jedu po okresce nebo po městě 150km/hod, pak mi ani vykácení všech stromů a zbourání domů okolo silnice moc nepomůže. Dálnice a rychlostní komunikace mají svá pravidla, jinde je kácení zdravých stromů nesmysl.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

28.8.2023 11:30 Reaguje na Animoid II
Dostatečný rozhled je mnohdy potřebný i při 30km/h.
Odpovědět
Jindřich Koudelný

Jindřich Koudelný

28.8.2023 06:44
Nevím, ale nebylo by efektivnější a nakonec i levnější chránit železniční tratě procházející lesním porostem klecemi z ocelových konstrukcí, nejlépe z ušlechtilé oceli (nerez) kombinované s dřevem? Ano, jsem si vědom toho, že by se jednalo o nemalé investice, ale ty se dají rozložit v čase. To, co tento odborník navrhuje by znamenalo neustálý dozor mnoha pracovníků a po celý rok a mnoho let, na všech lesních úsecích a vlastně do nekonečna. Znamenalo by to stálý obrovský nárůst pracovních míst, na které nejsou finanční zdroje. Je nutné se také držet ekonomické reality!
Co se elektrického vedení týká, tam by bylo nejefektivnější jej zakopat do země, alespoň 2 m, kvůli zlodějům. Bylo by tak chráněno i proti námrazám a krajinu by nehyzdily ocelové stožáry a dráty!
Odpovědět
LB

Lukas B.

28.8.2023 07:55 Reaguje na Jindřich Koudelný
ne. ne. ne.
podoba železnice má nějaký historický vývoj a systém zemní pláň, štěrk, kolejový rošt a šest metrů vysoko trakční vedení je tam, kde nejsou jiné požadavky*) nejlepší a nejlevnější.

*) jiné požadavky můžou být extrémně vysoká rychlost, kde se neobejdeme bez pevné jízdní dráhy, může to být hluk, průchodnost krajiny atakdále. samozřejmě z hlediska pádu stromů je tunel fajn, ale tunel stojí spoustu peněz při výstavbě i při provozu.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

28.8.2023 09:17 Reaguje na Jindřich Koudelný
Vy jste typická ukázka technické a ekonomické nevzdělanosti
ovlivněná laickou zelenou ideologií, která navíc není zelená.
Tak za prvé! Kolikpak by ty "klece" stály a kolik miliónů tun by
na ně bylo třeba legované oceli a trvanlivého dřeva? Totálně blbý
nápad!!!
Za druhé elektrické vedení v zemi! A jak dostanu elektřinu k
elektromotorům lokomotivy? Popište mi prosím princip vašeho
přenosu proudu z kabelů do lokomotiv.
Za třetí pak to, že v ochranném pásmu může být "bezpečná" zeleň
ve formě nízkých keřů typu hlohů, trnek a jiných dřevin, které
dobře snáśejí i strojní ořez a svojí výškou nikdy nedosáhnou
při pádu na trať a troleje. Chce to pouze slevit ze zeleného
pobláznění, kdy zelení zakazují pokácet i stromy nachýlené nad
tratí, či nad cestou. Zakazují kácet souše u cest, budov atd.,
ale nenesou žádnou zodpovědnost za smrt, zranění a majetkovou
újmu. Zakazuješ stromy kácet? Tak převezmi zodpovědnost a uhraď
případné škodní události! To by vás ty kraviny rychle přešly.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

28.8.2023 09:30 Reaguje na Břetislav Machaček
Ještě dodám k té kabeláži pod povrchem tolik, že i ony musí
mít svá ochranná pásma a jsou limitována odporem v kabeláži. Vzdušné vedení je před teplem vznikajícího odporem chráněno chlazením okolním vzduchem, ale u kabelů potřebujete větší průměry vodičů a odolnější izolaci, aby izolace nezahořela. Řešením je opět pouze vzdušné vedení s podrostem dřevin, které nikdy nedosáhnou k vodičům ani z okolí. Je to velmi snadné řešení takové plochy nabídnout lidem k samotěžbě palivového dříví. Kamarád podědil pozemek s desítkami lískových keřů , které průběžně kácí a obnovuje k otopu. Pořídil si velký štěpkovač se kterým mu jde práce rychle
od ruky. Při jeho tempu obnovy porostu má věčný zdroj
paliva.
Odpovědět
AI

Animoid II

28.8.2023 10:34 Reaguje na Břetislav Machaček
ŘSD a železnice, kácí jako o závod včetně chráněných stromů. Pod dráty vysokého napětí, (které obvykle vedou bez náhrady po cizích pozemcích) jsou akorát zaplevelené paseky. Nevšiml jsem si, že by to mělo nějaká pravidla. Že něco nestihnou pokácet a spadne to někomu na hlavu není problém "zelených".
Dráty a doprava PATŘÍ POD ZEM. Pokud si někdo potřebuje vydělávat dopravou elektřiny, nebo zboží, MĚL BY RESPEKTOVAT MAJETEK a životní prostředí ostatních na kterých tímto způsobem nechutně parazituje.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

28.8.2023 11:33 Reaguje na Animoid II
Pravidla nějaká jsou, ale pro odpor zelených, se moc nepoužívají.
Zelené náboženství má nyní přednost - bohužel !
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

28.8.2023 12:35 Reaguje na Animoid II
Ochranné pásmo kabelových VVN vedení je cca 2x širší než vzdušných a nedá se v něm pěstovat ani obilí. To nevíte?
Odpovědět

Jan Škrdla

30.8.2023 17:12 Reaguje na Slavomil Vinkler
Než začnete psát nesmysly, tak si to ověřte.

viz:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrann%C3%A9_p%C3%A1smo_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_elektriza%C4%8Dn%C3%AD_soustavy
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

28.8.2023 19:32 Reaguje na Animoid II
Kdopak zasadil u železnice chráněný strom? Téměř všechny tratě byly u nás postaveny za císaře pána,
kdy byly kvůli parním lokomotivám udržovaná ochranná
pásma. Kdopak bránil kácení souší kolem cest v NP ČŠ? Kilometr od baráku mám koridorovou trať se stromy (duby) v těsné blízkosti, které nesmí SŽDC
pokácet kvůli ochranářům. Ono by stačilo převzít
za chráněný strom zodpovědnost a bylo by po ochraně. Beru, že kácet bez rozmyslu aleje je blbost, ale pokud jsou to již torza stromů, tak pokácet a dnes raději nahradit keři, které nejsou při nárazu zdí,
ale matrací a nehrozí z nich pády těžkých větví.
Jsou i lépe udržovatelné strojním ořezem a lépe se
i obnovují na rozdíl od alejí, které leckde vypadají
jako noty na buben. Jinak parazity jsou ti, co jiné
omezují v podnikání, nevytváří zisky, nezodpovídají
za škody a vystavují jiné ohrožení zdraví a života.
Převezměte tu odpovědnost a klidně tam ty stromy
mohou zůstat!
Odpovědět
LB

Lukas B.

29.8.2023 12:07 Reaguje na Břetislav Machaček
průšvih je, že strojní ořez nejlépe snáší svině pajasan a díky této efektivní technologii údržby se tahle potvora šíří všude, kde vedou koleje. ohněm a mečem!
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

30.8.2023 15:47 Reaguje na Animoid II
O jakých chráněných stromech v dosahu silnic, železnic to vůbec mluvíte? Jinak ty zaplevelené paseky pod dráty vypadají stejně jako taková zelenými vzývaná pařezina po těžbě. Jinak nejde o to jestli něco nestihnou pokácet ale o to jestli jim to co by stihli někdo zbytečně neblokuje. Jinak ten váš respekt k majetku ve vašem podání, tedy v podání zeleného mozku, je k smíchu. Vy snad nepotřebujete elektřinu, nejezdíte či nechodíte po veřejných komunikacích? Prostě budete jen další z řady ekoparazitů.
Odpovědět
MK

Michal Krátký

28.8.2023 12:28 Reaguje na Jindřich Koudelný
v naší zarůstající krajině buďme rádi za jakýkoliv koridor, kde dochází k pravidelnému odstraňování dřevin. Ať jsou to elektrovody, železnice či náspy železnic. Díky nim může zejména hmyz přežívat a a migrovat i v jinak neprostupné krajině.
Odpovědět
JL

Jaromír Lukavský

28.8.2023 08:17
No ten prázdný pruh kolem tratí a cest by se dal využít k pěstování vánočních stromků a sazenic pro zalesňování. Trochu problém by byla oplocenka, ale kolem dálnic stejně je plot. Navíc by zvyšoval diverzitu neb by tam rostly kytky které se nechytí v lese. U lesa těsně by mohl být pruh pěstování dřeva na palivo z pařezů, to bylo dříve běžné a sklízely by se jako dosti mladé. Jen chtít. J.L. end
Odpovědět
ss

smějící se bestie

28.8.2023 10:04 Reaguje na Jaromír Lukavský
Jeden čas to bylo pod vysokým napětím.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

28.8.2023 08:55
Velmi pěkný článek, autor má vysokou odbornost a přesně vystihl to , co by se skutečně dělat mělo.
Je škoda, že právě odborníci typu Erbra nesedí na postech alespoň náměstků ministra ŽP, MZe nebo ředitelství LČR.
Tak to ve světě už chodí, když se vrátil Antonín Dvořák z USA, kde složil Novosvětskou symfonii, musel dávat v Praze kondice bohatým synkům , aby se vůbec uživil. V Čechách se úspěch neodpouští.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

28.8.2023 09:21 Reaguje na Miroslav Vinkler
nenechte se mýlit, že dávat kondice bohatým synkům bylo podúroveň v tehdejší době, spíš naopak.

Dřevostavby ano, ale vzhledem k tomu, jak se se dřevem nakládá, tak to " dřevěné" nebude mít dlouhého trvání.
Nic lepšího než roubenky se nevymyslelo...jenže stavíme z kamene ať je to cihla nebo beton, který pak nákladně zateplujeme eko neeko polystirénem... že jsme blázni.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

28.8.2023 09:38 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Na roubenky potřebujete velmi kvalitní rovnou kulatinu cíleně pěstovanou v hospodářské monokultuře, a ta je dnes FUJ!
Z pokřivených listnáčů roubenka dlouho nevydrží a bude
podobná těm jako ve skanzenu v Modré. Před pár léty se
sem dovážely na klíč roubenky ruského typu z Ruska za
celkem přijatelné ceny, ale to je dnes pasé a cena roubenky převyšuje jakoukoliv zateplenou stavbu . Roubenka je pane
přepych a nikoliv jako kdysi obydlí pro chudé!
Odpovědět
ss

smějící se bestie

28.8.2023 10:04 Reaguje na Břetislav Machaček
1**
Odpovědět
ss

smějící se bestie

28.8.2023 10:05 Reaguje na Břetislav Machaček
1**
Odpovědět
MM

Martin Macek

3.10.2023 14:17 Reaguje na Břetislav Machaček
A z čeho se, prosím pěkně, stavěly roubenky před vynálezem hospodářské monokultury někdy kolem poloviny 18 století?
Odpovědět
FB

František Balco

29.8.2023 00:55 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Ale podporuje to růst ekonomiky! To je priorita dneška. Ne hospodářská účelnost. Indukce toku peněz. Aby nám to zlaté tele nezdechlo!
Odpovědět
Aleš Erber

Aleš Erber

28.8.2023 16:06 Reaguje na Miroslav Vinkler
Děkuji za hodnocení. Snad se z toho něco podaří posunout, ale nedělám se velké naděje.

S pozdravem
Aleš Erber
Odpovědět
AI

Animoid II

28.8.2023 10:20
Častý argument nezodpovědných, bezohledných "odborníků", že "překážející" stromy vykácíme, odpadky budeme házet na skládku nebo spalovat ve spalovně a co zůstane spláchne déšt do řek, jelikož to je ta nejlevnější varianta, to je skutečně argument lidí mdlého rozumu a hlubokých neznalostí. Podobně, je to se spalovacími motory a chemickými přípravky v zemědělství, protože bez nich určitě všichni zítra umřeme hlady. Jen náklady na léčení dopadů této arogance, od neplodnosti, genetických vad, rakoviny, psychiatrických onemocnění apod. nejméně stonásobně převýšuji náklady ušetřené tímto primitivním myšlením, jehož jsme u velké řady institucí a podnikavců svědky.To, že naši potomci budou žít na pečlivě upravených vrstvách toxického odpadu a dioxinů ze spaloven, popíjet vodu, která je už dnes plná hormonů a pesticidů a cpát si břicha něčím, co roste rychleji, než nádor, to si vůbec nepřipouští.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

28.8.2023 12:36 Reaguje na Animoid II
Chlapče, ty z toho vyrosteš, ale těch škod co do té doby narobíš...
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

28.8.2023 12:38 Reaguje na Slavomil Vinkler
Nejvíce dioxinu se produkuje při spalování biomasy, neboť spalovny odpadu mají dopalování a čištění.
Odpovědět
JO

Jarka O.

28.8.2023 14:38
Stromy padají víc a víc? Proces kácení za totáče: Náčelník traťové distance zavolal lesákovi, že se musí pokácet pár stromů u trati, a šlo se na to. V následujícím režimu: Sehnat paní na odboru ŽP, domluvit schůzku, podívat se na stromy, snažit se přesvědčit, že skácení by bylo vhodné, pak žádost s počty stromů atd, a za měsíc se mohlo jít kácet, nejprve tedy sehnat firmu na pokácení. LČR a SŽ spolu už nekomunikují, píše p. Erber? Proč asi? Teď se sepsalo memorandum o komunikaci, kolikpak má stránek ... smutný úpadek. Ostatní kapitolky jsou pěkné.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

28.8.2023 15:50 Reaguje na Jarka O.
I o tom to je.
Odpovědět
FB

František Balco

29.8.2023 01:03 Reaguje na Jarka O.
Proto si myslím, že politika jako způsob řízení je neperspektivní.
Odpovědět
JO

Jarka O.

31.8.2023 09:52 Reaguje na František Balco
Nastalo to po 114/92 Sb. Nové odbory ŽP, byrokracie i v takto jasných případech. Přitom by mělo stačit jen digitální ohlášení kácení bez termínu, a hlavně uznat, že správci cest nejsou hlupáci a znají údržbu a bezpečnost kolem cest lépe než zemědělci a sociální environmenti na odborech ŽP. Zde je úryvek ze zdejšího článku o novelizaci a samozřejmě, co si tipnete? Já, že se ochranné kácení ještě zbyrokratizuje a znemožní, a stromu bude padat o to víc, pokud se někdo nevzepře. A kdo by se vzpíral, nějakej ministr, a na co?
"Součástí novely by měla být i změna v zákonné ochraně dřevin, tu by mělo podle svých slov ministerstvo brzy představit. Zabývat se bude například ochranou dřevin rostoucích mimo les."
Odpovědět
JF

Jan Feranec

31.8.2023 13:35 Reaguje na Jarka O.
Jasně SŽ či SUS jsou takoví odborníci, že nepoznají vrbu od třešně. Stále provádí kácení na hraně zákona jelikož ho prostě neznají. O prořezání porostu od nebezpečných dřevin nechtějí ani slyšet, pouze plošné kácení. Jejich argumenty pro některá kácení jsou na úrovni 1.tř. ZŠ, bohužel. Vize v tomto článku jsou nastíněny velmi dobře a jsem přesvědčen, že to bude fungovat. Já jsem o tomto způsobu místní pracovníky SZ či SUS nepřesvědčil. S větou ,,Proto chytrý management zeleně neznamená bezhlavě vykácet všechno do třiceti metrů od silnice či železnice´´ nelze než souhlasit.
Odpovědět
JO

Jarka O.

1.9.2023 12:21 Reaguje na Jan Feranec
Smíte si myslet, že memoranda pomohou, bez ironie a kritiky. Dnešní vize byla kdysi realita. Železničář z Č(S)D a lesák z LZ spolu samozřejmě normálně mluvili a minimálně jeden z nich stromy a les znal. Možná se 30 let po destrukci těch firem důvěra a znalosti nevrátí tak rychle, jak byste si přál, to je vše.
Copak se bezhlavě všude kácí 30 m kolem cest? To ne. Taky to p. Erber na tu navádějící otázku odpověděl. 30 m je možnost, ne slepá povinnost, tu nerušte.
Dnes nepoznaji stromy od sebe ani děti ze ZŠ, tak co chcete po lidech v těžařských firmách, kteří Vám možná nerozumí. Jeden zákon neznají a budou se věnovat memorandu o komunikaci? Nebo zkuste jim říct: "chytrý management zeleně" a uvidí se ...
5. obrázek, pás borovic jako príklad nebezpečí - tak za ním je kůrovcová holina, dřív v normálním lese vítr cesty neohrozil. Asi se doufá v přízeň přírody a skácení blízko mýtního věku.
Odpovědět
JF

Jan Feranec

11.9.2023 14:47 Reaguje na Jarka O.
Představa SŽ je vysekat vše na 30 m na obě strany, prořezávky jsou pracné a nákladné, nic to neřeší. Tak mi to bylo řečeno odpovědnými pracovníky SŽ. Řídí se svým metodickým pokynem pro údržbu vyšší zeleně, zk. 114/1992 Sb. je nezajímá. Tohle je má praxe.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

29.8.2023 14:23
...situace, kdy 50 – 70 % naší produkce dřeva v podobě kulatiny či polotovaru vyvezeme do zahraničí
Pokud není v ČR kapacita na zpracování, tak co jiného se dřevem udělat. Představa, že si pily nakoupí dřevo na 10-15 let je tristní ( za co a pro koho ?)
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

30.8.2023 15:58 Reaguje na Petr Pekařík
No a ty podniky co zpracovávají dřevo u nás většinou mají vlastníky kde? U dřeva jde o to zpracovat jej co nejrychleji. Nějaké mokré sklady v tomto rozsahu jsou utopií.
Odpovědět
MM

Martin Macek

3.10.2023 14:25 Reaguje na Petr Pekařík
Pokud v ČR není kapacita pro zpracování, tak by stálo za to zjistit, proč přicházíme o celkem slušný zdroj příjmů z práce s vyšší přidanou hodnotou. Máme špatně nastavenou legislativu, chybí nám kvalifikovaný personál, nebo je problém ještě někde jinde?
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist