https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/eva-tylova-vinika-otravy-becvy-nikdo-nehledal
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Eva Tylová: Viníka otravy Bečvy nikdo nehledal

23.2.2021
Zdroj | Český rybářský svaz
Česká inspekce životního prostředí (dále Inspekce) by měla být vysoce odborným kontrolním úřadem, který disponuje kvalifikovanými odborníky, zkušenostmi a velice profesionálně a transparentně řeší ty nejsložitější případy v ochraně životního prostředí. Alespoň o takový úřad jsme se s kolegy snažili, když jsem Inspekci řídila. A věřím, že takový úřad by chtěla mít i řada mých kolegů a kolegyň, kteří dosud na Inspekci působí. Silný úřad chránící životní prostředí očekává i odborná a laická veřejnost. Vše však nasvědčuje tomu, že současné vedení Inspekce v čele s ředitelem Erikem Geussem takový záměr nemá a asi nikdy nemělo.
 

Svědčí o tom řada kauz, včetně šetření otravy Bečvy, kdy je Inspekce směřována jinam, ať již k tomu, aby aktivně dělala krycí pláštík nad prohřešky firem propojených s vládní garniturou jako je Deza, nebo prostě jen k neakčnosti a neschopnosti, což je pasivní obdoba téhož. Tento stav trvá již řadu let, a proto z Inspekce odešla nebo byla odejita řada odborníků, jako například v prosinci minulého roku inspektoři ze špičkového týmu CITES. Další zaměstnanci Inspekce jsou situací znechuceni, ale protože smyslu své práce věří, Inspekci opustit nechtějí a doufají v lepší časy.

Zvládání havárie není hledání jejího původce

Vraťme se však k havárii na Bečvě. Jako první je třeba jasně oddělit zvládání havárie a hledání původce havárie. Tyto dvě činnosti spolu úzce souvisí, ale nelze je ztotožňovat, jak se v některých vyjádřeních různých aktérů kauzy děje. Cílem zvládnutí havárie je odstranit závadný, ohrožující stav a napravit jeho důsledky, tzn. zamezit šíření kontaminace atd. Co se týče úlohy Inspekce, tak je v něm spolupracujícím orgánem.

Naopak co se týče nalezení viníka – původce havárie, zde vidím úlohu Inspekce jednoznačně. Vodní zákon uvádí, že správní řízení vede buď vodoprávní orgán obce s rozšířenou působností, nebo Inspekce. Tato duplicita má svůj význam. Podle velikosti havárie a místních podmínek se tyto orgány dohodnou, který orgán řízení povede. Na něm je pak důkazní tíže. Jsou případy, jedná se zejména o menší havárie, které vodoprávní orgán lehce zvládne, má větší znalost v místě atd.

U velkých havárií však bylo zvykem, že je řešila Inspekce. Její možnosti jsou nesrovnatelné. Oproti jednomu až třech vodohospodářům ve vodoprávním orgánu na Inspekci příslušné oddělení ochrany vod na oblastním inspektorátu disponuje 5 - 12 inspektory. Metodicky by je mělo podporovat oddělení ochrany vod na ředitelství, se kterým mohou případ konzultovat.

Věcně je pravda, že výpusti povoluje vodoprávní orgán, ale u velkých podniků, podléhajících IPPC, právě má komplexnější informace Inspekce, včetně výsledků kontrol, a může zapojit i znalosti z dalších složek životního prostředí.

V materiálu o postupu Inspekce při havárii je uvedeno, že pohotovost drží zkušení inspektoři, jsou vybavení vzorkovnicemi a jsou proškoleni v oblasti vzorkování. Podle materiálu, který na vyžádání Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu zaslal ministr Richard Brabec, je o havárii inspektorem, který při havárii zasahuje, informován jak příslušný vedoucí oddělení ochrany vod na oblastním inspektorátu, tak ředitel Inspekce. Tedy v terénu inspektor by neměl být „sám voják v poli“, ale měl by být podporován celým odborným týmem.

Bohužel v tomto materiálu o postupu při šetření havárie je i řada odstavců, které význam Inspekce ponižují, přesně v dikci „my nic nemůžeme, to oni“. Popisují, proč Inspekce nemůže nic činit a vše je na vodoprávním orgánu. Tyto odstavce budí dojem, že byly doplněny pro havárii na Bečvě, aby se Inspekce vyvinila z povinnosti konat, ale možná jsou tam již dlouho a směřují Inspekci do stavu neakčnosti, stavu některými znečišťovateli tak kýženému. Není pak divu, že v současnosti, s přístupem „má vyřešit někdo jiný“, není objasněno 49 % havárii, pro srovnání za mého působení na Inspekci v letech 2008-2010 to bylo cca 30 %.

Z tohoto pohledu by Inspekce měla být ta zkušenější organizace, která by měla svými zkušenostmi i odborností zabezpečit, aby původce havárie byl nalezen. Je třeba ze zápisů ze zvládání havárie ověřit, zda došlo k dohodě, který z orgánů bude hledat původce havárie a pokud k této dohodě nedošlo, tak je to i chyba Inspekce, která měla upozornit na to, že původce havárie je třeba hledat.

Tyto zápisy zatím s odvoláním na vedené trestní řízení k dispozici nejsou, nebo alespoň ne všechny. Zajímavé, je že Policie ČR toto embargo, navíc na informace, které původce havárie nijak nemůže zneužít, dle jejího vyjádření neuvalila.

Co se mělo udělat a neudělalo při šetření otravy Bečvy

Co tedy mělo být provedeno v nejkratší možné době po havárii proto, aby byl odhalen původce havárie?

   1. Zástupci Inspekce a vodoprávního orgánu se měli dohodnout, který z těchto orgánů bude zajišťovat důkazy pro hledání původce havárie. Pokud k dohodě nedošlo, či se hledání původce vůbec neřešilo, Inspekce na to měla upozornit.
   2. Předpokládám, že by se o hledání původce měla postarat Inspekce. Na místě měla zkušeného inspektora, vybaveného vzorkovnicemi a dalším vybavením, proškoleného ve vzorkování, se zázemím odborného týmu Inspekce.
   3. Inspekce měla odebrat vzorky vody z výpustí potenciálních původců havárie, které se nacházely nad místem, kde se znečištění projevilo. Se zaměřením na ty provozy, ve kterých se nakládá s látkami, které mohly otravu způsobit, jako je Deza, a jsou zde tedy potencionálním zdrojem znečištění. Všechny tyto výpusti jsou povolenými vodními díly, neměl by tedy být problém je identifikovat. Ověřit v podniku, který je potenciálním zdrojem, zda nastala havárie, je jistě potřeba, ale negativní odpověď není důkazem. Jde pouze o to, že když podnik havárii oznámí (což by podle vodního zákona měl učinit), tak známe zdroj. Jsou i firmy, které odebírají vzorky a analyzují je i o víkendu. Namísto toho inspekce zřejmě pouze pořizovala snímky.
   4. Měly být odebrány vzorky tkání ryb.
   5. Vzorky vody i tkání ryb měly být předány do nezávislé laboratoře, ještě lépe do dvou nezávislých laboratoří.
   6. Odběr vzorků musí být nezávislý. Tedy není možné, aby odběr vzorků provedl potenciální původce havárie, proto samoodběr provedený Dezou není pro šetření relevantní. Je podivné, že výsledek tohoto odběru byl přijat jako hodnověrný a odběr vzorků, provedený rybáři a předaný vodoprávním úřadem v Hranicích, byl shledán nedůvěryhodným.
   7. Pro hodnocení situace měly být zahrnuty všechny relevantní vzorky. Tedy i vzorky od prvních svědků havárie - rybářů - měly být přebrány. S rybáři, kteří je odebrali, měl být sepsán protokol o místě, čase a způsobu odběru vzorků. Vzorky rybáři předali zástupci vodoprávnímu orgánu, tedy důvěryhodné osobě, která je chtěla předat Inspekci. Vzorky mimo ropné a biologické znečištění se běžně do PET lahví odebírají. Nebyl tedy důvod je odmítnout.
   8. O havárii Inspekce měla vyhotovit zprávu. Pro poučení do budoucna je nutné, aby vypracovala věcný a časový popis (snímek) své činnosti od nahlášení havárie až do současnosti, a to proto, aby se předešlo chybám, ke kterým mohlo dojít.

Proč nikdo původce havárie nehledal?

V případu považuji za důležité vystoupení chemika a ekotoxikologa Ivana Holoubka z Masarykovy univerzity. Pro Inspekci zhodnocoval téměř 150 odebraných vzorků. Uvedl, že vzorky v okolí klíčových fabrik byly odebrané pozdě a po čtyřech měsících od úniku skutečně nejde říct, kdo to udělal. Z toho vyplývá, že původce havárie zjevně nikdo v nejbližší době po havárii nehledal a tedy ani nemohl nalézt.

Z firmy Deza již nikdo podezření, že Bečvu otrávila, nesejme

Je třeba zjistit, co se stalo, proč původce havárie nebyl hledán, proč nebyly odebrány včas potřebné vzorky.

Ovšem ten příběh má ještě další vysvětlení. Proč zkušený inspektor s potřebným vybavením nezajistil či si nevyžádal nezávislé odebrání vzorků z výpustí potenciálního původce nejblíže nad místem, kde se vliv znečištění ukázal, tedy z Dezy, a to na rozdíl od důsledného vzorkování dále po toku. Odpověď na to můžeme nalézt právě v té povinnosti, uvedené v předpise o postupu Inspekce v případě havárií, aby inspektor uvědomil o havárii i ředitele Inspekce, tedy osobu spojovanou přes ministra Richarda Brabce a premiéra Andreje Babiše s holdingem Agrofert.

Krátce řečeno, tam, kde nejsou vzorky, není viník. Tohle podezření, že se jednalo o záměrnou nečinnost, že původcem havárie byla Deza, a že z její výpusti vzorky nebyly odebrány záměrně, již nikdy nikdo nevyvrátí.

Tohle podezření nedokáže vyvrátit ani závěr auditu, který si ministr Richardem Brabec na Inspekci objednal, byť se zřejmě bude snažit přetrhnout linku Agrofert, Brabec, Geuss, na kterou celá kauza ukazuje.


reklama

 
foto - Tylová Eva
Eva Tylová
Autorka byla ředitelka České inspekce životního prostředí v letech 2002-2003 a 2008-2010, nyní je místostarostka MČ Praha 12 za Piráty s podporou Zelených.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (99)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.2.2021 11:17
Materiální stopa s časem rychle chladne a po určité době je nemožné určit viníka. Pokud nebude dopaden jiným způsobem.

Zatím to vypadá tak, že ČIŽP si na místě dělala selfíčka a to nejdůležitější - vyžádat si seznam vpustí a provést odběry co nejdříve pominula. K tomu odmítnutí vzorků od rybářů a následné lhaní, že nesmí informovat veřejnost a média.

Geuss a spol. by si měli sbalit fidlátka a vypadnout as soon possible.

Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

23.2.2021 11:35 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nejlépe i se svým guru Babišem rovnou tam kam patří jako málo kdo..... DO VĚZENÍ!
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

23.2.2021 11:44 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vzhledem k faktu, že výpustě jsou letité s různými nárusty mechů a lišejníků, tak by se cca v úrovni hladiny daly stopy chemikálií nalézt i po několika dnech. Stačilo by odebrat stěry z potrubí. ČIŽP jistě dohlédla na to, aby bylo vše řádně vyčištěno a propláchnuto.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.2.2021 16:48 Reaguje na Michal Ukropec
Jistě, ale historka, že jed tekl 15 km kanálem z Tesly z Rožnova ja natolik blbá, že ji nemohli myslet vážně. Tam by ten kyanid našli i o vánocích. Jenže našli co?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.2.2021 16:52 Reaguje na Miroslav Vinkler
Především by musel vypadnou soudruh a to přímo k soudu. Když to zvládají Slováci, tak proč my ne?
Navíc ta mafie byla na Slovači dlouhodobě zažraná, kdežto dnes je u moci teprv osmý rok, to by se mělo zvládnou. Pan Geuss by taky měl vyfasovat pár ročků....a kolik takových lidí u nás je? (třeba Mamma mafia Benešová, Šlachta s Ištvanem...)
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

23.2.2021 20:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Na mém fb-profilu to vyjadřuji takto 👇

Pryč s MAFIÍ 💀ZemBab💀‼
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

24.2.2021 07:17 Reaguje na Bořivoj Holínek
Přesně tak... tady už není o čem spekulovat.... čím dřív tyto rozebíratele státu odstavíme od koryt tím menší škody této zemi napáchají.... a jak Zeman tak Babiš opravdu patří přímo a bez dalšího bla bla bla do vězení... opravdu nevím co ještě naše kontrolní a represivní složky potřebují, aby k tomuto přistoupili....

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.2.2021 09:34 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Poktřebují vyházet zkorumpované vedení, které to nikdy nepřipustí.
Otázka zní, jestli je ještě možné vládní mafii odstavit od moci ve volbách.
Volby budou zmanipulované, už teď jede hyenizační kampaň proti Pirátům. Odhaduji, že bude jestě horší a sprostší, než proti panu Drahošovi.
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

25.2.2021 11:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale , nejen ty politiky ! Ale i ty jež to fakticky zapříčinili, a to rozhodně jako majitel Babiš nebyl. Provozní ředitel, pracovníci noční směny DEZY . Provozní předpisy firem nejen DEZY jasně stanový jak se zachovat jak postupovat při provozních příhodách. Premier bude v říjnu nahrazen někým jiným , ale firmy a jedinci zde zůstávají. Podobně jako jsou anonymními traviči dravých ptáků a nezvladatelných psů bez základních pravidel ovladatelnosti a poslušnosti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.2.2021 12:32 Reaguje na Krejcar Stanislav
Pokud bude premiér vystřídán, může proběhnout regulérní vyšetření otravy Bečvy. Doufám, že rozbory vzorků jsou někde uchovány a budou stačit soudu k určení viníka, samozřejmě všichni, kteří dnes to vyšetřování sabotují můžou stát před soudem za obecné ohrožení z nedbalosti.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

23.2.2021 11:34
Nelze než souhlasit.... teď je důležité udělat VŠE pro to, aby se už ČR vymanila ze statusu státní správa = loutka pro mocné korupčníky...

Vše mají v rukou občané této země... pocit bezvýchodnosti je jen iluze, která se hodí grázlům všeho druhu a kteří spoléhají na typickou českou lhostejnost....
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

23.2.2021 11:47 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Vox populi - opus Dei. Většina voličů si přeje tento stav. Nejen v ochraně přírody, ale ve všem ostatním včetně covidu. Důležité je obvinit Kalouska a vést správný třídní a ideologický boj.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.2.2021 12:35 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Tohle je zcela jasné, jenom vymyslete, jak přesvědčit většinu veřejnosti, že je zcela NUTNÉ porazit Babiše v regulérních vobách. Prakticky i za cenu dost vysokou, já budu volit toho, kdo má šanci ho porazit a je mi celkem fuk, kdo to bude.
Odpovědět

Jirka Černý

23.2.2021 13:16
Máte pravdu paní Evo, ale co s tím dál? Co vyvodit důsledky které by takto až podezřele šlendriánsky amatérský přístup do budoucna znemožnily. Škoda není jen ekologická, vznikla jiná možná srovnatelná škoda na tom jak nyní veřejnost vnímá inspekci životního prostředí a organizace kolem ekologie obecně, jaký to celé vyslalo vzkaz běžným lidem je celkem jasné.
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

23.2.2021 17:16 Reaguje na Jirka Černý
Zdravím Jirko, pevně doufám, že nastane na podzim změna ministra žp i celého resortu. Odborníci na Inspekci stále jsou a nebo se tam vrátí, pokud se změní vedení. Prostě je to o tom, že ryba... od hlavy.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

23.2.2021 17:48 Reaguje na Eva Tylová
Paní Tylová,
v souvislosti s Vaším konstatováním Vám níže bez komentáře kopíruji část nedávné korespondence s mým bývalým kolegou z NKÚ:

"... včera jsem mluvil s bývalým kolegou z inspekce. Situace je taková, že z ředitelství odešla skupina inspektorů, která se věnovala CITESu (mezinárodní ochrana zvířat apod.), šéfovala tomu Mgr. Pavla Říhová, mluvila dobře několika jazyky, měla kontakty na Policii, Celní správu, Interpol ...., hlavně mezinárodní ochrana zvířat - pašování, obchod apod.). Po odchodu ji nahradila skupina exotů, kteří na mezinárodní spolupráci nemají, a proto se asi realizují doma (viz vaše stará sbírka ptačích vajec). Je to stejné jako s Bečvou ..... Situace na inspekci je dost zoufalá, nejen na vodě, přírodě ....., soudruh ministr a soudruh ředitel konají v rámci holdingu :"AGROMOR". Na inspekci jsou teď dvě skupiny lidí, obě charakterově ....., morální nuly. Bořku, držím palce, ať vše dobře dopadne, hlavně pevné zdraví a pokud možno ať s těmito lidmi nemáme nic do činění."
.
Odpovědět
Hu

Hunter

23.2.2021 19:44 Reaguje na Bořivoj Holínek

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

24.2.2021 07:20 Reaguje na Hunter

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

24.2.2021 08:44 Reaguje na Bořivoj Holínek
Zdravím, k odchodu Pavly Říhové a jejího týmu jsem se také vyjadřovala. Je to obrovská ztráta. Osobně ze zkušenosti s působením na úřadech a i z kontaktů na Inspekci, které mám tak věřím, že je tam ještě řada zkušených a schopných lidí, ne každá kauza se dotýká vedení. Pokud by bylo správné vedení, tak věřím že se Inspekce zase stane uznávaným úřadem.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

24.2.2021 08:57 Reaguje na Eva Tylová
Rovněž Vás zdravím, paní Tylová, a současně Vám sděluji, že s tímto Vaším konstatováním 👉 "Pokud by bylo správné vedení, tak věřím že se Inspekce zase stane uznávaným úřadem.", zcela souhlasím.

Stejně tak věřím, že na ČIŽP je ještě řada zkušených a schopných lidí, kteří věci rozumí, a inspekční praxi neberou pouze jako zaměstnání.
.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

24.2.2021 08:47 Reaguje na Bořivoj Holínek

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Jan Knap

Jan Knap

23.2.2021 18:22 Reaguje na Eva Tylová
Dobrý den, děkuji za pěkný článek, který v podstatě potvrzuje to, co tvrdím celou dobu o tom ,jak měla postupovat v tomto případě ČIŽP. Dobře jste popsala i rozdíl mezi malou a velkou havárii na vodních tocích a kdo by ji měl vyšetřovat . Bohužel, většina lidí si takovou věc spojuje s havárii typu Bečva a neuvědomuje si, že většina takových havárii je drobných a může je způsobit na první pohled maličkost-kolečko starého vápna vysypané do potoka, betonování v korytě, postřik stromků, dezinfekce bazénu, selhání čerpadla a zpětné klapky u fekálu a další a další. Bohužel, máte pravdu v tom, jak se za působení pánů Brabce a Geusse změnila činnost ČIŽP. Dříve stačilo, když člověk narazil na nějakou nepravost, říci-dejte si to do pořádku, nebo sem pozvu ČIŽP a v naprosté většině případů byla náprava otázka krátkého času. Když to uděláte ted´,tak se vám často vysmějí do očí. I proto jsme začali organizovat petici: https://www.petice.com/za_odvolani_ministra_p_richarda_brabce_a_editele_ip_erika_geuss . Také by jsem byl rád, kdyby došlo ke změně ministra ŽP ale bohužel to nebude tak jednoduché. Zatím co malé a lokální spolky zaměřené na ochranu přírody a krajiny odvádějí velký kus práce a vadí jim i postup vyšetřování na Bečvě ,přístup velkých jako hnutí Duha a pod. je jiný. Tam mě to připadá, že hrají s ministrem Brabcem Já na bráchu-brácha na mě. Ministr Brabec je podporuje v napadání lesáků, myslivců, zemědělců, rybářů, chovatelů a dalších a oni se na oplátku o něm vyjadřují jako o někom, kdo je ten pravý na svém místě a dělá co může pro přírodu.(podle vlastní zkušenosti vím, že to je pouze mediální obraz který neodpovídá skutečnosti).Ostatně si všimněte, jak Duha a spol. aktivně vystupují ve všem možném-tam Brabce nemůžou ohrozit ale pokud´ jde o Bečvu a pod., tak dělají, že se nic nestalo, všechno je v pořádku a při tom by se dalo očekávat, že budou v tomto případě nejvíce aktivní .Petrův Zdar
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

23.2.2021 18:32 Reaguje na Jan Knap
K Vašemu poděkování paní autorce za kvalitní článek se tímto připojuji.
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

24.2.2021 08:55 Reaguje na Bořivoj Holínek
Děkuji za podporu.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

24.2.2021 09:01 Reaguje na Eva Tylová
Rádo se stalo ... ✌
.
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

24.2.2021 08:55 Reaguje na Jan Knap
Díky za podporu, přesně máte pravdu, že se změnila Inspekce, dříve byla uznávaným orgánem. Bohužel vím od lidí, kteří tam ještě zůstali spíše na pozicích inspektorů, že aktivity ředitelství tlumí, neposkytuje žádnou metodickou pomoc atd. Pevně doufám že po volbách se ministr změní a tím bude prostor i pro změnu v celém resortu. Co se týče nevládních organizací, tak jejich Asociace Zelený kruh (kde je i Duha)vládu v oblasti žp a tedy ministra žp kritizuje http://zelenykruh.cz/wp-content/uploads/2020/11/Hodnoceni_vlada_rok_pred_koncem_2020_11_12.pdf . Myslím, že spojenci jste teď v ochraně různých druhů živočichů (zajíci, bažanti atd.) před vlivyzemědělství.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

23.2.2021 14:53
Podezření, že původcem havárie byla Deza, a že z její výpusti vzorky nebyly odebrány záměrně, již nikdy nikdo nevyvrátí. Také ale platí, že pokud Deza byla skutečným původcem, tak je tahle nejistota pro ni lepší, než kdyby se její selhání podařilo pravomocně prokázat.

Ano, je třeba zjistit, co se stalo, proč původce havárie nebyl hledán, proč nebyly odebrány včas potřebné vzorky. Pokud bude v čele ČIŽP její současný ředitel, tak je to však těžko proveditelné. Reputace Inspekce je nenávratně poškozena a dokud nedojde k výměně vedení, nelze doufat v nápravu.

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/221562248410004-kam-kraci-ceska-inspekce-zivotniho-prostredi
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

24.2.2021 08:56 Reaguje na Majka Kletečková
Věřím, že po volbách změna v resortu žp nastane.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.2.2021 16:19
Výsledek se dá s velkou pravděpodobností očekávat.
Po roce bude Policií ČR odloženo . S douškou, že pokud se objeví nové informace,tak to opět otevřou.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

24.2.2021 07:25 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nenechte si vnutit, že jsme proti tomuto bezmocní... stačí jen vyvodit celospolečenský tlak a takto rozsáhlá mafiánská struktura půjde do kytek stejně jako na Slovensku.... jde jen o to chtít....
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

24.2.2021 08:39 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Kdyby před rokem někdo na Slovensku veřejně konstatoval, že dva bývalí policejní prezidenti z doby vládnutí Roberta Fica skončí ve vazební věznici (už jenom jeden, ten druhý spáchal sebevraždu), tak by jej většina označila za pomatence!

Dnes by se i Babiš bál vrátit do země, kde se v roce 1954 narodil a dlouhá léta žil a "podnikal" ...
.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

24.2.2021 10:05 Reaguje na Bořivoj Holínek
Na Slovensku "podnikal" už jeho otec Štefan. Jen díky amnestii pro tuneláře od Husáka nedostal 7mičku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.2.2021 16:46
Náš stát je už prožrán korupcí naprosto celý, myslím si, že odolávají pouze soudy, ale státní zástupci jsou zešarichazování totálně, policie jakbysmet.
Odpovědět

Václav Štros

23.2.2021 18:03
V článku je mnoho nepřesností, polopravd. Celou záležitosti se jako policista při vyšetřování zúčastnil můj synovec a nic se nezjistilo. Zatím je domněnka, že to mohl udělat nějaký soukromník, nebo občan. Ale konečné vyšetřování ještě není uzavřeno a tak nevím proč tato politicky angažovaná žena se do toho míchá a jako bernou minci říká svoje představy!
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.2.2021 18:25 Reaguje na Václav Štros
Pane Štrosi, článek má určité slabší místa, souhlasím.

Avšak to základní, konání ČIŽP v inkriminovanou dobu , je nezpochybnitelné.

- Neodebrání vzorků z výpustí evidovaných VÚ po havárii
- Odmítnutí převzetí vzorků od rybářů s nepřijatelným odůvodněním
- Lhaní ČIŽP o zákazu policie k zveřejňování informací

Tady nehodnotíme práci policie, ale postup orgánu ochrany přírody ČIŽP při těžké ekologické havárii. A ten je doslova idiotský.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

23.2.2021 18:29 Reaguje na Václav Štros
To nejsou představy paní Tylové, ale tvrzení řady odborníků, kteří byli ze svých odborných pozic "odejiti", a to po vzoru á la komunistická NORMALIZACE po okupaci naší vlasti v roce ´68.
.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

24.2.2021 07:30 Reaguje na Bořivoj Holínek
Ono to není jen po vzoru.... ona se opravdu koná další "NORMALIZACE".... jen to ještě nedoteklo všem občanům... většině ale už ano...
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

24.2.2021 13:51 Reaguje na Lukáš Kašpárek
O těch současných NORMALIZAČNÍCH praktikách se zmiňuji mj. zde 👇

https://1url.cz/Zzm3q

https://1url.cz/Pzmje

https://www.facebook.com/borivoj.holinek.39/posts/924848691589226
- a zde 👇
https://www.facebook.com/borivoj.holinek.39/posts/928943274513101
Odpovědět
Jan Knap

Jan Knap

23.2.2021 18:33 Reaguje na Václav Štros
Doufám, že jste svůj příspěvek myslel ze srandy. Jinak ze sebe uděláte zbytečně blbce nebo trola nasazeného ČIŽP. Na článku paní Evy Tylové je totiž poznat, že ho napsal odborník ,který přesně ví, jak měla ČIŽP postupovat( a veškerá diskuze a politika v tomto případě by byla zbytečná, protože by viník byl dávno znám) ale protože tak nepostupovala, tak se blížíme k bodu-případ uzavřen, pachatel neznámý. Petrův Zdar
Odpovědět
Kl

Klaymen

23.2.2021 18:50 Reaguje na Václav Štros
Mnoho nepřesností a polopravd? Co takhle říct, co je špatně místo neprůkazného obviňovaní paní Tylové? Nebo to vám synovec v hospodě u piva zapomněl sdělit?

Kde nejsou důkazy, tam se obvykle nic nezjistí. Doporučuji vám si tento článek znovu přečíst.
Odpovědět

Jirka Černý

23.2.2021 18:51 Reaguje na Václav Štros
Že se k nějakému problému vyjadřuje politicky aktivní člověk je v demokracii naprosto normální, naopak je to zásadní jak pro případné voliče tak i ty co se názorově neztotožní a budou volit jiné. Když máte tak skvělé info zajímá mně zda vám připadá normální situace kdy dokážeme zjistit složení atmosféry na planetě vzdálené tak že je vidět jen hvězdářským dalekohledem, zjistíme příčinu smrti u 3500 let staré vykuchané nabalzamované mumie, kolik informací lze získat z tisíce let zmrzlé půdy a další ze zkamenělých sedimentů stáří v řádech milionů let. Ale nejsme schopni zjistit kdo nám otrávil v tak obrovském rozsahu řeku přímo před očima?
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

24.2.2021 07:36 Reaguje na Jirka Černý
Víte politickou kauzu se z toho snaží udělat pouze viník, Babiš a jeho mafiáni ve státní správě v čele s Geussem.... a opět to na občany budou hrát jako, že "já jsem Babiš, největší chudák v ČR.... nikdo mě nemá rád a všichni jsou na mě zlí"..... vždyť je to regulerní sociopat.... stejně jako byl Stalin....
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

24.2.2021 08:42 Reaguje na Lukáš Kašpárek
👍✌👍
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

24.2.2021 09:02 Reaguje na Václav Štros
Právě, že se nic nezjistilo. To je ten problém. V článku je přesně popsáno, co se mělo udělat. Kde a kdy se měly odebrat vzorky, aby se zjistilo, zda znečištění nejde z Dezy (která s kyanidy nakládá) nebo odjiného znečišťovatele. A proč se do toho míchám? protože když jsem byla ředitelkou této organizace celkem po dobu téměř 4 let, tak to byl elitní orgán, který byl všemi uznáván. Co se týče mých "představ" tak jsou opřena nejen o toto celkem téměř 5 leté působení na Inspekci, ale i o výsledky odborníků jako je prof. Holoubek a další.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

24.2.2021 09:53 Reaguje na Eva Tylová
"Inspekce byl elitní orgán, který byl všemi uznáván."

Ano, takto bylo na ČIŽP většinou soudných lidí nahlíženo. Jakmile se z tohoto orgánu stala poslušná "děvečka" papalášů z Babišovy stáje, odešel z této státní instituce i můj bývalý kolega, kterého výše cituji.
.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.2.2021 23:05 Reaguje na Václav Štros
Co já se tu ještě nedozvím!!!?? Občan si uvaří v garáži několik set hektolitrů tvrdého kyanidu a pak ho nějak opatrně, aby ho nikdo v neděli dopoledne neviděl, nalije do Bečvy zrovna, jak na sviňu, vedle vyustění z DEZY. Vy budete povoláním komik - eskamotér, že?
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

25.2.2021 07:12 Reaguje na Pavel Hanzl
🙂 ... spíš než "komik-eskamotér, bych řekl zainteresovaný TROLL ✌
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

23.2.2021 18:40
Je skutečně pravdu, že vzorky byly odebrány až čtyři měsíce po havárii, jak v článku tvrdí (slovy chemika a ekotoxikologa Ivana Holoubka z Masarykovy univerzity,který pro Inspekci zhodnocoval téměř 150 odebraných vzorků), autorka článku? To snad není pravda ...
Odpovědět
ZL

Zdeněk Lacina

23.2.2021 20:22 Reaguje na Jiří Daneš
Ne, skutečně není.

Jen říká, že když se neodebraly ihned tak 4 měsíce po havárii už by z nich nic nikdo nezjistil.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

23.2.2021 18:48
Je skutečně pravda, že vzorky byly odebrány až čtyři měsíce po havárii, jak v článku tvrdí (slovy chemika a ekotoxikologa Ivana Holoubka z Masarykovy univerzity,který pro Inspekci zhodnocoval téměř 150 odebraných vzorků), autorka článku? To snad není pravda ...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.2.2021 21:06 Reaguje na Jiří Daneš
Jen Povodí Moravy odebíralo v den havárie asi 80 vzorků. Někdo tu uváděl, že tam vzorky bralo asi SEDM organizací, samozřemě i PČR.
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

24.2.2021 09:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano vzorků bylo předáno k analýze prof. Holoubkovi asi 130. Bohužel chybí klíčové vzorky z výpustí potenciálních znečišťovatelů v den havárie.https://zazivoubecvu.cz/mrazive-svedectvi-o-becve-klicove-vzorky-vody-chybi-rika-odbornik/ Od místa, kde se znečištění projevilo proti proudu Deza, která s kyanidy nakládá a s jejich odstraňováním má problém. https://zazivoubecvu.cz/marek-petrivalsky-odpoved-na-stanovisko-vedeni-spolecnosti-deza/
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.2.2021 14:18 Reaguje na Eva Tylová
"Profesora Ivana Holoubka z brněnské Masarykovy univerzity si na zhodnocení vzorků najala Česká inspekce životního prostředíů. Tím je to dané. Najali ho na zametání stop, všichni, kdo odebírali vzorky přece nejsou úplná debilové.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

23.2.2021 19:45
Po volbách to bude možná řídit paní jako Pirátka určitě bez chyb a taky
plně transparentně jak Piráti stále požadují. Vyšetřovat něco bez tajení
před veřejností a hlavně potenciálním pachatelem je totální hloupost
a v takovém případě se pravý viník nenajde. Bude ale stačit označit
toho "správného" viníka a dál už to nešetřit. Viníka už přece znají
někteří i bez otravy a proč něco ještě zkoumat a šetřit. On jim bude
přece vždy i kdyby se ten skutečný viník veřejně přiznal.
Odpovědět
ZL

Zdeněk Lacina

23.2.2021 20:30 Reaguje na Břetislav Machaček
Jeden viník je jasný - viník toho, že se nic nevyšetřilo. O tom je článek. Ne o tom, kdo zavinil samu havarii.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

24.2.2021 07:49 Reaguje na Zdeněk Lacina
Vaše konstatování má jednu chybu. Nic se nevyšetřilo ZATÍM!
Až bude případ uzavřen třeba tak, že je pachatel neznámý
a nebo se případ odkládá, tak můžete napsat, že se NIC
nevyšetřilo! Šetření pokračuje a tvrdit něco jiného je
pouze blábolení politiků a zaujatých osob. Pokud je ale
případ otevřen, tak vám nikdo nebude denně předkládat
důkazy, které zjistil. Každý, kdo někdy něco vyšetřoval
vám poví, že jednou je viník znám ihned, jindy to trvá
dny a jindy měsíce. No a bohužel někdy zbude pomníček
(nedošetřený případ).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.2.2021 09:43 Reaguje na Břetislav Machaček
Samozřejmě úplný nesmysl, jak dycky.
Ten viník (nebo aspoň výusť do řeky) byl znám už druhý den, vzorků bylo odebráno dost velké množství a rozbory dělalo více laboratoří.
Tak obrovská havárie zanechává obrovské stopy a prakticky není možné v tomhle případě neznat viníka.
Právě proto se lže, zametají se stopy, protahuje se všechno atd. atd. Co ten "paraznalec" od září asi tak dělá? Běhá po čtyřech kolem Bečvy a stále čuchá, stále čuchá???
Označit jako viníka Teslu ležící PATNÁCT !!! kilometrů od Bečvy a 18 km od místa havárie je pitomost natolik kolosální, že to museli nutně myslet jen z čuriny.
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

24.2.2021 17:17 Reaguje na Břetislav Machaček
Policie pracuje na základě podkladů kontrolních orgánů a soudních znalců. Sama samozřejmě odborníky na "vše" mít nemůže. Znalec, který posuzoval vzorky prof. Holoubek jasně konstatoval, že nejsou důkazy, protože vzorky nebyly odebrány. https://zazivoubecvu.cz/mrazive-svedectvi-o-becve-klicove-vzorky-vody-chybi-rika-odbornik/ . Policie bez důkazů nikoho nemůže usvědčit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.2.2021 14:14 Reaguje na Eva Tylová
Jak nebyly odebrány? Každý, kdo odebíral vzorky přece věděl, že první podezřelé vyústění nad místem otravy je pravobřažní vyústění z DEZY a snad z toho mininádraží. Na levé straně není nic podezřelého není. Takže KAŽDÝ člověk musel první vzorky odebrat vyústění z DEZY, z obtokového kanálu (to je nejspíš viník) i lagun kde se nedělo nic.
Těch oragnizací bylo stad sedm, vzorků 130.

Prohlášení, že nejsou důkazy, protože nejsou vzorky je lež typu bullshit a v tomhe případě trestný čin.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.2.2021 21:11 Reaguje na Břetislav Machaček
Jak říkal pan Brabec, viník bude znám do pár hodin. A taky byl.
Proto musí od té doby všichni lhát a mlžit, ne? Proč by se jinak tak děsivě ztrapňovali a dělalize sebe totální idioty?
Pokud by nedostal příkaz shora, tak PROČ by se pan Geuss tak šíleně blamoval? To si fakt myslíte, že to nevěděl a neměl kopu důkazů, odkud ta otrava přišla? To by musel být zcela retardovaný.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

23.2.2021 21:25 Reaguje na Pavel Hanzl
"... To by musel být zcela retardovaný."

Ani to se nedá vyloučit, avšak já jsem přesvědčen o tom, že zasvěcení lidé (Babiš, Brabec, Geuss atd.) TRAVIČE života v Bečvě znají.

Proto to mé konstatování výše 👉 "Boží mlýny melou pomalu, ale jistě."
.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.2.2021 21:50 Reaguje na Bořivoj Holínek
Toho znají všichni normální lidi, kteří se o kauzu zajímají.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

23.2.2021 21:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Myslím si, že s informacemi, jež mám k dispozici, patřím mezi ty "normální lidi, kteří se o kauzu zajímají".

Také proto to moje provolání 👇

Pryč s MAFIÍ 💀ZemBab💀‼
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

24.2.2021 09:26 Reaguje na Břetislav Machaček
Na prošetření příčin havárie a hledání původce havárie jsou jasně dané postupy právními předpisy i metodicýkmi doporučeními a je pravdou, že správní řízení není otevřené do jeho ukončení. O jeho průběhu v takto význaných případů je obvykle veřejnost rámcově informována. Problém tohoto případu je, že zřejmě hledání původce neproběhlo tak jak mělo. Zejména nebyly odebrány vzorky na správném místě a ve správný čas. https://zazivoubecvu.cz/mrazive-svedectvi-o-becve-klicove-vzorky-vody-chybi-rika-odbornik/ Naopak informace o zvládání havárie veřejné jsou.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

24.2.2021 09:53 Reaguje na Eva Tylová
Víte já u toho nebyl a vy asi taky. Jeden tvrdí to, jiný to.
Od toho je policie a znalec a ne někdo zaujatý jako část
zdejších diskutérů. Těm jste se trefila do jejich teorie
a jsou vám vděční za souznění s nimi. Já nesoudím nikoho
a nikoho nehájím, dokud neznám oficiální výsledek. Takových
unáhlených soudů už jsem v životě zažil mnoho a výsledek
byl často úplně jiný. Beru to vše i jako politikum a je
mi jasné, že předvolební boj se bude ještě přitvrzovat.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

24.2.2021 10:16 Reaguje na Břetislav Machaček
Blábolů a agitek (nejen) kolem Bečvy jsem již četl mnoho. Ten Váš (09:53) však zatím všechny předčil ...

Já jsem osobně byl u toho, a to při kontrole nejedné instituce, kde zjištěné prokázané nedostatky (porušení právních předpisů) byly zameteny pod stůl. Šetření kompetentními orgány nakonec vyšumělo do ztracena podobně, jako tomu bude s velkou pravděpodobností i v případě otravy života v řece Bečvě.
.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

25.2.2021 09:13 Reaguje na Bořivoj Holínek
Tady se bavíme o konkrétním případě a konkrétní
situaci. Pokud jste u ní byl a máte patřičné
informace, tak je předejte policii. Pokud ne,
tak si tu vylévejte duši, ale nic tím nezměníte.
Mnozí se rádi vyžívají v soudech něčeho, co není
došetřeno. Jinak každopádně v celé republice
selhává prevence a tu vidím rezervy. Dělat třeba
namátkové, ale časté kontroly výpustí do řek, tak
si mnohé podniky začnou dávat větší pozor. Navíc
budou mít kontroloři přehled jaké výpustě a od
koho v daném úseku jsou. Pak nebudou překvapeni
z roury v křoví a odebírat vzorky při havárii
odevšad, třeba i 10 km proti proudu nad otravou.
Některé látky se projevují i později a nebo až
po reakcích s jinýma. Jinak nevím, co je špatné čekat na závěry vyšetřování a nesoudit dříve.
Vy ale soudíte s oblibou i u jiných článků.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

25.2.2021 18:15 Reaguje na Břetislav Machaček
Přivítám odkazy na konkrétní články, u nichž jsem dle Vašeho tvrzení "s oblibou soudil", a také mé konkrétní komentáře, na základě nichž tu veřejně šíříte Vaše soudy o mně.
Pokud tak neučiníte, potvrdíte to, co píši na začátku úvodní věty mého komentáře (24.2.2021, 10:16), na který chaoticky reagujete.
+
Ty důkazy v tomto "konkrétním případě" byly kompetentním orgánům předány.
.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

26.2.2021 11:41 Reaguje na Bořivoj Holínek
Den uplynul, a "sudí" Macháček žádné odkazy na konkrétní články, u nichž jsem dle jeho tvrzení "s oblibou soudil", a také mé konkrétní komentáře, na základě nichž tu veřejně šíří soudy o mně, nepředložil.
Z toho mj. plyne, že p. Macháček opět jen planě blábolil.
.

Odpovědět
RF

René Florek

27.2.2021 05:51 Reaguje na Bořivoj Holínek
Dobrý den pane Macháčku, nikdo mi nechce odpovědět na mou otázku. Nevíte, proč utekly ryby od Juřinky, resp Teslácké výpusti ( ano to je ta výpusť, z které šel ten kontaminační mrak) a naopak neutekly od Choryně, kde se nachází Dezácká výpusť? Nezapomeňte při své úvaze a odpovědi na to, že koncentrace jedovatého mraku byla na začátku největší než se smísila s vodou z Bečvy. Děkuji za odpověď.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

27.2.2021 15:13 Reaguje na René Florek
Pane Florku, reagujete na můj komentář, a přitom v oslovení uvádíte "pane Macháčku"?!?

Na Vaši otázku Vám neodpovím, a to nejen proto, že jsem ještě nikdy, nikde neviděl ryby utíkat :)
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

28.2.2021 08:57 Reaguje na Bořivoj Holínek
Vy se oba pasujete na znalce
a odborníky, což já nečiním a pouze vyčkám na znalecký posudek. Ten bude pro mne závěrem šetření a ne nějaké
dohady a závěry "odborníků".
Vy si pane Holínek přečtěte
zpět vaše příspěvky a už po
mě nechtějte je číst znova.
Vaše pře s myslivci včetně
jejich vedení mi vyzněla tak,
že pravdu máte pouze vy a
stejně reagujete i nyní. Já
pouze porovnávám "pravdy"
všech a on ten výsledek může
být opravdu šokující. Jinak
nečíst a odpovídat den či dva
na vaše příspěvky není má
povinnost a pokud se vymknou
smysluplné diskusi, tak vám ani
neodpovím, jak už činím u jiných.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

28.2.2021 15:02 Reaguje na Břetislav Machaček
Takže, jak už jsem jednou uvedl, p. Macháček opět jen blábolil, nic konkrétního v jeho tvrzení o mé osobě nedoložil, a na mé komentáře zatím reaguje a odpovídá.

Pro mne nic překvapivého od člověka, který nezná ani tak triviální věc, jakou je pravidlo, že při oslovení se používá 5.pád (takže, příště - "Vy si pane Holínku ...", protož v prvním pádu, a navíc s tykáním, tak činili povětšinou komunisté)
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

28.2.2021 09:16 Reaguje na René Florek
Píši to níže panu Holínkovi,
že nejsem znalec, ale ani asi vy a pan Holínek. Pokud ano, tak vás může povolat některý
z odpůrců dosavadního šetření
k vypracování oponentního
posudku. Jinak z minulosti
pamatuji barevný výtok z chemičky MCHZ do Odry, který
tekl cca 1 km spořádaně ve
dvoumetrovém pásu podél břehu
až ke splavu, který ho smísil
a rozptýlil. I pod splavem ale
byl rozdíl v množství ryb u
břehu s výpustí a u opačného
břehu. V úrovni té výpusti a níže na druhém břehu lovili
rybáři jako zběsilí. Tolik o
tom mísení látek s různou
hustotou a jejich vlivu na
zbytek toku. Některé se plazí
doslova po dně a jiné naopak
plavou po hladině, dokud se
důkladně nepromísí. A ryby,
pokud mají kam utéci(uplavat),
tak po zareagování na ně taky
odplavou jinam. Pokud už však
nemají kam, protože je látka
už v celé šíři toku, tak hynou. Jak píšu, nejsem znalec, ale
viděl jsem podobnou trvalou
kontaminaci v praxi i s tím, kde ryby byly a kde ne, protože
se té kontaminované proudnici
vyhýbaly.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.2.2021 14:28 Reaguje na Eva Tylová
Ty vzorky samozřejmě odebrány byly a otrava musela být jednoznačně prokázána, něco tak obrovského nemůže zmizet beze stop.
Považovat všechny inspektory i jiné pracovníky a odborníky, kteří odebírali vzorky za totální pitomce je zcela evidentní lež. Vzorky odebírala i policie (byla na místě hned v neděli odpoledne), Povodí Moravy atd. atd.

Prostě z nás dělají tptální hlupáky a vovčan jen kýve hlavičkou a šlape brázdu.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

25.2.2021 18:18 Reaguje na Pavel Hanzl
👍✌
Odpovědět
ZL

Zdeněk Lacina

23.2.2021 20:27
Tedy ten "metodický postup" není žádný metodický postup ale účelově sepsaná obhajoba inspekce. To z něj ční jak sláma z bot.
Nehledě na to zřejmě popisuje reálný stav, tedy hrubý amatérismus. To nejsou pevná pravidla, postupy, metodika ale pionýrský tábor. Prý vybraní inspektoři, jsou proškoleni... To by měly být osoby určené nějakým definovaným aktem, nejen obecně proškolené ale skládající přesně definované zkoušky s jasnou pravomocí.
Odpovědět
os

orb slavík

24.2.2021 08:25 Reaguje na Zdeněk Lacina
Pane Lacina, máte pravdu, bohužel velká skupina státních úředníků, policistů, soudců jsou zastrašeni nebo kolaborují s Burešem. Pro toho zákony neplatí, všimněte si, že nikdy neodpovídá na nepříjemné dotazy, nanejvíc se od něho dovíte, že je to kampaň,účelovka. Naši úředníci mu nadále nadále vyplácí dotace z našich peněz.Hamáček je ratlík, který nemá odvahu, předpokládám, že začne mít svůj názor měsíc před volbami. Také se domnívám, že vyšetřování otravy Bečvy skončí bez viníka.
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

24.2.2021 09:30 Reaguje na Zdeněk Lacina
Bohužel metodický postup postrádá značku pod kterou byl vydán atd. Takže není jasné, kdy byl vydán atd.
Odpovědět
JM

Jan Miko

24.2.2021 16:01
Paní Tylová , že by ČIŽP byla před téměř dvaceti lety "uznávaným orgánem"?? Možná na Novém Zélandu, kde "sbíral orchideje "její inspektor- aniž byl následně potrestán....ne , ne - je to stejná sorta lidí , jako tehdy - pouze tomu nyní nevelí "zelení" , ale Agrofert...
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

24.2.2021 17:22 Reaguje na Jan Miko
Hovořím za období, ve kterém jsem byla ředitelka. Tedy 2002-2003 a potom 2007 -2010 (z toho 2007-2008, náměstkyně). Výsledky jsou dohledatelné. Za mě např. objasněnost původců havárií byla 70 % oproti dnešním 50%.
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

25.2.2021 09:28 Reaguje na Eva Tylová
Nic nebylo lepší, jen se Inspekce částečně personálně obměnila. Přišli mladší nezkušení a pochopitelně přebírají návyky svých kolegů. To, že jsou pracovníci směřování k vyšetřování administrativních prohřešků na úkor práce v terénu bylo skutečností a nyní je to o to výraznější. A vaše přítomnost ve vedení Inspekce tento trend nezměnila a ani nevím, zda jste se o to aspoň pokusila.
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

25.2.2021 15:35 Reaguje na Vladimír Hošek
Děkuji o Váš zájem o Inspekci. Pokud opravdu máte zájem vědět, co se za mě změnilo a o co jsem se snažila, tak si o tom můžeme komunikovat. Na Inspekci v roce 2008 jsem byla vybrána s koncepcí, která se snažila o 1. jednotný výkon státní správy (tedy za stejný přečin stejný postih od Aše po Ostravu), znamená to důsledné metodické vedení a předávání zkušeností 2. přísný postih pro záměrné deliktní přečiny (tehdy to byly hlavně manipulace s odpady) a naopak prevence pro administrativní přečiny 3. otevřenost a zapojení veřejnosti- (veřejnost jsou naše oči a uši), 4. chránit fce lesa blízké přírodě (zadržování vody atd). 5. Využití do té doby neužívaných legitimních nástrojů (využití svědeckých výpovědí, zde by to byl protokol o odběru rybářů), posílila jsem např. pobočku ve Zlíně, škoda, že se v tom dále nepokračovalo, mohl tam být samostatný inspektorát a nemuselo se dojíždět z Brna 2h. Podpořila jsme samostatná od. Integrované prevence (později rozpuštěna. Podporovala jsem inspektory ve vzdělávání atd. Dala jsem příležitost ve vedoucích funkcích i mladým lidem (v té době ve státní správě nebylo příliš zvykem). Bodů koncepce bylo více, vybrala jsem ty nejpodstatnější. Pokud byste měl zájem můžeme o tom dále komunikovat.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.2.2021 06:31 Reaguje na Eva Tylová
Tak až se po volbách poměry na ČIŽP změní ,já se vám určitě ozvu.
Protože to,co v jednom konkrétním případě /odpady/ vaši bývalí kolegové předvádějí je na zápis do Guinesovy knihy rekordů.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

26.2.2021 11:48 Reaguje na Miroslav Vinkler
Promiňte mi, pane Vinklere, že jsem tak upřímný, ale mám pocit, že se mýlíte.

Mnoho úkonů, které v posledním období ČIŽP provedla, není na zápis do Guinessovy knihy rekordů, ale na kriminál. V jednom případě jsem nedávno podal TO.
.
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

26.2.2021 11:55 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zdravím, pokud máte zájem, budu ráda i dříve. Můj mail je eva.tylova@ecn.cz, tel. je 608166063
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

27.2.2021 06:53 Reaguje na Eva Tylová
Děkuji za odpověď, zcela jistě Vaše iniciativa mohla být prospěšná. Nicméně jsou to kosmetické úpravy. Ono něco změnit je velmi problematické, protože vedoucí může mít nějaký cíl, ale jeho prosazení to je něco úplně jiného (musí to akceptovat a ztotožnit se s tím podřízení i nadřízení a ještě to do toho kecají politici).

Co je, ale zcela jisté, že odvolací orgány mají tendenci vyjadřovat svou nadřízenost tím, že zpravidla nepotvrzují rozhodnutí prvoinstačních orgánů a vracejí je k novému projednání z důvodů zcela marginálních chybiček (které jsou způsobeny zpravidla prosyceností dvojsmyslů a nejasností v zákonech). A dále to co již píši výše, že celou státní správou provází "lenost" a to z důvodu nedělat si problémy, ve smyslu rčení "kdo nic nedělá nic nepokazí. A to jsou problémy, které je třeba řešit.

Pokud máte v úmyslu se ještě angažovat, tak si myslím, že to co píšete, tak se nemá vztahovat k aktuálně projednávanému případu. Z jednoho prostého důvodu, že podporujete nepřímo nesmyslné konspirační teorie a to se Vám v případě úspěšné angažovanosti může se vrátit jako bumerang.
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

24.2.2021 17:23 Reaguje na Jan Miko
Ještě doplňuji, že mě těší, že řada odborníků to také tak vnímala a vyjádřili to.
Odpovědět
LC

Luděk Chuděj

25.2.2021 07:41
Jistě že viníka nikdo nehledal. Nikdo zatím nedokáže lidem vysvětlit dlouhý úsek nedotčené řeky pod údajnou výpustí v onen den. Logicky je nerozptýlená látka v toku koncentrovaná, smrtonosnější. Kolem břehu, kde hypoteticky tekla, žije nespočet drobných ryb v krytu porostu a kamení a mrtvé by tam u toho břehu v nějakém počtu zůstaly. Ať se rybáři kolem břehu projdou s el. agregátem. Jed teče kolem břehu a nikdo si nevšimne na deset metrů široké řece žádného úhynu, ikdyž se na tom úseku v onen čas chytaly ryby a kolem chodili lidi. Divím se, že ještě někdo nepřišel s tím, že se to do řeky dostalo ve formě kondenzátu z nějakého mraku třeba z vesmíru.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.2.2021 20:43 Reaguje na Luděk Chuděj
Další teorie z ČIŽP je, že to vytvořil nějaký soukromník a nalil to v neděli dopoledne do řeky.
Ten vesmír i s Paroubkovými Marťany mi připadá x násobně pravděpodobnější.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

26.2.2021 04:19 Reaguje na Pavel Hanzl
🙂👍🙂
Odpovědět
RF

René Florek

27.2.2021 06:04 Reaguje na Luděk Chuděj
Pane Chuději, blbci to nevysvětlíte. Oni to samozřejmě ví, že to způsobila Deza, ale musí se lhát. Nejvíce si naběhl na vidle ten rádoby soudní znalec, který mimo jiné při svém pokusu s fluorescentem potom ve své zprávě napsal, než ve skutečnosti ukázal pokus. No hlavně, že aspoň ryby od Juřinky zdrhly. My jsme tak tupý národ, až to možné není.....vlastně ne, jsme chytrý národ, jen nás řídí nemehla.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.2.2021 20:48 Reaguje na René Florek
My jsme národ pracovitý, chytrý, podnikavý, vzdělaný a úplně blbý. Protože jsme nejlépe oblbnovatelní a věříme naprostým blbostem.
Odpovědět
PP

Pavel Picka

28.2.2021 11:26
Mám vlastní zkušenosti s prací ČIŽP. V roce 2008 došlo u mě na rybníku k otravě velkého množství ryb, zhruba 5,5 tuny. Podařil se mi došetřit původ znečištění. A to hned několika odbornými institucemi. Zapojil jsem do toho na vlastní náklady Veterinární ústav, odborníky z Vodňan, z Vysoké školy veterinární z Brna a policii. Inspekce místní pobočky jela opačným směrem, snažíc se dokázat jarní virémii pochopitelně bezúspěšně. Výsledek byl jasný. Nikdo jej nakonec nezpochybňoval a pak se stala věc, která mi vyrazila dech. Při závěrečném sezení pobočka ČIŽP, že je viník neznámý a že vlastně, to klidně mohla také udělat vydra (zjednodušeně řečeno asi ryby dobrovolně spáchaly sebevraždu). Pochopitelně za pár měsíců opět docházelo k tomu samému znečišťování. Tak jsem zavolal paní Tylové (jistě si na tuto událost vzpomene) a věci dostaly zásadní obrat. Během krátké doby byl viník usvědčen a bohužel jen potrestán v rozsahu tohoto usvědčení. Po letech, kdy se změnilo vedení ČIŽP, opět cyklicky dochází ke kontaminaci rybníka odpady. Až sveřepě to kontroluji, v případě jakéhokoliv znečištění podávám na ČIŽP podklady, fotografie a většinou mi po měsíci přišla zpráva, že je vše v pořádku. A když jsem jim poslal fotografie zcela znečištěného potoka, tak teprve pak znova, pochopitelně až po 14 dnech poslali kontrolu, a ta prý zjistila, jen mírné znečištění biologickým odpadem, které nemá zásadní dopad na životní prostředí. Takže asi tak, pořád dokola, kdo to asi déle vydrží. Jen takto udržuji rybník přes zimu při životě. A to nikomu nevadí, že je to povodí nádrže na pitnou vodu Švihov. Zde z Bečvou si to typuji na dvě možnosti: 1. vyšumí to do ztracena anebo si za to může příroda sama.
Odpovědět
PP

Pavel Picka

28.2.2021 11:30
Takže i tímto bych rád poděkoval paní Tylové za dobrou práci :- )
Odpovědět
JM

Jan Miko

1.3.2021 16:30
V letech 2002 - 2008 jsme se jako OS snažili zachránit chráněné živočichy v povodí Drietomice....ČIŽP Brno( Zahrádka , Šmiták (sběratel orchidejí na Novém Zélandu), společně s CHKO(Bezděčka) se zaštítili ochranou odborníků (Jurajda), aby konali pro ty , kdož na tocích vládli....Jen to nebyl Agrofert,ale rybářský svaz. Výsledek se dostavil poměrně rychle - zmizela prakticky celá populace základních druhů ryb. Takže tito úředníci navždy ponesou svoji vinu. Byli stejní ,jak nyní...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

1.3.2021 20:47 Reaguje na Jan Miko
Je to smutná realita, když orgány ochrany přírody upřednostňují jiné zájmy než to k čemu byly ustanoveni.
Někdy mám pocit, že lidé mající skutečný zájem na ŽP se velmi stěží s těmito exoty mohou dohodnout.
Odpovědět
hi

5.3.2021 19:41
Viníka nikdo nehledal, protože zadání pana ministra bylo od začátku jasné "Dézu nekontrolujte, ta havárii nezpůsobila".
Nikdo proto neodebral vzorky z výusti Dézy a ani nikdo nepřišel udělat kontrolu v Déze. Všichni moc dobře věděli jak mají konat a co by mohli zjistit, ale nekonali, protože měli strach, že by rychle ve svém zaměstnání skončili. Dokonce i opoziční politici nic nesvedli.
Pokud Déza skutečně havárii nezpůsobila, proč sama nepožádala o kontrolu ihned, když se o havarii dozvěděla?
Sebelepší zákony nepomohou, pokud vyšetřování budou ovlivňovat politici.

Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

5.3.2021 23:06 Reaguje na
"Sebelepší zákony nepomohou, pokud vyšetřování budou ovlivňovat politici." 👈 podstatu tohoto Vašeho konstatování veřejně hlásám již roky, a to nejen v souvislosti s otravou života v Bečvě, jehož obnova bude trvat desítky let.

V tomto odkazu je stručně zaznamenán průběh cele kauzy 👇

https://www.facebook.com/tomaszdechovsky/videos/1121255198392281/
.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist