https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jiri-svoboda-otevreny-dopis-lesniku-evropske-komisi-k-situaci-na-ukrajine-a-bezpecnosti-udrzitelnosti-a-prosperite-eu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jiří Svoboda: Otevřený dopis lesníků Evropské komisi k situaci na Ukrajině a bezpečnosti, udržitelnosti a prosperitě EU

14.4.2022
Vážená paní předsedkyně,
obracím se na Vás především jménem 300 000 vlastníků lesů v České republice, nicméně naše názory jsou blízké i ostatním vlastníkům lesů v Evropě, kterých je cca 16 milionů.
 
Společně s ostatními vlastníky lesů v Evropě co nejdůrazněji odsuzujeme ruskou invazi na Ukrajinu. Ruský ozbrojený útok je víc než útok na Ukrajinu, je to útok na právo každé země rozhodovat o své vlastní budoucnosti. Útok, který představuje hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost.

Vlastníci lesů v Evropě jsou jednotní v solidaritě s Ukrajinou a jejím lidem. Evropská unie a její členské státy společně podporují Ukrajinu slovy i činy, ať již ekonomickou a humanitární pomocí či poskytnutím útočiště pro ukrajinské občany prchající před válkou. Vážená paní předsedkyně oceňujeme vaše jasné a pevné vedení sjednocené EU v těchto těžkých časech.

Ruská invaze na Ukrajinu představuje pro EU27 obrovské výzvy uprostřed obnovy pandemie COVID-19, rostoucích nerovností a dopadu změny klimatu. Závislost na (fosilních) surovinách z Ruska musí být rychle snížena, aby bylo zastaveno financování války. Lidé a ekonomika musí být zásobováni spolehlivou a dostupnou elektřinou a teplem (energií) z udržitelných zdrojů. Rozhodující roli v tomto ohledu hrají všechny obnovitelné formy energie a zejména obnovitelné suroviny. EU27 může dosáhnout energetické nezávislosti, klimatických cílů a vybudovat rovnou a spravedlivou společnost, ale pouze tehdy, budou-li evropské lesy aktivně využívány a udržitelně obhospodařovány ku prospěchu všech.

Bezprostředním důsledkem ruské invaze je úplné zastavení dovozu obrovského množství kulatiny a materiálů na bázi dřeva z Ruska a Běloruska. To znamená, že na trhu EU je zapotřebí větší (ne menší) nabídka dřeva, aby byla uspokojena stejná úroveň poptávky na podporu energetické nezávislosti EU a potřeba surovin pro stavebnictví a pro bioekonomiku.

Vlastníci lesů v Evropě se v posledním roce, tedy dlouho před válkou, snažili poukázat na obrovský potenciál, který aktivní udržitelné hospodaření v lesích poskytuje lidem a naší planetě. Při mnoha příležitostech jsme zdůrazňovali četné výhody, které poskytujeme každý den, jako je zmírňování a přizpůsobování se změně klimatu, zabezpečení spolehlivé obnovitelné energie a poskytování udržitelného zdroje dřeva pro stavebnictví a surovin pro rostoucí bioekonomiku. Lesy, ve kterých hospodaříme, zároveň poskytují prostor pro blaho lidí i přírody. Hlasy vlastníků lesů jsou ale zatím, zdá se, špatně slyšet.

V zájmu bezpečnosti Evropy jako celku mnohé země přehodnocují a mění svou pozici, aby se přizpůsobily nové realitě. Je proto čas, aby totéž udělala také Evropská komise. Je čas upřít hlavní pozornost na Agendu 2030 a Cíle udržitelného rozvoje (SDG). Jde o soudržný rámec usilující o ukončení chudoby a hladu, realizaci lidských práv pro všechny, dosažení rovnosti žen a mužů, podporu udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a řešení změny klimatu. Soudržný rámec, který zároveň usnadňuje partnerství a zajišťuje mír.

Když jste se stala předsedkyní Evropské komise, vyjádřila jste jasnou ambici splnit Agendu 2030. Ve svém prvním pracovním programu jste uvedla, že Evropská komise „umístí cíle udržitelného rozvoje OSN do centra tvorby svých politik. Že budou provázet práci EK napříč všemi sektory, jak uvnitř, tak navenek, a ukážou tak naši oddanost udržitelnému rozvoji doma i v zahraničí.“ Je načase, aby tento slib byl splněn a aby byla dodržena soudržnost politik, která je ukotvena v Maastrichtské smlouvě z roku 1992.

Vlastníci lesů v Evropě proto vyzývají Evropskou komisi, aby přeměnila Zelenou dohodu na Zelenou dohodu pro udržitelnou, bezpečnou a prosperující EU.

Vlastníci lesů v Evropě se zavazují plně přispět k překonání krize dodávek energie a řešení změny klimatu. Vyděračskou závislost na dovozu na ruském zemním plynu, ropě a uhlí lze však snížit pouze tehdy, pokud bude vlastníkům lesů umožněno nadále trvale udržitelně hospodařit v jejich lesích na základě národních kompetencí a nejlepších místních postupů. Řízení kompromisů a budování synergií mezi cíli udržitelného rozvoje se nejlépe provádí lokálně a na dobrovolném základě.

Dřevo neustále roste a je těženo na základě udržitelného a multifunkčního lesního hospodaření. Zásoba dřeva v lesích EU27 se za posledních 30 let zvýšila o 275 milionů m³/rok. Roční přírůstek dřeva po desetiletí převyšuje spotřebu dřeva. Zároveň se mnoho ukazatelů souvisejících s biodiverzitou vyvíjí pozitivním směrem. Sortimenty energetického dřeva, které jsou vedlejšími produkty lesního hospodářství a zpracování dřeva, byly vždy nejdůležitějším lokálně dostupným obnovitelným zdrojem energie.

To je však v rozporu s jinými politikami EU, které využívání lesů zásadně omezují. Analýza Thünenova institutu ukazuje, že pokud má být splněn 10% přísný cíl ochrany, klesne nabídka dřeva v EU27 přibližně o 40 %. To znamená, že jiných cílů EU dekarbonizace bytové výstavby, zavedení biohospodářství a urychlení energetického přechodu jednoduše nelze dosáhnout, pokud se EU nestane ještě více závislou na dovozu dřeva. Žádáme proto Evropskou komisi, aby prosazovala vyváženější přístup uplatňující dobrovolnější a flexibilnější systémy ochrany půdy, které jsou snadno dostupné a chrání biologickou rozmanitost, zmírňují klimatické změny a zároveň posilují bezpečnost a rozvoj biohospodářství v Evropě.

Vlastníci lesů v Evropě se zavázali k biologické rozmanitosti. V našich lesích budeme i nadále hospodařit tak, aby byla zajištěna biodiverzita lesů jako nedílná součást hospodaření. Vlastníci lesů v Evropě byli po staletí strážci evropské biologické rozmanitosti. V centru pozornosti by měla být obnova degradovaných ekosystémů. Všichni potřebujeme obnovit ekosystémy, které ztratily svou funkčnost a produktivitu, zejména ty, které mají největší potenciál zachycovat a ukládat uhlík, a předcházet a omezovat dopad přírodních katastrof.

Dřevo je nepostradatelné pro udržitelný energetický přechod. Konkurenceschopnost dřeva již ale není samozřejmostí kvůli zamýšlenému zpřísnění ve směrnici REDIII. Ze směrnice musí být odstraněny všechny faktory ovlivňující náklady a překážky, jako jsou další kritéria udržitelnosti, certifikace úspor CO2 a povinné kaskádové využití. Kromě toho by akt v přenesené pravomoci o změně klimatu a plánovaný akt v přenesené pravomoci o biologické rozmanitosti jako součást taxonomie měly být staženy, protože pro vlastníky lesů nejsou v praxi aplikovatelné. Vlastníci lesů jsou těmi, kteří se s opatřeními potýkají v praxi, potřebujeme řešení, která budou v praxi fungovat. Podmínky v evropských lesích jsou velice různorodé a jedno řešení není vhodné pro všechny. Vlastníci lesů nejsou jedním velkým průmyslovým odvětvím. Jsme chlebem a solí evropského venkova.

Přístup Evropské komise k LULUCF musí být zásadně přehodnocen. Maximalizace ukládání uhlíku v lesích EU je zavádějící cestou k destabilizaci a zvýšení klimatické zranitelnosti stávajících lesů. Největší možné zmírnění klimatu pochází z udržitelného využívání dřeva a nahrazování fosilních surovin a energeticky náročných materiálů obnovitelnými zdroji. Mladé lesy jsou přizpůsobivější a ukládají více uhlíku. Cílem musí být trvale zakládat klimaticky přizpůsobivé lesy s využitím alespoň ročního přírůstku a pomoci tak biohospodářství k průlomu a zastavení naší závislosti na ruském dovozu dřeva do EU.

Vážená paní předsedkyně, žádáme Vás naléhavě o řešení výše uvedených problémů. My vlastníci lesů v Evropě jsme globálními občany. Chceme sdílet naše udržitelná řešení a podporovat partnerství po celém světě. Společně s vlastníky lesů po celém světě chceme budovat prosperující a zdravé lesy pro příští generace.

S úctou



reklama

 
foto - Svoboda Jiří
Jiří Svoboda
Autor je předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (9)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JS

Jiří Svoboda

14.4.2022 12:35
Ano, lesy mohou přispět k dekarbonizaci planety a našemu spokojenému životu hlavně tím, že budou poskytovat dostatek kvalitního dřeva především na stavbu pasivních domů. Snahy tuto významnou funkci lesů potlačovat jsou vážným ohrožením konceptu udržitelného rozvoje lidstva.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

14.4.2022 15:32
Pokud jsem výzvu pochopil špatně, tak mě prosím opravte. Chápu ji jako
nadšení z ukončení dovozu kulatiny z Ruska a Běloruska a tím i lepšího
finančního zhodnocení naši kulatiny( zdražení řeziva a produkce z něho).
Pak chápu nabídku produkovat biomasu jako náhradu fosilních paliv opět
z Ruska. To znamená navýšení ceny palivového dříví a štěpky na roveň
až fosilních paliv. Výsledkem bude prkno za stovku, střecha za milion
a dřevostavba za milionů dvacet. Kubík palivového dříví za několik
tisíc a v lese porosty na energetickou štěpku pro elektrárny atd.
Takže chraňme ne naše lesy, ale jejich vlastníky před konkurencí, aby
vydělali na zablokování obchodů se zeměmi disponujícími kvalitním
dřívím za dostupné ceny. Celkem dobrá výzva připomínající formu
ochrany vnitřního trhu před vnější konkurencí zaobalenou do hávu
soběstačnosti, že bude dřevní hmota náhradou fosilních paliv z dovozu. Takže mé varování o energetických lesích nabývá reálných obrysů a zkáza přírody bude dokonána cyklickou těžbou sotva odrostlých stromů do
poslední větévky. Jsem rád, že jsem žil v jiné době a zažil lesy jako
chloubu lesníků a obyvatel této země. To, co vidím nyní a co lesy čeká
po přeměně na plantáže energetického dříví , mě děsí.
Odpovědět
AN

Aleš Nebáznivý

19.4.2022 15:19 Reaguje na Břetislav Machaček
Pokud je Váš konec příspěvku smyslem článku p. Svobody jehož znění není nejsrozumitelnější a já ho překládám podobně jako vy. Tak se těch plantáží také obávám. Ono už tak, když člověk vidí v jakém stavu jsou lesy u nás na severu po atakách sucha a kůrovce. A velké sucho je zde i letos. Jinak někdě v odborném článku, jsem četl, že velké přírůstky mladého stromu vs. seniora jsou pouhá chiméra. Mě se velmi líbí kniha pro laické publikum od Peter Wohllebena - Tajný život stromů.
Odpovědět
DV

Daniela V.

14.4.2022 17:10
Fakt jsme závislí už i na " ruském dovozu dřeva do EU " ? Tenhle příspěvek mně zní tak jaksi budovatelsky ..... až neuvěřitelně.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

15.4.2022 13:01 Reaguje na Daniela V.
Ano je tomu tak, protože se jedná o kvalitu a cenovou dostupnost.
Vím o jedné pile z okolí, která zpracovávala výhradně kulatinu
z dovozu (Ukrajina nebo Rusko). Jejich řezivo bylo nejlevnější,
odpadu minimum a její zisky tak velké, že si dovolili neustále investovat do výroby a nemovitostí. Nyní zpracovávají cokoliv, co seženou a řezivo je katastrofa za nehorázné ceny. Brával jsem od nich palivové dříví (odkory) a ty byly tak nádherné, že se hodily
na různé zahradní stavby a pálit je mi bylo často líto. Nyní
kupuji kůrovcové odkory a odřezky a je to hrůza hrůzoucí, když
si představím, že z toho nabízejí řezivo. Jsou už napadeny
houbami a dříví je řídké a smolnaté. Stavět z takového dříví je
zoufalost daná nedostatkem kvalitního dříví za rozumné ceny.
Odpovědět
kk

karel krasensky

15.4.2022 18:20
Ty ruzné hajné z nichž většina má červený nos a sklony k alkoholismu by měli u LČR nahradit mladí vzdělaní lidé z ekologických,neziskových organizaci.Jediné tak do budoucna zajístíme naše lesy.Ti revírnící od LČR by mohli s zeleným tralalačkem na hlavě s přivřením oka pálit klest pod dohledem,aby nezapalili okoloní porosty.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

16.4.2022 11:50 Reaguje na karel krasensky
Mladí vzdělaní lidé z ekologických, neziskových organizaci jako spása našich lesů? Jako vtip opravdu dobré.
Nebyli to právě ti , vzdělanost raději vynechám, mladí s náležitě "ekologicky" vygumovaným mozkem, co z lesů snaží udělat zdroj levné energetické, trvale obnovitelné suroviny? Co mají kůrovce za architekta či inženýra lesa. No a nejedná se pouze o lesy, že? Místo produkce pro potravináčské učely pěstuje zemědělství plodiny pro energetiku.
Jo ti mladí a ekologicky vzdělaní.........Hlavně, že to ještě nějaký ten rok bude na koho svádět.
Odpovědět
Kamil Krabice

Kamil Krabice

19.4.2022 14:50
Vlastníci lesů v Evropě
tvl co je to za svazáky??. Ten dopis napsali podle vzoru z 80.let.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

19.4.2022 19:36 Reaguje na Kamil Krabice
Jj, štěpku spálit, hnůj do bioplynek, půdě ani ň. Ekologii a záchraně klimatu zdar!
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist