https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslav-patrik-od-sesuvu-na-d8-uplynulo-deset-let-a-hlavni-vinik-si-nasel-jinou-obet
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Miroslav Patrik: Od sesuvu na D8 uplynulo deset let a hlavní viník si našel jinou oběť

12.6.2023
Sedmého června uplynulo deset let, kdy došlo k obrovskému sesuvu, který zasypal rozestavěnou trasu dálnice D8 v Českém středohoří a zničil asi dvě stě metrů funkční železniční tratě č. 097. Dálnice je sice již od 17. prosince 2016 v provozu, ale trať není stále opravená.
 
Na riziko sesuvů přitom již více než patnáct let před tím upozorňovali geologové, Děti Země a další spolky, takže doporučovali vést dálnici v dlouhém tunelu nebo výstavbu lépe zabezpečit. Soudy také od června 2016 rozhodují, kdo a v jaké míře sesuv zavinil.

Již od roku 1996, kdy jsem se účastnil hodnocení vlivů dálnice na životní prostředí, bylo jasné, že její trasa prochází přes sesuvné území, takže jsem v mnoha řízeních upozorňoval, že jde o značné riziko, kterému lze předejít výstavbou tunelu. Například tunel Kubačka délky 3,44 km byl ale zastupiteli kraje 9. března 2005 zamítnut, neboť by se prý zvýšily náklady a protáhla výstavba.

Děti Země dokonce při kontrole výstavby dálnice v dubnu 2010 v km 56,5 zjistily, že na řadě míst je svah zaříznuté trasy velmi nestabilní, takže z něho vyvěrá podzemní voda, přičemž zhotovitel dálnice se svah marně snažil zatížit kamenivem.

Příčinou sesuvu byl dlouhodobě nezajištěný hluboký zářez dálnice v odlehčené patě svahu, jehož škodlivý vliv v území ještě zvýšily dlouhotrvající deště.

Mezi hlavní viníky sesuvu patří Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, neboť zajišťovalo přípravu, povolování a výstavbu dálnice a také stavební dozor. Další viníky pak vidím ve státních úřadech, které se při rozhodování pečlivě nezabývaly všemi okolnostmi stavby a ani našimi námitkami a jiných účastníků řízení.

Děti Země proto 6. června 2016 zaslaly trestní oznámení s návrhem vyslechnout téměř třicet osob. Policie podnět ale v únoru 2017 odložila, neboť podle ní projektování i výstavba dálnice proběhly správně a podle zákona, takže k sesuvu s miliardovou škodou došlo jen náhodným neblahým přírodním úkazem.

Obvodní soud pro Prahu 5 také již sedmým rokem od 6. června 2016 rozhoduje, zda se firma KÁMEN Zbraslav a v jakém rozsahu podílela na sesuvu, a to na základě žaloby Ředitelství silnic a dálnic ČR o náhradu škody ve výši téměř 798 miliónů korun a Správy železnic za 240 miliónů korun. Firma totiž nad tratí a nad dálnicí těží kámen.

Soud sice mezitímním rozsudkem z 1. června 2022 rozhodl, že má firma oběma žalobcům zaplatit nanejvýš deset procent vyčíslené škody, nicméně Městský soud v Praze usnesením z 23. listopadu 2022 rozsudek zrušil.

Sice i podle něho byly příčinou sesuvu v různé míře dálniční zářez, déšť a zatížení horní části svahu, ale je nutné ještě rozhodnout, k jaké finanční škodě žalobcům skutečně došlo a zda ji firma způsobila a kolik by tak měla platit.

Soudní spor státu o náhradu škodu probíhá už sedmý rok

Městský soud v Praze svým usnesením ze dne 23. 11. 2022, č. j. 58 Co 324/2022 – 1822 zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 1. 7. 2022, č. j. 4 C 174/2016 – 1772, kterým bylo firmě KÁMEN Zbraslav, a. s., mezitímně uloženo zaplatit Ředitelství silnic a dálnic ČR částku 797.471.118,88 Kč s příslušenstvím a Správě železnic, s. o., částku 240.000.000 Kč s příslušenstvím.

Městský soud v tomto svém usnesení mj. uvádí následující:

„Odvolací soud se ztotožnil i se skutkovými zjištěními soudu I. stupně ohledně příčin sesuvu... kdy zásadním faktorem byly shledány nadměrné srážky, dále dálniční zářez a zatížení horní hrany sesunutého svahu odvalem, sutí a deponií kamenolomu...

Základní příčinou byla určena voda, zejména hladina podzemní vody, která měla na stabilitu svahu klíčový vliv, přičemž bez podzemní vody z kamenolomu a jeho okolí by k sesuvu nedošlo v daném rozsahu. Na základě výše uvedeného soud I. stupně správně uzavřel, že činnost (provoz) kamenolomu byla jednou z příčin sesuvu...

Odvolací soud tak považuje za nepochybné, že provoz kamenolomu (důlní činnost) byl jednou z příčin sesuvu, ovšem příčinou nikoliv zásadní, jak správně uzavřel soud I...

Odvolací soud shledal dále důvodnou námitku všech účastníků, že soud I. stupně dostatečně nevysvětlil, jak dospěl k závěru o 10 % míře podílu žalovaného na vzniklé škodě... Není zřejmé, zda zohlednil pouze deponii štěrkodrti nebo počítal i s odvalem a v jakém rozsahu...

Soud I. stupně se dosud zabýval toliko příčinou vzniku škodné události (sesuvu) a její souvislosti s provozem žalovaného, aniž by se však zabýval rovněž jednotlivými uplatněnými nároky ze strany žalobců a otázkou jejich příčinné souvislosti se škodnou událostí (provozem žalovaného)...

Žalobce a) požadoval úhradu nákladů na odstranění následků sesuvu a nezbytné sanační práce, které specifikoval odkazem na jednotlivé smlouvy o dílo, které uzavřel se svými dodavateli. Skutková tvrzení, jaké konkrétní práce a za jakou cenu byly provedeny, absentují...

V této souvislosti se vypořádá rovněž s námitkami žalovaného, že jeho provozem již žádný odval od roku 2001 nevznikl...“

Marná kritika trasování dálnice D8 přes sesuvné území

1) RNDr. Vladimír Cajz (oblastní geolog Českého geologického ústavu): Posouzení studie „Dálnice D8 – stavba 0805 Lovosice – Řehlovice“ pro Valbek a spol. v. o. s., Liberec (28. 3. 1995):

„Stavba charakteru dálničního tahu natolik zatěžuje podklad, že jev aktivizace staršího sesuvu, či objevení se sesuvu nového v náchylném území jsou dosti pravděpodobné... Toto území je velmi náchylné k tvorbě sesuvů. To by patrně znamenalo technicky i ekonomicky velmi náročné kotvení vozovky a stabilizaci rozsáhlého areálu sesuvného území.“
2) RNDr. Jiří Čelák (autorizovaný inženýr pro geotechniku): Závěrečná zpráva o orientačním inženýrskogeologickém průzkumu pro akci Dálnice D8 – stavba 0805“ (srpen 1995):

„Z inženýrskogeologického hlediska bude nejkomplikovanější úsek mezi Dobkovičkami a prackovickým lomem... Nevhodným zásahem do tohoto území může dojít k ohrožení stability území i o značné rozloze...
Upozorňujeme, že stavba v tomto úseku bude velmi náročná jak z hlediska projektování, provádění, tak i z hlediska nákladů. Doporučujeme zvážit, zda by trasa nemohla být z tohoto prostoru odkloněna.“

3) RNDr. Vladimír Cajz (oblastní geolog Českého geologického ústavu): Vyjádření oblastního geologa pro České středohoří (OG-8) k vypracování dokumentace EIA dálnice D-8 v úseku Lovosice – Řehlovice (stavba 0805) – pro vyjádření MŽP, odbor ochrany horninového prostředí ze dne 10. 4. 1996, č. j. 630.523-4/96 (8. 3. 1996):

„Stanovisko Odboru územních vazeb MŽP ze dne 20. 4. 1995 bylo, bohužel, doporučeno sledovat koridor C s variantami 1 a 2, na nějž je EIA vypracována. Jak již bylo dříve několikrát poukázáno, je to koridor z geologického hlediska nejméně vhodný z důvodů kolize trasy se sesuvným územím nad Prackovicemi...

Celkově lze hodnotit dokumentaci EIA jako velmi rozsáhlou, v mnohých ohledech podrobně zpracovanou, avšak z hlediska posouzení vlivu nejproblematičtějších technických prací na životní prostředí nedopracovanou. Proto nedoporučuji její přijetí a navrhuji dokumentaci ve výše zmíněných nedostatcích doplnit.“

4) prof. Ing. Jaroslav Pašek, DrSc.: Závěry expertního posouzení svahových deformací v úseku dálnice D8 – stavba 0805 (širší oblast Prackovice) (červenec 1996):

„Variantu doporučuji nadále sledovat jako geotechnicky nejvhodnější i v další etapě průzkumu a projekční přípravy.“

5) RNDr. Vladimír Cajz (oblastní geolog Českého geologického ústavu): Geologické vyjádření ke studii: „Tunel Kubačka, studie alternativního vedení trasy D8 stavba 0805 v úseku Chotiměř – Radejčín“ – pro firmu CZ-ABP s. r. o. (31. 1. 2001):

„Povrchová varianta C se od staničení cca 56,0 dostává do kontaktu s rozsáhlou oblastí výše zmíněných sesuvných akumulací a antropogenních sedimentů ve všech svých uvažovaných modifikacích. Jedinou schůdnou možností je pilotáž – výstavba estakády v celé délce takto postiženého území (nejméně 2 km)... Jakýkoliv zásah je zde nevhodný, protože může velmi pravděpodobně vyvolat aktivizaci svahového pohybu a poškození trati.”

6) prof. Ing. Jaroslav Pašek, DrSc.: Geotechnické posouzení, dálnice D-8 stavba 805, varianty „tunel Kubačka“: Srovnávací posouzení geotechnických podmínek výstavby – autorizovaný odborný posudek – pro Ředitelství silnic a dálnic ČR (17. 12. 2004):

„Řada indicií svědčí o dlouhodobé stabilitě území – dvě železniční trati, silnice, několik dálkových vedení jde napříč svahem, aniž by se projevoval nějaký pohyb, žádné stavební objekty nejsou porušeny. Trasa je projektovaná tak, že se výstavbou dálnice stabilita svahu neporuší...
„Závěr: Z rozboru podmínek výstavby vyplývá, že tunelová varianta je finančně, technicky i časově podstatně náročnější než varianta povrchová. Obávám se, že varianta s tunelem by byla ještě dražší, než připouští autoři její studie.
Navíc snaha o převedení dálnice tunelem není opodstatněná, neboť stále opakované obavy z nestability území nejsou vůbec oprávněné. Území je postiženo fosilními jevy, které jsou dnes stabilní, a trasa dálnice je důsledně vedena tak, aby stabilitu nejen neporušila, ale naopak zajistila.“

7) RNDr. Jan Čurda a kolektiv: Vyjádření k „návrhu vybudovat na dálnici D8-0805 Lovosice – Řehlovice v CHKO České středohoří tunel Kubačka délky 3,35 km namísto dvou krátkých z geologického hlediska s důrazem na inženýrsko-geologické vlivy“ – pro Děti Země, sekci Za ekologicky čistou dopravu (16. 12. 2004):

„Svahové deformace („sesuvy“) jsou v zájmovém území vyvinuty v široké škále forem a žádnou z nich nelze označit za stabilizovanou. Některé jsou dočasně uklidněné, a tedy nebezpečné pro stavbu pouze potenciálně, nezřídka jsou však sesuvy stále aktivní...
K variantě se schváleným územním rozhodnutím (varianta „ŘSD původní“) je možné říci, že prochází po svazích údolí Labe velmi komplikovaným územím poznamenaným těžební činností v bývalém lomu Prackovice a sesuvným územím s četnými vymapovanými sesuvy všech možných stáří až po recentní...
Území se vyznačuje silnou náchylností k tvorbě kluzných ploch sesuvů – a to i v místech nejméně očekávaných... Lehká pata svahu nutně nemůže udržet stabilitu svahu a dochází ke vzniku sesuvu... K jejich aktivaci většinou dochází po delším období srážkové činnosti...“

K autorům stanoviska:
RNDr. Jan Čurda = vedoucí Správy oblastních geologů České geologické služby
RNDr. Pavel Kopecký = oblastní geolog České geologické služby
Ing. Petr Kycl = specialista ČGS pro inženýrskou geologii
Mgr. Jiří Krupička = specialista ČGS pro inženýrskou geologii

8) RNDr. Miroslav Patrik a kol.: Podkladový materiál ekologických sdružení pro zastupitele Ústeckého kraje na jednání dne 9. 3. 2005: Dálnice D8 v CHKO České středohoří: informace o výhodách tunelu délky 3,44 km – Děti Země, sekce Za ekologicky čistou dopravu (8. 3. 2005), výtah:

„Hlavní výhody tunelu Kubačka délky 3,44 km dle odborných údajů:

a) vyhýbá se biotopům zvláště chráněných druhů organismů

b) přes nejvyšší část Českého středohoří zahrnutou do Evropské ekologické sítě (EECONET) je trasa vedena v tunelu délky 3,44 km, čímž dojde k ochraně úbočí levostranného údolí Labe před navrhovanou výstavbou mostních konstrukcí v celkové délce cca 777 m (některé na sesuvech) a před negativními vlivy automobilového provozu, přičemž nebude nutné stavět dva tunely Prackovice a Radejčín v celkové délce cca 890 m,

c) z krajinářského hlediska zcela ochraňuje jádrovou oblast Evropské ekologické sítě, čímž dochází k eliminaci migrační bariéry zvěře a lidí v dlouhém úseku a k ochraně pohledových dominant (zejména od řeky Labe na levém úbočí nad obcí Prackovice nad Labem),

d) významným způsobem zabraňuje střetu vozidel se zvěří,

e) vyhýbá se nebezpečným sesuvným územím na úbočí Labe v délce několika stovek metrů,

f) je kratší o 550 m, přičemž převýšení je nižší o 24 m (tunel má velmi nízký sklon do 1,15 %), takže snižuje celkové množství výfukových plynů (v t/rok), intenzitu hluku a noční osvětlení“
reklama

 
foto - Patrik Miroslav
Miroslav Patrik
Autor je český přírodovědec a předseda spolku Děti Země.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (13)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

12.6.2023 06:47
Ono vždy, když se může něco stát, tak to dopředu, že se něco stane jsou náklady pro většinu lidí zbytečně vynaložené a dokonce trestně vymahatelné a soudně napadnutelné. No proč se vyhazují peníze, když se nic nestalo? Kdo si má vzít na zodpovědnost náklady, když chybí jistota? Děti země? A nenapadli by tunel naopak kvůli nákladům?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

12.6.2023 08:06
Navíc. No podle dostupných podkladů jsou náklady na sanaci (= "škoda") asi 1,5 miliardy, ale tunel by přišel na 3-4 miliardy.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

12.6.2023 10:38
Ochrana přírody by měla VŽDY začínat takzvaně od Adama. To znamená nikdy
nedopravovat i to, co lze získat v místě a nebo blízkém okolí. Nevozit
zbytné věci a suroviny vozit ve velkých objemech na sklad pokud možno lodní
a železniční přepravou. Přesunutí takové dopravy na cesty nevyřeší jejich
přesunutí do tunelů a ani nad zem na mostní nadjezdy. Je ji totiž třeba
minimalizovat a nebo dopravovat co nejšetrněji. Místo podpory lodní dopravy se "ekologisté" zcela nepochopitelně kloní ke kamionové dopravě, která je
už z logiky pro přírodu tím nejhorším způsobem dopravy. Pokud něco leží
měsíc ve skladu, tak může klidně putovat měsíc v lodním kontejneru a nemusí
být do 24 hodin v cíli, aby tam pak měsíc čekalo na zákazníka. Ono je dnes
běžné, že třeba podnik na výrobu "ekologické" minerální izolace nevyužívá
železniční vlečku a materiál(strusku a čedič)včetně koksu jako paliva
navážejí denně kamiony. "Prý" je to ekonomicky výhodnější, protože jim
odpadá skladování a fungují průběžně. Jedny plné kamiony navážejí vstupy
a odjíždějí prázdné a jiné prázdné jezdí pro zboží. Proč? Silniční doprava
je levná a nejméně pracná. Objednají pět aut k naplnění zásobníků na jeden
den výroby a nepotřebují materiál překládat do skladu a z něho do výroby.
Stačil by ale několikadenní výpadek dopravy a je tu i výpadek výroby.
Takže jsme u toho Adama lidičky! Je ta veškerá doprava opravdu nutná?
Já si myslím, že nikoliv, protože má jak jinou alternativu, tak je i zbytná
alespoň pro některé komodity. Bohužel globalizace obchodu je o spekulacích
na trhu s komoditami a převážením téhož z místa na místo. Z bývalé práce
si pamatuji kolonu kamiónů z Německa do Kazachstánu s antukou na turnaj
v tenisu, kde byla podmínkou regulérnosti turnaje německá antuka. Budiž,
ale proč ne vlak, ale kamióny. Pak třeba "výhodný" nákup štěrku na stavby
u nás v Polsku pouze proto, že u nás blokovali rozšíření štěrkoven různí
aktivisté, ale nyní se tu těží a vozí se v opačném směru štěrk a písek
zpracovaný do maltových směsí. To jsou statisíce tun materiálu na cestách
stejně jako kulatina z kůrovcových lesů. Kůrovec tu byl a je několik let,
ale že by vedení LČR postavilo za tu dobu několik pil a vyrábělo místo kulatiny polotovary a nebo rovnou finální produkci? Zisk se rozplynul ve státním rozpočtu a tak tu mohly být moderní zpracovny kulatiny bez potřeby
ji za pár korun vyvážet i do budoucna. Tady je prostor pro revoltu všech
těch aktivistů se vrátit k Adamovi a omezit POTŘEBU vůbec něco dopravovat!
Řešit dopravu je nejlépe její nepotřebností při místních zdrojích a místním
odbytu. Kdysi pivovar prodával "převařenou zkvašenou vodu" co nejblíž, neboť by se mu pivo nejen cestou zkazilo, ale přeprava "vody" by z piva
udělala neprodejné zboží. Dnes je běžná jeho levná doprava přes půl
Zeměkoule, ale příroda za převoz "vody" dostává sakra na frak. Já proto
piji pivo pouze místní, ale i to se už údajně vaří v Polsku. Kam jsme to
proboha dospěli, že nás takhle válcuje zdeformovaná ekonomika, včetně té levné dopravy? Lidi vzpamatujme se dříve, než zjistíme, že pijeme vodu
ze zdroje tisíc kilometrů vzdáleného přepravenou kamionem a oni naši
zase tam. Obilí navezeme z Ukrajiny, naše vyvezeme jinam a pak se divíme
té potřebě nových a nových dálnic a cest. Tady ta cesta k ekologii NEVEDE!
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

12.6.2023 10:55 Reaguje na Břetislav Machaček
Ano, a to jsou jenom kamiony. U letecké přepravy je tomu obdobně. Potom se můžeme divit důsledkům svého počínání (antropocénu).
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

12.6.2023 11:10 Reaguje na Břetislav Machaček
Ano, proti dopravě se revoltuje, ale proti zástavbě nejlepších zemědělských ploch ne. Místo aby se zastavovaly brownfieldy. A stačilo by pořádná daň na vynětí ze zemědělského půdního fondu na úrovni 100% prodejní hodnoty. Ale to ne.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

12.6.2023 12:52 Reaguje na Slavomil Vinkler
Když je zemědělské půda za stovku metr?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

12.6.2023 14:29 Reaguje na Jiří Svoboda
Ano, těch 100% je stále při té ceně směšná částka a tu je možnost jak naplnit státní pokladnu. Stanovit pevnou částku za metr půdy vyňaté z půdního fondu
klidně 1-10 tisíc a bude zájem i o ty brownfieldy
často už napojené na stávající železniční vlečky,
silnice, kanalizaci atd. Navíc tam už v okolí žije
možná pracovní síla, která nemusí odněkud dojíždět
a nemusí se pro ni nově budovat bydlení a ostatní
infrastruktura. Ono pro firmu je opravdu výhodné,
když koupí levně panenský pozemek na kterém mu obec
pro jeho nalákání připraví inženýrské sítě a nestará se ani o bydlení pracovní síly, o školy, školky a
jiné služby pro jeho zaměstnance. Stát to stojí majlant, ale je to naoko z jiné přihrádky, než ty
odvedené daně. Už takto vybavená místa se vylidňují a je tam převis jak bytů, tak těch služeb, ale jinde, kde nalákali firmu na levný pozemek to vše schází. Praha a okolí potřebuje nové školy, školky, levné byty atd. Jinde to je, ale centralizace nedovolí to vše využívat. To dnes musí být kdejaký úřad v Praze? Ano? Tak ať si to užijí i s těmi dopravními kolapsy a nedostatkem míst na školách. Tato krátkozraká centralizace je chybou a příčinou vylidnění venkova, které se všem časem vymstí. Z velkých měst se stanou přelidněné "blázince" a z venkova "skanzeny" chudoby a zmaru jaký tu nikdy nebyl. Přitom stačí, aby se vrátily pracovní
příležitosti k lidem a ne aby šli lidé za prací.
Stačí mít v obci materiálově a energeticky méně
náročnou výrobu a tím i omezenou přepravně. Lze
tak tímto zabránit vylidnění venkova a taky tomu
přesycení velkoměst. Nezapomenu na minulost, kdy
šel průmysl za lidmi a nikoliv lidé za průmyslem.
Na chudém Pováží vznikly v každém městě strojírny
a pro ženy strojařů textilky. Lidé odtamtud přestali
"choďiť" za robotou jako za 1. republiky až do
Ameriky. Totéž se dělo v Sudetech po válce a dnes?
Opět vylidňování a centralizace někde jinde včetně
těch záborů nejkvalitnější půdy a likvidace přírody.
Vysmívaný komunista Štěpán řekl, že budeme zemí
montoven a skladů! Bohužel, on se trefil pár měsíců
po plyšáku do směřování naši ekonomiky náročné na
zábory půdy a pro dopravní obslužnost těchto firem!
Co sklad u dálnice, to sjezd z ní a na ni a plocha
k parkování. Tolik zbytečně zmařené půdy a přírody je neskonalá zhovadilost dnešní doby mající plnou
pusu ekologie. K tomu paneláky na ležato kolem měst
a problémy s jejich obsluhou ohledně služeb, když
jsou jinde poloprázdné domy na vesnicích a nevyužité kapacity služeb. Jen tak dál, až tu nezbude místně
ani jediný volný metr půdy a jinde to bude vypadat
jako po výbuchu bomby zabíjející vše živé s kvanty
neobydlených domů.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

15.6.2023 21:53 Reaguje na Břetislav Machaček
Dezolate, lidé se nestehuji do velkoměst, aby pracovali v cmoudicich fabrikach.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

15.6.2023 22:03 Reaguje na Břetislav Machaček
Štěpán nic takového neřekl, nelzete tady. Kromě toho, to přece vy chachari a bolševici jste vedli ten svůj zhovadily třídní boj proti technické inteligenci, tak nevím, co máte za problém, když je po vašem, dezolate.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

15.6.2023 22:07 Reaguje na Břetislav Machaček
A proč se ti kydaci do té materialove a energetický nenarocne výroby odmítají pustit, co???? Proč jsou na německém venkově k vidění globálně úspěšné hi těch firmy??? No, asi proto, protože tam se chce lidem na venkově pracovat. Každej vidlak má garáž jako Steve Jobs, akorát je línej to jablko nakousnout.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

15.6.2023 21:50 Reaguje na Břetislav Machaček
Zajímavý blábol matlacku. Bohužel, vy každou chvíli blabolite něco jiného, že. Vy chcete minimalizovat dovoz pomerančů pro deti z usteckeho kraje, aby se mohlo vozit 100 000 x víc tunokilometru železné rudy a dalšího bordelu do chacharstanu, že????Dezolate bolševickej
Odpovědět
PB

Petr Burda

12.6.2023 13:48
Tamní usedlíci říkají: "Na tom svahu, když si ubzdí kráva, tak jede dolů."
Takže sanace 1,5 miliardy poprvé. Jestli nevydrží sucha (jakože všichni ostatní než dálnice potřebují déšť), tak bude dražba - 1,5 miliardy podruhé, potřetí.
Vést dálnici touto částí Českého středohoří je s velkou pravděpodobností nesmysl ekologický, ekonomický, stavebně-technický... Tak snad lobisticky je to správně.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

14.6.2023 20:19 Reaguje na Petr Burda
Dálnice jsou potřeba. I Děcka Země se přece na svoje demonstrace a blokování čehokoliv musejí nějak dopravovat
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist