https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/otakar-prazak-vyhlaseni-chko-soutok-doprovazeji-lzi-diktat-a-ignorace-zakona
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Otakar Pražák: Vyhlášení CHKO Soutok doprovázejí lži, diktát a ignorace zákona

20.2.2024
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Od roku 2000 jsem se zúčastnil několika pokusů o vyhlášení CHKO Soutok. Všechny skončily hned v počátcích, kdy tehdejší ministři životního prostředí, případně jejich zástupci, shodně konstatovali, že pokud se záměr neshledává s širokou podporou místních lidí, tak se nic vyhlašovat nebude. Nutno dodat, že takto se ke snahám vyhlášení stavěli především politici Občanské demokratické strany.
 
Ten současný pokus je organizován a řízen současným ministrem životního prostředí, jenž hájí barvy KDU-ČSL. Na tom by jistě nebylo nic špatného, kdyby vše probíhalo v intencích, obsažených již v názvu strany. Níže uvedené skutečnosti nasvědčují tomu, že v případě záměru vyhlášení CHKO Soutok tomu tak není.

Ministr životního prostředí Petr Hladík očekává, že CHKO Soutok bude možné vyhlásit 1. ledna 2025. V tiskových zprávách sděluje, že k návrhu dostalo ministerstvo zhruba 1700 námitek a, že se je podaří vypořádat za několik měsíců, a příprava CHKO půjde tak, aby mohla být od začátku příštího roku vyhlášena. Připomínky podle něj nejsou zásadní, týkají se většinou vymezení hranic, návrhu bližších ochranných podmínek a způsobu zajištění ochrany evropsky významných lokalit. Pozitivně se podle ministra projevil rok intenzivních jednání se všemi dotčenými, a dnes tak drtivá většina lidí, spolků či samospráv nastavení podporuje.

Skutečnost je však trochu jiná. Zmíněných 1700 námitek poslalo ministerstvu životního prostředí 226 fyzických osob a to převážně vlastníků několika stovek hektarů intenzivně zemědělsky obhospodařované půdy a 18 právnických osob, přičemž 5 z nich jsou obce. V případě připomínek fyzických osob se v žádném případě nejednalo o vymezení hranic či návrh bližších ochranných podmínek, ale kromě jiného, šlo o vyjádření zásadního nesouhlasu s vyhlášením CHKO Soutok. U právnických osob považuji za důležité zmínit zásadní výhrady společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a.s, se kterou záměr vyhlášení CHKO Soutok nebyl prakticky vůbec projednán, přestože značná část jejich zařízení, určených k zásobování pitnou vodou 70.000 obyvatel, byla zařazena do I. zóny CHKO, ve které zákon o ochraně přírody a krajiny zakazuje umisťovat a povolovat nové stavby, přičemž infrastruktura studní, čerpacích stanic a dalších zařízení se musí časem opravovat, modernizovat a s narůstajícím počtem obyvatel, také rozšiřovat.

S uvedenými vodními zdroji a jejich rozvojem se nadále počítá také ve strategických významných dokumentech rozvoje Jihomoravského kraje o propojování vodárenských soustav. Tuhle skutečno si vůbec neuvědomili Jihomoravští radní v čele s hejtmanem za KDU–ČSL Mgr. Janem Grolichem, když odsouhlasili vyhlášení CHKO Soutok i přesto, že by uvedené dokumenty měli ctít a zohledňovat.

Ministr životního prostředí zamlčel dále to, že s vyhlášením CHKO nesouhlasí ani Zemědělské družstvo Bulhary jehož větší část obhospodařovaných pozemků se nachází již více jak 40 let na území CHKO Pálava. Za pikantní lze považovat odmítnutí nové CHKO obcí Bulhary, která je prakticky celá ve zmíněném zvláště chráněném území. Jednoznačné NE, sdělila ministerstvu Okresní hospodářská komora, prakticky všechny myslivecké spolky, některé rybářské spolky a téměř 4000 místních lidí, kteří se podepsali pod petici proti vyhlášení CHKO.

Přestože zákon o ochraně přírody a krajiny taxativně stanoví dobu pro vypořádání námitek na 60 dnů od uplynutí pro jejich uplatnění, nebyla žádná námitka v uvedené lhůtě vypořádána, čímž jmenovaný ústřední orgán státní správy vědomě porušil zákon, za jehož naplňování zodpovídá. Jak potom občané, žijící v oblasti Soutoku, mohou věřit slibům vyjednavačů, kteří jim slibují ráj na zemi, pokud nebudou remcat při snahách o vyhlášení CHKO Soutok? Vrcholem arogance ministerstva životního prostředí bylo usnesení o zastavení řízení, které bylo zasláno Soutoku Lanžhot, z.s., s tím, že v případě záměru vyhlášení CHKO bylo dosaženo společenského konsenzu (odborného i politického). Z uvedeného vyplývá, že obce a občané nejsou podle ministerstva součástí této shody.

Pozoruhodným subjektem, snah o vyhlášení CHKO Soutok, jsou Lesy ČR s.p. hospodařící na více jak 90 % plochy navrženého zvláště chráněného území. V listopadu roku 2020 jim byla doslova vnucena rámcová dohoda s Agenturou ochrany přírody a krajiny, o způsobu hospodaření v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje. Jednání o dohodě trvala dva roky. Po celou dobu byly obě organizace, včetně Krajského úřadu Jihomoravského kraje, vystaveny tlaku různých iniciativ, jež za každou cenu chtěly prosadit, nejdříve vyhlášení CHKO, posléze některou z kategorií zvláště chráněných území. Pod tímto tlakem Krajský úřad Jihomoravského kraje odmítl schválit návrh nového lesního hospodářského plánu bez toho, že bude akceptován požadavek Agentury ochrany přírody a krajiny.

A tak, jako v případě Křivoklátska, byly Lesy ČR s.p. na Soutoku donuceny kapitulovat před vyšší mocí bez toho, že by se vůbec někdo ptal na názor místních fořtů, hajných a dalších zkušených lesníků a také přesto, že evropsky významné lokality Niva-Dyje a Soutok–Podluží byly vyhlášeny v roku 2005 jako nejrozsáhlejší komplex zachovalých lesů, luk a mokřadů v aluviu Moravy a Dyje s širokou škálou přírodních stanovišť a bohatou flórou a faunou. Dík zato patří lesníkům, ne ochranářským aktivistům. Byli to lesníci, kterým se v lužních lesích, od Lednice po soutok Moravy s Dyjí, v období let 1990 - 2000 podařilo obnovit na desítkách hektarů zaniklé tůně a v řádu desítek kilometrů zprůtočnit zazemněné kanály.

Výsledkem bylo zlepšení vlhkostního režimu lesních půd a vytvoření nových biotopů pro rostliny a živočichy, vázaných svým výskytem na původní charakter lužního lesa. Úřadující ministr životního prostředí za ODS dokonce ocenil v roce 1996 fořta Ing. Miloše Kloupara cenou za přínos k ochraně přírody. Tento osvícený lesník - čest jeho památce - již tehdy věděl to, co lužní lesy nejvíc ohrožuje. V současné době to dokazuje projekt NetFor, při kterém vědci sledují, jak dub letní je schopný se adaptovat na rychle se měnící klimatické podmínky ve středoevropských lužních lesích. Klimatická změna a s ní související projevy totiž stojí za odumíráním těchto stromů. Uvedené zjištění nezpůsobuje jen ekonomické ztráty, ale znamená rovněž ztrátu biodiverzity a genetických zdrojů lesa.

Do snah o vyhlášení CHKO Soutok vstupují také různí ekologičtí aktivisté. Jedna občanka z Lanžhota dokonce obdržela cenu Ivana Dejmala za mimořádný počin při ochraně přírody související s ochranou lužních lesů, místní krajiny a připravovanou CHKO Soutok. Jakým způsobem se o ochranu lužních lesů zasloužila není, na rozdíl od lesníků, známo. Dalších údajně 14000 lidí podepsalo petici za záchranu Moravské Amazonie. O zmíněné petici se bývalá ministryně životního prostředí za KDU-ČSL vyjádřila, že tato petice nemá předepsané náležitosti podle petičního zákona a proto ji za petici nelze považovat. Nutno dodat, že tuto „petici“ podepsali lidé z celé republiky, kdežto téměř 4000 převážně místních občanů podepsalo petici proti vyhlášení CHKO. Konečně je úplně jedno kolik je podpisů pod peticemi pro a proti. Zákon o ochraně přírody zcela jasně stanoví, že námitky k předloženému záměru vyhlášení CHKO Soutok mohou uplatnit pouze dotčené kraje, obce a vlastnící nemovitých věcí dotčených navrhovanou ochranou.

Z uvedeného je kromě jiného patrné, že jsou to hlavně politici KDU-ČSL, kteří se ze všech sil snaží vyhlásit CHKO Soutok i za cenu porušování zákona. Za těch třicet let co lidovci seděli ve všech možných orgánech státní správy, jim nějak zmizeli vlastníci půdy a klasičtí obyvatelé venkova vůbec. Opustili tradice a vydali se lovit v liberálních zelených vodách, které jim nejsou vlastní a kde už je nyní těsno. Svůj podíl viny proto také mají na současném špatném stavu Šumavy a Českého Švýcarska, a chystají se spolu se zelenými aktivisty zničit lužní lesy na Soutoku. Prosvětlování porostů vzrostlých stromů bude možná vyhovovat několika druhům brouků, ve svých důsledcích znásobí negativní dopady klimatických změn.


reklama

 
foto - Pražák Otakar
Otakar Pražák
Autor byl třicet let předsedou ČSOP ZO Břeclav, deset let pracovníkem Okresního úřadu Břeclav, referátu životního prostředí a osmnáct let OSVČ s živnostenským oprávněním na poradenskou a zprostředkovatelskou činnost v ochraně přírody a životního prostředí.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (54)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

20.2.2024 07:16
Čím se p. Pražák živí napsal sám: osmnáct let OSVČ s živnostenským oprávněním na poradenskou a zprostředkovatelskou činnost v ochraně přírody a životního prostředí.
Zbytek na úsudku čtenářů.
Odpovědět
OP

Otakar Pražák

20.2.2024 07:29 Reaguje na Slavomil Vinkler
Pane Vinklere, dovolím si vás opravit. Už čtyři léta si užívám penze.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

20.2.2024 07:43 Reaguje na Otakar Pražák
Děkuji za doplnění. Říká se, že jste pomáhal u obory Obelisk, Františkova rybníku a dalších podobných akcích je to tak?
Odpovědět
JW

Jiří Wenzl

21.2.2024 20:14 Reaguje na Slavomil Vinkler
A copak se o něm říkalo?🤔
Odpovědět
JW

Jiří Wenzl

21.2.2024 20:11 Reaguje na Slavomil Vinkler
A to ho jako někdejšího předsedu ZO ČSOP Břeclav, který se m.j. zasloužil o reintrodukci řezanu pilolistého, kotvice plovoucí či leknínu bílého, diskvalifikuje jako odborníka na břeclavské luhy???🤔
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

20.2.2024 08:42
KDU-ČSL mají velmi slabý mandát ve vládě od voličů, ale dělají velmi silné kroky na životním prostředí (informatik), sociální správě (zemědělec) a v zemědělství (teolog).
Není to dobře
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

20.2.2024 09:23 Reaguje na Michal Uhrovič
23 není úplně málo, vydělali na trojkolce.
Odpovědět
PK

Pavel K.

20.2.2024 08:49
Mně úplně stačí věta autora o špatném stavu Šumavy a Českosaského Švýcarska. Myslím, že právě Šumava je jasným důkazem, že přirozená obnova lesa funguje, pokud se jí nechá prostor, a pokud to někdo v Českosasu nepokoní, potvrdí se to i tam. Jak osvíceně hospodaří v lesích Lesy ČR, je bohužel vidět na kauze nedalekého Ždánického lesa a Chřibů, kde i lesničtí odborníci upozorňují mj. na nesmyslné kácení starých tlejících stromů, které zřejmě překážejí v budování plantáží, kde se na mimoprodukční funkce lesa naprosto kašle.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

20.2.2024 09:49 Reaguje na Pavel K.
Autor má v něčem i pravdu. Soutok není přírodní les, je to les vysazený v 18. a zejména 19. století. Je to park, asi jako u Minaretu a potřebuje jako park trvalou péči. Nějaká víra v přirozenou obnovu je fikce. Tento les se musí udržovat i kácet i obnovovat, zejména zavodňovat atd. Ale šetrně (ne fréza a herbicid), s úctou k odkazu předků a s rozmyslem. Přesto by se mi líbil Národní park.
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

20.2.2024 10:07 Reaguje na Slavomil Vinkler
1**
mám stejný názor a nevěřím LČR
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

21.2.2024 05:46 Reaguje na Slavomil Vinkler
Vidím to stejně. Největší obavy proto mám z ekologistů.
Odpovědět

Roman Šimek

20.2.2024 11:49 Reaguje na Pavel K.
Já si pamatuji cedule kolem pramene Vltavy, že se jedná o nejcennější část NP s několika sty let starými původními smrkovými porosty. Ty byly díky nastavenému bezzásahovému režimu obětovány kůrovci. NP České Švýcarsko bylo vyhlášeno především z důvodu ochrany geologických útvarů. Přestože na většině plochy byly porosty nepůvodních dřevin, opět byl preferován bezzásahový režim. Skončilo to požárem na ploše větší než 1000 ha. Pískovce, kvůli kterým byl NP vyhlášen, byly na mnohých místech vážně poškozeny žárem ohně. Nyní se přes odpor místních obyvatel na sílu tlačí vyhlášení NP Křivoklátsko. Jsme prostě nepoučitelní !!!
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

21.2.2024 05:49 Reaguje na Roman Šimek
Člověk se poučí. Ale totalista na to nemá.
Odpovědět
MC

Michal Chadim

21.2.2024 09:49 Reaguje na Roman Šimek
A co je na tom špatně? Smyslem NP opravdu ta příroda. Však za pár set let tam zas budou hlubouké lesy, to jsou prostě přírodní procesy a nemají za úkol se někomu líbit.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

21.2.2024 19:46 Reaguje na Michal Chadim
Přesně tak!
Odpovědět
JW

Jiří Wenzl

21.2.2024 20:32 Reaguje na Pavel K.
Vy nevíte, že tvrdý ( dubojasanový) luh vznikl tzv. polařením, společným pěstováním lesních dřevin a zemědělských plodin, tedy zpravidla dubů a jasanů s řepou a kukuřicí ( místně zvanou "turkyň") ??? Co to má společného s klimaxovými lesy na Šumavě? Polaření se na Podluží praktikovalo až do sedmdesátých let, tato praxe m.j. vymizela společně s nezájmem místního obyvatelstva o pěstování zmíněných zemědělských plodin za výhodných finančních podmínek. Zeptejte se na možnost přirozené obnovy lužních lesů místních lesníků. Pokud se odvoláváte na situaci ve Ždánickém lese a Chřibech, tak Vám ten rozdíl oproti luhu vysvětlím v FB skupině " Živý les pro živý region".
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

21.2.2024 21:03 Reaguje na Jiří Wenzl
„Co to má společného s klimaxovými lesy na Šumavě?"

Věty Pavla K. 20.2.2024 08:49 „Mně úplně stačí věta autora o špatném stavu Šumavy a Českosaského Švýcarska. Myslím, že právě Šumava je jasným důkazem, že přirozená obnova lesa funguje …“ jsou naprosto adekvátní reakcí na slova Otakara Pražáka v posledním odstavci jeho článku o prý současném špatném stavu Šumavy …“.

S tímto názorem pana Pavla K. se plně ztotožňuji. Coby členka ČSOP jsem fakt ráda, že Otakar Pražák už v ČSOP není.
Odpovědět
JW

Jiří Wenzl

22.2.2024 12:29 Reaguje na Majka Kletečková
Tak kdo potom v ČSOP zůstane, když místní znalce, ty kteří fyzicky znají situaci, se sociálními vazbami, prakticky se zde v OP činí a představují zde jakousi " environmentální domobranu", eliminujete??? Kdo po této selekci zůstává? Jen ti z paneláků velkoměst, kteří si přitažlivým názvem " Moravská Amazonie" vygůglují Soutok, bez znalosti historie zjistí jak je to tam krásné, a nadšeni svým " zjištěním" požadují jeho nejvyšší ochranu? Což je jim vzhledem ke komunikačním schopnostem daří. Toto jsou ti praví ochránci přírody? A jak té přírodě rozumí, jestliže nechápou rozdíl mezi Šumavou s břeclavskými luhy? Když funguje přirozená obnova na Šumavě, proč by nemohla fungovat i na Soutoku, že ano? Naivita panelákových ochránců přírody je až nebezpečná - pro přírodu. Ovšem pokud ovšem panelákovým nadšencům, žádaným to voličům, nedbaje na svou vesnickou základnu vyjdou vstříc politikové z KDU-ČSL, tak pak potěš pánbůh. Nakonec - jeden takový politik je dnes vede ČSOP. Na cestě dlážděné politickými ambicemi lze snadno přehlédnout leckteré šlápnutí mimo proklamované cíle. Třeba když jako končící ministr ŽP v r. 2006 umožním trasovat dálnici D 55 skrze PO Bzenecká Doubrava/Strážnické pomoraví, ačkoli jako jako místní rodák, přírodovědec- botanik, dobře vím, jakou hodnotu má dosud zachovalá příroda mezi Bzencem a Strážnicí.
( blíže v FB skupině " Nechceme dálnici Bzeneckou Doubravou!!!"). Je typické, že nikdo z ČSOP se v této kauze zásadním způsobem poškozující dosud zachoval přírodu Hodonínska neangažoval. Zato své úsilí ČSOP věnuje projektu s komerčním potenciálem masové turistiky srovnatelným s výstavbou VDNM na místě zlikvidovaného lužního lesa pod Pálavou, divočinou hodnou názvu " Moravská Amazonie" Ostatně - už v r. 2007 byla u vědomí atraktivity Soutoku vypracována socioekonomická studie možnosti prodloužení turistické plavby po Baťově kanálu a ř. Moravě až k Soutoku s předpokladem stotisícové roční návštěvnosti této turistické atrakce. Blíže zde:
https://docplayer.cz/17789031-Batuv-kanal-socioekonomicka-studie-prodlouzeni-o-usek-hodonin-soutok-moravy-a-dyje-www-batuvkanal-eu.html
Disneylandizace naší přírody přisuzováním neadekvátních zatraktivňujících pojmenování je zřetelná zejména v názvu " Moravské Toskánsko" pro intenzívním zemědělstvím silně erodovanou ekologicky labilní krajinu v povodí Trkmanky jižně od Ždánického lesa - možná příprava na CHKO novým přístupem k ochraně přírody.


Odpovědět
MK

Majka Kletečková

22.2.2024 13:52 Reaguje na Jiří Wenzl
„Když funguje přirozená obnova na Šumavě, proč by nemohla fungovat i na Soutoku, že ano?“ (Jiří Wenzl 22.2.2024 12:29)

Nevím, jestli chápete rozdíl mezi CHKO a NP. Velkoplošná ochrana v rámci CHKO implikuje, že se lidská péče podporuje, ale toto hospodaření má být prováděno s ohledem na přírodovědnou jedinečnost území. Nemělo by se tam např. frézovat ve velkém, prosvětlené lesy by neměly být nahrazovány klasickými hospodářskými lesy, jak se tam leckde dosud děje. Nevládní organizace Biosférická rezervace Dolní Morava o.p.s. založená za účelem správy tohoto území, jejíž zájmy pan Pražák hájí, těmto nežádoucím jevům nedokázala zabránit. Spoléhat na dohody se ukázalo jako nedostatečné, je třeba mít regulérní ochranu podle zákona. (Zopakovala jsem to, co jsem napsala už před dvěma dny níže.)
Odpovědět
JW

Jiří Wenzl

22.2.2024 14:48 Reaguje na Majka Kletečková
Nejsem profesionální "ochranář", ale jen dobrovolný ekologicky aktivista, člen UPRM ( www.uprm.cz). Přesto jsem snad schopen rozeznat zásadní rozdíl mezi CHKO a NP. Jsem z Kyjova, nablízku mám CHKO Bílé Karpaty, takže vím, že zatímco v NP se příroda ponechává samovolnému vývoji, tak v CHKO Bílé Karpaty se udržuje krajina ve stavu poznamenaném lidskou činností. Tak třeba opuštěné pastviny a louky se pravidelně kosí, protože ponechány samovolnému vývoji by postupně zarostly lesem. Co se týče hospodaření s lesy na Soutoku, tak pokud jsou zařazeny do kategorie lesů hospodářských, tak jako tvůrce lesních hospodářských plánů (LHP) Vám musím sdělit skutečnost, že starost o lesy péčí řádného hospodáře z ekonomických důvodů vyžaduje plné zakmenění a zapojení porostů. Vámi požadovaná parková úprava bude umožněna až převedením lesů do kategorie lesa zvláštního určení (účelu). Pokud vím, lesníci již ustoupili od celoplošné přípravy půdy s nutností frézování pařezů, ustoupit už není kam, nezbývá než v tichosti odejít. Spokojena?🤔
Odpovědět
ml

24.2.2024 16:59 Reaguje na Jiří Wenzl
Díky Vám za celý text z 22.2., pane Wenzle. Souhlasím na 100%.
Odpovědět
OP

Otakar Pražák

22.2.2024 07:41 Reaguje na Jiří Wenzl
Naprosto přesně a výstižně sděleno.
Odpovědět
ml

24.2.2024 17:01 Reaguje na Otakar Pražák
Ano. Souhlasím s Vámi i panem Wenzlem.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

20.2.2024 09:32
Mě by jen zajímalo, jaký virvál by dělali, kdyby šlo o NP a ne CHKO.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

20.2.2024 09:49 Reaguje na Jaroslav Řezáč
to uvádím hlavně proto, že podle diskuse není jasné, zda chápou vůbec rozdíly a smysl.
Odpovědět
MC

Michal Chadim

20.2.2024 09:54 Reaguje na Jaroslav Řezáč
A nebyl náhodou NP Soutok v programovém prohlášení vlády? Tak jestli se jedná jen o CHKKO, tak to "lidovecké ministerstvo" docela vyměklo.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

20.2.2024 10:14 Reaguje na Michal Chadim
NP není nemožný, nejdříve by si měli vyzkoušet CHKO.
Tam, kde je CHKO i desítky let můžou se objevovat aktivity k NP.
Určitým způsobem si to dokážu představit v CHKO Jizerské hory, že by spadla část do NP.

Osobně se domnívám, že NATURA2000 by měly být lépe chráněné oblasti vzhledem k negativním vlivům člověka na přirozené prostředí z hlediska užitnosti a využitelnosti přírodních zdrojů.
Cítím potřebu rozšířit nějaký druh péče o přírodu na větší plochy a nutnost udržení a rozvoje udržitelného prostředí pro ptáky, živočichy ve vodě i na souši.
K Zeměkouli se chováme hodně špatně a pokud máme něco předat dalším generacím, které mají vypůjčenou Zemi do správcovství od předešlých generací, není možné se chovat takovým urputným způsobem jako předvádí pan Pražák a další.
Odpovědět
MC

Michal Chadim

21.2.2024 09:34 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Myslel jsem to tak, že ačkoliv v článku autor tepe do "aktivistického lidoveckého" ministerstva ŽP za bezohledný postup, tak CHKO už je vlastně ústupek.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.2.2024 19:09 Reaguje na Michal Chadim
Co vím tak se tam o NP nikdy neuvažovalo.
Odpovědět
MC

Michal Chadim

20.2.2024 09:58
Vzhledem k tomu, jaké prasárny jsme se dopustili likvidací unikátních lužních lesů stavbou Novomlýnských nádrží, zaslouží si ten zbyteček u soutoku maximální možnou ochranu.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

20.2.2024 10:19 Reaguje na Michal Chadim
Ano, ale nelíbí se mi slovo ochrana. Tento les je vysazený park a musí se udržovat i kácet i obnovovat, zejména zavodňovat atd. Ale šetrně (ne fréza a herbicid), s úctou k odkazu předků a s rozmyslem.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

20.2.2024 11:11 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ochrana před nešetrným zacházením ano, ale bezzásahovost je stejně smrtelná jako vykácení.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

21.2.2024 05:50 Reaguje na Slavomil Vinkler
1*.
Odpovědět
MC

Michal Chadim

21.2.2024 09:37 Reaguje na Slavomil Vinkler
Nemyslím si, že CHKO vylučuje management ochrany. Je to otázka priorit, jestli se zásahy provádí pro ekonomiský zisk nebo ochranu přírody. Nakonec přísně chráněné orchideové louky, nebo stepi se taky musí kosit (spásat) a chránit proti zarůstání lesem.
Odpovědět
Sl

Slovan

20.2.2024 13:10
Všechno je diktát. Dokonce i tehdy, když se MŽP dokáže domluvit s obcemi v dotčené oblasti. Pokud by měl vždy každý do jednoho souhlasit, tak by se nikdy nic neodsouhlasilo… v ničem!
Doufejme, že CHKO vznikne co nejdřív. V té oblasti měla být už dávno.
Odpovědět
AB

Anežka Bartošová

20.2.2024 16:55
Nikdy jsme ze své pozice co se týká petice pro ochranu Soutoku nevystupovali, že všichni jsou pro. To by byla lež. Je mi líto, že petice proti CHKO Soutok byla prezentována, že všichni jsou proti (občané, spolky, samosprávy).
Je v pořádku vyjádřit i jiný názor. O to víc mě mrzí, jakým způsobem byli místní lidé rukováni, aby se k petici proti CHKO přidali. Ne jen hospody se v místních vesnicích obcházeli s tím, že se lidé strašili zákazem chození do lesa, sběrem česneku medvědího, koncem samovýroby dříví,...
Podpis, který byl získán nepravdou a strašením, jakou má váhu? Co je vedlo k takovému stylu sběru podpisů, ani vědět nechci.
V petici, kterou jsme předávali bývalé ministryni Hubáčkové jsme vyčíslili, kolik podpisů je od místních. Číslo bylo zhruba stejné. Ti, kteří jsou zatvrzele z nějakého důvodu proti, stejně neuvěří. Ti už na projednání o plánované ochraně Soutoku chodili s tím, že neslyší, co se jim říká (a to stále dokola), škoda.
Odpovědět
AB

Anežka Bartošová

20.2.2024 16:57
Papírová forma petice, která byla předána p. ministryni nesplňovala kritérium 10 tis. podpisů, aby se jí musela zabývat petiční komise dle petičního zákona. Tohle kritérium ovšem nesplňuje ani petice proti vyhlášení CHKO.
Odpovědět
AB

Anežka Bartošová

20.2.2024 16:59
Jo a jinak téměř všechny pozemky v plánované CHKO Soutok patří státu. To znamená stejně nám místním, tak i jakéhokoliv Čecha, ať se nám to líbí, či ne (proto i ta celostátní petice).
A někteří místní odpůrci ochrany tohoto území při prvních krocích k maloplošné ochraně před pár lety začali zkupovat pozemky na Soutoku, mnohdy jen třeba 5x5 metrů z jediného důvodu, aby mohli pak vstupovat do všech řízení.
Smutná realita, kterou se nikdo nechlubí
Odpovědět
AB

Anežka Bartošová

20.2.2024 17:03
Mrzí mně, že to co je pravděpodobně p. Pražákovi (jak sám napsal) trnem v oku a je příčinou jeho chování je nesouhlas s "parkovou úpravou" části lužní krajiny. V pozůstatcích předešlé "parkové úpravy" dožívá to nejcennější, co v oblasti Soutoku máme...
Odpovědět
JW

Jiří Wenzl

21.2.2024 20:49 Reaguje na Anežka Bartošová
Paní Bartošová, a nevidíte rozpor v tom, že na jedné straně je Soutok kvůli zvýšení přitažlivosti pro širokou veřejnost zblízka i zdaleka prezentován s divočinu evokujícím názvem " Moravská Amazonie" , a na druhé straně je tu snaha vytvořit jakousi lužní podobu Průhonického parku? Co by na to řekl Váš dědeček lesník? Třeba - tož si vyber, Anežko.
Odpovědět
AB

Anežka Bartošová

20.2.2024 17:08
A netoužím po uznání od lidí (a snad nikdy nebudu). Klidně cenu Ivana Dejmala předám někomu, kdo si ji zaslouží víc než já. Klidně Vám, pane Pražák.
Odpovědět
AB

Anežka Bartošová

20.2.2024 18:39
Odpověď na tento příspěvek je zde: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/pavel-pesout-chko-soutok-znamena-prinos-pro-prirodu-i-prosperitu-regionu
Nebo zde: https://soutok.nature.cz/chko-soutok-nebude-mit-vliv-na-dostupnost-vody
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

20.2.2024 21:57
Podezřívám pana Pražáka, že kope hlavně za nevládní organizaci Biosférická rezervace Dolní Morava o.p.s. založenou za účelem správy území BRDM, a že provádí lobbing pro LČR. Jsem ráda, že se ledy hnuly a CHKO Soutok se konečně vyhlásí. Je to řešení, které nevylučuje lidskou péči, ale až na výjimečné případy ji podporuje.

Úbytek hmyzu na Soutoku, před kterým varují entomologové, je argument, že by se tam hospodaření mělo změnit. Mizí tam staré stromy bez náhrady, mizí také prosvětlené lesy a nahrazují je klasické hospodářské lesy, frézuje se ve velkém atd. Tohle je třeba změnit. Dobře, že téměř všechny pozemky v plánované CHKO Soutok patří státu.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

20.2.2024 21:58
Nikdy se nestalo, a ani nestane, že se všichni shodnou. Vždy se najde někdo, kdo souhlasit nebude. Některé subjekty budou vždy odmítat jakoukoli velkoplošnou ochranu.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

21.2.2024 10:44
Pane Pražáku já mám zkušenosti s ochranáři, za jakého jsem se donedávna
počítal, taky takové. Při svém tažení prosadit si své se neštítí lží a ani
podvodů. Zažil jsem blokaci stavby navezením žab, které pak nechali svému
osudu, ale stavbu pozdrželi. Chtěli nás jako trempy vystrnadit z CHKO a
tak nám zakázali po 70 letech tábořit 2x ročně ve starém lomu kvůli
hmyzu a ještěrkám, kteří tam s námi těch 70 let bez problémů žili. Nyní
musí najímat firmu na odstranění křovin a přerostlé trávy v lomu, což
my dělali grátis. Podařilo se, vyhnali nás! Nyní tak konají i jinde a
je to o uzurpaci přírody pro jednu skupinu s vyhnáním turistů, rybářů,
houbařů, myslivců a taky lesáků doteď starajících se o krajinu. Oni
tam ty všechny zmiňované nechtějí, ale taky nechtějí pracovat jako oni
a nastolí tudíž jiný režim, jakým je přihlížení matce přírodě, jak si
poradí po svém. Těm ochranářům z měst nebudou vadit mračna komárů v
okolních vesnicích, doslova šílená zvěř utíkající před komáry do polí
a nakonec ani to, že z dubového lesa bude časem les utopených souší
tlejících v lagunách vytvořených bobry na melioračních kanálech. Ano
to bude už ta Amazonie a nikoliv Soutok v současné podobě.
Odpovědět
OP

Otakar Pražák

21.2.2024 11:46 Reaguje na Břetislav Machaček
Vážený pane Macháčku, naprosto se ztotožňuji s vaším názorem a komentářem.
Odpovědět
Sl

Slovan

22.2.2024 09:09 Reaguje na Otakar Pražák
To vypovídá o všem.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

21.2.2024 12:22 Reaguje na Břetislav Machaček
Obá si vymýšlíte. Existuje : https://soutok.nature.cz/ochrana-soutoku a nevidím důvod nevěřit.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

21.2.2024 18:34 Reaguje na Slavomil Vinkler
Já se těch změn už asi nedožiju, ale za pár let si na mne
vzpomeňte, až se tam "vyřádí" vedení CHKO, do kterého si brousí zuby ti, kdo za jeho zřízení lobbují. Zavětřili nové funkce a možnost rozhodovat za jiné. Už jsem tu četl mnoho
slibů i pro lidi žijící a hospodařící v budoucím CHKO, ale
bude to jako jinde. Pěkně ptáčku zpívají, když ho lapají a
když ho polapí, tak mu přistřihnou křídla. Tak to bylo
všude. Pro známé a VIP vystaví povolenky a výjimky stejně,
jak se to děje i v NP. Je to pořád totéž. Uzurpace přírody
pro "vyvolené" a vyhnání těch, kteří se o to starali dosud.
Nezapomeňte na má slova, neboť totéž jsem mluvil, když už
vznikaly NP Šumava a ČŠ. Obojí jsem předvídal vyjma toho
požáru, který jsem pouze tušil jako riziko při tom množství
souší a mé tušení se vyplnilo.
Odpovědět
MK

Martin Králík

21.2.2024 21:54 Reaguje na Břetislav Machaček
Kdyby se někteří lidé se ve vnějším prostředí chovali ohleduplně, nebylo by nutné cokoli chránit. Ať jdete kam chcete, tak se v lese válí kde co - různý odpad a pod. A když vidím některé části Šumavy a taky Jeseníků, tak je mě z množství lidí a toho jak se bezohledně chovají hodně zle... Tak do některých míst raději už nejezdím. Pro některé místní, kteří se chovají "tradičně k práci předků" je maximalizace zisku až to nejdůležitější, takže pokud je někdo omezuje v jejich bezohlednosti, tak to je nedemokratické a podobně. A pokud chceme opravdu některé lokality zachovat a předat následovníkům bude nutná ochrana, a bohužel i regulace.
Odpovědět
JW

Jiří Wenzl

21.2.2024 19:44
Se zájmem jsem si přečetl článek Ing. Otakara Pražáka, v čase jeho předsednictví ZO ČSOP Břeclav kolektívního člena naší Unie pro řeku Moravu ( www.uprm.cz), která vznikla v r. 1996 jako nástupce Nadace přežití lužní krajiny coby zastřešující organizace ekologických spolků v povodí řeky Moravy. Jelikož situaci na soutoku Moravy a Dyje znám již od r. 1970, nejdříve jako pouhý milovník lužních lesů, později jako absolvent brněnské lesnické fakulty oplývající jistou erudicí, dovoluji sdílet pohled
kolegy Pražáka, ač je v ochranářských kruzích jakkoli menšinový a odsuzovaný a vedl k jeho vystoupení ČSOP. V souladu s Ing. Pražákem považuji vznik CHKO Soutok za možná nezákonný, ale především nedemokratický.
Odpovědět
MK

Martin Králík

21.2.2024 21:43
Nejen p.Pražák, ale i Ing.Pecha (Česká lesnická společnost, brojí proti NP Křivoklátsko) používají situaci na Šumavě a v Českém Švýcarsku jako odstrašující případ. To lze chápat jako argumentační faul. A co je tam špatně? Přebujelí turismus. Situace v obou uvedených NP má svoji dlouhou historii a způsobil ji celý vějíř souvislostí. A je to asi špatně a nevhodně pro přirozený vývoj lesa a prostředí? Nebýt NP Šumava, tak už je celá znehodnocena různými resorty a podobně. A co požár na Bzenecku v květnu 2012? Za ten může dle toho výkladu asi nějaká ochranářská úderka. Škoda, že se na Soutoku nepovedlo vyhlášení NP. Místní bohužel někdo dost cíleně strašil hloupustma.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

22.2.2024 19:11 Reaguje na Martin Králík
Když nemůže stát hotelový resort v NP, tak pro okolí je adresa
NA HRANICI NP setsakra dobrou adresou. Takové pozemky s oblibou skupují spekulanti a developeři, což někteří místní vítají(zhodnotí své pozemky) a nebo se bojí konce pohody ve které dosud žili. A že
neexistují výjimky pro vyvolené i uvnitř CHKO a NP je iluze těch,
kdo o tom neví a nebo ani nechtějí vědět. V NP Šumava stačilo, že
nebylo z Katastru vymazáno číslo popisné, ač po domě zbyly pouze
základy a "obnova" stavby je povolena. "Obnova"? Ale kdeže! Zcela
nová budova s příjezdovou asfaltovou cestou a po ní jezdí SÚV s
ceduličkou výjimky ze zákazu vjezdu. Totéž se děje i v CHKO, kde
vadí táboření ve starém lomu, ale nevadí vykácení lesa pro novou
sjezdovku, změna louky na parkoviště a potoka na nádrž na vodu k zasněžování. Funkce ve vedení CHKO a NP je mnohde zlatým dolem
stejně, jako jinde ve státní správě. Zájemců o tyto funkce stále přibývá a tak přibývá i takových území o kterých lze rozhodovat.
Toto není strašení, ale realita všedních dnů, kdy nemine den, kdy
by nebyly informace o výjimkách, korupci a zlodějnách úředníků
s rozhodovacími kompetencemi. Neúplatní bývají vyměněni za nějakou
prkotinu a nové koště už mete jak je požadováno!
Odpovědět
MK

Martin Králík

22.2.2024 19:41 Reaguje na Břetislav Machaček
To není o tom, co je a není součástí NP a CHKO, zdali je či není NP a CHKO . To je o lidské chamtivosti, hlouposti a bezohlednosti. Na jedné straně se řeší nedostatek bytů a podobně, a na druhé straně se cenná přírodní území (bez ohledu na to či jsou nebo nejsou součástí NP nebo CHKO) ničí výstavbou různých hloupostí (na což prostředky a kapacity jsou). Ale máte pravdu - současný stav Kralického Sněžníku (hlavně budoucnost) a to co se za asistence orgánů ŽP odehrálo v Dolní Moravě - hanebnost.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist