https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jaromirn-blaha-ministr-toman-kouzelny-prut-nepotrebuje
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jaromír Bláha: Ministr Toman kouzelný prut nepotřebuje

8.10.2020
Zrušit či regulovat odvodnění. Ilustrační snímek.
Zrušit či regulovat odvodnění. Ilustrační snímek.
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Být ministrem zemědělství a mít možnost třikrát mávnout kouzelným proutkem a napravit tři největší environmentální problémy naší krajiny? Být ministrem zemědělství, tak kouzelný poutek nepotřebuji, protože k tomu mám většinu kompetencí udělat to bez čar a kouzel. Jen by to o něco déle trvalo. Ale ministrem nejsem, tak zkouším mávat.
 

Mávnutí první – odstranění či regulace odvodňujících trubek a příkopů

Chceme-li, aby krajina zadržovala vodu, musíme zejména zrušit či regulovat umělé odvodnění, vrátit půdě její vodozádržnou kapacitu, obnovit krajinné prvky a revitalizovat napřímené vodní toky. Tak začněme tím prvním.

V minulosti bylo zrušeno přes 950 000 ha mokřadů a čtvrtina zemědělské půdy je odvodňována trubkovou drenáží. Odvodněné jsou i některé lesy. Potřebujeme revitalizaci odvodněných zemědělských a lesních ploch eliminací či úpravou funkce drenážních soustav. Jde především o jejich odstraňování, přerušování, zaslepování, či přestavbu za účelem doplňování spodních vod, zpomalení odtoku a tedy soustavného zásobování vodních toků, případně i obnovy mokřadů.

Ministr k tomu potřebuje zajistit upřesnění reálného umístění drenáží a hydrologických poměrů. S tím v Plánu opatření pro řešení sucha počítá. Pak potřebuje upravit legislativu: vlastníci pozemků musí provedení těchto opatření ve veřejném zájmu a na náklady státu strpět. Ministrovi nic nebrání takovou novelu předložit. V tomto případě není pochyb o tom, že poslanci by takovouto úpravu schválili. No a pak na to potřebuje dost peněz. Kupodivu jsou k dispozici. Rada EU schválila v červenci vznik mimořádného fondu obnovy, který má pomoci překonat ekonomické následky pandemie koronaviru. Česká republika může z fondu získat na dotacích až 182 miliard korun k čerpání do roku 2026, pokud do konce září připraví tzv. Národní plán obnovy. Třicet procent z tohoto rozpočtu musí jít na opatření s vazbou na ochranu klimatu. Hnutí DUHA připravilo "stínový" návrh pro využití těchto zdrojů v zájmu české ekonomiky při zohlednění klimatických a ekologických cílů. Stačí tedy chtít.

Ministr Miroslav Toman ale zatím plánuje problém řešit jen ve výrazně menším rozsahu a zdlouhavějším postupem.

Dotace musí jít na oživení půdy
Dotace musí jít na oživení půdy
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Jing / Pixabay

Mávnutí druhé – dotace na oživení půdy, obnovu krajinné struktury a biodiverzity

K alespoň částečnému obnovení funkcí zemědělské krajiny má ministr zemědělství jiný kouzelný nástroj – dotace Společné zemědělské politiky EU (dále jen SZP). Právě nyní rozhoduje o jejich nastavení ve Strategickém plánu podpory SZP pro ČR na období 2021 až 2027. Ministr musí zajistit, aby do něho byly začleněny cíle nedávno zveřejněných evropských strategií Od zemědělce ke spotřebiteli (Farm to Fork Strategy) či Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 (Biodiversity Strategy 2030), které jsou součástí Zelené dohody pro Evropu. Mezi cíli vztaženými k roku 2030 jde zejména o dosažení obhospodařování přinejmenším 25 % plochy v režimu ekologického zemědělství, 10 % přírodních prvků na zemědělských plochách, snížení užívání hnojiv o 20 %, snížení užívání pesticidů o 50 % či snížení prodeje antimikrobiálních látek pro hospodářská zvířata o 50 %. Mezi podmínky udělení přímých dotací by měla patřit též maximální velikost 20 hektarů (osobně bych byl ještě přísnější – 10 ha) souvislé plochy jedné plodiny oddělené od sousední přírodním pásem o šířce nejméně 6 metrů. Klíčové je rovněž oživení půdy a tím zvýšení její kapacity zadržet vodu. To znamená omezovat používání pesticidů a umělých hnojiv a naopak podpořit takové zemědělské postupy, které zvyšují podíl organické hmoty v půdě, například zapravovat do půdy chlévskou mrvu či kompost nebo podpořit pěstování meziplodin či dusík vázajících plodin.

K tomu má ministr v rámci SZP několik nástrojů: například nastavení podmínek přidělení přímých plateb – tzv. DZES (standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu) a jejich nadstavby v podobě ekoschémat a agroenvironmentálně-klimatických opatření, nastavení investičních programů a konečně podporu ekologického zemědělství. Další potřebné postupy pak může podpořit také skrze národní dotace.

Dosud tomu bylo tak, že k devastaci krajiny a půdy docházelo naopak díky dotacím. Jak tenhle kouzelný nástroj využije současný ministr zemědělství Miroslav Toman? Když stát dává zemědělcům peníze, má právo za to žádat úpravu hospodářských postupů ve prospěch zdraví půdy a krajiny. Dávat naše společné peníze na podporu praxe, která dál vysušuje a umrtvuje půdu i krajinu, je nemravné. Je proto potřeba, aby veškeré veřejné dotace podpořily zemědělce k přechodu k udržitelným postupům a nepřispívaly ke zhoršujícím se trendům stavu krajiny a půdy. Je to ale samozřejmě i na nás spotřebitelích. Uvědomíme si skutečnou hodnotu a cenu zdravého jídla a krajiny a nenecháme v tom zemědělce samotné?

Potřebujeme pestré a odolné lesy
Potřebujeme pestré a odolné lesy
Foto | Jan Stejskal / Ekolist.cz

Mávnutí třetí – pestré a odolné veřejné lesy

Plošnému hynutí oslabených lesů s nevhodnou druhovou a prostorovou strukturou ministr už zabránit nedokáže. Může ale velmi jednoduše zařídit, aby velká část budoucích lesů byla odolnější. Lesy mají v krajině důležité funkce a stát, tedy my všichni, jsme vlastníky více než poloviny jejich rozlohy v republice. Většinu spravuje státní podnik Lesy ČR a Ministerstvo zemědělství je jeho zřizovatelem. Stačí jediný pokyn - upravit zadání. A kdyby to nestačilo, má ministr ještě i kompetenci změnit ředitele Lesů ČR.

Především je třeba dát lesům čas na zotavení. Nespěchat s umělým zalesňováním. Na holinách využít takzvané přípravné dřeviny, jako je bříza, jeřáb, olše atd. Ty dokážou pomoci regenerovat holosečí degradovanou lesní půdu a vytvoří zástin, do kterého lze později sázet stínomilné dřeviny, jako jsou buky a jedle. Všude, kde to jde, využívat přirozené zmlazování, protože stromy vyrostlé na daném místě ze semínka a prošlé procesem přírodního výběru budou mnohem odolnější než stromy z umělé výsadby ze sazenic předpěstovaných ve školkách.

Všechna lesnická opatření by měla směřovat k vytvoření druhově pestrých, věkově rozmanitých a strukturálně bohatých porostů, ve kterých se bude hospodařit přírodě blízkými způsoby s ponecháním potřebného množství stromů na dožití a k zetlení.

Nevhodně pěstované smrkové porosty, které ještě nesežral kůrovec, je potřeba začít hned prosvětlovat a podsazovat listnáči a jedlí (nebo tam, kde to jde, nechat listnáče a jedli přirozeně zmladit) tak, aby tam, až smrky začnou odumírat, byl již podrost těchto vhodnějších dřevin.

Ministr by měl Lesy ČR přimět k respektu k chráněným územím, jež spravují. Přestat nesmyslně kácet a bojovat s kůrovcem v přírodních rezervacích a prvních a částečně i druhých zónách chráněných krajinných oblastí. Upřednostňovat těžbu rezervací, když Lesy ČR (stejně jako další správci a vlastníci lesů) nezvládají včas zasahovat proti kůrovci v hospodářských lesích, není nic jiného než umanutost. Lesy ČR by měly přestat nalhávat veřejnosti, že kůrovce zvládají. Všude v republice každý vidí přeplněné skládky dřeva, ze kterého kůrovec dávno vylétal. Při plošné těžbě a vytváření mamutích holosečí dochází k degradaci a erozi lesní půdy, což je mnohem horší než kůrovec. Když se těžba provádí pozdě a nebrání šíření kůrovce a ani se často při současném propadu cen kůrovcového dřeva ekonomicky nezaplatí, tak ať se zbytečně lesy netěží. Stopnout těžbu je v takové situaci potřeba na prvním místě v chráněných územích a dále pak v oblastech, které jsou napadené tolik, že už to tam prostě zachránit nejde. Desítky vědců a odborníků nyní vyzývají ministry zemědělství a životního prostředí: „Kácením české lesy nezachráníme“.

A právě správci státních, tedy veřejných lesů by měli zajistit, abychom měli také oblasti divoké přírody, reprezentující různé přírodní podmínky naší země. Především v nižších a středních polohách není zajištěna jejich ochrana v podobě rezervací či národních parků. Nedávno schválená Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 požaduje, aby alespoň 10 % přírody bylo takto přísně chráněno. Cíl je to ambiciózní, a protože tu už asi nejsou žádní osvícení Buquoyové či Schwarzenbergové (díky kterým dnes máme Žofínský a Boubínský prales), tak to bude na Lesích ČR. Území ponechaná samovolnému vývoji nepotřebujeme jen jako příspěvek k zastavení úpadku životně důležité biodiverzity. Jde také o to vidět, jak se přírodní ekosystémy proměňují vlivem změn vnějšího prostředí, abychom vůbec věděli jak hospodařit v měnících se podmínkách ve zbytku krajiny.

Nedávno schválená Strategie rozvoje s.p. Lesy ČR do roku 2024 zůstala i přes určitý progres daleko za těmito cíli.

Představte si, že jste se na malou chvilku stal ministrem zemědělství a můžete mávnutím kouzelného proutku napravit tři největší environmentální problémy tohoto rezortu. Jaké změny byste vykouzlil a proč?

Přesně s takovým zadáním se Ekolist.cz obrátil na několik vybraných osobností s žádostí o komentář. Výzvu přijali:

Tomáš Kvítek (Jak jsem se na malou chvilku stal ministrem zemědělství s kouzelným proutkem)

Daniel Pitek (Co všechno bych změnil, kdybych byl ministrem zemědělství s kouzelným proutkem?)

Jaroslav Šebek (Kouzelným proutkem na všechno by měl být zdravý selský rozum).

Daniel Vondrouš (Napravit zemědělství musí jít i bez kouzel)

Vojtěch Kotecký (Naší krajině by pomohlo vyčarovat tři příšerně nudné věci)

Dana Balcarová (Jaké problémy resortu zemědělství bych řešila, kdybych byla ministryní zemědělství?)


reklama

 
foto - Bláha Jaromír
Jaromír Bláha
Autor je expert na ochranu lesů Hnutí DUHA.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (28)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

8.10.2020 06:27
Netřeba spěchat, dny ministra Tomana jsou sečteny do roka a do dne.
Spíše by si dnes opoziční strany měly ujasnit,která obsadí ministerstvo a koho na post ministra MZe ČR.
Naše zemědělství je zcela nutné razantně předělat ku prospěchu autorem uváděných priorit.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

8.10.2020 07:17
Tyhlety kydy si nechte pro svoje souvěrce a neotravujte s tím odbornou veřejnost. Utvrdil jste mě jen v tom, že hnutí Duha je spolek pitomců.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

8.10.2020 08:52 Reaguje na pavel peregrin
Ale ale pane Peregrin... nebuďte tak podrážděný, když Vám někdo řekne pravdu....
Odpovědět
pp

pavel peregrin

8.10.2020 11:15 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Pane Kašpárku, protože pan Bláha píše vyslovené hovadiny, nelze mlčet. Takovýmito pitominami může možná tak oblbovat Vás, ale mě rozhodně ne.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

8.10.2020 15:44 Reaguje na pavel peregrin
Pan Bláha to myslí dobře, mohlo by to HD vynést pěkný balík ze státního rozpočtu (z dotací EU se snad takové pseudoekologické aktivity zatím neplatí). Souhlasím samozřejmě se snížení používání veškeré chemie v zemědělství, škodí lidem a to tak, že velmi (v bývalém VÚČCH se nikdo z výzkumu agrochemikálií, nedožil ani 50ti let věku), jsem pro obohacování půdy chlévským hnojem (ale kde ho vzít, když i krávy a vepři jsou neekologičtí, vydechují CO2 a prdí metan). Jsem jako bývalý skaut (hned po válce) pro zdravé lesy a louky, vodoteče velké i malé, s pestrým rostlinstvem i živočichy.
Jsem proti současnému kořistnickému způsobu zemědělství, způsobenému hamižným způsobem myšlení ve společnosti vůbec, ale hlavně jsem proti placení t.zv. ekologických spolků, i pana Bláhy, z peněz daňových poplatníků jakoukoliv formou.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

8.10.2020 15:48 Reaguje na Jiří Daneš
Ještě bych podotkl, že jako vystudovaný chemik a současně otec synů co vystudovali zemědělství, vím o čem píši, co se týká chemie v zemědělství, i co se týká zemědělství jako takového.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

8.10.2020 23:11 Reaguje na Jiří Daneš
Také jsem proti placení různých spolků a asociací z peněz daňových poplatníků. Třeba nerozumím tomu proč se cpe tolik peněz do fotbalu. Fotbal vydělává těžké prachy, tak by to mohl platit sám. Možná by stačilo jen snížit platy těm ubrečeným simulantským trubkám běhajícím za merunou...
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

9.10.2020 17:00 Reaguje na Petr Eliáš
Tohle bylo ale hodně pitomé ... veřejné peníze se primárně dávají do sportu mládeže, popřípadě sportu výkonnostního. Protože je jaksi společensky žádoucí, aby mládež měla možnost sportovat a i u těch dospělých je fajn, když hnou zadkem.

Vrcholový fotbal se financuje z jiných zdrojů a žádný sport u nás žádné peníze nevydělává. Jestli znáte u nás nějaký fotbalový klub, který majitelům vydělává peníze, místo toho, aby je do něj cpali, tak sem s ním. Ostatní sporty to samé.
Odpovědět
KP

Karel Pavelka

8.10.2020 21:54 Reaguje na pavel peregrin
NO tak nám představte Vaše "chytrosti", ať se zasmějeme...
Odpovědět
pp

pavel peregrin

9.10.2020 07:02 Reaguje na Karel Pavelka
Svoje nebudu představovat, protože se jimi, představte si, celý život v zemědělství živím. Nejste vy náhodou jeden z těch panelákových chytrolínů?
Odpovědět
re

regis24

8.10.2020 07:30
No naštěstí veterinář Bláha ministrem nikdy nebude, favorit Duhových šílenců do senátu Pitek taky vyhořel.
Teď už jen stačí poslední krok - přestat z našich veřejných financí platit tyto levicové spolky psychopatu se zelenými mozky. Tím skončí buď na ulici nebo začnou normálně pracovat. A ušetřené miliony ročně se budou moci investovat do skutečné ochrany krajiny a přírody.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

8.10.2020 08:50
Pan Bláha napsal jak se věci mají a co je potřeba udělat.... jestli se to ale bude naplňovat záleží na nás všech... pokud si budeme volit zodpovědnější politiky, kteří budou mít více odvahy rozčísnout tu zhovadilost a bezohlednost co se děje v lesích dnes, tak se to povede... je to velice jednoduché, jen je potřeba chtít....
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

8.10.2020 08:51 Reaguje na Lukáš Kašpárek
to stejné platí samozřejmě i pro zemědělství...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

8.10.2020 09:08 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Je zajímavé, že ostře se proti snahám o nápravu krajiny vymezují zejména ti, kteří doposud z tohoto plundrování mají největší skupinový a osobní prospěch.
Těm je zapotřebí zatrhnout tipec.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

8.10.2020 15:19 Reaguje na Miroslav Vinkler
Můžete být konkrétnější pane Vinklere.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

8.10.2020 17:29 Reaguje na Jarek Schindler
Už jsem to tady uvedl několikrát. Nešťastná privatizace zemědělství a diktát agrochemického komplexu společně s agrobarony , vše hojně dotováno z peněz daňových poplatníků.
Dokud se neprosadí princip, že na prvním místě je správa krajiny (placená) a teprve za ní je agrobyznys nikam se nedostaneme.

Svého času jsem si naivně myslel, že určitou obnovu chtějí lidovci, ale už mě to přešlo.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

8.10.2020 19:51 Reaguje na Miroslav Vinkler
No někteří "estébáci" se dali na zemědělství, někteří na ochranu přírody. Pozdě Bycha honit. Můžeme zemědělství dotovat nebo potraviny draze kupovat. Nakonec se můžeme pokoušet to zemědělství i likvidovat. No a nejde jen o zemědělství. V těchto případech asi v zahraničí zatleskají a některé možná i odmění.
Tato diskuze je ale o postojích a frázích pana Bláhy. No a jak je vidět panu Bláhovi jeho pokusy , jak jste napsal, jeho snaha o nápravu krajiny, asi dobře vynáší.
Jde o to jestli je lepší agrobaron u kterého víme o co mu jde nebo duhový Bláha, který se pouze ekologií maskuje?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

10.10.2020 18:05 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tak jsem čekal, pane Vinklere jak mě zase ohromíte vašim zjištěním jak jsou eko aktivisté včetně pana Bláhy , skvělí a jak nezištně bojují za naši zdravou přírodu . No a vy nic. Možná to bude i tím, že zas tak skvělí asi nebudou.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

8.10.2020 18:40 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Bláha je prolhaná zrůda.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

8.10.2020 12:44
V případě meliorací vyjmenoval Duhový Bláha snad všechny způsoby co s nimi. Zapomněl na poslední. Ponechat je. Upravit na výpustích a popřípadě jednotlivých ramenech tak aby hladina vody v nich šla regulovat. Vždyť proboha ty meliorace, mohou sloužit jako obrovský rezervoár podpovrchové vody. Stejně tak různé odvodňovací kanály apd.
Naopak nemohou sloužit k soustavného zásobování vodních toků. Na to máme přehrady., Ty ze své podstaty ten tok nejen významně zpomalují ale vodní toky pod nimi i soustavně zásobují.
Jinak je krásně vidět co je ta Duha za zelenobolševickou chamraď. Tak vlastníci pozemků musí provedení těchto opatření ve veřejném zájmu strpět. Divný přístup a dvojí metr v různých otázkách. V některých případech je majetek nedotknutelný v jiných majitelé musí strpět. Otázkou je jestli ten veřejný zájem je opravdu veřejný nebo je to pouze eko……..zájmem Otázkou dále je , jestli to strpí v první řadě pan Bláha na svých pozemcích. (Těmi bych začal)
25% plochy do režimu ekologického zemědělství nebo 10% zemědělské půdy pro krajinné prvky. Stát má tyto plochy nebo bude „nařizovat“ kdo bude jak hospodařit a kolik plochy vyčlení ochranářům?
Dál jsou to jen ideologické výkřiky a fráze.. Druhově pestrý,věkově rozmanitý a strukturálně bohatý les . Zní to parádně ale ve skutečnosti je to jen ekopřelud v praxi většinou prakticky dlouhodobě neuskutečnitelný.
No a kulturní krajina v nižších polohách z niž chce Bláha 10% pro divokou přírodu? Pokud vím tak ani Boubín ani Žofínský prales které dává pan Bláha jako příklad osvícenosti se v nižších polohách nenacházejí. Nestačí , že nyní již požaduji 75% bezzásadovosti v NP Šumava? O kolik % se jednalo před pár lety?
No a kdo to zaplatí? Je krásné jak HD operuje miliardami. Miliarda sem deset miliard tam. Čim víc miliard tím z toho asi pro tyto eko parazity ukápne víc .
Nakonec je krásně vidět jak se u nás za posledních třicet let přírodní ekosystémy vlivem ekofanatiků proměňují.
Odpovědět
KP

Karel Pavelka

8.10.2020 21:58 Reaguje na Jarek Schindler
A jste si jistý, že ty meliorace pořád fungují? Myslím, že ne. Na řadě polí jsou mokřiny způsobené právě nefunčními potrubími meliorací, přece jen jsou to již desítky let, co byly provedeny. Mně jako zoologovi a ornitolpgovi to samozřejmě vůbec nevadí, právě naopak
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

9.10.2020 05:32 Reaguje na Karel Pavelka
No , pokud nefungují pane Pavelko, tak pan Bláha snad nemusí mávat proutkem aby došlo k jejich odstranění . Pokud nefungují tak nevím proč by je chtěl pan Bláha odstraňovat. No a do třetice. Pokud nefungují tak stát ušetří hezkých pár miliard.
Odpovědět
va

vaber

8.10.2020 14:39
u fotky je nápis -dotace musí jít na oživení půdy,, co by to mělo být, já hospodařím nebo chcete li, hrabu se v půdě na zahrádce a za těch čtyřicet let jsem půdu ,alespoň na záhonech zlepšil a ne vyždímal ,aniž jsem použil jakékoliv peníze , žádnou chemii, jen práci . Všechen organický odpad házim na hromadu, tedy kompost a to opět vracím zpět na záhony ,na kompost házím vše ,třeba nať z brambor nebo shnilá jablka i to co všichni říkají, že tam nepatří a nepozoruji žádný skodlivý vliv ve srovnání se sousedem, který to dělá podle zahrádkářských odborníků a chodí na všelijaké přednášky. Já ne.
Chci tím říci ,že když se dobře hospodaří na půdě ,půda se zlepšuje a ne vyždímá a nejsou k tomu třeba žádné zvláštní peníze,
Takové zkušenosti odborníci z DUHY neznají a proto chtějí peníze a nejjednodušší je obvinit ministra , přijde jiný,ale půdu musí napravit zemědělci ,pokud to vůbec ještě jde. Nejjednodušší je říci napravíme půdu penězi a co dál.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

8.10.2020 18:38
Chodím do práce, tak krátce. 1 odvodnění polí je nutné pro velkovýrobu plodin na Babišova biopaliva. Taktéž do lesů se musí dostat těžká technika na vytěžení broukem obohacených lesů. Ta patří pro změnu Monice. 2. Je to 30 let, co vznikla Duha, která začínala bojem proti chlévské mrvě, a propagovala moderní zemědělství založené na přesném dávkování umělých hnojiv. 3. Pestré a odolné lesy vyhovují hmyzu a zvěři, tudíž nepřátelům ekologistů. Myslivcům nebo včelařům. Navíc nepotřebují ochranu, tudíž by byli ekologisti zbyteční. Proto Bláha, Duha a ekologističtí aktivisti přednostně likvidují pestré a odolné lesy.
Odpovědět
MG

Milan G

8.10.2020 22:38
Tenhle zelený nok, který se spolupodílí na apokalypse Šumavy, nezná nic jiného, než dotace. Dotace, dotace a znova dotace, on by se bez dotací ani nevydělal.

V tomhle státě je nejhorší to, že věci a dění můžou ovlivňovat takovéhle nuly, navrch k tomu bez jakékoliv zodpovědnosti.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

10.10.2020 16:41
Dávám panu Bláhovi za pravdu.

Je třeba přestat nesmyslně kácet a bojovat s kůrovcem v přírodních rezervacích a prvních a částečně i druhých zónách chráněných krajinných oblastí. Proč chtějí LČR plundrovat svou těžbou rezervace, když (stejně jako další správci a vlastníci lesů) nezvládají včas zasahovat proti kůrovci v hospodářských lesích? Plošná těžba a vytváření mamutích holosečí způsobuje degradaci a erozi lesní půdy, což je mnohem horší než kůrovec. Když se těžba provádí pozdě a nebrání šíření kůrovce a ani se často při současném propadu cen kůrovcového dřeva ekonomicky nezaplatí, tak ať se zbytečně lesy netěží. Jsem vděčná hnutí Duha, že bojuje za existenci oblastí divoké přírody, reprezentujících různé přírodní podmínky naší země.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

10.10.2020 18:32 Reaguje na Majka Kletečková
Stalo se asi již praxí, že nejen panu Bláhovy ale i podobným eko...aktivistům za jejich ekobláboly vždy někdo zatleská. Oni ani nemusejí svá tvrzení, idealistické výkřiky a fráze doložit , vysvětlit či obhájit. Vždy se najde někdo, říká se mu užitečný blbec, kdo se to snaží udělat za ně. Bohužel zase jsou to pouze fráze. Bohužel, navíc většinou bez jakékoliv alespoň minimální znalosti věci.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

12.10.2020 11:12
K hnutí DUHA se už nemíním vyjadřovat a rovněž tak k jeho členům
a příznivcům. Věřím, že nejsem sám a neudělám jim radost další
diskusí nad jejich nesmysly.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist