https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/jaky-je-aktualni-zdravotni-stav-nasich-lesu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jaký je aktuální zdravotní stav našich lesů?

5.5.2024 05:23 | PRAHA (Ekolist.cz)
Zdroj | VÚLHM
Zdravotní stav lesů je výrazně rozdílný u „mladých“ a „starých“ porostů. Například u smrku je průměrná defoliace porostů do 60 let věku pouze 13 %, zatímco u porostů nad 120 let je to více než 37 %. U buku je průměrná defoliace porostů do 60 let 11 % a průměrná defoliace porostů nad 120 let je dvojnásobná. Je však nutné rozlišovat mezi „starými lesy“, které se dlouhodobě vyvíjely bez zásahu člověka, a monokulturními porosty nad 120 let, které mají obvykle sníženou vitalitu. Přitom stáří hospodářských lesů v posledním století výrazně narůstá – zatímco lesy starší 100 let se v roce 1920 vyskytovaly pouze na 3 % porostní půdy, v současné době je to již více než 20 %.
 

Zdravotní stav lesů

Jedním ze základních zdrojů informací o zdravotním stavu lesů jsou data programu ICP Forests, v rámci kterého je téměř 40 let hodnocen zdravotní stav lesů na 5 628 plochách ve 42 státech Evropy. V České republice probíhá hodnocení na 146 plochách mezinárodní sítě, které jsou doplněny na celkový počet 306 ploch pro zachycení variability v rámci našeho území. Hodnocena je defoliace – tj. ztráta listů či jehličí v korunách stromů oproti „ideálnímu stavu“.

Průměrné hodnoty defoliace smrku ztepilého, který je naší nejrozšířenější dřevinou (46,8 % porostní plochy) se dlouhodobě pohybují okolo 30 %. V souvislosti s vrcholem kůrovcové kalamity narostlo v letech 2016 až 2023 zastoupení smrků s nejhorším zdravotním stavem (defoliace nad 60 %) na 3–7 %. Je ovšem nutné upozornit na to, že hodnocení defoliace nedokáže zachytit průběh kůrovcové kalamity, protože vykácené plochy nelze hodnotit.

Druhou nejčastější dřevinou v našich lesích je borovice lesní (zastoupení 16 %). U ní naopak dochází od devadesátých let minulého století k postupnému zhoršování zdravotního stavu. V roce 2019 dosahovala průměrná defoliace této dřeviny téměř 50 %. Od té doby došlo do roku 2023 k mírnému snížení defoliace na 45 %, což je však způsobeno spíše vytěžením nejvíce poškozených porostů než zlepšením vitality. Borovice je tak na našem území dřevinou s nejhorším zdravotním stavem.

Zdravotní stav (defoliace) u smrku.
Zdravotní stav (defoliace) u smrku.
Zdroj | VÚLHM

Naopak buk lesní, jehož zastoupení se blíží 10 %, je v současné době naší dřevinou s nejlepším zdravotním stavem a průměrnou defoliací, která dlouhodobě osciluje okolo 15 %.

Průměrná defoliace dubu letního a zimního (zastoupení 7,8 %) se přechodně zvýšila po suchém roce 2018, v současné době se opět pohybuje okolo průměrné hodnoty 30 %.

Zdravotní stav je výrazně rozdílný u „mladých“ a „starých“ lesních porostů. Například u smrku je průměrná defoliace porostů do 60 let věku pouze 13 %, zatímco u porostů nad 120 let je to více než 37 %. Rozdíl je patrný i u ostatních dřevin – například u buku je průměrná defoliace porostů do 60 let 11 % a průměrná defoliace porostů nad 120 let je dvojnásobná.

Je proto nutné rozlišovat mezi „starými lesy“ v Evropské legislativě zmiňované jako „old growth forest“, které se dlouhodobě vyvíjely bez zásahu člověka, představují pestré ekosystémy z hlediska druhového i věkového složení a zasluhují si vysoký stupeň ochrany, a monokulturními porosty nad 120 let, které mají obvykle sníženou vitalitu a představují riziko pro potenciální výskyt škodlivých činitelů. Přitom stáří hospodářských lesů v posledním století výrazně narůstá – v roce 1920 se lesy starší 100 let vyskytovaly pouze na 3 % porostní půdy, v současnosti je to více než 20 %.

V loňském roce se v médiích objevily informace, že zdravotní stav lesů v ČR je druhý nejhorší v Evropě hned po Francii. Toto srovnání, které vychází z technické zprávy ICP Forests s daty roku 2021 je do značné míry zavádějící. „Pořadí“ zahrnuje zastoupení stromů bez rozlišení jednotlivých druhů s defoliací od 25 %. Právě pro smrk, který je naší nejzastoupenější dřevinou, je však defoliace v rozmezí 25–35 % v našich podmínkách přirozená a nepředstavuje vážnější narušení zdravotního stavu.

Pořadí se navíc průběžně mění, v datech za rok 2022 nás „předstihlo“ např. Maďarsko či Lucembursko. ICP Forests rovněž uvádí, že data není vhodné používat pro porovnání mezi jednotlivými státy, ale spíše pro hodnocení dlouhodobých trendů. Ty ovšem v Evropě nejsou úplně příznivé. U všech našich hlavních dřevin je sice většina ploch (58–68 %) v posledních letech bez prokazatelného trendu vývoje, ale zároveň počet ploch, na kterých se zdravotní stav zhoršuje, převyšuje počet ploch, kde dochází ke zlepšení. Nejvýraznější je to u smrku, kde je doloženo zhoršování zdravotního stavu na 37 % ploch, zatímco ke zlepšení došlo pouze na 5 % ploch.

Výskyt škodlivých činitelů

Celosvětově byl rok 2023 dle NOAA nejteplejší v historii měření od roku 1850. Globální teplota převýšila o 1,18 °C průměrnou hodnotu za 20. století a o 0,15 °C průměrnou hodnotu dosud nejteplejšího roku 2016. Rovněž v Česku šlo o nejteplejší rok za období od roku 1961, pro které existují digitalizované databáze měření (odchylka +1,4 °C oproti průměru z let 1991–2020).

Zdravotní stav (defoliace) u borovice.
Zdravotní stav (defoliace) u borovice.
Zdroj | VÚLHM

Pro zdravotní stav lesů byl však rok 2023 v České republice spíše příznivý. Výrazně teplotně podnormální a vlhký byl duben. I následující měsíce s nižšími teplotami přispěly k tlumení gradace hmyzích škůdců. Sucha se vyskytovala spíše lokálně a narůstající nepříznivá situace v letním období byla přerušena silnými srpnovými dešti. K výraznému proschnutí půdy došlo až ve druhé polovině září a v říjnu, kdy již sucho nemělo příliš výrazný vliv na vitalitu lesů. Projevilo se ovšem lokálně – například na postupujícím prosychání borovic ve středních Čechách.

Abiotickým příčinám poškození dominoval v roce 2023 vítr, který podle evidence poškodil dříví v objemu ca 1,6 mil. m3. Suchem bylo poškozeno ca 0,8 mil. m3, sněhem ca 75 tis. m3 a námrazou ca 21 tis. m3. Nahlášeno bylo dále ca 20 tis. ha pozorovaného žloutnutí smrku. Celkově lze výskyt abiotických škodlivých činitelů v roce 2023 hodnotit jako mírný.

Dominantní role mezi biotickými škodlivými činiteli patří stále dlouhodobě přemnoženému podkornímu hmyzu. V roce 2023 bylo evidováno téměř 3,2 mil. m3 vytěženého smrkového kůrovcového dříví, regionálně nejvíce v Plzeňském kraji (ca 690 tis. m3), v Olomouckém (ca 392 tis. m3) a v Kraji Vysočina (ca 335 tis. m3). Celkově jde opět o výrazné snížení kůrovcových těžeb oproti roku 2022 (vrchol kalamity byl zaznamenán v roce 2020). Situace je ovšem nadále vážná a teplý a suchý průběh jarních měsíců a vegetačního období by mohl vést k opětovnému rozvoji kalamity. Kůrovcový základ je stále velmi vysoký a to zejména v některých oblastech západních a severních Čech a v Jeseníkách.

Evidováno bylo napadení podkorním hmyzem také na přibližně 35 tis. m3 borového dříví, 6,5 tis. m3 modřínu, 4 tis. m3 jedle nebo 3,5 tis. m3 jasanu.

Listožravý hmyz představuje dlouhodobě méně významné škůdce lesních porostů. V roce 2023 byl evidován na rozloze ca 1,1 tis. ha. Za nárůstem stojí především poškození způsobená dospělci chroustů (ca 0,6 tis. ha) ve spojitosti se čtyřletým cyklem „chroustího roku“ na jihovýchodní Moravě. Rozsah poškození jehličnatých sazenic žírem dospělců klikoroha borového byl hlášen ze souhrnné výměry ca 4,9 tis. ha. Poškození drobnými hlodavci bylo evidenčně podchyceno na ploše téměř 450 ha.

Nejvýznamnějším zástupcem dřevokazných hub jsou i nadále václavky, na jejichž vrub bylo za rok 2023 hlášeno ca 122 tis. m3 vytěženého václavkového dříví. Velmi vážná je situace u jasanů, které ohrožuje především patogen voskovička jasanová, která je doprovázena původci kořenových hnilob a sekundárním výskytem lýkohuba jasanového. V roce 2023 vedla k evidovanému objemu ca 44 tis. m3 vytěžené jasanové dřevní hmoty. Sypavky byly evidenčně podchyceny hlavně na borovicích (ca 1,1 tis. ha). Mezi listovými skvrnitostmi dominovalo padlí dubové (ca 0,7 tis. ha). Opomenout nelze také překvapivý fenomén odumírání mladých modřínů, především ve Slezsku a na Moravě.

V současné době i v souvislosti se změnou klimatu vzrůstá riziko výskytu invazivních škůdců. Mezi ně patří například výše zmíněná voskovička jasanová, nebo síťnatka dubová, jejíž větší rozšíření bylo zaznamenáno poprvé v roce 2023 v okolí Lanžhota.


reklama

 
foto - Řezáč Jan
Jan Řezáč
Autor je pracovníkem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (15)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

5.5.2024 07:29
Jaký asi tak může být,
když novodobí svazáci po " sametu " zrušili to, co dobře fungovalo vlastně stovky let - hajní, lesníci, hájenky, lesní dělníky a na to navazující malé pily v regionech !
Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

6.5.2024 06:57 Reaguje na smějící se bestie
Máte pravdu, nebyli to ovšem svazáci, ale bývalý vysocí straníci, ti co privatizovali. I zde se vše rozdalo apak rozprodalo. Za komunistů se hospodařilo stejně jako za první republiky, ale byli zde vlastní zaměstnanci, zatímco za první republiky většinu prací v zimě zajišťovali sedláci, bylo ovšem víc hajnejch. Je to smutné a pak poslouchat, že to byl saný smrk. Ano byl, ale proto tam byl onen lesník, který měl svoje lidi a nejdříve udělal to co ohrožovalo les a pak se dělaly mýťáky. Ty ovšem tak, aby nemohlo dojít k narušení větrem a to se taky stávalo dost často, otevřená stěna tomu napomáhala, kůrovcové místa po blesku, to byl blesk, který nerozbijí, ale spálí. Nyní se upřednosťují harvestory i do probírek. Všechny stromy poničené. Přibylo cest a větších než byly na UKT a koně. Dnešní cesty odebraly víc jak třetinu lesa a les po harvestoru je otevřený, slunce může k půdě a ta schne. Les již nedrží vodu ta se odpaří, pak přijde sníh a je tu polom. Je to smutné.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

8.5.2024 07:20 Reaguje na FRANTIŠEK PTÁČNÍK
Ne že bych se vším nesouhlasil, právě naopak. Bohužel některé věci jsou nesmysl. Pokud by rozdělovací síť ( cesty svážnice) měla zabírat těch vámi uváděných 30 % tak to by připadalo z každého hektaru 0,33 ha na cesty. To je naprostý nesmysl. O harvestrech jsem se vyjádřil několiktát. proboha proč by měli být všechny stromy poničené. Naopak, právě v případě podrostního hospodářství ( výběrný způsob, clonné seče) jsou harvestory nejšetrnější technologií. Atd.
Odpovědět
HH

Honza Honza

5.5.2024 08:27
A protože změna klimatu graduje, nestačí si "hovět" na starých osvědčených pravidlech, nutno experimentovat, zavádět méně obvyklé, suchu více odolné odrůdy, sledovat vývoj. Zásah člověka je nutný, spoléhat jen na přírodu je nesmysl.
Základem je určitě co nejpestřejší skladba lesa.
Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

6.5.2024 07:01 Reaguje na Honza Honza
To je nesmysl. Je potřeba se vrátit k tomu co tu bylo. Probírky a prořezávky, tak jak les potřebuje. Aby zůstala hlubší koruna a stro nebyl přeštíhlený, ale musí být stále zapojený, aby nemohla půda vyschnout. Les si svojí vlhkost udrží. Jenže ve většině případů je pozdě, les se podařilo zdecimovat a hodit to změnu klimatu, tam se schová každá lumpárna.
Odpovědět
Pe

Petr

5.5.2024 09:55
Na snímcích defoliace smrku a borovice je dobře vidět výsledek pěstování lesů přehoustlým způsobem - miniaturní koruny stromů (a podobně miniaturní kořenový systém). To zajistí jen malou výživu stromů, na hranici přežití. Takové stromy mají jen malou schopnost zvládat výkyvy počasí, nebo se bránit škůdcům. Nemají jak se bránit. Jsou vlastně trvale oslabené.
A naopak stromy z volnějšího prostoru, s velkými a hlubokými korunami (a podobně velkým kořenovým systémem) v podstatě žádné větší problémy se suchem a škůdci nemají.
Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

6.5.2024 07:11 Reaguje na Petr
Víte když jsem začínal jako lesník tak jsme sázely 1x2m, prořezávka se dělala přez stomek, druhá řada pak nechala stromek proti tomu uřízlému. První probírky byli ve třiceti letech a to byli tyče, tedy kůň nastoupil. Koruny byly zhruba třetina až polovina a to bylo až do mýtného věku. Stromy byli dosti daleko od sebe a držely vodu. Cítili jste i za sucha v lese vlhko. Ale byli samozřejmě tací co na to kašlali. Dostal jsem nyní les do správy, kde nevím jak začít. Okolní porosty 40 + zničené a část zůstala, což tady je vidět dokonce kde LČR měly skládky a odkud foukal hlavně vítr, tyto jsou zničeny a část se zachránila. Jenže tu předchůdce nedělal probírky, občas někdo ukradl souš. Dnes sice opatrně do toho jít, ale kdy. Na jaře přitáhnu kůrovce, podzim rozláme tyto porosty naprosto nepřipravené sníh. Ano ty mají malou korunu a jsou přeštíhlené.
Odpovědět
Pe

Petr

6.5.2024 08:30 Reaguje na FRANTIŠEK PTÁČNÍK
Ano, takových porostů, kdy už se s tím nedá nic dělat, je bohužel hodně. Tak hodně, že se považují za porostní standard. Původně přehoustlé pěstování dalo vznik přeštíhleným, neduživým a neodolným stromům. V minulosti to tak šlo, podmínky to umožňovaly, vyučovalo se to, všichni tomu věřili a byl to pěstební standard. Dnes už to ale takové porosty nejsou životaschopné a čeká je více či méně rychlá výměna. Problém je, že ta výměna porostů trvá dlouho a způsobí další vysychání lesů. Navíc bude probíhat mechanizovaně, což dál poškodí lesní prostředí. Moc se nám to nepovedlo.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

8.5.2024 07:25 Reaguje na Petr
V minulosti žádné přehoustlé hospodaření neexistovalo. Ti staří lesníci věděli co les potřebuje. A věděli to třeba i proto, že na tom úseku byli celý život.
Odpovědět
Pe

Petr

8.5.2024 09:17 Reaguje na Jarek Schindler
Na to je odpověď velice prostá - kdyby takové hospodaření nebylo, tak bychom dnes takové lesy neměli, lesy by byly podstatně zdravější a v lepším stavu. Možná jste tedy myslel ještě dřívější dobu. Tam netuším jak se sázelo a pěstovalo, ale současné existující lesy už přehoustle vyrostly, a to je doba průběžně někdy od počátku minulého století. Tedy minimálně od té doby se tak lesy pěstují. Je to prostě velice efektivní. Ovšem nesmí přijít žádné problémové počasí (sucho, vítr, sníh), ve kterém se projeví nedostatečná odolnost. Takové výkyvy dřív přicházely velmi zřídka, tak se to vyplatilo risknout. A ti staří lesníci to měli celkem jednoduché. Když žádný výkyv nenastal, tak nebylo moc co řešit a jelo se v poklidu podle plánů. A když nastal, tak to skončilo kalamitou, podobně jako dnes. Kalamitu zpracovali, les se zase nasázel a jelo se dál. Počasí fungovalo, nebylo tedy nutné na zažitých zvyklostech nic měnit.
Odpovědět
Pe

Petr

8.5.2024 09:24 Reaguje na Petr
Například ty obrázky borovic u článku. To stromy mohou mít tak 80 - 90 let. Sázené tedy někde kolem II. světové války, ale pravděpodobněji pomnišková meziválečná obnova lesů.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

5.5.2024 17:16
Se vzrůstajícím stářím lesů stoupá poškození škůdci a chorobami. Je to zákonitý vývoj jako u všech živých organismů. Mládí=zdraví, stáří=
zdravotní problémy. Odkládal zmlazení porostů znamená pak těžit kalamitní
a méně hodnotné dříví a nebo si hrát na prales s dalším množením škůdců a chorob. Ochranáři si přejí přestárlé porosty hospodářských lesů přeměnit
na pralesy, ale ty vypadají zcela jinak, než přestárlý hospodářský les.
Pokud budou hlupáci diktovat lesákům své experimenty, tak bude poškozených lesů stále přibývat a zákonitě se to odrazí u mladších porostů, protože
přemnožený škůdce, či choroba z nouze napadne i mladé a zdravé stromy.
Vlastníci a správci lesů žeňte z lesa ty magory, co se těší na pralesy
místo lesů hospodářských a klidně je obětují kůrovci, václavce, vichřici
a ohni, jen aby si splnili sen o všemocné matce přírodě, která bezpracně
vše zařídí. Těm lidem smrdí práce a vytváření hodnot, protože umí pouze
žvanit a natahovat ruce pro dotace.
Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

6.5.2024 07:56 Reaguje na Břetislav Machaček
Dobrý den. Mockrát děkuji za takový příspěvek a musím se uklonit, po dlouhé době se někdo ozval. Jen je škoda, že tohle nechce nikdo slyšet. Mladí jak se jim ve školách, v televizi, stále něco vnucuje, neskoumají příčiny, ale uvěří lžím. Vždyť v každé větě se objeví to co vám chtějí vnutit. A to bylo i s první obrovskou kalmitou a Šumava. Zde se študáci přivazovali ke stromům a nikoho nezajímalo, že ničí to oč tu prý bojují. Většina jich prý byla upalacena, říkal mi jeden těžař, že když jela televize, tak letěli všichni z hospady a jedna holčina sklouzla a tekla jí krev, řekla, že jí napadl těžař a ten měl obrovský problém. Tak to je se vším ne jen s lesem. Podívejte se na dravce, ale ohrožené druhy, které onen dravec vyhledává chrání jen papírově, tetřev, tetřívek, koroptev a další. Vypustíme zubry, keř je bordel, oni je skoušou, ale vybijeme srnčí a ostatní. Myslí někdo? A to když pustí do světa a mladí tomu uvěří, bohužel. Váš příspěvek je pravdivý, ale jak ho dostat mezi lidi. Horší je, že to pár těch co se živí onou blbostí dnešní nikdy nepustí.
Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

6.5.2024 06:44
ICP Forests s daty roku 2021 je do značné míry zavádějící, to jste napsal. Je mi líto, al není to tak. V roce 21 byl silně přemnožen kůrrovec, na Vysočině LČR většinu kvalitních lesů zničily. Za další chovali se tabulkově k mladším porostům a ze škol tím pádem vychází lidi, kteří znají pouzeničit a ne pěstovat. PŘ. prořezávky se dělaly tehdy tak, že se stromky dotýkali větvema, to samé probírky a vše se dělalo podle stanoviště, že. Dnes přijdou a řežou, bez ohledu na dřevinu a na místo, kde les stojí. Kontrola od LČR, říkal jsem jim gestapo, tam neměl pomalu před deseti lety nikdo lesnický vzdělání. Byli to samí radši pomlčim. A tito přišli s tyčí a běda se dotknout větve. Pškně ta zem pod nimy vysychá. Jedle dvacet let jsem vyděl jak jsou žluté a ostružina po nich lezla, objevila se osika... Proč žádný vědec neřekl pravdu ohledně přemnožení kůrovce. Bojí se snad o místečko, ale to pak nejsme v demokracii, snad věda by měla mít velkou váhu, ale zájmy jsou jinde, že.
Odpovědět
HH

Honza Honza

6.5.2024 18:08 Reaguje na FRANTIŠEK PTÁČNÍK
Vaše slova: je třeba se vrátit k tomu, co bylo:
kéž byste měl pravdu, kéž by to tak bylo! Měli bychom všichni radost i s p. Macháčkem, ale ono to tak bohužel není! Proto schází lesníkům peníze na adaptaci lesů. Bude hůř, pane!
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist