https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ivan-brezina-otevreny-dopis-rediteli-aopk-frantisku-pelcovi-ve-veci-konkurzu-na-reditele-chko-kokorinsko-machuv-kraj
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ivan Brezina: Otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi ve věci konkurzu na ředitele CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

18.5.2024
Kadibudka na kempu Tribuna: plastové prkénko, plastová geotextilie. Foceno v srpnu 2022.
Kadibudka na kempu Tribuna: plastové prkénko, plastová geotextilie. Foceno v srpnu 2022.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Ivan Brezina
Vážený pane Pelci,
4. dubna 2024 mi AOPK poskytla informace o výběrovém řízení na pozici ředitele správy CHKO Kokořínsko - Máchův kraj (viz vaše č.j. 07968/SOPK/24). Uvedli jste, že výběrové řízení bude vyhlášeno v průběhu května 2024 a bude zveřejněno v souladu s ustanovením § 24 odst. 6 zákona o státní službě. Zároveň jste mi začátkem dubna sdělili, že dosud nemáte informace, zda se přihlásí i současný ředitel správy CHKO Ladislav Pořízek.
 
V této souvislosti Vás jako novinář žádám o schůzku a rozhovor, což použiju k medializaci věci. Výběrové řízení (a především jeho výsledek) je totiž lakmusovým papírkem, který ukáže, jak dalece se AOPK poučila z dlouhého seznamu manažerských selhání dosavadního vedení správy CHKO Kokořínsko Máchův kraj:

a). Zhruba po roce 2008 došlo ke kolapsu ochrany přírody před škodlivými dopady ilegálního táboření. Detaily oba známe, takže jen shrnu, že vinou (zřejmě záměrné) nečinnosti správy CHKO se oblast změnila v obří rekreační zónu s více než 120 (!) ilegálními rekreačními stavbami a tábořišti. Z písemných sdělení AOPK a ČIŽP máme přitom objektivizováno, že tím nedochází jen k formálnímu porušení zákona, ale k faktickému, reálnému poškozování přírody.

b). V dopise Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě ze dne 20. 3. 2008 Váš náměstek Pavel Pešout uvedl, že došlo k nečinnosti správy CHKO Kokořínsko. Ta podle Pešouta tehdy měla ve věci ochrany jeskyní a skalních dutin před nelegálním tábořením “zahájit řízení z moci úřední, avšak nezahájila, ačkoli věděla o skutečnostech odůvodňujících jeho zahájení”. Dnes jsme v květnu 2024, tedy o 16 let dále. Protiprávní nečinnost správy CHKO trvá, a to s faktickými důsledky poškozování přírody (viz výše). Správa CHKO tedy od roku 2008 neudělala vůbec nic. Tím mohly být naplněny znaky trestného činu podle § 330 TZ (maření úkolu úřední osoby z nedbalosti). Vyzývám Vás proto, abyste paralelně s organizováním konkurzu konal, tedy podal trestní oznámení.

c). Loni byl vedením AOPK stanoven závazný harmonogram likvidace více než 120 ilegálních srubů a tábořišť garantovaný ministrem Hladíkem. Podle sdělení AOPK z 13. 3. 2024 však nebude dodržen. Místo letos původně plánovaných 63 lokalit jich bude do konce roku 2024 zlikvidováno jen 15 – tedy méně než čtvrtina. Viníkem krachu harmonogramu je správa CHKO. (V této věci se nyní obracím i na ministra Hladíka).

d). Vše nasvědčuje tomu, že správa CHKO uzavřela s budovateli a uživateli ilegálních objektů a tábořišť (a tedy přestupci zákona) tajnou dohodu, podle které jejich škodlivou činnost neřešila záměrně.

e) Osobám a skupinám, které se na porušování zákona 114/1992 podílejí, správa CHKO poskytovala/poskytuje peníze za nejrůznější brigády a protislužby.

f). Po roce 2008 v CHKO Kokořínsko nefungovala stráž přírody, respektive si nejmenovaná osoba tuto funkci usurpovala pro sebe a následně ji nevykonávala, zřejmě aby zablokovala její fungování. Až na naprosté výjimky tedy nebyly prováděny kontroly v terénu a nebyly vybírány pokuty za přestupky týkající se táboření a rozdělávání ohňů. Srovnání se situací CHKO Český ráj (kde stráž přírody funguje) ukazuje, že tím vznikla velká finanční škoda. Toto bude nyní předmětem dalšího trestního oznámení.

g). Správa CHKO ignoruje oznámení přestupkového jednání a neřeší je. To mám potvrzeno z 20. října loňského roku, kdy jsem Ladislavu Pořízkovi (a paralelně i jeho podřízenému Robertu Šenkovi) osobně oznámil aktuální hořící ohně a táboření na dvou ilegálních tábořištích. Neudělali vůbec nic. Tedy nekontaktovali PČR, nevyrazili osobně věc řešit ani tam neposlali stráž přírody. To je v přímém rozporu s úkolem, který od Vás osobně správa CHKO dostala loni v červnu. Doslova jste mi o tom tehdy řekl: „Ano, uznávám, že boom trempismu na Kokořínsku je velký problém. Musíme s tím něco udělat, a k tomu potřebujeme lidi v terénu a spolupráci s policií. Panu Pořízkovi jsem proto uložil, aby vytvořil tým lidí, kteří budou nelegální tábořiště pravidelně kontrolovat…. Pracovat musí kdykoli je třeba, tedy i večer nebo v sobotu.“ Jinými slovy: Pořízek Vaše zadání ignoruje a doslova se Vám vysmívá.

h). Vzhledem k faktu, že se v CHKO Kokořínsko nachází několik evropsky významných lokalit v rámci sítě Natura 2000, bude nyní výše popsaný krach ochrany přírody způsobený nelegálním tábořením předmětem zájmu Evropské unie, na kterou se obrátím.

ch). Nejmenovaná osoba ze správy CHKO pobírá dotace na údržbu privátních pozemků, na schvalování jejich výše se zřejmě spolupodílí. Detaily zde neuvádím, protože je v současnosti jako novinář prověřuji. Pokud by tomu tak opravdu bylo, jednalo by se o střet zájmů s možným trestněprávním rozměrem.

i). Nejmenovaná osoba ze správy CHKO se zřejmě podílela na výkupu pozemků, přičemž posudky zpracovával její tchán. Rozdíl mezi zjištěnou a tržní cenou byl skoro půl milionu korun. Od identického realitního makléře, který obchod zprostředkoval, pak tato osoba jako soukromník nakupovala jiné lukrativní pozemky. Jako novinář opět prověřuji střet zájmů s možným trestněprávním rozměrem.

j). Na jaře 2019 schválila správa CHKO kácení v NPR Břehyně-Pecopala, čímž byly poničeny evropsky unikátní podmáčené smrčiny.

k). Loni v červnu jste mi řekl, že v CHKO vadí všechna ilegální tábořiště. Správa CHKO však nyní uvažuje o legalizaci tří z nich, přičemž dvě jsou umístěna v přírodní rezervaci Kostelecké bory. V případě tábořiště Mamuťák jde navíc o lokalitu, kde mají s ohledem na ochranu přírody horolezci zakázáno lezení. Logicky se pak nabízí otázka, proč tedy AOPK pozemky vykupovala jako přírodně cenné. Opravdu se tak stalo proto, aby tam teď správa CHKO zřídila veřejné tábořiště? Toto je efektivní využívání veřejných prostředků?

Vše výše uvedené je přímým důsledkem činnosti (respektive nečinnosti) současného vedení správy CHKO. Vzniká tak vážný reputační problém nejen pro AOPK, ale pro ochranu přírody v České republice obecně. Jako novinář budu toto rozsáhlé systémové selhání podrobně medializovat, k čemuž se podle mých informací chystají i kolegové z dalších médií. Odpovědi na výše uvedené otázky jsou klíčové proto, aby veřejnost věděla, zda personální kontinuita bude výběrovým řízením zachována. Logicky Vám chci položit otázky, zda se AOPK výběrovým řízením této temné minulosti odstřihne. Chci se zeptat, jak se díváte na potenciální kandidáty konkurzu právě vzhledem k jejich profesní historii a kredibilitě. Zároveň Vás chci na schůzce informovat i o trestním oznámení (mířícím jak na správu CHKO, tak i na AOPK jako celek), které po konzultaci s expertem na environmentální právo podám státnímu zastupitelství.

Navrhněte prosím termín schůzky, přizpůsobím se. Téma konkurzu bude jistě zajímat i kolegy z redakce iDnes a z pořadu ČT Nedej se. V zájmu šetření Vašeho času je dávám na kopii s výzvou, aby se schůzky zúčastnili.

Vzhledem k závažnosti výše shrnutých informací tento dopis prosím považujte za veřejný.

Co ke kokořínským trampským stavbám na Ekolistu dosud vyšlo

První text na Ekolistu vydal tramp Larus o Overtrampismu. Na tento text reagoval Ivan Brezina textem Overtrampismus: kritický pohled na masové zútulňování chráněné přírody.

Pak přišel pohled krajinné architektky Ivy Škrovové.

Debatu následně lehce nakopl pastevec a ochránce přírody Tomáš Zděblo tím, že téma zarámoval jako válku o Roverky. Ivan Brezina mu napsal svou odpověď, že nejde o válku, ale úklid.

K tématu se vyjádřila i mezioborová skupina vědců.

Petr Kmínek, obyvatel Dřevčic, napsal komentář z pohledu místního občana. Jeho komentář doprovodilo prohlášení cca padesáti místních obyvatel k tématu.

Otevřený dopis Ivana Breziny ministru životního prostředí Petru Hladíkovi. Pane ministře, konejte.

Jakub Sláma zkritizoval přístup Ivana Breziny v textu Trolling přírody Ivana Breziny aneb skutečně vadí trampská tábořiště?

Ivan Brezina napsal otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi.

Milada Vrbová napsala Otevřený dopis řediteli AOPK Františku Pelcovi ve věci konkurzu na ředitele CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.


reklama

 
foto - Brezina Ivan
Ivan Brezina
Autor je novinář. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy vystudoval systematickou biologii a ekologii.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist